Legea 360/2023 – noua lege a pensiilor

Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii Publicat în Monitorul Oficial nr. 1089 din 4 decembrie 2023 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Titlul I Dispoziții generale Articolul 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită, în condițiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii și alte […]

Legea 303/2022 cu modificarile la zi

TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Judecătorii şi procurorii au calitatea de magistraţi. Cariera judecătorilor este separată de cariera procurorilor. […]

Acord in domeniul prestatiilor sociale dintre România-Muntenegru

Acord din 2022 între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale Dată act: 22-iul-2022 Emitent: Parlamentul România şi Muntenegru, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii: PARTEA I:Dispoziţii generale Art. 1: Definiţii (1)În scopul aplicării prezentului acord, […]

Legea 19/1971 – Regimul preturilor si tarifurilor

LEGEA Nr. 19 din 1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICATA IN: BULETINUL OFICIAL Nr. 154 din 16 decembrie 1971 In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman, cu privire la perfectionarea organizarii si conducerii planificate a economiei, sistemul de preturi contribuie la repartizarea […]

Legea 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor

  Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor Articolul 1 Se înfiinţează Casa Socială a Constructorilor, organizaţie nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 2 Casa Socială a Constructorilor se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egala şi libera a organizaţiilor […]

OUG 70/31.08.2023 – prelungire cumparare stagiu retroactiv

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice Având în vedere obligația angajatorilor care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite de a elabora, până la data de 1 septembrie 2023, conform art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii […]

HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale. (2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se […]

Legea 292/2001 – Legea asistentei sociale din România

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România. Articolul 2 (1) Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și […]

Ordinul 299/29.05.2023- tarife eliberare adeverinte

Prin legea 26/2023 s-a modificat și completat legea arhivelor naționale (Lege 16/1996) pentru a aduce răspunsuri mai clare solicitanților de adeverințe de la arhivatori. Dacă până la aceste completări și modificări arhivatorii aveau tarife diferite pentru eliberarea unor documente similare și în perioade de timp diferite, prin legea 26/2023 sau stabilit în principal perioada maximă […]

OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic

Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, este format din persoane care au pregătire de specialitate în domeniul silviculturii, atestată prin diploma de absolvire a unei forme de învățământ/formare profesională a adulților recunoscută în România și care își desfășoară activitatea […]