Podgorica

Acord in domeniul prestatiilor sociale dintre România-Muntenegru

author
27 minutes, 15 seconds Read

Acord din 2022 între România şi Muntenegru în domeniul securităţii sociale
Dată act: 22-iul-2022
Emitent: Parlamentul
România şi Muntenegru, denumite în continuare state contractante, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

PARTEA I:Dispoziţii generale

Art. 1: Definiţii
(1)În scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni şi expresii desemnează:
1.teritoriu:
– pentru România: întreg teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra acestora, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional public, drepturi suverane şi jurisdicţie;
– pentru Muntenegru: teritoriul suveran al Muntenegrului;
2.cetăţean al unui stat contractant:
– pentru România: persoana care are cetăţenia română;
– pentru Muntenegru: persoana care are cetăţenia muntenegreană;
3.legislaţie: legile şi celelalte acte normative care reglementează domeniile prevăzute la articolul 2;
4.autoritate competentă: ministerele responsabile pentru domeniile prevăzute la articolul 2;
5.instituţie: organismul sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislaţiei prevăzute la articolul 2;
6.instituţie competentă: instituţia la care persoana în cauză este asigurată la data la care solicită prestaţia, instituţia de la care persoana în cauză are sau ar avea dreptul să primească prestaţii, instituţia desemnată de autoritatea competentă a statului contractant respectiv;
7.persoana asigurată: persoana care este sau a fost supusă legislaţiei prevăzute la articolul 2;
8.perioadă de asigurare: perioadele de contribuţie şi perioadele asimilate, realizate în conformitate cu legislaţia fiecărui stat contractant;
9.prestaţie: prestaţiile în bani şi prestaţiile în natură;
10.prestaţii în bani: pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile şi alte prestaţii în bani, precum şi toate completările, suplimentele, creşterile sau ajustările acestora în conformitate cu legislaţia prevăzută la articolul 2;
11.prestaţii în natură: serviciile medicale şi alte prestaţii care nu sunt prestaţii în bani, prevăzute de legislaţia care reglementează domeniile menţionate la articolul 2;
12.domiciliu: locul de şedere obişnuită;
13.reşedinţă: locul de şedere temporară;
14.membri de familie: persoanele definite ca atare de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă;
15.organism de legătură: instituţia responsabilă cu asigurarea coordonării şi a schimbului de informaţii, în scopul aplicării prezentului acord.
(2)Ceilalţi termeni şi expresii utilizate în prezentul acord au semnificaţia prevăzută de legislaţia fiecărui stat contractant.

Art. 2: Domeniul material de aplicare

(1)Prezentul acord se aplică:
A)Pentru Muntenegru, legislaţiei privind:
1.asigurarea de sănătate, protecţia sănătăţii şi maternitate;
2.asigurarea de pensii şi de invaliditate;
3.asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
4.indemnizaţia de şomaj;
5.alocaţia pentru copii.

B)Pentru România, legislaţiei privind:
1.indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau accidente în afara muncii;
2.indemnizaţia de maternitate;
3.pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, denumite în continuare pensii de bătrâneţe, pensia de invaliditate, pensia de urmaş acordate în sistemul public de pensii;
4.prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;
5.prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;
6.ajutorul de deces acordat în sistemul public de pensii;
7.indemnizaţia de şomaj;
8.alocaţia de stat pentru copii.
(2)Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislaţiei care înlocuieşte, codifică, modifică sau completează legislaţia referitoare la prestaţiile prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

Art. 3: Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se va aplica:
1.tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante;
2.persoanelor ale căror drepturi derivă, conform legislaţiei aplicabile, de la persoanele prevăzute la paragraful (1) al prezentului articol.
Art. 4: Egalitatea de tratament
Dacă prezentul acord nu prevede altfel, persoanele menţionate la articolul 3 beneficiază în aplicarea legislaţiei unui stat contractant de acelaşi tratament ca şi cetăţenii acelui stat contractant.
Art. 5: Exportul prestaţiilor
(1)Dacă prezentul acord nu prevede altfel, prestaţiile nu se pot reduce, modifica, suspenda sau suprima pe motivul că beneficiarul are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.
(2)Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică:
1.pentru Muntenegru: pensiei minime, indemnizaţiei de şomaj, dreptului la ajutor de înmormântare, alocaţiei pentru copii;
2.pentru România: prestaţiilor de şomaj, alocaţiilor de stat pentru copii, prestaţiilor speciale în bani de tip necontributiv, precum indemnizaţia socială pentru pensionari.
Art. 6: Evitarea cumulului de prestaţii
(1)Prezentul acord nu poate să confere sau să menţină dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestaţii care să acopere acelaşi risc, acordate pe baza aceleiaşi perioade de asigurare.
(2)Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică prestaţiilor în caz de invaliditate, de bătrâneţe, de deces sau de boală profesională care se plătesc de către instituţiile competente ale celor două state contractante, în conformitate cu dispoziţiile articolului 23 şi articolului 28 punctul b).
Art. 7: Recunoaşterea unor fapte sau evenimente
Dacă vreun fapt, conform legislaţiei unui stat contractant, are efecte juridice asupra prestaţiilor, instituţia acelui stat contractant ia în considerare acelaşi fapt apărut pe teritoriul celuilalt stat contractant, ca şi când ar fi avut loc pe teritoriul său.

PARTEA II:Legislaţia aplicabilă

Art. 8: Reguli generale
Dacă prezentul acord nu prevede altfel:
(1)persoanele care sunt angajate pe teritoriul unui stat contractant sunt supuse numai legislaţiei acestui stat contractant, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celuilalt stat contractant;
(2)lucrătorii independenţi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat contractant sunt supuşi legislaţiei acestui stat contractant, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.
Art. 9: Reguli speciale
(1)Persoana care este angajată pe teritoriul unui stat contractant la un angajator care desfăşoară activităţi substanţiale pe teritoriul acestui stat contractant şi care este detaşată de către angajatorul său pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru a desfăşura o anumită activitate va fi supusă în continuare legislaţiei primului stat contractant pe durata exercitării acestei activităţi, cu condiţia ca durata previzibilă a acestei activităţi să nu depăşească 24 de luni.
(2)Lucrătorul independent care îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit pe teritoriul unui stat contractant şi care desfăşoară o activitate pe teritoriul celuilalt stat contractant rămâne supus legislaţiei primului stat contractant cu condiţia ca durata previzibilă a acestei activităţi să nu depăşească 24 de luni.
(3)Dacă perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 24 de luni, legislaţia primului stat contractant, menţionată la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, continuă să se aplice, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente a celuilalt stat contractant sau a instituţiei desemnate de aceasta, pe o perioadă suplimentară de cel mult de 24 de luni.
(4)Funcţionarii publici şi personalul asimilat acestora trimişi pe teritoriul celuilalt stat contractant sunt supuşi legislaţiei statului contractant în a cărui administraţie sunt angajaţi.
(5)Persoana angajată într-o întreprindere de transport internaţional care îşi are sediul pe teritoriul unui stat contractant şi care efectuează, pe cont propriu sau în contul unor terţi, transporturi internaţionale de pasageri sau de mărfuri pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusă legislaţiei acestui stat contractant. Totuşi, persoana angajată de către o filială sau reprezentanţă permanentă a întreprinderii menţionate este supusă legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia se găseşte această filială sau reprezentanţa permanentă.
(6)Persoana care desfăşoară o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unui stat contractant este supusă legislaţiei statului contractant sub al cărui pavilion se află nava.
Art. 10: Membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare
(1)Membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare care sunt trimişi în misiune pe teritoriul celui de-al doilea stat contractant li se aplică legislaţia statului contractant care i-a trimis.
(2)Personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, precum şi personalului aflat în serviciul privat al membrilor acestor misiuni sau posturi, care sunt detaşaţi pe teritoriul celui de-al doilea stat contractant, li se aplică legislaţia statului contractant care i-a trimis.
(3)Persoanelor de la paragraful (2) al prezentului articol care nu au fost detaşate li se aplică legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea, iar misiunea diplomatică şi postul consular, precum şi membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare care le angajează trebuie să respecte legislaţia care se referă la angajator.
(4)Angajaţii care sunt cetăţenii statului contractant căruia îi aparţin misiunea diplomatică, respectiv postul consular pot opta în termen de 3 luni de la angajare pentru aplicarea legislaţiei acelui stat contractant.
Art. 11: Excepţii
Autorităţile competente ale celor două state contractante sau instituţiile desemnate de acestea pot conveni excepţii de la dispoziţiile articolelor 8-10, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane.

PARTEA III:Dispoziţii speciale

SECŢIUNEA 1: Prestaţii de boală şi maternitate

Art. 12: Totalizarea perioadelor de asigurare
(1)Dacă legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade de asigurare realizate conform legislaţiei primului stat contractant.
(2)În ceea ce priveşte prestaţiile în bani în caz de boală sau de maternitate, dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol se vor aplica numai dacă persoana în cauză desfăşoară o activitate pe teritoriul statului contractant unde a fost introdusă cererea.
Art. 13: Prestaţii în natură în caz de urgenţă pe durata reşedinţei pe teritoriul celuilalt stat contractant
(1)Persoanele care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia unui stat contractant pentru a avea dreptul la prestaţii şi a căror stare necesită acordarea de prestaţii în natură în caz de urgenţă, când au reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, primesc prestaţii în natură de la instituţia locului de reşedinţă, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică, pe cheltuiala instituţiei competente.
(2)Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte acordarea prestaţiilor în natură membrilor de familie ai persoanei în cauză.
(3)Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică dacă scopul deplasării este obţinerea unui tratament medical planificat pe teritoriul celuilalt stat contractant.
Art. 14: Prestaţii în natură pentru persoanele detaşate şi membrii lor de familie
(1)Persoanele menţionate la articolele 9 şi 10 ale prezentului acord au dreptul la prestaţii în natură pe teritoriul statului contractant în care sunt detaşate, în conformitate cu legislaţia sa, pe cheltuiala instituţiei competente.
(2)Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol sunt aplicabile şi membrilor de familie.
Art. 15: Prestaţii în natură în cazul domiciliului pe teritoriul celuilalt stat contractant
(1)Persoana care are domiciliul pe teritoriul unui stat contractant şi care îndeplineşte condiţiile pentru a avea dreptul la prestaţii în natură în baza legislaţiei celuilalt stat contractant primeşte, pe teritoriul statului contractant unde are domiciliul, prestaţiile în natură acordate de către instituţia locului de domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, pe cheltuiala instituţiei competente.
(2)Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, şi membrilor de familie, în măsura în care aceştia nu au dreptul la aceste prestaţii în conformitate cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia îşi au domiciliul.
Art. 16: Prestaţii în natură pentru titularii unei pensii şi membrii lor de familie
(1)Titularul unei pensii acordate în baza legislaţiei unui stat contractant, a cărui stare necesită acordarea de prestaţii în caz de urgenţă când are reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, primeşte prestaţii în natură de la instituţia locului de reşedinţă, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică, pe cheltuiala instituţiei competente.
(2)Titularul unei pensii acordate în baza legislaţiilor celor două state contractante va primi prestaţii în natură în conformitate cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia îşi are domiciliul, ca şi cum ar fi fost titular al unei pensii numai în conformitate cu legislaţia acestui stat contractant.
(3)Titularul unei pensii acordate în baza legislaţiei unui stat contractant, care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant, va avea dreptul la prestaţii în natură în măsura în care ar fi avut dreptul la acestea dacă ar fi avut domiciliul pe teritoriul primului stat contractant. Prestaţiile în natură sunt acordate de instituţia locului de domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, ca şi cum persoana respectivă ar fi avut dreptul la prestaţiile menţionate în virtutea acestei legislaţii. Costul prestaţiilor va fi suportat de instituţia competentă a primului stat contractant.
(4)Dispoziţiile paragrafelor (1)-(3) ale prezentului articol se aplică şi membrilor de familie ai titularului de pensie.
Art. 17: Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare
(1)Protezele, dispozitivele medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare, care vor fi prevăzute în Aranjamentul administrativ, vor fi furnizate cu autorizarea instituţiei competente la care persoana vizată este asigurată, cu excepţia situaţiei în care acordarea prestaţiei nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză.
(2)Modalitatea de acordare a protezelor, dispozitivelor medicale şi a altor prestaţii în natură de mare valoare va fi în conformitate cu legislaţia statului contractant pe al cărui teritoriu prestaţiile sunt furnizate persoanei.
(3)Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol se aplică persoanelor prevăzute la articolele 13 şi 14 din prezentul acord.
Art. 18: Prestaţii în bani în caz de reşedinţă sau domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant
Prestaţiile în bani în cazul reşedinţei sau domiciliului pe teritoriul celuilalt stat contractant sunt plătite de instituţia competentă, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care aceasta o aplică.
Art. 19: Instituţii care acordă prestaţiile în natură
Instituţiile care acordă prestaţiile prevăzute la articolele 13, 14, 15, 16, 17 vor fi desemnate de către autorităţile competente prin Aranjamentul administrativ.

SECŢIUNEA 2: Pensii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş

Art. 20: Stabilirea prestațiilor fără totalizarea perioadelor de asigurare
Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant fără a ţine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, instituţia competentă calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplică.
Art. 21: Totalizarea perioadelor de asigurare
(1)Dacă o persoană nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant fără a ţine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant şi dacă legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unei perioade de asigurare, instituţia care aplică această legislaţie ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade realizate conform legislaţiei primului stat contractant.
(2)Dacă legislaţia unui stat contractant condiţionează acordarea anumitor prestaţii de realizarea unei anumite perioade într-o profesie supusă unui regim special sau într-o profesie sau muncă determinată, perioadele realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant nu sunt luate în considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestaţii decât dacă au fost realizate în baza unui regim corespondent sau, în lipsa acestuia, în aceeaşi profesie sau, după caz, în aceeaşi muncă.
Art. 22: Totalizarea perioadelor de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ
Dacă o persoană nu are dreptul la o prestaţie luând în considerare perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei ambelor state contractante, dreptul la acea prestaţie este stabilit prin totalizarea acestor perioade cu perioadele de asigurare realizate pe teritoriul unui stat terţ cu care statul contractant care efectuează totalizarea are un acord de securitate socială sau un instrument juridic echivalent care reglementează totalizarea perioadelor de asigurare.
Art. 23: Calculul pro rata al prestaţiilor
(1)Dacă o persoană a fost supusă succesiv sau alternativ legislaţiilor celor două state contractante, instituţia fiecărui stat contractant stabileşte, conform legislaţiei pe care o aplică, dacă această persoană are dreptul la prestaţii, ţinând cont, dacă este cazul, de dispoziţiile articolului 21.
(2)În acest caz, instituţia competentă calculează prestaţiile după cum urmează:
1.se calculează cuantumul teoretic al prestaţiilor datorate, ca şi cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislaţiei pe care o aplică această instituţie;
2.apoi, în funcţie de cuantumul calculat conform subparagrafului 1, cuantumul efectiv al prestaţiei va fi calculat ca proporţie între perioadele de asigurare realizate exclusiv în conformitate cu legislaţia pe care o aplică şi totalul perioadelor de asigurare luate în considerare pentru calculul prestaţiei.
(3)Dacă, potrivit legislaţiei unui stat contractant, cuantumul prestaţiei se determină pe baza veniturilor, salariilor, contribuţiilor sau altor valori medii, la efectuarea calculului pro rata, instituţia competentă determină baza de calcul al prestaţiei exclusiv pe baza veniturilor, salariilor, contribuţiilor sau altor valori medii realizate potrivit propriei legislaţii.
(4)Dacă cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul beneficiarilor, instituţia competentă ia în considerare şi persoanele care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant.
Art. 24: Perioada de asigurare mai mică de un an
(1)Fără a lua în considerare dispoziţiile articolului 21, dacă perioada totală de asigurare realizată conform legislaţiei unui stat contractant este mai mică de un an şi dacă, ţinând cont numai de această perioadă, niciun drept nu este obţinut în baza acestei legislaţii, instituţia acestui stat contractant nu este obligată să acorde prestaţii pentru perioada menţionată.
(2)Perioadele de asigurare menţionate la paragraful (1) al prezentului articol sunt luate în considerare de instituţia competentă a celuilalt stat contractant, în conformitate cu dispoziţiile articolului 23, ca şi cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislaţiei pe care o aplică, cu excepţia prevederilor articolului 23 paragraful 2 punctul 2.

SECŢIUNEA 3: Prestaţii în caz de accident de muncă şi de boală profesională

Art. 25: Prestaţii în natură
(1)Prestaţiile în natură în caz de accident de muncă şi de boală profesională pe care persoana asigurată este îndreptăţită să le primească conform legislaţiei unuia dintre statele contractante se vor acorda în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia de la locul de reşedinţă sau de domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică.
(2)Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituţiei competente, cu excepţia situaţiei în care acordarea prestaţiei nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză.
Art. 26: Prestaţii în bani
Prestaţiile în bani în caz de accident de muncă sau boală profesională sunt plătite de către instituţia competentă conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică.
Art. 27: Expunerea la acelaşi risc în cele două state contractante
(1)În cazul în care o persoană asigurată, care a contractat o boală profesională, a desfăşurat, în temeiul legislaţiei ambelor state contractante, o activitate care este posibil să fi cauzat acea boală, prestaţiile pe care aceasta sau urmaşii acesteia le pot pretinde se acordă exclusiv în temeiul legislaţiei ultimului stat contractant pe teritoriul căruia şi-a desfăşurat activitatea susceptibilă de a fi cauzat boala.
(2)În cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la acordarea prestaţiilor pentru o boală profesională de o primă diagnosticare a bolii respective pe teritoriul său, această condiţie se consideră îndeplinită dacă prima diagnosticare s-a realizat pe teritoriul celuilalt stat contractant.
(3)În situaţia în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la acordarea prestaţiilor pentru o boală profesională de exercitarea pe o perioadă de timp determinată a unei activităţi susceptibile a fi cauza riscului, pentru calculul prestaţiilor sunt luate în considerare şi perioadele în care s-a desfăşurat o astfel de activitate pe teritoriul celuilalt stat contractant.

Art. 28: Prestaţii în caz de agravare a unei boli profesionale
În cazul agravării bolii profesionale a unei persoane asigurate, care a beneficiat sau beneficiază de prestaţii în baza legislaţiei unui stat contractant, se aplică următoarele dispoziţii:
a)dacă persoana în cauză a desfăşurat, în temeiul legislaţiei celuilalt stat contractant, o activitate care nu e susceptibilă să îi provoace sau să îi agraveze boala respectivă, instituţia competentă a primului stat contractant este obligată să suporte costul prestaţiilor, ţinând cont de agravare, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică;
b)dacă boala profesională s-a agravat ca urmare a desfăşurării, pe teritoriul celuilalt stat contractant, a unei activităţi care implică existenţa unor riscuri similare, instituţia competentă a primului stat contractant va suporta costul prestaţiilor, fără a ţine cont de agravare, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică. Instituţia competentă a celuilalt stat contractant va acorda persoanei în cauză un supliment, a cărui valoare este egală cu diferenţa dintre valoarea prestaţiilor cuvenite după agravarea bolii şi valoarea care ar fi fost cuvenită înainte de agravare, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, dacă boala respectivă s-ar fi declanşat în temeiul legislaţiei statului contractant respectiv.
Art. 29: Instituţiile care acordă prestaţiile în natură
Prevederile articolului 19 se aplică mutatis mutandis şi pentru domeniul accidente de muncă şi boli profesionale.

SECŢIUNEA 4: Prestaţii de şomaj

Art. 30: Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestui stat contractant va lua în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, în măsura în care aceste perioade nu se suprapun.
Art. 31: Acordarea prestaţiilor
(1)Dispoziţiile articolului 30 se aplică cu condiţia ca persoana interesată să fi realizat ultima dată perioade de asigurare în conformitate cu legislaţia statului contractant în care se solicită prestaţia.
(2)În cazul în care legislaţia pe care o aplică instituţia competentă prevede calcularea cuantumului prestaţiei pe baza salariului sau venitului realizat anterior, la stabilirea cuantumului prestaţiilor se ia în considerare numai salariul sau venitul realizat în baza activităţii desfăşurate pe teritoriul statului contractant respectiv.
(3)Paragraful (2) se aplică şi atunci când legislaţia pe care o aplică instituţia competentă prevede o perioadă de referinţă pentru determinarea salariului sau venitului pe baza căruia se calculează cuantumul prestaţiei de şomaj.

SECŢIUNEA 5: Alocaţii pentru copii

Art. 32: Totalizarea perioadelor de asigurare
În cazul în care legislația unui stat contractant condiționează dreptul la prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă a acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei celuilalt stat contractant, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade realizate conform legislaţiei primului stat contractant.
Art. 33: Acordarea alocaţiilor pentru copii
Alocaţiile pentru copii vor fi acordate conform legislaţiei fiecărui stat contractant, iar în cazul în care există dreptul la aceste prestaţii în ambele state contractante, acestea se vor acorda conform legislaţiei statului contractant unde are copilul domiciliul.

PARTEA IV:Dispoziţii diverse

Art. 34: Măsuri administrative şi de cooperare
(1)Autorităţile competente ale celor două state contractante vor stabili măsurile necesare pentru aplicarea prezentului acord.
(2)Autorităţile competente:
1.vor conveni Aranjamentul administrativ în scopul aplicării prezentului acord;
2.vor desemna organismele de legătură în scopul realizării legăturilor directe între instituţiile statelor contractante;
3.se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislaţiilor statelor contractante, în măsura în care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.
(3)În aplicarea prezentului acord, autorităţile competente şi instituţiile competente ale statelor contractante îşi vor acorda sprijin reciproc, ca şi cum ar aplica propria legislaţie. Această asistenţă administrativă este gratuită.
(4)Dacă o persoană care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul unui stat contractant solicită prestaţii sau beneficiază de prestaţii conform legislaţiei celuilalt stat contractant şi dacă este necesară o expertiză medicală, instituţia locului de domiciliu sau de reşedinţă a primului stat contractant va efectua această expertiză la cererea şi pe cheltuiala instituţiei competente a celui de-al doilea stat contractant. În cazul în care expertiza medicală este necesară în aplicarea legislaţiilor ambelor state contractante, aceasta va fi efectuată de instituţia locului de reşedinţă sau domiciliu, pe cheltuiala proprie.
(5)Orice date sau informaţii privind o anumită persoană, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidenţiale şi nu pot fi utilizate decât în scopul aplicării prezentului acord.
Art. 35: Utilizarea limbilor oficiale
(1)În scopul aplicării prezentului acord, autorităţile şi instituţiile celor două state contractante pot comunica direct între ele în limbile lor oficiale sau în limba engleză.
(2)Cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celuilalt stat contractant.
Art. 36: Scutirea de taxe şi de legalizare
(1)Scutirea integrală sau parţială de taxe conform legislaţiei unuia dintre statele contractante pentru certificatele sau alte documente prezentate conform legislaţiei acestui stat contractant se aplică şi certificatelor sau altor documente similare eliberate de autorităţile celuilalt stat contractant pentru aplicarea prezentului acord.
(2)Cele două state contractante îşi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, aşa cum au fost eliberate de autorităţile emitente, fiind scutite de cerinţa legalizării.

Art. 37: Introducerea unei cereri
(1)Cererile pentru prestaţii depuse conform legislaţiei unui stat contractant vor fi considerate cereri pentru prestaţii corespunzătoare conform legislaţiei celuilalt stat contractant.
(2)Data la care aceste cereri au fost depuse la o autoritate sau instituţie competentă a unui stat contractant va fi considerată ca dată a depunerii cererii la autoritatea sau instituţia competentă a celuilalt stat contractant. Această prevedere nu se aplică totuşi dacă solicitantul cere în mod expres amânarea acordării prestaţiilor de bătrâneţe în baza legislaţiei unui stat contractant.
Art. 38: Rambursare
(1)Instituţia competentă va rambursa cheltuielile efective pentru prestaţiile acordate, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 13, 14, 15, 16, 17 şi 25 către instituţia care furnizează prestaţiile, cu excepţia cheltuielilor administrative.
(2)Cheltuielile efective ale prestaţiilor vor fi calculate de către instituţia care furnizează prestaţiile, la nivelul tarifelor sau preţurilor folosite pentru propriile persoane asigurate.
(3)Organismele de legătură ale celor două state contractante pot conveni şi alte modalităţi de rambursare a cheltuielilor, inclusiv compensarea acestora între instituţii sau plăţi în sume forfetare în locul plăţilor individuale.
Art. 39: Recuperarea plăţilor necuvenite
(1)În cazul în care instituţia unui stat contractant a plătit unui beneficiar de prestaţii o sumă care depăşeşte suma la care avea dreptul, această instituţie poate, în condiţiile prevăzute de legislaţia pe care o aplică, să ceară instituţiei celuilalt stat contractant, debitoare de prestaţii în favoarea acestui beneficiar, să reţină suma plătită în plus din sumele datorate beneficiarului respectiv.
(2)Această instituţie efectuează reţinerea în condiţiile şi limitele în care o astfel de compensare este permisă de legislaţia pe care o aplică, ca şi cum ar fi sume plătite în plus de către ea însăşi, şi transferă cuantumul astfel dedus instituţiei creditoare.
Art. 40: Procedura de executare
(1)Hotărârile cu titlu executoriu ale unei instanţe judecătoreşti a unui stat contractant, precum şi documentele executorii emise de către o autoritate sau o instituţie a unui stat contractant cu privire la contribuţiile de asigurări sociale şi la alte creanţe sunt recunoscute pe teritoriul celuilalt stat contractant.
(2)Recunoaşterea nu poate fi refuzată decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publică a statului contractant pe teritoriul căruia este cerută recunoaşterea hotărârii sau documentului.
(3)Hotărârile şi documentele executorii recunoscute conform paragrafului (1) al prezentului articol sunt executate pe teritoriul celuilalt stat contractant. Hotărârile şi documentele trebuie să conţină confirmarea faptului că sunt executorii. Procedura de executare este conformă cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia se execută hotărârea.
Art. 41: Moneda de plată
(1)Instituţia debitoare de prestaţii acordate conform legislaţiei unuia dintre statele contractante stabileşte prestaţia în moneda oficială a acelui stat contractant.
(2)Plata prestaţiei menţionate la paragraful 1 al prezentului articol în cazul beneficiarilor care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant se efectuează în euro.
(3)Plăţile între instituţiile statelor contractante se efectuează în euro.
Art. 42: Soluţionarea diferendelor
(1)Eventualele diferende care pot să apară în ceea ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între autorităţile competente ale celor două state contractante.
(2)În cazul în care diferendele nu pot fi soluţionate conform paragrafului (1) al prezentului articol, acestea vor fi soluţionate, pe cale diplomatică, de către statele contractante.

PARTEA V: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 43: Dispoziţii tranzitorii
(1)Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.
(2)Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat contractant înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispoziţiilor prezentului acord.
(3)Sub rezerva paragrafului (1) al prezentului articol, un drept ia naştere în baza prezentului acord chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.
Art. 44: Intrarea în vigoare
(1)Prezentul acord va fi supus ratificării în fiecare stat contractant.
(2)Statele contractante îşi notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
(3)Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de două luni de la data ultimei notificări prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol.
Art. 45: Durata şi denunţarea Acordului
(1)Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.
(2)Fiecare stat contractant poate să îl denunţe, pe cale diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celuilalt stat contractant, cu cel puţin şase luni înainte de terminarea anului calendaristic respectiv. În acest caz, acordul îşi încetează valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic următor.
Art. 46: Efectele Acordului asupra drepturilor câştigate sau în curs de dobândire
(1)În cazul denunţării prezentului acord, drepturile la prestaţiile acordate potrivit dispoziţiilor sale sunt menţinute.
(2)Drepturile la prestaţiile în curs de dobândire, pentru perioade realizate anterior datei de încetare a valabilităţii Acordului, sunt menţinute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilităţii Acordului vor fi soluţionate conform dispoziţiilor acestuia.
-****-
Semnat la 22 iulie 2022 la Podgorica, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, muntenegreană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.
Pentru România,

Matei-Viorel Ardeleanu,

ambasadorul României în Muntenegru

Pentru Muntenegru,

Admir Adrovic,

ministrul muncii şi securităţii sociale

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 874 din data de 28 septembrie 2023

02.10.2023 www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *