Decret 251/1978

author
29 minutes, 18 seconds Read

DECRET   Nr. 251 din 10 iulie 1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 61 din 14 iulie 1978

EXPUNERE DE MOTIVE

In aplicarea prevederilor Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, a fost emis alaturatul Decret al Consiliului de Stat privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.
Potrivit reglementarilor stabilite prin acest decret, prevederile din Legea nr. 3/1977 referitoare la vechimea in munca si retributia de calcul a pensiei, constatarea si revizuirea invaliditatii, acordarea pensiei de urmas, interdictia cedarii, imprescriptibilitatea si neimpozabilitatea pensiei, scutirea de taxa de timbru a oricaror acte care au ca scop stabilirea unor atare drepturi, precum si cele referitoare la pensia suplimentara, se aplica in mod corespunzator si avocatilor.
In decret se prevede ca avocatii se pensioneaza la implinirea varstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile, putand fi mentinuti in activitate pe o perioada de inca 5 ani, iar la cererea lor, la varsta de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
Pentru constituirea fondului necesar platii pensiilor de catre Casa de asigurari a avocatilor, s-a prevazut retinerea unei cote de 25%, in loc de 20% cat se retinea conform vechii reglementari, din incasarile realizate de colectivele de asistenta juridica din onorarii.
Cererile de pensii aflate in curs de rezolvare la data intrarii in vigoare a decretului vor fi solutionate potrivit prevederilor acestuia.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Avocatii au dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale in conditiile prezentului decret.
Dreptul la pensie este recunoscut tuturor celor care au exercitat profesia de avocat si pentru care colegiile de avocati au perceput contributia prevazuta de lege in vederea depunerii la fondul de pensii al Casei de asigurari a avocatilor.
Art. 2
Dreptul la pensie se acorda avocatilor la implinirea varstei de pensionare prevazuta in prezentul decret si se stabileste in raport de numarul anilor lucrati in exercitarea profesiei de avocat sau in alte sectoare de activitate.
Beneficiaza de asemenea, de dreptul la pensie avocatii care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca. Cuantumul pensiei se stabileste in raport de cauzele si gradul de invaliditate, precum si de vechimea in munca.
Art. 3
Stabilirea si plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale se fac prin Casa de asigurari a avocatilor.
Fondurile necesare Casei de asigurari a avocatilor pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale se constituie din:
a) o cota parte de 25% perceputa lunar asupra sumelor incasate din onorarii de colectivele de asistenta juridica;
b) contributia colegiilor de avocati din excedentele bugetare realizate in anii precedenti;
c) alte venituri prevazute de lege.
Art. 4
Un avocat poate primi o singura pensie integrala pentru munca depusa si limita de varsta. In cazul in care a lucrat si in alte sectoare de activitate, primeste atat pensia pentru munca depusa in profesia de avocat, cat si pensia ce i se cuvine din acele sectoare, in raport cu munca depusa si vechimea stabilita potrivit legii.
Suma rezultata din pensiile cumulate nu va putea depasi nivelul pensiei de asigurari sociale ce s-ar fi cuvenit avocatului respectiv in cazul in care intreaga activitate ar fi fost prestata intr-o unitate de stat.
In cazul cand cel care solicita pensie a fost incadrat in munca si intr-o unitate de stat, pensia se stabileste de catre sectorul asigurarilor sociale de stat, luandu-se in considerare vechimea din ambele sectoare, fiecarui sector revenindu-i obligatia de a suporta cota-parte aferenta numarului de ani prestati in sectorul respectiv.
Retributia care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media retributiilor lunare prevazute de lege din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate in profesia de avocat sau, dupa caz, in alte sectoare.
Art. 5
In colegiile de avocati nu pot fi mentinuti pensionari ai Casei de asigurari a avocatilor sau primiti pensionari din alte sectoare de activitate.
Cu aprobarea Ministerului Justitiei, pensionarii Casei de asigurari a avocatilor, necesari pentru acordarea asistentei juridice, pot fi reprimiti in colegiul din care au facut parte la data pensionarii sau in alt colegiu, pana la implinirea varstei de 70 ani, cu suspendarea platii pensiei  si a celorlalte drepturi aferente pe timpul cat exercita profesia de avocat.
Sumele realizate din exercitarea profesiei de avocat  nu pot depasi nivelul retributiei pe care pensionarul a avut-o la data incetarii activitatii pentru pensionare, actualizata potrivit majorarilor retributiei avocatilor.
Art. 6
Colegiile de avocati sunt obligate sa asigure pentru membrii lor evidenta corecta a vechimii in munca, a retributiei aferente si a celorlalte elemente necesare, potrivit legii, la stabilirea pensiei.
Art. 7
Pensia nu este impozabila si nu poate fi cedata nici total, nici partial.
Dreptul la pensie este imprescriptibil.

CAP. 2
Pensia pentru munca depusa si limita de varsta

Art. 8
Avocatii care au o vechime in munca de minimum 30 ani barbatii si 25 ani femeile au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de varsta la implinirea varstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile. Acestia pot fi mentinuti in activitate, la cererea lor si cu acordul Ministerului Justitiei, pana la implinirea varstei de 70 ani.
Avocatii mentionati la alin. 1 vor fi pensionati, la cererea lor, la varsta de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
Art. 9
Vechimea in munca ce se ia in considerare la stabilirea dreptului la pensie pentru munca depusa este timpul cat un avocat a exercitat profesia de avocat si timpul cat a desfasurat o activitate in alte sectoare.
Dovada vechimii in exercitarea profesiei de avocat, in vederea pensionarii, se face prin adeverintele eliberate de colegiile de avocati.
Dovada vechimii in munca din alte sectoare de activitate, in vederea pensionarii, se face conform dispozitiilor legale referitoare la pensiile din sectoarele respective.
Art. 10
Pensia integrala pentru munca depusa si limita de varsta se determina in procente din retributie, diferentiate pe transe de retributii, astfel:

–––––––––––––––––––––––––
Retributia             Pensia in procente      Cuantumul minim al pensiei
-lei-                         din retributie                   -lei-
–––––––––––––––––––––––––
pana la 1.200                  70                            –
1.201 – 1.600                  65                           840
1.601 – 2.000                  60                         1.040
2.001 – 2.500                  55                         1.200
2.501 – 3.000                  50                         1.375
3.001 – 3.500                  48                         1.500
3.501 – 4.000                  46                         1.680
peste 4.000                  44                         1.840
–––––––––––––––––––––––––

Art. 11
Avocatii care au vechime totala in munca mai mare de 30 ani barbatii si 25 ani femeile beneficiaza, pentru fiecare an in plus din primii 5 ani, de un spor la pensie de 1% si pentru fiecare an in plus peste 5 ani, de un spor de 0,5% din retributia folosita la calcularea pensiei.
Art. 12
Avocatilor care nu au vechimea integrala in munca, dar au o vechime de cel putin 15 ani, li se acorda pensie, la implinirea varstei de 65 ani barbatii si 60 ani femeile, proportional cu numarul anilor de vechime.
Avocatilor care au o vechime in munca de 10-15 ani li se acorda o pensie de 350 lei lunar pentru o vechime de 10 ani, iar pentru fiecare an in plus, pana la 14 ani inclusiv, se adauga cate 25 lei.
Art. 13
Femeile cu o vechime in munca de 25 ani, care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani, pot cere pensionarea inaintea implinirii varstei de pensionare, dupa cum urmeaza:
a) cu un an pentru 3 copii;
b) cu 2 ani pentru 4 copii;
c) cu 3 ani pentru mai multi copii.
Varsta de pensionare se reduce cu ani intregi si nu poate fi mai mica de 52 ani.
Art. 14
La stabilirea vechimii in munca a avocatilor se ia in considerare si timpul in care avocatul:
a) a fost incadrat in baza unui contract de munca in alte sectoare de activitate; acest timp se ia in considerare potrivit normelor stabilite prin Legea privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala;
b) a fost detinut in lagare sau inchisori, pentru activitate revolutionara, antifascista sau democratica. Fiecare an de detinere se considera ca vechime in munca de un an si sase luni;
c) a fost indepartat din serviciu sau din avocatura pentru activitate politica revolutionara, antifascista sau democratica, inainte de 23 August 1944, ori ca urmare a persecutiilor rasiale sau nationale, in perioada ianuarie 1938 – decembrie 1945;
d) a desfasurat o activitate revolutionara antifascista, recunoscuta de catre organele in drept ca vechime in munca.
Constituie vechime in munca si timpul in care un avocat si-a intrerupt activitatea deoarece:
a) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
b) a fost suspendat din functie sau din exercitiul profesiei de avocat ori i s-a desfacut contractul de munca sau a fost radiat din avocatura, daca aceste masuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale.
Se considera vechime in munca si perioada in care un avocat a fost trimis sa urmeze cursuri de pregatire profesionala sau politica.
De asemenea, se considera vechime in munca perioadele pentru care s-a cotizat la fostele asigurari sociale si la casele de asigurari si pensii ale avocatilor.
Pentru avocatii care au lucrat, potrivit legii, cu program redus, vechimea in munca se ia in considerare proportional cu timpul lucrat.
Perioada in care o femeie a lucrat, cu program redus, potrivit legii, pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 6 ani, se socoteste ca timp integral.
Art. 15
In cazul avocatilor indreptatiti la pensie, care au fost incadrati in munca si la organizatii internationale, societati mixte sau la alte organizatii din strainatate, primind retributii in valuta, la stabilirea bazei de calcul a pensiei se iau in considerare retributiile tarifare de incadrare la nivelul functiilor similare din tara, valabile in perioadele corespunzatoare, daca s-au platit contributiile legale catre asigurarile sociale de stat.

CAP. 3
Pensia pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accident survenit in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale

Art. 16
Avocatii care datorita unor accidente survenite in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca primesc pensie pe timpul cat dureaza invaliditatea.
Beneficiaza, de asemenea, de pensie avocatii care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca din cauza unei boli contractate in timpul in care exercitau profesia de avocat, daca invaliditatea stabilita este de gradul I sau II.
De aceleasi drepturi beneficiaza si avocatii care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obstesti.
Avocatii care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca si lucreaza jumatate din durata normala a programului de lucru beneficiaza, in conditiile legii, de pensie de invaliditate de gradul III.
Art. 17
Pierderea capacitatii de munca se stabileste prin decizie, de catre Consiliul Casei de asigurari a avocatilor, la propunerea comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, organizate, potrivit legii, pentru pensionarii de asigurari sociale de stat.
Avocatii in cauza pot fi incadrati intr-unul din urmatoarele grade de invaliditate:
a) gradul I, daca acestia au nevoie de ingrijire si supraveghere din partea altei persoane;
b) gradul II, ceilalti avocati care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca;
c) gradul III, avocatii care si-au pierdut jumatate din capacitatea de munca.
Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate sunt cele prevazute de dispozitiile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat.
Art. 18
Pensia ce se acorda avocatilor care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca prin accidente survenite in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale sau boli contractate in timpul cat exercitau profesia de avocat, daca invaliditatea este de gradul I sau II, se stabileste, in raport de vechimea in munca, in procente din retributie, diferentiate pe transe de retributie. Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:

––––––––––––––––––––––––––
Retributia     Pensia in Cuant. min. Pensia in  Cuant.min.  Pensia in Cuant.min.
-lei-         proc.din  al pensiei  proc. din  al pensiei proc.din   al pensiei
retrib.ptr. -lei-     retrib.ptr.  -lei-    retrib.ptr. -lei-
5 ani vechi.          15 ani vechi.         30 ani vechi.
––––––––––––––––––––––––––
pana la 1200     50      650           60        –             70           –
1201 –  1600     45      660           55       720          65          840
1601 –  2000     40      700           50       880          60       1040
2001 –  2500     37      725           47      1000          55        1200
2501 –  3000     35      800           45      1175          50        1375
3001 –  3500     33      900           43      1350          48       1500
3501 –  4000     31      980           41      1505          46        1680
peste 4000     29     1040           39      1640          44       1840
––––––––––––––––––––––––––

Pentru vechimile in munca cuprinse intre 5 si 30 ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati.
Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III, de pana la 30%, din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.
Pentru fiecare an de vechime in munca peste vechimea integrala se acorda un spor la pensie de 1% pentru primii 5 ani si de 0,5% pentru anii urmatori, din retributia de calcul a pensiei.
Pensia pentru invaliditate de gradul III impreuna cu retributia realizata din exercitarea profesiei de avocat nu pot depasi 70% din retributia avuta la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizata potrivit majorarilor retributiei avocatilor.
Art. 19
Retributia pe baza careia se calculeaza pensia pentru pierderea capacitatii de munca este media retributiilor lunare prevazute de lege din 5 ani lucrati consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate in profesia de avocat sau, dupa caz, in alte sectoare, ori retributia medie a ultimilor ani atunci cand vechimea in munca este de pana la 5 ani.
Art. 20
Avocatii cu o vechime mai mica de 5 ani care si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca prin accidente survenite in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale sau boli contractate in timpul cat exercitau profesia de avocat au dreptul la o pensie de 650 lei pentru gradul I si 520 lei pentru gradul II de invaliditate.
De aceleasi drepturi beneficiaza si avocatii accidentati in timpul indeplinirii obligatiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obstesti.
Art. 21
Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate primesc, pe langa pensie, si o suma fixa pentru ingrijire de 300 lei lunar.
Art. 22
Hotararea privind incadrarea in grade de invaliditate poate fi contestata, in cel mult 60 de zile de la comunicare, la Consiliul Casei de asigurari a avocatilor, de catre avocatul in cauza ori de conducerea colegiului de avocati din care face parte.
Art. 23
Pensionarii incadrati in gradul I, II sau III de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, la intervale de 6-12 luni, la termenele stabilite de comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Neprezentarea la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare.
Revizuirea medicala se poate face si la cererea pensionarilor, numai pana la implinirea varstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care prezinta invaliditati ireversibile, precum si cei care au implinit varsta de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.
Art. 24
In cazul schimbarii gradului de invaliditate, pensia corespunzatoare noului grad se stabileste pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.
Art. 25
Dispozitiile prezentului decret, care privesc modul de stabilire a vechimii in munca si a retributiei, in raport de care se calculeaza pensia pentru munca depusa si limita de varsta, se aplica, in mod corespunzator, si la calcularea pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din cauza de accident survenit in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale.
Art. 26
La implinirea varstei de 62 de ani barbatii si 57 ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacitatii de munca sunt trecuti, din oficiu in categoria pensionarilor pentru munca depusa si limita de varsta; in aceste cazuri isi pot mentine drepturile aferente gradului I si II de invaliditate.

CAP. 4
Pensia pentru pierderea capacitatii de munca in afara indeplinirii indatoririlor profesionale

Art. 27
Avocatii care si-au pierdut total dau partial capacitatea de munca, din cauza unor accidente in afara indeplinirii indatoririlor profesionale, beneficiaza de pensie daca invaliditatea stabilita este de gradul I, II sau III si au o vechime in munca de cel putin 5 ani.
Art. 28
Pensia se stabileste in procente din retributie, diferentiate pe transe de retributii si ani de vechime in munca.
Pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate se stabileste dupa cum urmeaza:

––––––––––––––––––––––––––
Retributia    Pensia     Cuant. min. Pensia  Cuant min.  Pensia  Cuant min.
-lei-          in proc.         al pensiei in proc. al pensiei     in proc. al pensiei
din     -lei-       din     -lei-        din              -lei-
retrib.              retrib.               retrib.
5 ani                 15 ani                 30 ani
vech.                 vech.                   vech.
–––––––––––––––––––––––––
pana la 1.200    35        460         40         –             65        –
1.201-1.600     30        470         35        480         60       720
1.601-2.000     24        480         33        560         55       960
2.001-2.500     20        490         31        650         50     1.100
2.500-3.000     17        500         30        775         45     1.250
3.001-3.500     15        510         29        900         43     1.350
3.501-4.000     14        520         28      1.015         41     1.505
peste 4.000     13        530         27      1.120         39     1.640
–––––––––––––––––––––––––––

Pentru vechimile cuprinse intre 5 si 30 ani, pensia se calculeaza proportional cu numarul anilor lucrati.
Pentru fiecare an de vechime in munca peste vechimea integrala se acorda un spor de pensie de 1% pentru primii 5 ani si de 0,5% pentru anii urmatori, din retributia de calcul a pensiei.
Pensionarii incadrati in gradul I de invaliditate primesc, pe langa pensie, si o suma fixa pentru ingrijire de 300 lei lunar.
Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III, de pana la 30% din pensia corespunzatoare gradului I de invaliditate.
Pensia pentru invaliditate de gradul III impreuna cu retributia realizata din exercitarea profesiei de avocat nu pot depasi 70% din retributia avuta la data stabilirii gradului de invaliditate, actualizata potrivit majorarilor retributiei avocatilor.
Art. 29
Avocatilor care indeplinesc obligatii militare si care au devenit invalizi de gradul I sau II ca urmare a unor boli li se acorda pensie fara a se cere conditia de vechime in munca.
Pensia celor care la data convocarii in vederea indeplinirii obligatiilor militare exercitau profesia de avocat se stabileste in conditiile prevazute de art. 28. Celor care nu indeplinesc conditia de vechime in munca necesara pentru obtinerea pensiei li se acorda o pensie fixa de 455 lei pentru gradul I de invaliditate si 390 lei pentru gradul II de invaliditate.
Art. 30
Dispozitiile referitoare la vechimea in munca si retributia de calcul, precum si incadrarea in grade de invaliditate si revizuire medicala, se aplica si pensiilor pentru pierderea capacitatii de munca din alte cauze decat accidentele survenite in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale.

CAP. 5
Pensia de urmas

Art. 31
Pensia de urmas se acorda copiilor si sotiei, in conditiile prevazute de prezentul decret.
Pensia de urmas se acorda daca avocatul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.
Art. 32
Copiii au dreptul la pensie de urmas pana la varsta de 16 ani sau, daca continua studiile, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani.
Copii urmasi care, inainte de a implini varsta de 16 ani, au devenit invalizi de gradul I sau II, primesc, dupa incetarea platii pensiei de urmas, pe toata durata invaliditatii, un ajutor de 350 lei lunar pentru gradul I si 300 lei lunar pentru gradul II.
Art. 33
Sotia are dreptul la pensie de urmas, pe tot timpul vietii, la implinirea varstei de 55 ani, daca a avut cel putin 15 ani de casatorie. Daca durata casatoriei a fost mai mica, dar de cel putin 10 ani, pensia se acorda proportional cu anii de casatorie.
De asemenea, se acorda pensie de urmas, pe tot timpul vietii, sotiei care a implinit varsta de 50 ani si care a nascut pana la data decesului sotului, mai mult de 4 copii, iar durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.
Sotia are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, pe timpul cat este invalida de gradul I sau II; de asemenea, beneficiaza de aceasta pensie daca nu este incadrata in munca la decesul sotului si are in ingrijire unu sau mai multi copii in varsta de pana la 6 ani.
Art. 34
Sotia care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru oricare dintre aceste pensii.
Art. 35
Sotia primeste pensie de urmas numai pana la incadrarea sa in munca, dar nu mai mult de 6 luni de la data decesului sotului, daca nu indeplineste conditiile prevazute la art. 33.
Art. 36
Cuantumul pensiei de urmas se stabileste luandu-se ca baza de calcul:
a) pensia sustinatorului decedat, daca acesta era pensionar;
b) pensia la care ar fi avut dreptul sustinatorul, in conditiile legii, pentru munca depusa si limita de varsta sau pentru invaliditate.
Pensia de urmas se stabileste, in procente din pensia titularului, astfel: 50 la suta pentru un singur urmas, 75 la suta pentru doi si 100 la suta pentru mai multi urmasi, cu drept la aceasta pensie.
Art. 37
In cazul copiilor orfani de ambii parinti, cuantumul pensiei de urmas se stabileste luandu-se ca baza de calcul:
a) pana la trei copii, pensia cea mai avantajoasa a unui singur parinte;
b) pentru patru copii, pensia cea mai avantajoasa a unui parinte, la care se adauga jumatate din pensia celuilalt parinte;
c) pentru cinci si mai multi copii, pensiile cumulate ale ambilor parinti.
Art. 38
Plata pensiei se suspenda pe timpul cat pensionarul urmas este incadrat in munca sau realizeaza venituri dintr-o activitate permanenta ca liber profesionist sau mic meserias cu atelier propriu. Plata pensiei se suspenda si atunci cand sotia urmasa s-a casatorit.
Cand unul din urmasi pierde dreptul la pensie, ceilalti primesc in continuare partea de pensie ce li s-a cuvenit pana la acea data.

CAP. 6
Stabilirea si plata pensiilor

Art. 39
Pentru a se asigura respectarea stricta a prevederilor legii privind intocmirea actelor de pensionare, a tinerii unei evidente corecte a tuturor datelor si celorlalte elemente necesare pe baza carora se stabilesc drepturile la pensie si alte drepturi de asigurari sociale, pe langa consiliile colegiilor de avocati se constituie comisii de pensii si asigurari sociale.
Comisiile de pensii si asigurari sociale sunt alcatuite din 3-7 membrii si sunt conduse de catre un membru al consiliului colegiului.
Art. 40
Din comisiile de pensii si asigurari sociale din colegiile de avocati fac parte, ca membrii:
a) directorii colectivelor de asistenta juridica din cadrul colegiului;
b) secretarul si contabilul colegiului;
c) unu sau doi reprezentanti ai avocatilor din colegiu.
Componenta nominala a comisiei de pensii si asigurari sociale se stabileste de catre consiliul colegiului.
Comisiile de pensii si asigurari sociale din colegiile de avocati indeplinesc, in mod corespunzator, atributiile prevazute de lege pentru comisiile de pensii si asigurari sociale din unitatile de stat.
In exercitarea atributiilor lor, membrii comisiilor de pensii si asigurari sociale din colegiile de avocati raspund de respectarea intocmai a dispozitiilor referitoare la stabilirea pensiilor si acordarea celorlalte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.
Art. 41
In vederea stabilirii pensiei, colegiul din care face parte avocatul in cauza intocmeste dosarul de pensie care trebuie sa cuprinda fisa de pensie si alte acte oficiale intocmite potrivit legii, din care sa rezulte varsta, vechimea in munca, retributiile avute si celelalte elemente de calculare a drepturilor de pensie. Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie sa contina, in mod obligatoriu, documentatia medicala, cu concluziile expertizei medicale, confirmate de spitalul teritorial. In cazul in care comisia de pensii si asigurari sociale din colegiul de avocati considera ca nu se confirma pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca, informeaza in scris despre aceasta concluzie conducerea colegiului, precum si avocatul in cauza.
Dosarul de pensionare se verifica de catre comisia de pensii si asigurari sociale, care are obligatia sa semnaleze conducerii colegiului orice nereguli constatate. Colegiul de avocati poarta intreaga raspundere pentru exactitatea datelor pe care le contine dosarul de pensie si fisa de pensionare.
In cazul in care, din insumarea perioadelor de vechime, rezulta fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.
Timpul lucrat in strainatate se ia in considerare la stabilirea pensiei daca s-a contribuit la asigurarile sociale de stat ori daca exista reglementari in aceasta privinta in conventiile incheiate de Republica Socialista Romania cu statele respective.
Art. 42
Colegiile de avocati sunt obligate sa inainteze dosarul de pensie Casei de asigurari a avocatilor, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care urmeaza sa aiba loc pensionarea pentru munca depusa si limita de varsta.
La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune in cel mult 30 de zile de la primirea hotararii de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate, iar pentru urmas, in cel mult 30 de zile de la data decesului sustinatorului.
Art. 43
In cel mult 30 de zile de la primirea dosarului de pensionare, Consiliul Casei de asigurari a avocatilor este obligat sa verifice daca dosarul contine toate datele necesare pentru stabilirea pensiei, dupa care emite decizia de pensionare sau, dupa caz, restituie dosarul colegiului de avocati, daca nu sunt indeplinite conditiile legale.
In cazul pensionarii pentru accident in timpul indeplinirii indatoririlor profesionale sau boala, dosarul se va depune in acelasi termen la comisia judeteana de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. Consiliul Casei de asigurari a avocatilor emite deciziile de pensie in trei exemplare, din care un exemplar se trimite avocatului in cauza si un exemplar, colegiului de avocati care a trimis dosarul de pensie.
Art. 44
Pensiile se platesc celor care la data cererii de pensionare exercitau profesia de avocat, de la data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia Consiliului Casei de asigurari a avocatilor. Colegiul de avocati nu poate dispune radierea din colegiu a avocatului care a cerut inscrierea la pensie decat dupa ce a primit decizia de pensionare.
Pentru cei care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior datei cand au incetat exercitarea profesiei de avocat sau ulterior decesului sustinatorului, pensia se plateste cu incepere din prima zi a lunii urmatoare aceleia in care s-a depus cererea impreuna cu actele necesare la Casa de asigurari a avocatilor.
Urmasii pensionarilor Casei de asigurari a avocatilor vor depune cererea impreuna cu actele necesare pentru obtinerea pensiei de urmas la Casa de asigurari a avocatilor.
Art. 45
Consiliul Casei de asigurari a avocatilor emite deciziile de pensii pe baza propunerilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din colegiile de avocati sau ale comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, dupa caz.
Consiliul Casei de asigurari a avocatilor examineaza contestatiile impotriva hotararilor comisiilor de pensii si asigurari sociale din colegiile de avocati si ale comisiilor de expertiza si recuperare a capacitatii de munca.
Impotriva deciziilor Consiliului Casei de asigurari a avocatilor se poate face apel, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia centrala de pensii care functioneaza la Ministerul Muncii. Apelul se adreseaza direct acestei comisii sau prin Casa de asigurari a avocatilor.
Deciziile Consiliului Casei de asigurari a avocatilor care nu au fost atacate in termen si deciziile Comisiei centrale de pensii sunt definitive.
Art. 46
Pensia se plateste personal titularului ori se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, la cererea si pe numele sau. In cazul in care pensia nu poate fi inmanata pensionarului, aceasta se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni pe numele titularului.
Art. 47
Pensia de urmas acordata potrivit legii, copiilor nu poate fi folosita decat in scopul ingrijirii si educarii lor, indiferent de calitatea persoanei care o incaseaza. Persoanele care au in ingrijire copii care beneficiaza de pensie de urmas au obligatia sa justifice utilizarea sumelor incasate in scopul mentionat.
Pensia de urmas a copiilor care au fost incredintati unor institutii de ocrotire se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni, pe numele lor, dupa ce s-a achitat sumele datorate potrivit legii, pentru intretinerea in acele institutii.
Art. 48
Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente inceteaza incepand cu luna urmatoare aceleia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-au fost acordate.
Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, pentru luna in care a avut loc decesul, se platesc membrilor de familie.
Art. 49
Plata pensiei si a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cat pensionarul:
a) executa o pedeapsa privativa de libertate;
b) are domiciliul stabilit pe teritoriul altei tari;
c) a fost reprimit intr-un colegiu de avocati.
Pe timpul cat un pensionar de invaliditate de gradul I este internat gratuit in unitati de asistenta sociala se suspenda plata sumei acordate pentru ingrijire.
Suspendarea platii pensiei se face incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit cauza care a determinat suspendarea.
Art. 50
In cazul prevazut la art. 49 alin.  1 lit. a), daca hotararea de condamnare a fost desfiintata si cel in cauza a fost achitat, se vor plati sumele pe durata suspendarii, fara a depasi pensia pe 12 luni.
Dupa executarea pedepsei sau in caz de gratiere ori de amnistie plata pensiei se reia incepand cu luna urmatoare aceleia in care pensionarul a fost eliberat.
Art. 51
Pensionarii reincadrati temporar in alte sectoare de activitate au obligatia ca, in termen de 15 zile de la incadrare, sa comunice Casei de asigurari a avocatilor unitatea si data de la care lucreaza si cuantumul retributiei.
Aceeasi obligatie revine si unitatii in care sunt incadrati pensionarii.
Pentru pensionarii Casei de asigurari a avocatilor reprimiti in colegiile de avocati, comunicarea prevazuta la alineatul precedent se face de catre colegiul de avocati in care au fost reprimiti.
Instantele au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data condamnarii pensionarului Casei de asigurari a avocatilor, sa comunice aceasta situatie, in scris, acestei case.
Art. 52
Avocatii care au o vechime in profesia de avocat de cel putin 5 ani si au lucrat in alte sectoare de activitate avand, in total, cel putin 10 ani vechime in munca, au dreptul la pensie. Pensia se stabileste potrivit art. 4 si se acorda daca este indeplinita conditia de varsta necesara pentru deschiderea dreptului la pensie in sectorul unde a prestat cea mai mare parte a activitatii.

CAP. 7
Pensia suplimentara

Art. 53
Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii intre avocatii asigurati, care contribuie, in acest scop, cu 2% din retributia lor lunara.
Avocatii pot contribui benevol cu inca 2% din retributia lunara pentru pensia suplimentara. In acest caz, contributia totala va fi de 4% din retributie. Cei care au contribuit benevol cu 4% din retributie beneficiaza de o pensie suplimentara majorata potrivit prezentului decret.
Contributia pentru pensia suplimentara se retine si se vireaza de catre colegiile de avocati intr-un cont special al Casei de asigurari a avocatilor, la C.E.C., pentru care se acorda o dobanda de 3% anual.
Art. 54
Avocatii care au contribuit, in conditiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentara, beneficiaza de aceasta pensie de la data incetarii activitatii lor, ca urmare a pensionarii.
Pentru avocatii care au contribuit cu 2%, pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia folosita la calcularea pensiei, dupa anii de contributie, astfel:

––––––––––––––––––––––
Timpul cat s-a contribuit             % din retributie
––––––––––––––––––––––
peste 20 ani                             12
15-20 ani inclusiv                       10
10-15 ani inclusiv                        8
5-10 ani inclusiv                        5
––––––––––––––––––––––

Art. 55
Avocatii care au contribuit in mod benevol cu 4% din retributia lunara beneficiaza de pensie suplimentara stabilita in procente din retributia folosita la calcularea pensiei, dupa anii de contributie, dupa cum urmeaza:

–––––––––––––––––––––
Timpul cat s-a contribuit         % din retributie
–––––––––––––––––––––
peste 25 ani                            18
20-25 ani inclusiv                         16
15-20 ani inclusiv                         14
10-15 ani inclusiv                         12
5-10 ani inclusiv                           8
–––––––––––––––––––––-

Pentru avocatii care au contribuit la pensia suplimentara o perioada cu 2%, iar o alta perioada cu 4%, pensia se calculeaza cu procentele corespunzatoare contributiei de 4%; in acest caz, fiecare 2 ani de contributie cu 2% se iau in calcul ca un an de contributie cu 4% .
Art. 56
Avocatilor care au platit contributia pentru pensia suplimentara pe o perioada de pana la 5 ani li se restituie, la data pensionarii, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobanda de 3% .
Art. 57
Pensia suplimentara se acorda urmasilor in proportie de 50% din cotele prevazute pentru pensia de urmas.
Art. 58
In cazul in care un avocat a platit contributia pentru pensia suplimentara la mai multe sectoare de activitate, se iau in considerare toti anii de contributie. In acest caz, sectorul care plateste pensia de asigurari sociale plateste si pensia suplimentara.
Art. 59
Prevederile din prezentul decret referitoare la stabilirea si plata pensiilor, precum si la recalcularea dreptului de pensie sau suspendarea platii acesteia, se aplica in mod corespunzator si pensiilor suplimentare.

CAP. 8
Alte drepturi de asigurari sociale

Art. 60
In caz de imbolnavire a avocatilor si pensionarilor, precum si membrilor lor de familie, cheltuielile necesitate de asistenta medicala, medicamente si intretinere pe timpul internarii se suporta de catre Casa de asigurari a avocatilor, in limita posibilitatilor ei bugetare.
Art. 61
Avocatii beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii pe perioada in care nu pot exercita profesia de avocat datorita imbolnavirii care necesita ingrijiri medicale.
De asemenea, femeile beneficiaza de indemnizatii in caz de maternitate sau pentru ingrijirea copilului bolnav.
Avocatii care au suferit accidente sau au contractat boli care le-au produs vatamari grave organismului beneficiaza de indemnizatii pentru procurarea de proteze sau alte materiale sanitare.
In caz de deces al unui avocat sau al unui membru de familie se acorda ajutor de deces.
Conditiile in care se acorda indemnizatiile si ajutoarele prevazute la alineatele precedente, precum si cuantumul lor, sunt cele prevazute de dispozitiile legale referitoare la asigurarile sociale de stat si ele se platesc de catre colegiile de avocati, in limita posibilitatilor lor bugetare.
Art. 62
Pensionarii Casei de asigurari a avocatilor care au suferit accidente sau au contractat boli care le-au produs vatamari grave organismului beneficiaza de ajutoare banesti pentru procurarea de proteze sau alte materiale sanitare.
De asemenea, in caz de deces al unui pensionar ori al unui membru de familie se acorda ajutor de deces.
Conditiile in care se acorda ajutoarele prevazute la alineatul precedent, precum si cuantumul lor, sunt cele prevazute de dispozitiile legale pentru pensionarii de asigurari sociale de stat si ele se platesc de catre Casa de asigurari a avocatilor, in limita posibilitatilor ei bugetare.

CAP. 9
Organizarea si functionarea Casei de asigurari a avocatilor

Art. 63
Casa de asigurari a avocatilor este persoana juridica si are sediul in municipiul Bucuresti.
Sunt membri de drept ai Casei de asigurari a avocatilor avocatii stagiari si avocatii definitivi, membri ai colegiilor de avocati.
Art. 64
Casa de asigurari a avocatilor are buget propriu. Bugetul este supus aprobarii Ministerului Justitiei.
Art. 65
Conducerea Casei de asigurari a avocatilor, precum si administrarea bunurilor ce apartin acesteia, se exercita de catre un consiliu, care functioneaza pe baze obstesti, compus din: un presedinte, un vicepresedinte si trei membri, numiti de Ministerul Justitiei, pe timp de 5 ani, dintre avocatii definitivi.
Presedintele asigura executarea deciziilor consiliului si reprezinta Casa de asigurari a avocatilor in fata organelor de jurisdictie si in raporturile cu organele de stat, organizatiile socialiste si orice alte persoane juridice, precum si cu persoanele fizice. Presedintele poate delega pe oricare dintre membrii consiliului pentru a reprezenta casa in fata organelor de jurisdictie.
In lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt exercitate de vicepresedinte.
Art. 66
Controlul financiar al gestiunii Casei de asigurari a avocatilor se exercita de catre o comisie de cenzori, compusa din 3 membri, numiti de Ministerul Justitiei, pe timp de 5 ani, dintre avocatii definitivi.
Comisia de cenzori prezinta, Consiliului Casei de asigurari a avocatilor si Ministerului Justitiei constatarile privind executarea bugetului, administrarea bunurilor si gospodarirea fondurilor casei.
Art. 67
Ministerul Justitiei indruma si controleaza Casa de asigurari a avocatilor.

CAP. 10
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 68
Cererile in fata oricaror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie, precum si toate actele procedurale in legatura cu acest drept, sunt scutite de orice fel de taxe de timbru.
Art. 69
Sumele platite fara temei, cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, se recupereaza, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele ramase nerecuperate de pe urma pensionarilor decedati nu se mai urmaresc.
Recuperarea de la pensionari a sumelor platite fara temei se face pe baza deciziei date de Casa de asigurari a avocatilor, care constituie titlu executoriu.
Art. 70
Persoanele care, prin nerespectarea dispozitiilor legale, determina plata unor pensii necuvenite, sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.
Art. 71
La stabilirea pensiilor, inclusiv a pensiei suplimentare, fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarului.
Art. 72
Pensiile si ajutoarele sociale stabilite pana la data prezentului decret se mentin in continuare, atat timp cat sunt indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
Art. 73
Pensionarii de invaliditate de orice grad care, potrivit dispozitiilor legale, sunt revizuibili medical, existenti la data prezentului decret, vor fi reexaminati de catre comisiile de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, la termenele stabilite, potrivit legii.
Art. 74
Cererile de pensii aflate in curs de rezolvare la organele de pensii vor fi solutionate potrivit prevederilor prezentului decret.
Art. 75
Decretul nr. 60/1951 privitor la organizarea Casei de asigurari a avocatilor cu modificarile ulterioare, si Decretul nr. 61/1951 privitor la trecerea caselor de asigurari si pensii ale avocatilor sub indrumarea si controlul Ministerului Justitiei, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *