Decret-Lege 114/1990

author
4 minutes, 29 seconds Read

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională – CPUN


Decretul-lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariați în grupele I și II de muncă

În vigoare de la 02 aprilie 1990 până la 31 martie 2001, fiind abrogat prin Lege 19/2000.


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 02 aprilie 1990. Formă aplicabilă la 31 martie 2001.

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională d e c r e t e a z ă:
Art. 1. – (1) Personalul artistic care a lucrat în instituții de artă, în funcțiile prevăzute în anexa nr. 1, se încadrează în grupa I de muncă.
(2) Vîrsta de pensionare a persoanelor prevăzute la alin. 1 este aceea ce rezultă din aplicarea prevederilor Legii nr. 3/1977, fără a fi scăzută sub 50 ani, cu excepția balerinilor, dansatorilor și acrobaților, la care vîrsta de pensionare nu va fi mai mică de 40 ani pentru femei și de 45 ani pentru bărbați.
Art. 2. – Personalul artistic care a lucrat în instituții de artă, în funcțiile prevăzute în anexa nr. 2, se încadrează în grupa II de muncă.
Art. 3. – Instituțiile de artă prevăzute la art. 1 și 2 sînt cele menționate în anexa nr. 3.
Art. 4. – (1) Personalul navigant din aviația civilă care realizează anual un număr de ore de zbor, de salturi ori starturi, în raport de funcția îndeplinită, se încadrează în grupa I de muncă sau grupa II de muncă, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Pentru personalul navigant din aviația civilă, la stabilirea pensiei se va lua în calcul, pentru fiecare an lucrat în grupa I sau II de muncă, cîte:

a) 2 ani pentru grupa I de muncă;
b) 1 an și 6 luni pentru grupa II de muncă.

Art. 5. – Pentru persoanele care au lucrat atît în condițiile grupei I, cît și în condițiile grupei II de muncă, fără a realiza în fiecare din aceste grupe cel puțin 20 ani, respectiv 25 ani, vîrsta de pensionare se reduce în mod proporțional cu timpul efectiv prestat în grupele de mai sus, în raport de prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 3/1977.
Art. 6. – Piloții care au în grupa I de muncă o vechime efectivă de cel puțin 15 ani bărbații și 10 ani femeile și care sînt opriți de organele competente să mai efectueze ore de zbor în această calitate, deoarece nu mai corespund din punct de vedere psiho-fizic, vor fi trecuți într-o altă muncă corespunzătoare pregătirii. Pe această perioadă, vor primi, pe lîngă salariul pentru munca efectiv prestată, și o sumă plătită din fondurile asigurărilor sociale de stat pînă la nivelul salariului tarifar al funcției avute la data trecerii în altă muncă. La împlinirea vîrstei de pensionare se poate cere stabilirea pensiei pentru munca depusă și limită de vîrsta.
Art. 7. – Alineatul 3 de la articolul 17 din Legea nr. 3/1977 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Personalul navigant care nu are vechimea în muncă prevăzută la alin. (1) are dreptul să i se ia în calcul vechimea stabilită, potrivit legii, pentru persoanele care au lucrat în grupele I și II de muncă.”
Art. 8. – Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.
Art. 9. – Decretul nr. 215/1977 cu privire la încadrarea personalului muncitor în grupele I, II sau III de muncă se abrogă.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALĂ
ION ILIESCU


București, 30 martie 1990.
Nr. 114.
ANEXA Nr. 1

PERSONALUL ARTISTIC- din instituțiile de artă care se încadrează în grupa I de muncă

– balerin
– dansator
– acrobat
– jongler
– clovn
– călăreț de circ
– dresor de animale sălbatice
– solist vocal de operă și operetă
– instrumentist la instrumente de suflat.

ANEXA Nr. 2

PERSONALUL ARTISTIC din instituțiile de artă care se încadrează în grupa II de muncă

– solist vocal (altul decît cel de la operă și operetă)
– concert-maestru
– instrumentist (altul decît cel de la instrumente de suflat)
– corist
crainic televiziune
– actor
– sufleur
– mînuitor de păpuși și marionete
– maestru de balet și dansuri
– dresor (altul decît pentru animale sălbatice)
– iluzionist.

ANEXA Nr. 3

LISTA  instituțiilor de artă

– teatre de operă și balet
– teatre de operetă
– teatre de păpuși și marionete
– teatre de ansambluri de estradă
– teatre de varietăți
– teatre dramatice
– circuri
– filarmonici și orchestre simfonice
– ansambluri profesioniste de cîntece și dansuri
– orchestre populare profesioniste
– fanfare profesioniste și militare
– școli și instituții de artă.

ANEXA Nr. 4

CRITERII privind încadrarea personalului navigant din aviația civilă în grupa I sau II de muncă

Personalul navigant din aviația civilă se încadrează în grupa I de muncă dacă efectuează numărul minim de ore de zbor, salturi sau starturi stabilite de Departamentul aviației civile, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.
Cei care realizează jumătate din numărul de ore de zbor, salturi sau starturi se încadrează în grupa II de muncă.
Dovada efectuării numărului de ore de zbor, al salturilor, al starturilor sau recepțiilor de aeronave se face cu carnetul de zbor.

Pentru perioadele anterioare datei de 11 iunie 1954, dovada se face cu adeverințele eliberate de Departamentul aviației civile.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *