Decret lege 118 din 1990

author
2
11 minutes, 19 seconds Read
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională – CPUN

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
În vigoare de la 09 aprilie 1990

Are la bază republicarea (r6) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 23 septembrie 2009
Include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 84/2012; OUG 121/2011; OUG 103/2013; OUG 83/2014; L 69/2015; Codul Fiscal 2015; OUG 57/2015; OUG 99/2016; OUG 90/2017; OUG 114/2018; L 159/2019; L 211/2019.
Ultimul amendament în 15 noiembrie 2019.

Art. 1. – (1) Constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strămutată într-o altă localitate.
f) a participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.
(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care:
a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.
(3) Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni.
(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională.
(5) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o persoană aflată într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau, ulterior, dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuția la care a fost supusă.
(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în calculul acestor vechimi.

Art. 2. – (1) Persoanele prevăzute la Art. 1, încadrate în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată de libertate.
(2) Continuarea activității în condițiile prevăzute la alin. (1) se face la cerere, cu acordul angajatorului.
Art. 3. – (1) De prevederile Art. 1 beneficiază și persoanele care au decizii de pensionare.
(2) În cazul celor decedați, urmașii acestora au dreptul la pensie de urmaș în condițiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
Art. 4. – (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la Art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) și f) și alin. (2) au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la Art. 1 alin. (1) lit. c) și d) au dreptul la o indemnizație lunară de 200 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat.
(4) Indemnizațiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii.
Art. 5. – (1) Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(2) De aceleași drepturi beneficiază soțul (soția) celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(3) Această indemnizație se poate cumula cu orice pensie.
(4) Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) și soțul (soția) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit (nevoită) să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia.
Art. 6. – Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la Art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile prevăzute la Art. 5.
Art. 7. – Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.


Declaratia completa a torționarului

https://youtu.be/VcKYlM_H9pc


Art. 8. – (1) Persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la Art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și a taxelor locale.
(11) Persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la Art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local.
(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la Art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparținând societăților cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăților cu capital privat, costul abonamentelor de transport se decontează integral de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază domiciliază beneficiarul;
c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă și de către însoțitori, membri de familie, în cadrul numărului de călători stabilit pentru titular;
d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune balneoclimaterică;
d1) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. b) și c), aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Tichetele de călătorie gratuite pot fi ridicate și utilizate și de către soțul/soția sau de către alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de împuternicire cu dată certă, însoțită de o copie a actului de identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezența titularului la momentul realizării călătoriei.
e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și televizor;
f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire de plata taxei de abonament;
g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoanele prevăzute la Art. 5.
Art. 9. – Persoanele prevăzute la Art. 1 beneficiază de:
a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuințe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitățile CEC Bank, de credite avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuințe proprietate personală; acordarea creditului se va face în condițiile prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 10. – (1) Dovedirea situațiilor prevăzute la Art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(2) Prevederile Art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către agențiile județene de plată și inspecție socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997.
(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de prezentul decret-lege, se pot depune la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După această dată direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, vor primi spre rezolvare numai cererile depuse de soții, soțiile celor decedați, prevăzuți la Art. 5, și de cetățenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuți la Art. 12.
(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.
(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
*) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare Art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 148/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.
Art. 11. – Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada în care au fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare situație.
Art. 12. – (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către agențiile județene de plată și inspecție socială, cu consultarea, după caz, a filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România.
(3) Agențiile județene de plată și inspecție socială sunt obligate să se pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în termen de maximum 30 de zile, printr-o decizie motivată.
(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestație potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau la o altă instituție bancară cu care Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a încheiat în acest sens convenție.
Art. 13. – Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel.
Art. 14. – (1)*) Direcțiile generale de muncă și protecție socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1) și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
*) Art. 13 alin. (1) și (2) [prin renumerotare Art. 14 alin. (1) și (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 și prin Decizia Curții Constituționale nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.
**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.
Art. 141. – Consiliile locale ale municipiilor pe raza cărora funcționează filiale sau subfiliale ale Asociațiilor Foștilor Deținuți Politici și/sau ale Deportaților ori sediile centrale ale acestora pot atribui spații corespunzătoare cu scutire de la plata impozitelor, taxelor și chiriilor pe perioada existenței acestora.
Art. 15. – Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor .

Similar Posts

2 Comments

 1. avatar
  Juganaru Domnica says:

  Da, e buna Legea Decret 118/1990, dar si iar dar, Ministerul Apărării prin UM02405 se mișca foarte încet cu căutarea actelor necesare pentru a beneficia si eu ca fiica de aceasta Lege. Eu JUGANARU DOMNICA, din Bacău , Am trimis o cerere in anul 2021 pe 07 septembrie cu NR CT 35484, si nici pana in acest moment Octombrie 2022 nu am primit nici un răspuns…Am 73 ani cu o pensie de 1000lei [o mie] cu vechimea completa, cotizația la zi la CAS…dar am lucrat in TAPL – alimentara si asta e pensia. Credeam ca daca tata a fost prizonier 3ani si 6 luni mai luam ceva de aici. Dar am observat ca Legile pentru noi sunt mai mult Facultative s-au deloc…Cred ca aștepta sa murim ca ei s-au asigurat de salarii si pensii. Cred ca urmează la alegeri sa ni se mai de-a un grăunte, cine mai apuca, ca sa-i votam!..

  1. avatar
   Pensii says:

   Stimată Domnica Juganaru, dacă toți deținătorii de arhive ar munci precum cei de la UM 02405 am fi fericiți. Susțin asat din experiența pe care o am de ani legată de durata în care se emite o adeverință. Din informațiile mele acum sunt nu mai puțin de 53 mii de cereri legate de perioada prizonieratului pe lângă celelalte solicitări. Acum, ținând cont de faptul că cererea dumneavoastră a fost inregistrată acum mai bine de 1 an sper să primiți adeverința solicitată. După caz reveniți la contact@pensii.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *