Decret Lege 35/1990

author
5 minutes, 38 seconds Read

DECRET-LEGE nr. 35 din 19 ianuarie 1990 pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea

EMITENT
  • C.F.S.N.

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1990

Pentru a inlatura diminuarea nejustificată a salariului din cauze independente de activitatea salariaţilor, pentru înlăturarea situaţiilor de inechitate în acordarea sporurilor, încadrarea în grupe de muncă, în promovarea personalului pe categorii sau funcţii şi acordarea de gradatii, precum şi pentru creşterea competentelor ce revin întreprinderilor, ministerelor şi altor organe centrale în domeniul salarizarii, pînă la elaborarea unui sistem de salarizare complet restructurat într-o noua conceptie,
Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

Articolul 1

Prevederile referitoare la acordarea salariilor în raport cu realizarea criteriilor, a condiţiilor şi a exportului cuprinse în Legea nr. 1/1986 şi în Decretul nr. 161/1986, se abroga.


Articolul 2

În activitatea de construcţii-montaj, reparaţii capitale, foraj, lucrări geologice, agricultura, proiectare-cercetare şi în toate celelalte sectoare de activitate economică, salariile se plătesc lunar, în raport cu lucrările executate, cu producţia realizată sau cu ceilalţi indicatori, după caz, care exprima volumul de activitate, fără a se mai face reţineri lunare de 10-20% din salarii. Retinerile efectuate în cursul anului 1989 sau de la data începerii lucrărilor, după caz, se vor restitui integral în anii 1990-1991, potrivit eşalonării ce va fi stabilită de ministere şi celelalte organe centrale împreună cu băncile finanţatoare.
Salariile personalului din unităţile de învăţămînt, arta, cultura, sănătate, edituri, cinematografie şi celelalte unităţi social-culturale şi ale administraţiei de stat, se plătesc în funcţie de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fără a mai fi condiţionate de realizarea unor indicatori cu conţinut politico-ideologic sau a altor indicatori.


Articolul 3

Se abroga reglementările referitoare la diminuarea nelimitată a salariilor şi neasigurarea unui venit garantat cuprinse în Legea nr. 57/1974, Legea nr. 2/1983, Legea nr. 1/1986 şi în alte acte normative.
În cazuri excepţionale cînd, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de producţie a fost întrerupt, personalul va fi salarizat conform prevederilor Codului Muncii.


Articolul 4

Sporurile la salariu pentru munca desfăşurată în condiţii vătămătoare, grele, periculoase şi celelalte categorii de sporuri se plătesc tuturor celor îndreptăţiţi potrivit legii, fără a se condiţiona acordarea lor de încadrarea într-un număr limitat şi fără celelalte limitări stabilite prin decretele pentru desfăşurarea pe titulari a planului.
Locurile de muncă la care se acordă salarii tarifare mai mari cu pînă la 10% pentru condiţii grele de muncă, precum şi obiectivele de investiţii şi celelalte lucrări la care se acordă spor de şantier, se stabilesc de ministere sau organele locale ale administraţiei de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.


Articolul 5

Se abroga art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 215/1977, urmînd ca salariaţii sa beneficieze, pentru anii 1988 şi 1989 şi în continuare, de încadrarea în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, potrivit legislaţiei în vigoare.
Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale va actualiza reglementările adoptate în aplicarea acestui decret.


Articolul 6

Promovarea muncitorilor în categoria a 5-a şi următoarele nu se mai condiţioneaza de obţinerea calificării în a doua meserie, abrogindu-se prevederile art. IX din Decretul nr. 19/1986.


Articolul 7

Se abroga prevederile art. 16 alin. 4 şi art. 33 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 57/1974, referitoare la:
a) limitarea numărului de muncitori care pot fi încadraţi în ultima categorie a reţelelor tarifare;
b) limitarea numărului de persoane care, în cadrul numărului total stabilit potrivit legii, pot fi trecute în gradatiile 4, 5, 6 şi 7.
Încadrarea muncitorilor în ultima categorie şi a personalului TESA în gradatiile 4, 5, 6 şi 7 se va face potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale împreună cu Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor.


Articolul 8

Gradarea întreprinderilor, fabricilor, a celorlalte unităţi, precum şi a subunitatilor de producţie – secţii, ateliere şi altele asemenea – se aproba de către organele ierarhic superioare, pe baza criteriilor de gradare stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate.


Articolul 9

Prevederile din Legea nr. 57/1974 referitoare la stabilirea prin plan sau prin decret a nivelurilor de salarizare şi a grupelor de ramuri, se abroga.
Competentele respective revin Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.


Articolul 10

Vechimea minima prevăzută de Legea nr. 12/1971 pentru promovarea în categorii sau funcţii, precum şi vechimea minima necesară pentru trecerea în trepte sau gradatii superioare, pot fi reduse cu pînă la 50% pentru cadrele ţinere, valoroase, care obţin rezultate deosebite în activitate. Aceste reduceri se aproba nominal de către ministrul, conducătorul organului central sau al organului judeţean căruia îi este subordonata unitatea respectiva.


Articolul 11

Statele de funcţii ale tuturor unităţilor vor fi aprobate de organele ierarhic superioare şi vor preciza specialitatile pentru fiecare post.
Condiţiile de studii şi vechime pentru funcţiile care nu sînt prevăzute în Legea nr. 12/1971 se stabilesc prin nomenclatorul ce va fi elaborat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale în termen de 30 de zile.


Articolul 12

Cotele procentuale, tarifele şi salariile tarifare de calcul prevăzute la art. 113 alin. 1 şi 2, la art. 193 alin. 2 şi art. 201 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se stabilesc de către ministerele şi celelalte organe centrale în cadrul cărora se desfăşoară activitatea respectiva, împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi Ministerul Finanţelor, prin corelare cu salariile tarifare ale personalului care desfăşoară activitate asemănătoare.


Articolul 13

Persoanelor inlaturate din munca pentru motive politice pînă la data de 22 decembrie 1989 sau care se întorc în patrie li se stabileşte salariul în modul prevăzut la art. 200 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 şi li se ia în considerare vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate avută la data încetării contractului de muncă, în vederea acordării sporului de vechime corespunzător.


Articolul 14

Sumele ce s-au plătit în plus pînă la 31 decembrie 1989, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin prezentul decret-lege, nu vor mai fi recuperate.


Articolul 15

Se abroga prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 1/1986 referitoare la obligativitatea asigurării unei stricte corelari între retribuţii şi creşterea productivitatii muncii, precum şi prevederile art. 47 alin. 1 lit. f) şi g) din Legea nr. 5/1985.


Articolul 16

Termenul de retributie prevăzut în Legea nr. 57/1974 şi în celelalte reglementări se înlocuieşte cu termenul de salariu.


Articolul 17

În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucţiunile necesare.


Articolul 18

Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU
––––––

www.pensii.ro -Legislația pensiilor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *