1983 penurie de alimente

Decret nr. 325 din 1983 majorare retributie

author
64 minutes, 59 seconds Read

Consiliul de Stat

Decretul nr. 325/1983 pentru majorarea retribuției personalului muncitor

În vigoare de la 10 septembrie 1983 până la 11 iulie 2000, fiind abrogat prin Lege 120/2000.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 66 din 10 septembrie 1983.

În conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, în anii 1983-1984, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, se va efectua o noua majorare a retribuțiilor nominale, astfel încît la încheierea acestei acțiuni, în a doua jumătate a anului 1984, retribuția reală sa fie cu 5 la sută mai mare față de anul 1980.

Retribuția nominală a personalului muncitor va crește în anii 1983-1984 cu 10,4 la sută în medie pe economie, această creștere realizîndu-se atît prin majorarea retribuțiilor tarifare, cît și pe calea sporirii părții variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii, care se va obține îndeosebi prin creșterea adaosului de acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, precum și pentru stimularea exportului, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de premiere anuală și a fondului de premiere pentru realizări deosebite obținute în cursul anului.

În vederea aplicării prevederilor referitoare la majorarea retribuțiilor cuprinse în Programul privind aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal, precum și în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. – (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eșalonat, retribuțiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 5,3 la sută.

(2) Retribuția tarifară minimă crește de la 1.425 lei la 1.500 lei lunar, menținîndu-se raportul de 1 la 5,52 existent la data prezentului decret între retribuția minimă și retribuția maximă pe economie.

Art. 2. – Majorarea retribuțiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eșalonat, pe ramuri și activități, astfel:

Nr.
crt.

Ramura – activitatea

Data majorării
1. Industrie – unități subordonate Ministerului Minelor 1.IX.1983
2. Industrie – unități subordonate Ministerului Petrolului 1.IX.1983
3. Foraj și lucrări geologice 1.IX.1983
4. Industrie – unități subordonate Ministerului Energiei Electrice 1.IX.1983
5. Industrie – unități subordonate Ministerului Industriei Metalurgice 1.X.1983
6. Industrie – unități subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini (inclusiv unitățile de asistență tehnică și service) 1.XI.1983
7. Industrie – unități subordonate Ministerului Industriei de Mașini – Unelte, Electrotehnică și Electronică (inclusiv unitățile de asistență tehnică și service) 1.XI. 983
8. Industrie – unități subordonate Ministerului Industriei Chimice 1.XII.1983
9. Industrie – unități subordonate Ministerului Industriei Ușoare 1.II.1984
10. Construcții-montaj 1.II.1984
11. Industrie – unități subordonate Ministerului Construcțiilor Industriale 1.II.1984
12. Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare. Informatică 1.II.1984
13. Industrie – unități subordonate Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții 1.II.1884
14. Agricultură (inclusiv direcțiile generale agricole județene și întreprinderile pentru legume și fructe) 1.III.1984
15. Industrie – unități subordonate Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 1.III.1984
16. Transporturi 1.IV.1984
17. Telecomunicații 1.IV.1984
18. Industrie – unități subordonate Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor 1.IV.1984
19. Silvicultură 1.V.1984
20. Economia apelor 1.V.1984
21. Industrie – unități subordonate Consiliului Culturii și Educației Socialiste, unități subordonate altor ministere și organe centrale, precum și unități subordonate consiliilor populare, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor și altor organizații cooperatiste 1.V.1984
22. Gospodăria comunală, de locuințe și alte prestări de servicii neproductive 1.V.1984
23. Circulația mărfurilor 1.VI.1984
24. Învățămînt 1.VII.1984
25. Ocrotirea sănătății, asistență socială, cultură fizică și sport 1.VII.1984
26. Cultură și artă 1.VII.1984
27. Instituții financiare și de asigurări 1.VIII.1984
28. Administrația de stat 1.VIII.1934
29. Uniuni, asociații 1.VIII.1984
30. Alte ramuri ale economiei 1.VIII.1984

Art. 3. – Retribuțiile tarifare pentru muncitori se majorează, în medie, cu 5,5 la sută, iar retribuțiile tarifare pe clase de retribuire pentru personalul operativ, personalul tehnic productiv, precum și pentru personalul de administrație, în medie, cu 5 la sută.

Art. 4. – (1) Corespunzător coeficienților de ierarhizare aprobați prin Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, retribuțiile tarifare ale personalului muncitor din exploatările la zi de cărbune și minereuri cu utilaje grele, de la cocsificarea cărbunilor, din activitatea de foraj, din tăbăcării și din industria sticlei se majorează după cum urmează:

a) pentru muncitorii din exploatările la zi de cărbune și minereuri care lucrează pe excavatoare cu rotor portcupe cu capacități de peste 400 mc/oră, mașinile de haldat cu braț de 50 metri lungime și alte utilaje grele din aceste categorii, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 20 la sută, iar pentru maiștrii care conduc formațiile de lucru de la aceste activități retribuțiile tarifare se majorează cu circa 15 la sută. În secțiile și atelierele de producție din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasă, față de cele prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii 57/1974, pentru grupa III de ramuri;

b) pentru muncitorii calificați din sectoarele de cocsificare a cărbunelui, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 15 la sută, iar pentru maiștrii din cadrul acestor sectoare, în medie, cu 10 la sută. Pentru personalul tehnic de execuție din cadrul acestor sectoare, retribuțiile tarifare vor fi mai mari cu o clasa de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru activitatea Siderurgie A;

c) pentru muncitorii calificați de la forajul sondelor pentru țiței, gaze și cercetare geologică, puneri în producție, intervenții și reparații sonde, de la activitatea pentru creșterea factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 18 la sută, iar pentru maiștrii din cadrul acestor activități, retribuțiile tarifare se majorează cu circa 15 la sută. Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție și de conducere din secțiile de producție ale acestor activități vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege;

d) pentru muncitorii calificați din tăbăcării, precum și pentru maiștrii din cadrul acestor activități retribuțiile tarifare se majorează, în medie, cu 10,7 la sută.

e) pentru muncitorii calificați din industria sticlei și ceramicii fine precum și pentru maiștrii din cadrul acestor activități retribuțiile tarifare se majorează, în medie cu 10,4 la sută.

(2) Muncitorii și maiștri de la extracția petrolului și gazelor vor fi retribuiți pe baza nivelului A al rețelei petrol, în loc de nivelul B realizînd astfel o creștere totală a retribuțiilor tarifare, în medie, de 9 la sută.

(3) Muncitorii care executa lucrări de betonari și injecții subterane în galerii și puțuri la obiectivele hidroenergetice, precum și maiștrii care conduc formațiile de lucru de la aceste activități, vor fi retribuiți pe baza nivelului B al rețelei mine subteran, în loc de nivelul C, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de peste 10 la sută. Personalul tehnic de execuție de la lucrările hidroenergetice subterane va fi retribuit cu retribuțiile prevăzute de lege pentru această categorie de personal la grupa II de ramuri – activitate în subteran, pentru timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție și de conducere din grupuri de șantiere de gradul II-VI, șantiere și loturi – organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice – vor fi mai mari cu o clasa de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru grupa IV de ramuri.

(4) Muncitorii care lucrează la construcția bloc-secțiilor de nave și construcția ori repararea navelor, pe cală sau la dană, în întreprinderile de construcții navale de grad special, I și II, vor fi retribuiți pe baza nivelului A0 al rețelei construcții de mașini, în loc de nivelul A, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de circa 9 la sută. Retribuțiile tarifare ale maiștrilor care conduc formații de lucru și ale personalului tehnic de execuție de la aceste activități vor fi mai mari cu o clasă de retribuire față de cele prevăzute de lege pentru ramura construcții de mașini A0.

(5) Muncitorii și maiștrii din întreprinderile mari și complexe de produse refractare – întreprinderile de produse refractare Alba Iulia, 9 Mai-Turda, Pleașa – Ploiești, Aleșd și Răsăritul – Brașov -, care execută cărămizi și alte produse refractare cu caracteristici tehnice ridicate, vor fi retribuiți pe baza rețelei ciment, în loc de rețeaua materiale refractare, realizînd o creștere totală a retribuției tarifare de circa 14 la sută.

(6) Conducătorii autobasculantelor de 50 tone și mai mari vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 5 la sută față de cele utilizate pentru șoferii care conduc autobasculante din grupa VII de autovehicule. De asemenea, conducătorii tractoarelor rutiere de 100-149 cai putere vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 5 la sută, iar conducătorii tractoarelor rutiere de 150 cai putere și mai mari vor avea o retribuție tarifară mai mare cu 10 la sută față de cele utilizate pentru conducătorii tractoarelor rutiere de 60-99 cai putere.

(7) Personalul navigator îmbarcat pe navele de 150.000 t.d.w. și mai mari va avea retribuții tarifare mai mari cu o clasa de retribuire față de cele utilizate la grupa VI de nave, în cazul personalului brevetat și cu 5 la sută mai mari față de cele stabilite pe grupe de funcții, în cazul personalului nebrevetat.

Art. 5. – În cadrul fiecărei ramuri și activități începînd de la datele prevăzute la art. 2, se vor aplica retribuțiile tarifare și indemnizațiile, majorate, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul decret, care modifica în mod corespunzător retribuțiile prevăzute în anexele nr. I, IV, V, VI și VIII la Legea nr. 57/1974 și în Decretul nr. 100/1979.

Art. 6. – (1) Majorarea retribuției se aplică, la aceeași dată, întregului personal muncitor al unei unități – întreprindere, centrală, instituție, fabrică, uzină, exploatare, șantier de construcții, ferma agricolă, centru de cercetare, de proiectare, de calcul și altele similare, inclusiv subunitățile lor – corespunzător ramurii în care se încadrează activitatea de bază a acesteia, potrivit planului național unic de dezvoltare economico-socială, indiferent de organul central sau local căruia îi este subordonată. Pentru personalul secțiilor, laboratoarelor sau altor subunități constituite independent, subordonate direct unor ministere, altor organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, majorarea retribuției se face la data prevăzută pentru ramura în care se încadrează activitatea acestor subunități.

(2) La combinatele (întreprinderile) siderurgice metalurgice și chimice, majorarea retribuției se aplică la aceeași dată pentru toate unitățile componente ale acestora.

(3) La unitățile cu profil mixt majorarea se aplică întregului personal odată cu ramura în care se încadrează, potrivit planului național unic, activitatea preponderenta a acestora, în raport cu numărul personalului. La unitățile de cercetare, proiectare și producție la care activitatea de producție este preponderentă, majorarea retribuției se aplică, numai pentru această activitate, odată cu ramura în care se încadrează în celelalte situații majorarea se aplică și pentru personalul din activitatea de producție la data stabilită pentru unitățile de cercetare și proiectare.

(4) Retribuțiile personalului din direcțiile de drumuri și poduri ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și direcțiile județene de drumuri, din întreprinderile de construcții, reparații și administrația locativă, precum și din unitățile de construcții și vînzare a locuințelor, se majorează la data stabilită pentru ramura construcții-montaj.

(5) La întreprinderile de comerț exterior specializat pentru executarea de lucrări în străinătate majorarea retribuției se aplică la data stabilită pentru ramura al cărei profil corespunde lucrărilor executate.

(6) Retribuțiile personalului unităților industriale și sectorul special se majorează la datele stabilite pentru întreprinderile cu profil similar subordonate ministerelor coordonatoare de ramură, iar în cazul celorlalte unități economice, la datele prevăzute pentru ramura de care aparțin.

(7) Personalul din creșe, grădinițe din serviciile medico-sanitare, din școlile profesionale, școlile de maiștri și de la cursurile de calificare, precum și personalul care desfășoară activitate în unitățile de învățămînt sau de asigurare a sănătății populației, retribuit de unități aparținînd altor ramuri, beneficiază de majorarea retribuției odată cu personalul din ramura învățămînt sau ocrotirea sănătății, după caz.

Art. 7. – (1) Începînd de la datele prevăzute la art. 2, personalul muncitor va beneficia de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate în cotele majorate aprobate prin Legea nr. 2/1983.

(2) Pentru cadrele didactice, sporul de vechime, ce se acorda în prezent potrivit legii, va fi cuprins în continuare în retribuția tarifară.

(3) Pentru a se asigura majorarea sporului de vechime în aceeași proporție cu cea prevăzută pentru personalul din celelalte ramuri și activități, odată cu majorarea retribuției tarifare se acorda cadrelor didactice și un spor de vechime în învățămînt, necuprins în retribuția tarifară, în cotele procentuale stabilite pe tranșe de vechime potrivit anexei nr. 2.

Art. 8. – (1) Constituirea și repartizarea fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, a fondului de premiere pentru realizări deosebite obținute de personalul din unitățile economice, a premiilor pentru economii de materii prime și materiale, precum și fondului de premiere anuală pentru personalul muncitor din instituțiile social-culturale, din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale și locale și din celelalte instituții de stat se fac, începînd cu data de 1 septembrie 1983, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Sumele ce se acordă individual ca participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor sau ca premii se aprobă, în condițiile prevăzute de lege de consiliul oamenilor muncii. Pentru persoanele din conducerea unității aceste sume se aproba de organul de conducere colectivă al organului ierarhic superior.

(3) Sumele ce se acordă individual personalului muncitor din unitățile economice, sub forma de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, stimularea suplimentară pentru participarea la realizarea producției pentru export, premii în cursul anului pentru realizări deosebite sau alte categorii de premii și stimulente sînt neplafonate, în condițiile îndepliniri și depășirii sarcinilor de plan ce revin întreprinderii sau fabricii cu gestiune economică, la indicatorii privind producția fizică, producția destinată exportului sau planului de export, producția-marfă vîndută și încasată, producția netă și cheltuielile la 1000 lei producție-marfă.

(4) Sumele de care poate beneficia personalul de conducere și de administrație, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult în aceeași proporție cu media pe care o reprezintă sumele acordate, din fiecare din aceste fonduri, celorlalte categorii de personal din unitate. Proporția se determina față de retribuția tarifară și indemnizația de conducere. În cazul premiilor care se acordă în cursul anului, nedepășirea proporției medii se urmărește trimestrial, cumulat de la începutul anului.

Art. 9. – (1) Retribuțiile tarifare majorate potrivit prezentului decret nu afectează drepturile de alocație de stat pentru copii și chiriile pentru locuințe, stabilite în condițiile legii pînă la data majorării retribuției.

(2) Contribuția lunară pentru copiii din creșe și grădinițe, în perioada 1 septembrie 1983 – 31 august 1984, precum și bursele elevilor și studenților pentru anul școlar 1983-1984, se stabilesc luîndu-se în considerare retribuțiile tarifare ori pensiile, nemajorate, ale părinților sau susținătorilor legali.

Art. 10. – Persoanele care au beneficiat de compensații pentru majorarea prețurilor la produsele agroalimentare, la energia electrică, termică, gaze naturale și alți combustibili, potrivit prevederilor decretelor nr. 46/1982 și nr. 240/1982 și care ca urmare a majorării retribuției, vor avea retribuții tarifare mai mari de 4000 lei vor primi în continuare compensațiile de care au beneficiat pînă la data majorării retribuției. Pentru toate categoriile de personal muncitor, compensațiile prevăzute de Decretul nr. 46/1982 se acordă în raport cu timpul lucrat, precum și pentru perioadele în care se află în concediu legal de odihnă, concediu medical, urmează o formă de școlarizare în vederea formării sau ridicării calificării profesionale, ori este scos din producție în vederea îndeplinirii unor obligații cetățenești sau obștești.

Art. 11. – (1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate și sporul de vechime în învățămînt se includ în baza de calcul a pensiei pentru toate pensiile ce se vor stabili după aceasta data. Contribuția pentru pensia suplimentară se va retine și pentru sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate, precum și pentru sporul de vechime în învățămînt.

(2) Pensiile prevăzute în cuantum fix de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se vor calcula și după data de 1 septembrie 1983, pînă la majorarea pensiilor, în cuantumul stabilit pînă la data prezentului decret.

(3) Compensațiile pentru majorarea prețurilor la produsele agroalimentare și la energia electrica, termica, gaze naturale și alți combustibili se vor acorda și persoanelor ce se vor pensiona după data de 1 septembrie 1983, în cuantumul prevăzut de decretele nr. 46/1982 și nr. 240/1982, în raport cu nivelul pensiei stabilite.

Art. 12. – Consiliul de Miniștri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, va întocmi programe de măsuri pentru mobilizarea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și centrale ca, odată cu majorarea retribuțiilor, să asigure creșterea suplimentară a producției și productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și de circulație, generalizarea formei de retribuire în acord și acord global, sporirea eficienței întregii activități economice, astfel încît să se realizeze o corelare corespunzătoare între fondurile alocate suplimentar pentru majorarea retribuțiilor și creșterea volumului producției, precum și recuperarea cheltuielilor determinate de creșterea retribuțiilor.

Art. 13. – (1) Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor prezenta Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici și financiari pe anul 1983.

(2) Comitetul de stat al Planificării și Ministerul Finanțelor vor face propuneri de adaptare a indicatorilor din planul național unic de dezvoltare economico-socială și a volumului bugetului de stat pe anul 1983, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.

Art. 14. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.

Art. 15. – Pe data de 1 septembrie 1983 se abrogă Decretul nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Republicii Socialiste România

București, 9 septembrie 1983. Nr. 325.

ANEXA Nr. 1

RETRIBUȚIILE TARIFARE ȘI INDEMNIZAȚIILE MAJORATE CARE ÎNLOCUIESC PE CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE NR. I, IV, V, VI și VIII LA LEGEA NR. 57/1974 ȘI ÎN DECRETUL NR. 100/1979

 1. Modificări aduse la anexa nr. I – Retribuția tarifară pe clase de retribuire și indemnizațiile de conducere pe tipuri

Tabelele privind retribuția tarifară pe clase și indemnizațiile de conducere pe tipuri vor avea următorul cuprins:

A. Retribuția tarifară pe clase

– lei/lună –
Clasa de retribuire Retribuția tarifară
1 1500
2 1525
3 1560
4 1600
5 1650
6 1700
7 1755
8 1810
9 1865
10 1920
11 1980
12 2040
13 2100
14 2160
15 2225
16 2290
17 2355
18 2425
19 2500
20 2590
21 2690
22 2800
23 2920
24 3060
25 3200
26 3360
27 3520
28 3680
29 3850
30 4030
31 4230
32 4440
33 4670
34 4900
35 5130
38 5370
37 5610
38 5870
39 6160
40 6460
41 6760

B. Indemnizații de conducere pe tipuri

Tipul Indemnizația
Minim Maxim
A 170 295
B 170 345
C 170 400
D 230 450
E 230 535
F 230 590
G 295 640
H 295 700
I 295 755
J 345 810
K 345 860
L 400 910
M 400 990
N 450 1040
O 450 1090
P 505 1145
R 505 1200
S 590 1270
T 590 1320
U 640 1375
V 640 1430
W 695 1480
X 695 1580
Y 800 1690
Z 800 1820″
 1. Modificări aduse la anexa nr. IV – Retribuția personalului din unitățile economice
 2. Capitolul I. Industrie, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:

A.MUNCITORI

a) Muncitori calificați

– lei/lună –
Nr.
crt.
Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 8 Spec.
1. Mine subteran A 1) Bază 2318 2660 3001 3379 3794 4209 4636
Tr. I 2428 2769 3123 3514 3928 4343 4782
Tr. II 2538 2879 3245 3648 4063 4477 4941
2. Mine subteran B 1) Bază 2074 2403 2745 3087 3453 3880 4307
Tr. I 2172 2513 2855 3196 3587 4014 4453
Tr. II 2281 2623 2965 3318 3721 4148 4599
3. Mine subteran C 1) Bază 2013 2306 2599 2891 3196 3514 3892
Tr. I 2111 2391 2684 2989 3294 3636 4038
Tr. II 2208 2489 2782 3087 3392 3758 4185
4. Mine suprafață A Bază 1965 2102 2229 2346 2463 2600 2825 3079
Tr. I 2004 2141 2258 2375 2502 2669 2903 3157
Tr. II 2053 2180 2297 2414 2541 2737 2981 3255
5. Mine suprafață B Bază 1867 1994 2121 2238 2356 2483 2659 2854
Tr. I 1906 2033 2150 2268 2385 2532 2708 2932
Tr. II 1945 2072 2180 2297 2424 2581 2757 3020
6. Mine suprafață C
Cariere-balastiere
Bază 1808 1945 2063 2180 2307 2434 2571 2757
Tr. I 1847 1975 2092 2209 2336 2463 2629 2815
Tr. II 1896 2014 2131 2248 2375 2502 2678 2893
7. Exploatări la zi de cărbune și minereuri cu utilaje grele 2) Bază 2209 2375 2541 2717 2932 3236 3597 3988
Tr. I 2258 2414 2581 2776 3020 3353 3714 4125
Tr. II 2317 2473 2639 2845 3128 3460 3832 4262
8. Construcții de aeronave și motoare de aeronave 3) Bază 2199 2346 2522 2698 2903 3216 3568 3949
Tr. I 2238 2395 2571 2747 2991 3314 3675 4086
Tr. II 2287 2454 2629 2805 3089 3421 3793 4223
9. Siderurgie A
Construcții mașini A0 pentru munca în acord
Bază 1984 2131 2268 2434 2688 3030 3402 3793
Tr. I 2033 2170 2317 2502 2796 3148 3519 3920
Tr. II 2082 2219 2366 2590 2903 3265 3636 4047
10. Siderurgie B 4)
Metalurgie neferoasă. Ciment5)
Bază 1926 2063 2209 2366 2590 2835 3197 3578
Tr. I 1965 2102 2248 2424 2659 2842 3314 3705
Tr. II 2004 2150 2297 2493 2727 3060 3431 3851
11. Cocsificarea cărbunelui Bază 2072 2287 2473 2659 2952 3314 3724 4145
Tr. I 2141 2346 2532 2747 3069 3441 3851 4281
Tr. II 2209 2405 2590 2835 3187 3568 3988 4428
12. Foraj sonde pentru țiței, gaze și cercetare geologică, punere în producție, intervenții, reparații sonde Bază 2072 2258 2454 2659 2874 3187 3597 3988
Tr. I 2131 2317 2512 2717 2952 3314 3724 4115
Tr. II 2190 2375 2571 2776 3030 3441 3851 4242
13. Foraj cu sondeze pentru cercetare geologică 6) Bază 1926 2063 2209 2366 2532 2766 3060 3363
Tr. I 1965 2102 2258 2414 2600 2854 3157 3470
Tr. II 2004 2150 2307 2463 2678 2952 3255 3578
14. Construcții mașini A pentru munca în acord
Construcții mașini A0 pentru munca in regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențială pe acord și regie
Bază 1926 2063 2209 2366 2551 2815 3128 3470
Tr. I 1965 2102 2248 2414 2629 2913 3226 3587
Tr. II 2014 2150 2297 2473 2717 3011 3333 3705
15. Construcții mașini A pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord sau regie
Construcții mașini B peutru munca în acord
Bază 1887 2033 2170 2326 2493 2727 3001 3314
Tr. I 1935 2072 2219 2375 2561 2805 3099 3421
Tr. II 1984 2121 2268 2424 2629 2893 3197 3539
16. Construcții mașini B pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1828 1965 2102 2258 2414 2610 2854 3118
Tr. I 1867 2004 2150 2307 2463 2678 2932 3216
Tr. II 1916 2053 2199 2356 2522 2757 3011 3323
17. Energie electrică A 7) Bază 1828 1955 2102 2248 2424 2639 2893 3197
Tr. I 1867 1994 2141 2297 2483 2708 2981 3323
Tr. II 1906 2043 2190 2346 2551 2796 3079 3460
18. Energie electrică B 7) Bază 1799 1935 2082 2229 2375 2581 2815 3099
Tr. I 1838 1975 2121 2268 2434 2649 2903 3206
Tr. II 1887 2023 2170 2317 2493 2727 2991 3333
19. Energie electrică C 7) Bază 1779 1916 2033 2150 2297 2483 2727 3020
Tr. I 1818 1945 2063 2190 2356 2561 2805 3118
Tr. II 1867 1984 2102 2238 2414 2639 2903 3236
20. Chimie Ao Bază 1887 2023 2160 2297 2463 2708 2991 3294
Tr. I 1926 2063 2199 2336 2532 2796 3079 3411
Tr. II 1975 2111 2248 2385 2610 2884 3177 3529
21. Chimie A Bază 1867 1994 2141 2287 2444 2698 2981 3275
Tr. I 1896 2043 2190 2336 2522 2786 3069 3392
Tr. II 1945 2092 2238 2385 2600 2874 3167 3509
22. Petrol A 8) Bază 1867 1994 2121 2238 2375 2551 2786 3030
Tr. I 1906 2033 2150 2268 2424 2620 2864 3108
Tr. II 1945 2072 2180 2317 2483 2698 2942 3197
23. Chimie B
Zahăr-ulei
Petrol B
Bază 1799 1935 2053 2170 2297 2473 2669 2903
Tr. I 1838 1965 2082 2199 2346 2532 2737 3001
Tr. II 1887 2004 2121 2238 2405 2590 2805 3099
24. Poligrafie Ao Bază 1896 2043 2180 2346 2581 2893 3265 3646
Tr. I 1945 2082 2229 2414 2669 3011 3382 3773
Tr. II 1994 2131 2278 2483 2766 3128 3509 3910
25. Poligrafie Bo Bază 1877 2014 2150 2307 2522 2786 3118 3490
Tr. I 1916 2053 2190 2366 2590 2893 3226 3617
Tr. II 1965 2102 2238 2434 2678 3001 3343 3754
26. Poligrafie A Bază 1818 1955 2092 2248 2414 2659 2952 3294
Tr. I 1857 1994 2141 2297 2483 2747 3060 3411
Tr. II 1906 2043 2190 2346 2561 2845 3167 3548
27. Poligrafie B Bază 1799 1935 2053 2170 2336 2561 2815 3138
Tr. I 1838 1965 2082 2209 2405 2639 2913 3265
Tr. II 1887 2004 2121 2258 2473 2717 3011 3402
28. Tăbăcărie Bază 1935 2082 2238 2395 2590 2815 3060
Tr. I 1984 2131 2287 2444 2659 2884 3157
Tr. II 2033 2180 2336 2502 2727 2952 3265
29. Prelucrare cauciuc Bază 1847 1984 2131 2278 2463 2678 2913
Tr. I 1887 2033 2180 2326 2532 2747 3011
Tr. II 1935 2082 2229 2385 2600 2815 3108
30. Confecții piele 9) Bază 1808 1945 2072 2199 2346 2571 2825
Tr. I 1847 1975 2102 2238 2414 2649 2913
Tr. II 1887 2014 2141 2278 2483 2727 3011
31. Sticlă 10) Bază 1887 2033 2160 2297 2444 2610 2825 3060 3314
Tr. I 1926 2063 2190 2326 2483 2669 2893 3128 3402
Tr. II 1965 2092 2219 2366 2522 2727 2962 3206 3499
32. Textile 11) Bază 1799 1935 2053 2180 2317 2473 2649 2845
Tr. I 1838 1965 2082 2209 2356 2522 2698 2913
Tr. II 1877 1994 2111 2248 2395 2571 2747 2981
33. Exploatări forestiere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde rețeaua tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1759 1896 2014 2141 2268 2414 2600 282512)
Tr. I 1808 1935 2053 2180 2307 2473 2659 2942
Tr. II 1857 1975 2092 2219 2346 2532 2737 3069
34. Prelucrarea lemnului A pentru munca în regie. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1740 1877 2004 2111 2238 2375 2561 280512)
Tr. I 1779 1916 2033 2150 2278 2434 2620 2903
Tr. II 1828 1955 2063 2190 2317 2493 2688 3050
35. Prelucrarea lemnului B pentru munca în regie Bază 1711 1847 1965 2082 2209 2346 2512 272712)
Tr. I 1750 1877 1994 2121 2248 2385 2571 2825
Tr. II 1799 1916 2033 2160 2287 2434 2639 2942
36. Materiale de construcții A. Materiale refractare Bază 1799 1935 2053 2170 2336 2541 2776
Tr. I 1838 1965 2082 2219 2395 2610 2864
Tr. II 1877 1994 2111 2268 2463 2688 2972
37. Alimentară A Bază 1759 1906 2023 2141 2297 2512 2776
Tr. I 1808 1935 2053 2180 2366 2590 2884
Tr. II 1857 1965 2082 2219 2434 2678 3001
38. Alimentară B Bază 1740 1867 1984 2111 2258 2434 2698
Tr. I 1779 1896 2023 2150 2307 2512 2786
Tr. II 1818 1935 2063 2199 2356 2600 2884
39. Alimentară C
Materiale de construcții B
Bază 1711 1847 1975 2082 2219 2405 2639
Tr. I 1750 1887 2004 2121 2268 2473 2737
Tr. II 1799 1926 2033 2160 2326 2541 2845
40. Exploatări forestiere B
Industria locală (activități specifice)
Bază 1711 1847 1965 2082 2209 2346 2512 2727
Tr. I 1750 1877 1994 2121 2248 2385 2571 2825
Tr. II 1799 1916 2033 2160 2287 2434 2639 2942

1) Retribuțiile tarifare ale muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran – abataje, lucrări de pregătire, deschideri investiții miniere și activitatea de cercetare geologică – minieră, din unitățile miniere și geologice subordonate Ministerului Minelor, Ministerului Geologiei și Întreprinderea metalelor rare București – vor fi mai mari cu 5 la sută. Această majorare a retribuției tarifare nu afectează drepturile de alocație de stat pentru copii cuvenite acestui personal.

Pentru muncitorii din meseriile specifice altor ramuri care lucrează în subteran, retribuția tarifară va fi stabilită de către ministere celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu acordul Ministerului Muncii, pe baza nivelurilor de retribuire prevăzute la poz. 1-3 pentru rețeaua tarifară mine subteran.

2) Lista utilajelor grele și a meseriilor în care sînt încadrați muncitorii care vor beneficia de retribuțiile tarifare respective se stabilește de către Ministerul Minelor cu acordul Ministerului Muncii.

3) Muncitorii din alte meserii, precum și personalul Centrului național al industriei aeronautice române și al unităților subordonate sau din alte unități care participă efectiv la realizarea, controlul și urmărirea fabricației tehnicii de aviație și la repararea acesteia, beneficiază de retribuția tarifară corespunzătoare meseriei sau funcției respective și de un spor de pînă la 14 la sută care face parte din retribuția tarifară.

4) Rețeaua siderurgie B se utilizează și pentru retribuirea muncitorilor din turnătoriile unităților constructoare de mașini și metalurgice.

5) Se vor utiliza retribuțiile pînă la categoria a 6-a, iar pentru muncitorii specialiști, retribuțiile de la categoria a 7-a. Pentru întreprinderile mari și complexe producătoare de materiale refractare, stabilite prin decret al Consiliului de Stat se vor utiliza retribuțiile din rețeaua ciment.

6) Retribuirea muncitorilor care execută lucrări de foraj din cadrul unităților de construcții-montaj și de proiectări se face pe baza retribuției tarifare prevăzute pentru petrol.

Pentru muncitorii din activitatea de recoltare mecanizată a stufului se vor utiliza retribuțiile din rețeaua foraj cu sondeze pentru cercetare geologică.

7) Muncitorii care în afara programului de lucru, asigură supravegherea instalațiilor electroenergetice, avînd domiciliul în incinta unității, vor fi retribuiți la categoria imediat superioară celei în care sînt încadrați, iar cei din ultima categorie vor fi retribuiți ca specialiști.

8) Rețeaua petrol A se utilizează și pentru retribuirea muncitorilor din activitatea de extracție a țițeiului și gazelor.

9) Muncitorii încadrați de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, vor primi o retribuție tarifară mai mare cu:

– 5 la sută cei care execută încălțăminte extra și lux;

– 10 la sută cei care execută confecții din piele și blană după comandă la casele de modă.

10) Retribuțiile tarifare ale muncitorilor sticlari, prelucrători manuali de topitură la țeavă, vor fi mai mari cu 5 la sută.

11) Muncitorii încadrați de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, care execută confecții după comandă la casele de modă vor primi o retribuție mai mare cu 10 la sută.

12) Aceste retribuții se pot folosi temporar și pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare în indicatoarele tarifare de calificare.

Muncitori încadrați pe funcții în exploatarea forestieră

Număr
gradații
Clasa de retribuire la nivelul de bază
1. Sortator cu gestiune din economia forestieră
– la munte și coline înalte (grupa A) 7* 13
– la cîmpie și coline joase (grupa B) 7* 12
– lei/lună –
Grupa A Grupa B
2. Mecanic la ferăstraie mecanice, funicular, plan înclinat, trolist și montator la instalații cu cablu Bază 2805 2776
Tr. I 2923 2854
Tr. II 3069 2942
3. Încărcător-descărcător în depozitele de pădure:
– la lemn rotund, mangal, traverse normale și speciale Bază 2170 2033
Tr. I 2238 2082
Tr. II 2317 2150
– la lemn despicat, doage, traverse înguste și alte produse de lemn Bază 2033 1965
Tr. I 2082 2004
Tr. II 2150 2053

Cuantumul indemnizației pentru conducerea formației de lucru în activități specifice, prevăzute la ari 70 din lege, se stabilește astfel:

– în industria minieră 3-19 lei/zi, diferențiat pe categorii de mine, activități, genuri de lucrări (abataje, înaintări) pe baza regulamentului întocmit de Ministerul Minelor și Ministerul Geologiei împreună cu uniunea sindicatelor de ramură, cu acordul Ministerului Muncii și Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România;

– în exploatările forestiere pînă la 1,3 la sută din retribuția realizată de formația condusă, fără a depăși 440 lei lunar în cazul șefului de brigadă și 270 lei lunar pentru șeful de echipă și pentru șeful de coloană hipo sau tractoare.

Retribuția tarifară a personalului din echipele de salvare minieră și de la platformele de foraj marin, pentru timpul efectiv lucrat, este cea prevăzută la miner subteran categoria a 6-a bază, respectiv la sondor categoria a 7-a bază, majorată eu 1,10 la exerciții și lucrări de suprafață, respectiv pe țărm, 1,35 la exerciții și supraveghere în subteran, respectiv pe platformă, 2,70 la operații de salvare și 3,50 la operații de salvare cu aparate de salvare. Retribuțiile astfel rezultate se majorează cu 1,2 pentru șef de echipă, stație, ajutor șef stație.

Retribuția tarifară a categoriei 1, nivel de bază, va fi utilizată și pentru retribuirea muncitorilor absolvenți de liceu pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadrați în categoria a 2-a, nivel de bază. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și în celelalte ramuri și activități.

b) Muncitori necalificați

– lei/lună –
Nr.
crt.
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Mine subteran A Bază 2050 2367 2623
Tr. I 2184 2464 2733
Tr. II 2318 2574 2843
2. Mine subteran B Bază 1867 2135 2403
Tr. I 1976 2245 2489
Tr. II 2098 2355 2586
3. Mine subteran C Bază 1732 1952 2172
Tr. I 1830 2037 2245
Tr. II 1928 2135 2318
4. Siderurgie A Bază 1623 1779 1935
Tr. I 1681 1838 1994
Tr. II 1740 1896 2053
5. Construcții mașini Ao și A pentru munca în acord Bază 1613 1759 1887
Tr. I 1662 1799 1945
Tr. II 1720 1847 2004
6. Siderurgie B. Foraj. Construcții mașini B pentru munca în acord. Metalurgie neferoasă. Ciment Bază 1574 1730 1877
Tr. I 1632 1779 1935
Tr. II 1691 1838 1994
7. Construcții mașini A0 și A pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică A. Mine suprafață A. Poligrafie A Bază 1574 1701 1818
Tr. I 1613 1730 1847
Tr. II 1652 1769 1887
8. Construcții mașini B pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Energie electrică B. Chimie A0 și A. Petrol A. Poligrafie B. Tăbăcărie. Prelucrare cauciuc Bază 1554 1672 1799
Tr. I 1593 1711 1828
Tr. II 1632 1750 1857
9. Mine suprafață B. Energie electrică C. Chimie B. Petrol B. Confecții piele. Materiale refractare. Sticlă. Zahăr-ulei Bază 1525 1652 1779
Tr. I 1564 1691 1808
Tr. II 1613 1730 1838
10. Textile. Exploatări forestiere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Materiale de construcții A. Alimentară A Bază 1525 1642 1759
Tr. I 1564 1681 1789
Tr. II 1613 1720 1818
11. Mine suprafață C. Cariere-balastiere. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie. Alimentară B Bază 1515 1632 1730
Tr. I 1554 1662 1759
Tr. II 1603 1701 1799
12. Prelucrarea lemnului A și B pentru munca în regie. Exploatări forestiere B. Industria locală. Materiale de construcții B. Alimentară C Bază 1505 1623 1720
Tr. I 1544 1652 1750
Tr. II 1593 1691 1789
13. Scoaterea produselor ceramice, var și cărămizi refractare din cuptoare inelare Bază 1818
Tr. I 1857
Tr. II 1906

Retribuția tarifară pentru muncitorii necalificați, grupa de lucrări obișnuite, nivel de bază, va fi utilizată și pentru retribuirea muncitorilor absolvenți ai învățămîntului obligatoriu de 10 ani pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadrați ca muncitori calificați în categoria 1, nivel de bază.“

 1. Capitolul I. Industrie, lit. B. Funcții tehnice, economice și de altă specialitate, lit. a) Funcții din întreprinderi și alte unități economice, nr. crt. 12-14 pentru funcțiile de maiștri vor avea următorul cuprins:
Nr.
crt.
Ramura, subramura sau activitatea Număr
gradații
Clasa de
retribuire la nivelul de bază
Maistru Maistru
principal
Maistru
principal
specialist
„12-14. Maistru, maistru principal și maistru principal specialist
Mine subteran A 6 27 28 29
Mine subteran B 6 25 26 27
Mine subteran C 6 24 25 26
Exploatări la zi de cărbune și minereuri cu utilaje grele 6 23 24 25
Cocsificarea cărbunilor 6 24 25 26
Forai sonde pentru țiței, gaze și cercetare geologică, punere în producție, intervenții, reparații sonde 6 23 24 25
Siderurgie A 6 23 24 25
Siderurgie B 6 22 23 24
Metalurgie neferoasă 6 22 23 24
Construcția blocsecțiilor de nave, construcția și repararea navelor, pe cală sau dană (unde la muncitori se aplică rețeaua construcții mașini A0) 6 22 23 24
Foraj cu sondeze pentru cercetarea geologică 6 21 23 24
Construcții mașini A0 și A 6 21 22 23
Energie electrică și termică A 6 20 22 23
Construcții mașini B 6 20 21 22
Chimie A0 și A 6 20 21 22
Poligrafie Ao și A 6 20 21 22
Mine suprafață A 6 19 21 22
Energie electrică și termică B 6 19 21 22
Petrol A 6 19 21 22
Ciment 6 19 21 22
Sticlă și ceramică fină 6 19 21 22
Materiale refractare (unde la muncitori se aplică rețeaua ciment) 6 19 21 22
Tăbăcărie •6 19 21 22
Poligrafie B0 și B 6 19 20 21
Mine suprafață B 6 18 20 21
Prelucrare cauciuc 6 18 20 21
Energie electrică și termică C 6 18 20 21
Petrol B 6 18 20 21
Chimie B 6 18 20 21
Zahăr-ulei 6 18 20 21
Prelucrare lemn A 6 18 20 21
Exploatări forestiere A 6 18 20 21
Textile 6 18 19 20
Materiale de construcții A 6 17 19 20
Prelucrare lemn B 6 17 19 20
Alimentară A 6 17 19 20
Mine suprafață C 6 17 19 20
Materiale refractare 6 17 19 20
Confecții piele 6 17 19 20
Alimentară B și C 6 16 18 19
Industrie locală 6 16 18 19
Exploatări forestiere B 6 16 18 19
Cariere-balastiere 6 15 17 18
Materiale de construcții B 6 15 17 18“
 1. Nota 2) de la nr. crt. 12-14 din – capitolul I, lit. B, lit. a), va avea următorul cuprins:

2) Retribuțiile tarifare ale maiștrilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran – abataje, lucrări de pregătire, deschideri, investiții miniere și activitatea de cercetare geologică-minieră, din unitățile miniere și geologice subordonate Ministerului Minelor și Ministerului Geologiei și Întreprinderea metalelor rare București – vor fi mai mari cu 5 la sută. Această majorare a retribuției tarifare nu afectează drepturile de alocație de stat pentru copii cuvenite acestui personal.”

 1. După numărul curent 23 din capitolul I., lit. B, lit. a), se introduc 4 note cu următorul cuprins:

Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție din secțiile și atelierele de exploatare la zi de cărbune și minereuri, unde se lucrează cu excavatoare cu rotor portcupe cu capacitate de peste 400 mc/oră, mașini de haldat cu braț de 50 m lungime și peste și alte utilaje grele asemănătoare, vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire față de cele prevăzute pentru grupa III de ramuri, iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasă de retribuire.

Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție și de conducere din secțiile de producție pentru forajul sondelor pentru țitei, gaze și cercetare geologică, punere în producție, intervenții și reparații șonde, pentru activitatea de creștere a factorului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, vor fi mai mari cu o clasă de retribuire fațăde cele prevăzute la grupa II de ramuri pentru ramura foraj.

Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție din cadrul sectoarelor de cocsificare a cărbunelui vor fi mai mari cu o clasă de retribuire fată de cele prevăzute de lege pentru activitatea Siderurgie A.

Retribuțiile tarifare ale personalului tehnic de execuție din cadoul sectoarelor de construcție a bloc-secțiilor de nave, construcția și repararea navelor pe cală sau dană (unde la muncitori se aplică rețeaua construcții mașini A0) vor fi mai mari cu o clasă de retribuire fată de cele prevăzute de lege pentru ramura construcții de mașini A0.“

 1. Capitolul II. Construcții-montaj, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:

A. MUNCITORI

a) Muncitori calificați

– lei/lună –
Nr.
crt.
Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 Spec. 1)
1. Construcții A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1896 2043 2190 2385 2669 3040 3451
Tr. I 1945 2092 2238 2463 2786 3167 3597
Tr. II 1994 2141 2297 2551 2903 3294 3754
2. Construcții A pentru munca în regie. Construcții B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1887 2033 2180 2375 2639 2942 3284
Tr. I 1935 2082 2229 2454 2727 3040 3441
Tr. II 1984 2131 2287 2532 2825 3148 3607
3. Construcții B pentru munca în regie Bază 1799 1935 2082 2229 2424 2688 3020
Tr. I 1838 1975 2121 2278 2502 2786 3216
Tr. II 1877 2014 2160 2336 2590 2893 3411

1) Aceste retribuții se pot folosi temporar și pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare în indicatoarele tarifare de calificare.

b) Muncitori necalificați

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Construcții A pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1574 1701 1818
Tr. I 1613 1730 1847
Tr. II 1652 1769 1887
2. Construcții A pentru munca în regie. Construcții B pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1554 1672 1799
Tr. I 1593 1711 1828
Tr. II 1632 1750 1857
3. Construcții B pentru munca în regie Bază 1515 1632 1730
Tr. I 1554 1662 1759
Tr. II 1603 1701 1799

Muncitorii chesonieri, pe timpul cît lucrează în chesoane sub apă, vor fi retribuiți cu retribuțiile tarifare din rețeaua mine subteran C.

Muncitorii care execută lucrări subterane hidroenergetice vor putea fi retribuiți pe baza rețelelor mine subteran B și C. Utilizarea acestor rețele se va face în condițiileart. 22 alin. (2) din lege.

Muncitorii care execută lucrări de montaje și conducătorii de utilaje, de pe șantierele de construcții -montaj, vor fi retribuiți cu retribuțiile tarifare din rețeaua construcții de mașini nivelul A pentru munca în acord sau regie, după caz.”

 1. La sfîrșitul capitolului II. Construcții-montaj, lit. B. Funcții tehnice, economice și de altă specialitate, se introduce o notă cu următorul cuprins:

Personalul tehnic de conducere și execuție din grupuri de șantiere de gradul II-VI, șantiere și loturi organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice va fi retribuit cu o clasă in plus față de retribuțiile tarifare prevăzute pentru grupa IV de ramuri.”

 1. Capitolul III. Agricultura și gospodărirea apelor, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:

A. MUNCITORI

– lei/lună –
Grupa de lucrări
1 2 3 4 5 6 (spec.)
Sectorul vegetal
Bază 1501 1781 2001 2208 2416 2672
Treapta I 1574 1842 2062 2269 2477 2830
Treapta II 1647 1915 2123 2330 2550 3013
Sectorul zootehnic
Bază 1781 1989 2184 2379 2574 2818
Treapta I 1842 2037 2233 2428 2647 2916
Treapta II 1915 2098 2294 2489 2721 3013

– Lucrările necalificate din sectoarele vegetal și zootehnic se încadrează în grupa I de lucrări din sectorul vegetal.

Muncitori încadrați pe funcții în agricultură

Număr gradații Clasa de retribuire la nivelul de bază
Agent agricol1) 7* 12

1) Se utilizează numai la unitățile care contractează și achiziționează produse agricole vegetale și animale.

Mecanici agricoli

Categoria lucrării
I II III IV V 2)
– Tarife pentru lucrări în cîmp și alte lucrări executate mecanic – lei/zi – 109 124 141 160 190

2) În această categorie se încadrează lucrările de semănat, de recoltat cu combine, precum și cele executate cu tractoare: de cel puțin 130 CP.

– Pentru încadrarea tarifară și pentru retribuirea pe timpul cît lucrează în atelier, se utilizează retribuția tarifară aprobată pentru ramura construcții mașini A pentru munca în regie.”

 1. Capitolul IV. Silvicultură, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:

A. MUNCITORI

a) Muncitori calificați

– lei/lună –
Rețeaua tarifară Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 Spec.
Silvicultură Bază 1711 1847 1965 2082 2209 2356
Tr. I 1750 1877 1994 2121 2248 2424
Tr. II 1799 1916 2033 2160 2297 2512

 

Încadrați pe funcții
– lei/lună –
– Motorist la motoprășitoare, motoburghie, motoagregate și mașini de îngrijire a arboretelor tinere, dezaripat semințe, descărnat fructe, utilaje de combatere a dăunătorilor în silvicultură Bază 2375
Tr. I 2434
Tr. II 2502

b) Muncitori necalificați

 

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1505 1623 1720
Tr. I 1544 1652 1750
Tr. II 1593 1691 1789″
 1. Capitolul V. Transporturi-telecomunicații, 1,. Căi ferate, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuții tarifare pentru muncitorii calificați de la lit. b) Muncitori calificați și personal operativ și tabelele cu retribuții tarifare de la lit. c) Muncitori necalificați vor avea următorul cuprins:

b) Muncitori calificați și personal operativ

– lei/lună –
Grupe de funcții
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bază 1828 1887 1945 2004 2072 2160 2268 2405 2532 2659
Treapta I 1867 1926 1984 2043 2111 2219 2336 2473 2590 2727
Treapta II 1916 1965 2023 2082 2160 2287 2405 2532 2649 2796

 

– lei/lună –
Nr.
crt.
Denumirea funcției Retribuția tarifară
Bază Trepte
I II
1. Electromecanic S.C.B. II 2649 2717 2786
2. Electromecanic S.C.B. I 2845 2913 2981
3. Electromecanic specialist S.G.B. 3060 3138 3216″

c) Muncitori necalificați

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1554 1672 1799
Treapta I 1593 1711 1828
Treapta II 1632 1750 1857

Muncitori din activitatea de încărcări-descărcări de vagoane de cale ferată, mijloace de transport rutier și aeronave

– lei/lună –
Pentru încărcare – descărcare Pentru alte lucrări efectuate ocazional în regie
Categorii de mărfuri
1 2 3
Bază 1593 1681 1799 1535
Treapta I 1662 1759 1877 1574
Treapta II 1740 1847 1875 1623

Pentru muncitorii din silozuri și bazele de recepție care efectuează lucrări de condiționare a produselor agricole vegetale se va utiliza retribuția tarifară prevăzută mai sus la categoria 3 de mărfuri.

Cuantumul indemnizației pentru conducerea formației de lucru în activitatea de încărcări-descărcări este de pînă la 10 la sută din retribuția realizată în acord.”

 1. Capitolul V. Transporturi-telecomunicații, 2. Auto și întreținere drumuri, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuții tarifare vor avea următorul cuprins:

A. MUNCITORI

a) Muncitori calificați

Transporturi auto Șoferi

– lei/lună –
Grupe de
auto-vehicule
Trepte de
retribuire
Nivelul A de retribuire Nivelul B de retribuire
Categorii de încadrare Categorii de încadrare
3 2 1 spec. 3 2 1 spec.
I Bază 1877 2004 2131 1808 1945 2072
Tr. I 1916 2043 2170 1847 1984 2111
Tr. II 1955 2082 2209 1887 2023 2160
I A Bază 2150
Tr. I 2209
Tr. II 2278
I B Bază 2238
Tr. I 2297
Tr. II 2356
II Bază 1926 2063 2199 1877 2004 2131
Tr. I 1965 2102 2248 1916 2043 2170
Tr. II 2004 2150 2297 1955 2082 2209
III Bază 2023 2170 2307 2463 1945 2082 2219 2366
Tr. I 2063 2209 2356 2532 1984 2121 2268 2414
Tr. II 2111 2258 2405 2610 2033 2170 2317 2473
IV Bază 2121 2273 2454 2629 2063 2209 2336 2493
Tr. I 2170 2326 2502 2717 2111 2248 2385 2541
Tr. II 2219 2385 2561 2805 2160 2287 2434 2600
V Bază 2219 2395 2581 2786 2131 2307 2483 2659
Tr. I 2278 2454 2639 2864 2190 2366 2541 2727
Tr. II 2336 2512 2708 2952 2248 2424 2600 2805
VI Bază 2326 2512 2747 3020 2209 2395 2581 2805
Tr. I 2385 2581 2835 3108 2268 2454 2639 2893
Tr. II 2444 2659 2923 3197 2326 2512 2717 2991
VII Bază 2454 2669 2393 3118 2336 2541 2747 2962
Tr. I 2522 2737 2962 3197 2405 2610 2815 3050
Tr. II 2590 2805 3030 3294 2473 2678 2884 3138

– Șoferii trecuți de pe un autovehicul dintr-o grupă pe un autovehicul din altă grupă se încadrează cu retribuția corespunzătoare grupei de autovehicule în care sînt trecuți, la categoria și treapta de retribuire avută.

– Șoferii care, îndeplinind condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru categoria specială, deservesc autocamioane (inclusiv cele asimilate) cu capacitate de transport mai mare de 24 tone, precum și cei care deservesc autobasculante cu capacitate de transport de 3 tone și mai mare și cei care deservesc autobuze pentru transporturi publice de călători, pot fi încadrați în categoria specială de calificare, atît timp cît deservesc aceste tipuri de autovehicule.

– Retribuția tarifară a șoferilor de pe autobascuantele de 50 tone și mai mari este cu 5 la sută mai mare decît cea prevăzută la grupa VII de autovehicule.

Persoanele care îndeplinesc funcția de șofer și care, în mod suplimentar, efectuează și activitatea de taxator, primitor-distribuitor gestionar, mînuitor de valori trimiteri poștale și altele similare, prin înlocuirea acestor funcții și asumarea sarcinilor respective, primesc o retribuție tarifară totală, astfel:

– lei/lună –
Nivelul Denumirea funcției Pentru calitatea de șofer Pentru funcția cumulată
I Șofer – taxator Retribuția tarifară corespunzătoare grupei de autovehicule, categoriei de încadrare și treptei de retribuire Pînă la 330
II Șofer mînuitor valori trimiteri poștale Pînă la 380
III Șofer primitor și distribuitor gestionar Pînă la 435

Consiliul de Miniștri va stabili lista completă a funcțiilor care se încadrează în nivelurile I, II și III, precum și criteriile de acordare a retribuției.

Alți muncitori calificați și personal operativ

– lei/lună –
Nr.
crt.
Denumirea funcției Bază Treapta
I II
1. Conducător motocicletă cu ataș, motoscuter; taxator 1799 1838 1877
2. Conducător de tractoare rutiere
– pînă la 60 CP 1877 1926 1975
– 60 CP – 99 CP 1984 2033 2092
– 100 CP – 149 CP 2072 2131 2199
– 150 CP și peste 2170 2238 2307
3 Revizor tehnic 2610 2678 2757

Întreținere drumuri

– lei/lună –
Nr.
crt.
Denumirea funcției Bază Trepte
I II
1. Cantonier drumuri județene, comunale, nemodernizate 1515 1554 1603
2. Cantonier drumuri naționale și drumuri modernizate 1564 1632 1701

b) Muncitori necalificați

Transporturi auto și întreținere drumuri

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
1. Transporturi auto; întreținere drumuri – pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie Bază 1554 1672 1799
Tr. I 1593 1711 1828
Tr. II 1632 1750 1857
2. Întreținere drumuri – pentru munca în regie Bază 1515 1632 1730
Tr. I 1554 1662 1759
Tr. II 1603 1701 1799″
 1. Capitolul V. Transporturi – telecomunicații, 3. Navale, lit. A. Personal operativ și muncitori, tabelul cu retribuții tarifare pe grupe de funcții și tabelul cu retribuții tarifare pentru muncitori și personal operativ de pe navele de pescuit oceanic de la lit. a) Personal navigant, Funcții cu retribuția nediferențiată pe grupe de nave, tabelul cu retribuții tarifare de la lit. b) Docheri și tabelul cu retribuții tarifare de la lit. c) Alte funcții vor avea următorul cuprins:

a) Personal navigant

– lei/lună –
Retribuții pe grupe de funcții
1 2 3 4 5 6
Bază 1857 1896 1975 2033 2072 2141
Treapta I 1896 1945 2023 2072 2121 2199
Treapta II 1945 2004 2072 2121 2190 2268

În retribuția tarifară a personalului navigant încadrat pe trepte și gradații este cuprins și sporul pentru muncă în timpul nopții prevăzut la art. 72 din lege.

Retribuția tarifară a personalului navigant de la bordul dragilor de pe apele interioare este mai mică cu 2 clase (la personalul încadrat pe gradații) și cu 5 la sută (la personalul încadrat pe trepte).

În perioada de stagiu sau pînă la obținerea autorizării în funcție, retribuția tarifară a personalului navigant încadrat pe trepte este mai mică cu 17 la sută față de nivelul de bază stabilit pentru grupa I de nave.

Retribuția tarifară a personalului îmbarcat pe navele de 150 mii tdw și mai mari este mai mare cu o clasă decît cea prevăzută la grupa VI de nave, pentru personalul brevetat și cu 5 la sută mai mare decît cea prevăzută pe grupe de funcții, pentru personalul nebrevetat.

Muncitori și personal operativ de pe navele de pescuit oceanic

– lei/lună –
Nr.
crt.
Meseria sau funcția Rețeaua tarifară
Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
1. Pescar (marinar) Bază 2199 2375 2522 2678 2864 3138 3470
Tr. I 2258 2414 2571 2727 2952 3236 3597
2. Brutar Tr. II 2307 2454 2610 2776 3030 3343 3744

 

– lei/lună –
Nr.
crt.
Meseria sau funcția Rețeaua tarifară
Categorii de încadrare
1 2 3 4 5 6 7 Spec.
1. Reglor mașini tehnologice
2. Strungar, lăcătuș, mecanic Bază 2375 2561 2737 2932 3128 3392 3695 4047
3. Frigoriferist Tr I 2424 2610 2786 2991 3197 3480 3793 4174
4. Morar făină pește Tr. II 2483 2659 2845 3040 3275 3578 3910 4321
Tîmplar (lemnar bord) Bază 2170 2356 2493 2639 2786 2962 3197 3490
Tr. I 2219 2395 2532 2688 2835 3030 3265 3636
Tr. II 2278 2424 2581 2727 2893 3108 3343 3812

 

– lei/lună –
Nr.
crt.
Funcția Retribuția pe grupe de funcții
1 2 3 4 5 6
1. Motorist Bază 2317 2375 2473 2532 2590 2678
2. Electrician Tr. I 2375 2424 2522 2590 2669 2747
3. Timonier Tr. II 2424 2493 2590 2669 2737 2835

b) Docheri și conducători de utilaje din porturi

– lei/lună –
Clasa de calificare Portul Constanța Porturile Galați, Brăila, Tulcea și Sulina Celelalte porturi
Regie Acord Regie Acord Regie Acord
Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri Grupa de mărfuri
1 2 1 2 1 2
III 1779 2219 2454 1759 2160 2395 1711 2023 2190
II 1847 2346 2571 1838 2287 2512 1769 2111 2297
I 1926 2473 2688 1926 2414 2629 1847 2209 2414
Spec. 2023 2600 2805 2023 2551 2747 1935 2307 2541

Cuantumul indemnizației prevăzută la art. 70 din, lege, pentru conducătorul formației de lucru de docheri, este de pînă la 10 la sută, iar pentru docherul vincier este de 5 la sută din retribuția realizată în acord.

Conducătorii de utilaje portuare – inclusiv cei de tractoare – din porturi, pentru manipularea mărfurilor, se retribuie pe baza rețelei tarifare din construcții mașini nivel A regie. În portul Constanța, pe timpul cât conducătorii de utilaje lucrează în acord cu echipele de docheri se aplică următoarele retribuții:

– lei/lună –
Categorii de încadrare Spec.
1 2 3 4 5 6 7
Bază 2014 2141 2268 2414 2590 2864 3206 3558
Treapta I 2043 2170 2307 2463 2669 2972 3314 3685
Treapta II 2082 2209 2356 2512 2757 3079 3421 3812

c) Alte funcții

– lei/lună –
Nr.
crt.
Denumirea funcției Niveluri de retribuire Retribuția tarifară
Bază Trepte
I II
1. Scafandru autonom
– retribuția tarifară 2326 2395 2473
– retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 3382 3480 3578
II 3910 4008 4115
III 4321 4438 4555
2. Scafandru
– retribuția tarifară 2248 2307 2375
– retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 3245 3343 3441
II 3744 3851 3969
III 4145 4262 4389
3. Scafandru stagiar
– retribuția tarifară 1906 1945 1984
– retribuția pe timpul de lucru în imersiune I 2717 2776 2835
II 3138 3197 3265
III 3470 3548 3627
4. Macaragiu macarale plutitoare
– grupa I 2336 2395 2473
– grupa II 2405 2483 2561
– grupa III 2581 2698 2825
5. Observator far maritim și stație semnal de ceață 1828 1867 1916
6. Supraveghetor stație șenal navigabil 1945 1994 2043″
 1. Capitolul V. Transporturi – Telecomunicații, 4. Aeriene, lit. A. Personal navigant și operativ, lit. e) indemnizații de zbor va avea următorul cuprins:

c) Indemnizații de zbor

Limita maximă a indemnizației Activitatea pentru care se acordă
65 lei ora de zbor – misiuni prevăzute în Codul aerian, inclusiv perfecționarea și specializarea personalului navigant
– zbor cu acrobații cu avion sau planor
29 lei ora de zbor – personalul navigant de instruire a elevilor
14 lei ora de zbor – alte categorii de personal care însoțesc personalul navigant la lucrări cu caracter special
9 lei pe start – zboruri cu planoarele și motoplanoarele, starturi (decolare-aterizare) pentru zboruri de anduranță cu avioane ușoare
160 lei pe salt – salturi cu parașuta
480 lei pe aeronavă – omologare, recepție, control tehnic în zbor.

Criteriile pentru clasificarea avioanelor și elicopterelor pe grupe, utilizarea instructorilor ca navigator, mecanic navigant, operator radionavigant și însoțitor de bord, stabilirea indemnizației de zbor în limitele prevăzute pe grupe de aeronave, funcții și misiuni de zbor, precum și majorarea cu pînă la 60 la sută a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite, se fac de Departamentul Aviației Civile, cu acordul Ministerului Muncii.

Pentru transporturi de călători și mărfuri pe liniile aeriene, indemnizația de zbor poate fi stabilită și pe km și va putea fi mai mare cu pînă la 10 la sută ținînd seama de numărul de decolări și aterizări pe distanțele parcurse.

Majorarea indemnizației de zbor cu cotele de pînă la 10 la sută și 60 la sută nu se include în retribuția tarifară.”

 1. Capitolul VI. Gospodăria comunală și locativă, lit A. Muncitori, tabelele cu retribuții tarifare vor avea următorul cuprins:

A. MUNCITORI

a) Muncitori calificați

– lei/lună –
Rețeaua tarifară și nivelul Categorii de încadrare Spec.
1 2 3 4 5 6
Gospodăria comunală A
Bază 1740 1867 1984 2111 2258 2434 2698
Treapta I 1779 1896 2023 2150 2307 2512 2786
Treapta II 1818 1935 2063 2199 2356 2600 2884
Gospodăria comunală B
Bază 1711 1847 1975 2082 2219 2405 2639
Treapta I 1750 1887 2004 2121 2268 2473 2737
Treapta II 1799 1926 2033 2160 2326 2541 2845

 

– lei/lună –
Personalul din transportul orășenesc în comun Nivelul de calificare Municipiul București Celelalte orașe
Bază Tr. I Tr. II Bază Tr. I Tr. II
Conducător tramvaie și controlor vehicule Spec. 2727 2825 2932 2639 2727 2835
I A 2483 2561 2639 2395 2473 2551
I 2287 2336 2395 2199 2248 2307
II 2131 2180 2229 2043 2082 2131
III 1994 2033 2082 1906 1945 1994
Încasator I A 2209 2248 2297 2092 2141 2190
I 2063 2102 2150 1955 1994 2043
II 1935 1965 2004 1818 1857 1896

 

– lei/lună –
Nivelul de calificare
Spec. I A I II III
Mașinist la instalații de alimentare cu apă și de canalizare
– la instalații de categoria I
– Bază 3040 2757 2502 2141 1877
– Treapta I 3138 2845 2581 2199 1926
– Treapta III 3245 2932 2669 2258 1975
– la instalații de categoria II
– Bază 2952 2678 2414 2053 1857
– Treapta I 3050 2757 2493 2102 1896
– Treapta III 3148 2845 2581 2150 1945
– la instalații de categoria III
– Bază 2688 2424 2229 1965 1769
– Treapta I 2776 2502 2287 2014 1818
– Treapta III 2864 2590 2355 2063 1867

Categoria instalației se stabilește pe baza criteriilor elaborate de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu acordul Ministerului Muncii.

Număr gradații Clasa de retribuire la nivelul de bază
Agent prestări servicii în gospodăria comunală și locativă 6 13

În prestările de servicii lucrătorii care îndeplinesc și atribuția de responsabil de unitate pot primi pe lîngă drepturile cuvenite pentru realizările proprii și o cotă de pînă la 20 la sută calculată asupra cîștigului realizat de toți lucrătorii din unitatea condusă, dar nu mai mult de 25 la sută din retribuția tarifară proprie.

b) Muncitori necalificați

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Gospodăria comunală A Bază 1515 1632 1730
Treapta I 1554 1662 1759
Treapta II 1603 1701 1799
Gospodăria comunală B Bază 1505 1623 1720
Treapta I 1544 1652 1750
Treapta II 1593 1691 1789

Pe baza retribuției tarifare lunare, Ministerul Muncii va transmite retribuțiile orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 195,5 ore și respectiv 24,4 zile.”

 1. Capitolul VII. Circulația mărfurilor, lit. A Personal operativ și muncitori, lit. b) Muncitori necalificați, va avea următorul cuprins:

b) Muncitori necalificați

– lei/lună –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1515 1632 1730
Treapta I 1554 1662 1759
Treapta II 1603 1701 1799″
 1. Capitolul VIII. Cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare, tabelele cu indemnizații de conducere de la lit. a) Cercetare științifică și inginerie tehnologică și de la lit. b) Proiectare, vor avea următorul cuprins:

a) Cercetare științifică și inginerie tehnologică

Nr.
crt.
Denumirea funcției de conducere Indemnizația de conducere – lei/lună –
Nivelul de retribuire
I II III
1. Director general de institut central Retribuția tarifară corespunzătoare funcției și gradului profesional obținut 1290 – 2620 1070 – 2125 860 – 1595
2. Director general adjunct de institut central, secretar științific la institut central 1070 – 1910 750 – 1490 645 – 1165
Mărimea unității
Mare Mijlocie Mică
3. Director de institut Retribuția tarifară corespunzătoare funcției și gradului profesional obținut 1070 – 1910 750 – 1490 645 – 1165
4. Director adjunct științific (tehnic) de institut 645 – 1290 535 – 965 430 – 750
5. Secretar științific la institut 645 – 1290 535 – 965
6. Director de centru 430 – 750
7. Șef de secție 430 – 750 325 – 645 270 – 535
8. Șef de laborator (sector, atelier) 270 – 430 215 – 380 215 – 345

b) Proiectare

Nr.
crt.
Denumirea funcției de conducere Indemnizația de conducere – lei/lună –
Gradul unității
I II III IV
1. Director de institut Retribuția tarifară corespunzătoare funcției și gradului profesional obținut 1070 – 1910 750 – 1490 645 – 1165 430 – 750
2. Director adjunct tehnic de institut 645 – 1290 535 – 965 430 – 750
3. Director de centru 430 – 750
4. Șef de secție 430 – 750 325 – 645 270 – 535 270 – 535
5. Șef de atelier 270 – 430 215 – 380 215 – 345 215 – 345″

III. Modificări aduse la anexa nr. V – Retribuția personalului din unitățile social-culturale

 1. Capitolul I. Învățămînt tabelele cu indemnizații de conducere de la lit. a) Învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și de maiștri și lit. b) Învățămîntul superior, precum și tabelul de la lit. e) Indemnizații ce se acordă în unitățile de învățămînt pentru îndeplinirea unor activități, vor avea următorul cuprins:

a) Învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și de maiștri

Nr.
crt.
Denumirea funcției de conducere Indemnizații lunare
– lei –
Categoria unității
cea mai mică cea mai mare
1. Director Retribuția tarifară corespunzătoare funcției didactice, gradului și vechimii în învățămînt
a) școli profesionale, școli de maiștri cu peste 1500 elevi și grupuri școlare 710 860
b) licee, școli de maiștri, case de pionieri, școli cu clasele I-VIII, școli cu clasele I-X, instituții de educație, școli pentru copii cu deficiențe 215 710
c) școli cu clasele I-IV 215 325
2. Director adjunct Retribuția tarifară corespunzătoare funcției didactice, gradului și vechimii în învățămînt
– la unități de la lit. a) 540 710
– la unități de la lit. b) 190 600

b) Învățămîntul superior

Nr.
crt.
Denumirea funcției de conducere Indemnizații lunare – lei –
Categoria instituției de învățămînt
I II III IV
1. Rector Retribuția tarifară corespunzătoare funcției didactice și vechimii în învățămînt 2410 – 2830 1995 – 2410 1700 – 1995 1400 – 1700
2. Prorector 1995 – 2310 1700 – 1995 1400 – 1700 1075 – 1400
3. Decan 1325 – 1490 1155 – 1325 1020 – 1155
4. Prodecan 1020 – 1155 915 – 1020
5. Director educativ de cămine studențești 860 750 645
minimă maximă
6. Șef catedră 345 700

e) Indemnizațiile ce se acordă în unitățile de învățămînt pentru îndeplinirea unor activități:

minimă maximă
– Profesor diriginte de clasă 85 110
– Învățător și institutor care predă în același timp la 2-4 clase în învățămîntul primar, clasele I-IV 55 110
– Responsabil cursuri internaționale, postuniversitare, organizate de UNESCO – pînă la 1/4 din retribuția funcției didactice de bază îndeplinite
– Îndrumarea unui grup de studenți la lucrările practice de la cursurile internaționale postuniversitare, organizate de UNESCO – pînă la 840 lei; se acordă proporțional cu timpul lucrat
– Președinte de comisie pentru examenul de bacalaureat – pînă la 860 lei – pentru o sesiune de bacalaureat.”
 1. Capitolul II. Ocrotirea sănătății, tabelul cu indemnizații de conducere va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.
Denumirea funcției și gradul profesional Indemnizații de conducere
– lei/lună –
Categoria unității
cea mai mică cea mai mare
„1. Medic (farmacist)1) director Retribuția tarifară corespunzătoare funcției și gradului profesional 750 1615
2. Medic (farmacist)1) director adjunct, director de institut sau centru medical (fără personalitate juridică) 750 1290
3. Medic șef (dispensar policlinic, stație salvare, centru recoltare sînge), inspector sanitar șef 325 860
4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) șef secție, laborator și altele similare; medic inspector 245 590
5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moașă, tehnician sanitar) șef de unitate, laborator, secție și altele similare 140 455″

1) Exclusiv oficiile farmaceutice.

 1. Punctele 3 și 4, de la sfîrșitul capitolului II, privind indemnizații și alte plăți vor avea următorul cuprins:
„3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiei medicamentului – 80 – 165 lei de ședință
4. Medicii curanți care acordă asistență medicală cadrelor din nomenclatura unităților medicale speciale – 165 – 325 lei lunar de familie asistată”
 1. Capitolul III. Artă, cinematografie și radioteleviziune, lit. c) Funcții de specialitate artistică în cinematografie și radioteleviziune, tabelul cu indemnizații lunare pentru îndeplinirea unor funcții de conducere, va avea următorul cuprins:

Indemnizații lunare:

– Director unitate artistică pînă la 1700 lei
– Director adjunct artistic pînă la 1155 lei
– Șef secție artistică pînă la 590 lei

Acordarea indemnizației prevăzute mai sus exclude primirea altor indemnizații de conducere.”

 1. Tabelul cu retribuții tarifare din capitolul III, lit. e) Muncitori și personal operativ va avea următorul cuprins:

e) Muncitori și personal operativ

– lei/lună –
Activitatea Categorii de încadrare Spec.
1 2 3 4 5 6 7
Muncitori calificați din studiourile cinematografice, radio și televiziune și din întreprinderile de difuzare a filmelor
– Bază 1799 1935 2072 2229 2385 2581 2815 3148
– Treapta I 1838 1975 2111 2268 2434 2639 2893 3304
– Treapta II 1877 2014 2160 2307 2493 2717 2981 3467

 

Niveluri de retribuire
Categoria de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Muncitori necalificați
– Bază 1554 1672 1799
– Treapta I 1593 1711 1828
– Treapta II 1632 1750 1857

 

Activitatea Categorii de încadrare Spea.
1 2 3 4 5 5 7
Muncitori calificați din instituțiile teatrale și muzicale
– Bază 1789 1916 2033 2150 2307 2483 2717 3079
– Treapta I 1818 1945 2063 2190 2356 2551 2805 3216
– Treaptă II 1857 1975 2092 2238 2405 2629 2903 3353

 

Niveluri de retribuire
Categoria de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Muncitori necalificați
– Bază 1525 1652 1779
– Treapta I 1564 1691 1808
– Treapta II 1613 1730 1838″
 1. Capitolul V. Muzee, biblioteci și alte instituții cultural – educative, lit. d) Indemnizații lunare va avea următorul cuprins:

d) Indemnizații lunare – lei – pentru unele activități prestate în afara funcției de bază:

1. Rector (Universitatea cultural-științifică București) 635 -1065
2. Prorector (Universitatea cultural-științifică București) 530 – 855
3. Director curs universități cultural-științifice 430 – 645
4. Secretar curs universități cultural-științifice 215 – 435
5. Director cămin cultural
a) în comunele cu pînă la 4000 de locuitori 215 – 325
b) în comunele cu 4000-6000 de locuitori 275 – 435
c) în comunele cu peste 6000 de locuitori 380 – 550
6. Bibliotecar comunal 215 – 325

Acordarea indemnizației prevăzute la poz. 1-4 și 6 de mai sus exclude primirea unei alte indemnizații.”

 1. Tabelele cu retribuții tarifare pentru muncitorii de întreținere din unitățile sectorului social-cultural, de la sfîrșitul anexei nr. V, vor avea următorul cuprins:

Muncitori de întreținere din unitățile sectorului social-cultural

– lei/lună –
Muncitor calificat I Muncitor calificat II
Bază 2102 1828
Treapta I 2150 1867
Treapta II 2199 1916

Muncitori necalificați

Categoria de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Bază 1505 1023 1720
Treapta I 1544 1652 1750
Treapta II 1593 1691 1789

Muncitori necalificați în depozit

Bază 1515 1632 1730
Treapta I 1554 1662 1759
Treapta II 1603 1701 1799″

Modificări aduse Ia anexa nr. VI – Retribuția personalului din organele supreme ale puterii și administrației de stat și din alte organe centrale de stat

Capitolul I – Organe supreme ale puterii și administrației de stat, ministere și alte organe centrale, tabelul cu retribuții tarifare de la lit. D. Muncitori va avea următorul cuprins 5

D. MUNCITORI

Ministere și alte organe centrale Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri
lei/lună lei/lună
Muncitor calificat II Bază 2102 2209
Treapta I 2150 2248
Treapta II 2199 2297
Muncitor calificat I Bază 2258 2366
Treapta I 2307 2414
Treapta II 2356 2473
Muncitor înaltă calificare II Bază 2414 2551
Treapta I 2463 2629
Treapta II 2522 2717
Muncitor înaltă calificare I Bază 2610 2815
Treapta I 2678 2913
Treapta II 2757 3011
Muncitor specialist Bază 3118 3470
Treapta I 3216 3587
Treapta. II 3323 3705
Bufetier, manipulant bunuri Bază 1574
Treapta I 1613
Treapta II 1652″
 1. Capitolul TI – Comitete și birouri executive ale consiliilor populare, tabelul cu indemnizații va avea următorul cuprins:

Indemnizații lunare ce se acordă conform art. 180 alin. (1) și (2) din lege

Comitetele de cultură și educație socialistă

– lei –
Județe și municipiul București Sectoarele municipiului București, municipii și orașe
– Președinte 1) 965 – 1290 535 – 750
– Vicepreședinte 1) 750 – 1075

1) Cadre cu funcția de bază în alte unități.

Inspectorate școlare2)

2) Se aplică și instructorilor din cadrul comitetelor județene de cultură și educație socialistă.

– Inspector școlar
– cadre didactice definitivate în învățămînt 655
– profesori definitivați în învățămînt și cu o vechime în funcția de inspector de cel puțin 2 ani sau care au obținut gradul didactic I 750″
 1. Tabelele cu retribuțiile muncitorilor de întreținere, de la sfîrșitul anexei nr. VI, vor avea următorul cuprins:

Muncitori de întreținere din unitățile de justiție, procuratură, arbitraje, consiliile populare, unitățile teritoriale de statistică, unitățile de operațiuni bancare și de asigurări și alte unități bugetare.

– lei/lună –
Muncitor calificat I Muncitor calificat II
Bază 2102 1828
Treapta I 2150 1867

 

Nivelul de retribuire
Categoria de lucrări
Obișnuite Grele Foarte grele
Muncitori necalificați
– Bază 1505 1623 1720
– Treapta I 1544 1652 1750
– Treapta II 1593 1691 1789″
 1. Modificări aduse la anexa nr. VIII – Unele reglementări specifice organizațiilor cooperatiste și organizațiilor obștești
 2. Pct. 2 de la lit. a) Cooperația meșteșugărească va avea următorul cuprins:
 3. Pentru activitatea de încălțăminte, retribuțiile tarifare se majorează de la categoria a 3-a inclusiv, în sus cu:

– 5 la sută pentru cei care execută încălțăminte extra și lux:

– 10 la sută pentru cei care execută încălțăminte după comandă la casele de modă”.

 1. Pct. 4 de la lit. c) Cooperația de credit va avea următorul cuprins:
Nr.
crt.
Denumirea funcției Nivelul
studiilor
Număr
gradații
Clasa de retribuire la nivelul de bază și tipul indemnizației de conducere
„4. Președinte cooperativă de credit indemnizație de pînă la 630 lei lunar”
 1. Indemnizațiile prevăzute la art. 187 alin. (9) din Legea nr. 57/1974 se modifică după cum urmează:

– 440 – 545 lei pentru președinte;

– 220 – 275 lei pentru celelalte funcții.”

VII. Modificări aduse la Decretul nr. 100/1979

Indemnizațiile din anexa nr. 6 pct. 7, vor fi următoarele:

a) responsabil agenție C.E.C. – pînă la 920 lei lunar;

b) contabil la cooperativele de credit – pînă la 575 lei lunar;

e) îngrijitor – pînă la 560 lei lunar.”

ANEXA Nr. 2

COTELE PROCENTUALE ÎN CARE SE ACORDĂ CADRELOR DIDACTICE SPORUL DE VECHIME ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT, ÎN AFARA RETRIBUȚIEI TARIFARE

Tranșe de vechime în învățămînt Cote procentuale din retribuția tarifară
3 – 5 ani 3%
5 – 10 ani 4%
10 – 15 ani 5%
15 – 20 ani 6%
peste 20 ani 7%

ANEXA Nr. 3

CONDIȚII DE CONSTITUIRE ȘI DE REPARTIZARE
a fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, a fondului de premiere anuală, a fondului de premiere pentru realizări deosebite și a premiilor pentru economii de materii prime și materiale

I. Cu privire la fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor

În vederea stabilirii cotelor de constituire a fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, suma totală a acestui fond, care reprezintă, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii, 4 la sută din fondul de retribuire pe economie, se repartizează pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular județean și al municipiului București, în funcție de fondul de retribuire planificat și de volumul producției destinate exportului, astfel:

a) o sumă care să reprezinte 3,5 la sută față de fondul de retribuire planificat pentru unitățile economice din subordinea fiecărui minister, organ central, consiliu popular județean sau al municipiului București. Pentru unitățile miniere, de extracție a țițeiului și gazelor și de foraj, această sumă va reprezenta 4 la sută față de fondul de retribuire planificat;

b) o sumă care reprezintă 0,5 la sută față de fondul de retribuire planificat pe ansamblul economiei, pentru toate unitățile economice, se repartizează pe fiecare minister, organ central, consiliu popular județean și al municipiului București, în funcție de volumul producției destinată exportului precum și de importanta și condițiile de piață în care se exportă unele produse. Această sumă se adaugă celei stabilite potrivit prevederilor de la lit. a).

Pe baza sumelor astfel repartizate se stabilesc, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular județean și al municipiului București. Cotele se determină ca raport între suma prevăzută la lit. a) și beneficiul total planificat și respectiv între suma repartizată potrivit celor prevăzute la lit. b) și beneficiul planificat aferent producției pentru, export, majorat conform prevederilor legale privind stimularea întreprinderilor și a oamenilor muncii în realizarea și depășirea producției pentru export.

În cadrul sumelor totale repartizate fiecărui minister, organ central, consiliu popular județean sau al municipiului București, acestea stabilesc, în mod similar, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor pentru fiecare unitate economică din subordine.

Cotele din beneficii stabilite potrivit pct. 1 și 2 se modifică în cursul anului de către ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, în cazul în care, prin acte normative sau alte dispoziții legale, intervin schimbări ale fondului de retribuire sau ale beneficiului planificat, astfel încît pe baza noilor cote, fondurile de participare să reprezinte aceleași proporții față de fondul de retribuire planificat, stabilite inițial.

Constituirea fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se face de fiecare unitate economică pe baza cotelor stabilite potrivit pct. 2 și 3, separat din beneficiul total realizat și separat din beneficiul majorat aferent producției realizate pentru export, după cum urmează:

În cursul anului, la finele fiecărui trimestru se constituie:

a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan, cumulat de la începutul anului. În situația nerealizării, pe aceeași perioadă, a producției nete planificate, a producției fizice contractate ori a altor condiții stabilite potrivit legii, fondul astfel constituit se diminuează conform prevederilor articolului 52 din Legea nr. 57/1974;

b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producției pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producției realizate pentru export, cumulat de la începutul anului.

Din fondurile de participare determinate potrivit prevederilor de la lit. a) și b) se scad, la finele trimestrelor II și III, fondurile corespunzătoare constituite la finele trimestrelor anterioare.

Fondurile de participare, astfel determinate, se acordă personalului muncitor în cursul anului, la finele fiecărui trimestru în proporție de 50 la sută, iar diferența se acordă la finele anului.

La finele anului se constituie:

a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan. Acest fond se majorează cu sumele aferente beneficiilor obținute peste plan, stabilite potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) b), c) și d) din Legea nr. 57/1974. Fondul total astfel determinat se diminuează potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 57/1974 în cazul nerealizării condițiilor stabilite;

b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producției pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producției realizate pentru export. Acest fond se completează cu suma reprezentînd pînă la 10 la sută din beneficiul total obținut peste plan de unitatea producătoare, proporțional cu depășirea exportului și în limita a 1,5 la sută din valoarea exportului realizat peste plan, constituită în baza prevederilor art. 51 alin. (1) e) din Legea nr. 57/1974. În situația nerealizării condițiilor stabilite suma cu care se completează acest fond de participare, din beneficiul peste plan, se diminuează potrivit prevederilor art. 52. din Legea nr. 57/1974.

Din fondurile de participare constituite potrivit prevederilor de la lit. a) și b) se scad fondurile corespunzătoare acordate la finele trimestrelor I, II și III, determinîndu-se astfel sumele ce urmează să fie repartizate la finele anului personalului muncitor.

În situația în care, ca urmare a nerealizării în ultima parte a anului a sarcinilor de plan, fondul constituit pe baza rezultatelor anuale este mai mic decît sumele acordate în primele trimestre, diferența se recuperează din fondul de participare cuvenit în perioadele imediat următoare.

Repartizarea fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor se face de adunarea generală a oamenilor muncii în raport cu contribuția fiecărui om al muncii la realizarea și depășirea sarcinilor ce au revenit unității, astfel:

a) cel puțin 75 la sută din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru întregul personal muncitor al unității. Suma individuală de participare la beneficii se stabilește în raport cu retribuția realizată, în acord global sau altă formă de retribuire, inclusiv sporul de vechime și celelalte drepturi de retribuire, de care a beneficiat fiecare om al muncii, cu excepția sumelor primite sub formă de premii;

b) pînă la 15 la sută din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru stimularea suplimentară a personalului distins cu titlu de fruntaș în întrecere și a celorlalți oameni ai muncii care au avut o contribuție deosebită la rezultatele obținute de întreprindere. Sumele acordate pe această cale se adaugă la cele cuvenite acestor persoane, din cota de 75 la sută;

c) pînă la 5 la sută din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru acoperirea costului excursiilor colective organizate clin fondurile în valută alocate, pentru personalul care a adus o contribuție deosebită la realizarea și depășirea sarcinilor de export;

d) pînă la 5 la sută din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru completarea fondului pentru acțiuni sociale;

e) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producției pentru export se repartizează personalului muncitor care a contribuit efectiv la realizarea acestei producții. Sumele individuale ce se acordă din fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producției pentru export se stabilesc de consiliul oamenilor muncii în raport cu contribuția adusă la realizarea acestei producții, fără a fi plafonate, în condițiile art. 8 alin. (3) din prezentul decret. Sumele ce se acordă personalului de conducere și de administrație din acest fond se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (4).

Modul de repartizare a fondului de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor stabilit de adunarea generală a oamenilor muncii, potrivit prevederilor de la pct. 5 lit. a) și b) se aplică atît asupra fondurilor ce se acordă la finele trimestrelor I, II și III, cît și asupra fondurilor cuvenite la sfîrșitul anului.

II. Cu privire la fondul de premiere anuală a personalului din instituțiile de stat

Personalul muncitor din aparatul ministerelor economice și celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice beneficiază de premii anuale în raport cu beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan pe ansamblul unităților economice subordonate, în condițiile prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 57/1974. Fondul de premiere se constituie pe baza unor cote stabilite potrivit prevederilor de la cap. I pct. 1 lit. a) și pct. 2 din prezenta anexă, astfel încît, la realizarea beneficiului planificat și a condițiilor prevăzute de lege, fondul de premiere anuală să reprezinte 3,5 la sută față de fondul de retribuire planificat. În cazul depășirii beneficiului planificat pe ansamblul ministerului sau organului central, fondul de premiere se majorează, potrivit legii, cu aceeași proporție cu care se majorează, în medie, fondul de participare din beneficiul total realizat pe ansamblul unităților economice din subordine.

Pentru personalul muncitor din aparatul celorlalte ministere și organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și pentru personalul muncitor din celelalte instituții finanțate de la bugetul de stat sau autofinanțate, premiile anuale se acordă în condițiile prevăzute de art. 58 alin. (2) și (3) și art. 169 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3 la sută asupra fondului de retribuire realizat anual. Majorarea fondului de premii anuale la instituțiile de stat autofinanțate se face cu cotele prevăzute la art. 58 alin. (3) și art. 169 din Legea nr. 57/1974, în mod nelimitat.

Pentru personalul muncitor din unitățile de operațiuni bancare și de asigurări, din unitățile de învățămînt, precum și pentru cel din unitățile noi în construcție, din cantine și alte unități economice cu activitate similară, premiile anuale se acordă, în condițiile prevăzute de art. 58 alin. (4), art. 136 și art. 144 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3,5 la sută asupra fondului de retribuire realizat anual.

Fondul de premii anuale constituit pentru personalul muncitor din aparatul ministerelor economice și celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice, din aparatul celorlalte ministere și organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, din celelalte instituții finanțate de la bugetul de stat, din instituțiile de stat autofinanțate, din unitățile de operațiuni bancare și de asigurări, din unitățile noi în construcție, din cantine și alte unități economice cu activitate similară acestora prevăzute la art. 58 alin. (1) – (4), art. 136, art. 144 și art. 169 din Legea nr. 57/1974 se repartizează de organul de conducere colectivă al acestor unități, astfel:

a) cel puțin 85 la sută pentru întregul personal muncitor al unității. Mărimea premiului individual se stabilește în raport cu retribuția tarifară, la care se adaugă sporul de vechime și indemnizația de conducere acolo unde este cazul, corespunzător timpului cît a fost retribuit de unitate;

b) pînă la 15 la sută pentru stimularea mai accentuată a personalului care a avut o contribuție deosebită la realizarea sarcinilor ce au revenit acestor unități.

III. Cu privire la fondul pentru premierea în cursul anului a personalului din unitățile economice, care obține realizări deosebite în muncă

Fondul pentru premierea în cursul anului a personalului muncitor din unitățile economice care obține realizări deosebite în muncă, constituit potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 57/1974 și ale art. 19 din Legea nr. 2/1983, pe baza unei cote de pînă la 2 la sută din fondul de retribuire planificat, va fi utilizat cu precădere pentru stimularea oamenilor muncii, care contribuie la realizarea unor produse de calitate superioară, cu consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibili și energie, a celor care contribuie la proiectarea, asimilarea în fabricație și executarea unor produse noi, cu parametri tehnici și funcționali superiori, competitive pe plan internațional, precum și a personalului muncitor care, prin măsurile și soluțiile inițiate și aplicate, a contribuit la creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și sporirea veniturilor unității.

IV. Cu privire la premiile pentru economii de materii prime și materiale

Personalul muncitor poate beneficia de premii în cursul anului pentru realizarea de economii față de normele stabilite la materii prime, materiale, combustibili, energie și forță de muncă, precum și pentru îmbunătățiri de tehnologii sau rețete de fabricație, care conduc la micșorarea consumurilor specifice, în condițiile prevăzute la art. 63 și 64 din Legea nr. 57/1974.

Personalul de conducere care, prin elaborarea și aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice, contribuie la realizarea de economii, va beneficia de premii individuale cel mult în aceeași proporție – față de retribuția tarifară și indemnizația de conducere – cu muncitorii care au participat la obținerea acestor economii.

V. Prevederi comune

Reducerea sau anularea sumelor individuale din fondul de participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor sau din fondul de premiere anuală a personalului din instituțiile de stat se face în condițiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 57/1974.

Sumele individuale ce se acordă personalului muncitor ca participare la realizarea producției, a beneficiilor și la împărțirea beneficiilor, premii anuale, premii în cursul anului pentru realizări deosebite sau alte premii și stimulente vor fi afișate în toate unitățile, cu cel puțin 10 zile înainte de data plății acestora, astfel încît oamenii muncii să ia cunoștință din timp și să formuleze observații și propuneri.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *