comunism 1983

Decretul 335 din octombrie 1983

author
18 minutes, 15 seconds Read

Consiliul de Stat

Decretul nr. 335/1983 privind aplicarea formei de retribuire în acord global și a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activități

În vigoare de la 01 octombrie 1983 până la 10 martie 1991, fiind abrogat prin Lege 14/1991.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 13 septembrie 1983. Formă aplicabilă la 10 martie 1991.

În vederea aducerii la îndeplinire a unor prevederi din Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de bază ale perfecționării sistemului de retribuire a muncii și de repartiție a veniturilor oamenilor muncii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează;

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Retribuirea personalului muncitor se face în raport cu munca prestată și rezultatele obținute. În cazul depășirii producției planificate veniturile cresc în mod corespunzător și nu sînt plafonate.

(2) În situația nerealizării producției sau a neîndeplinirii obligațiilor de la locul de muncă, retribuția se diminuează în mod corespunzător, fără a se asigura venit garantat.

Art. 2. – Toate categoriile de personal, inclusiv personalul de conducere și cel din aparatul funcțional, indiferent de forma de retribuire aplicată, își desfășoară activitatea pe bază de norme și normative de muncă fundamentate științific, stabilite în funcție de parametrii tehnici de funcționare a mașinilor și utilajelor, de cantitatea de muncă necesară, în condiții de organizare superioară a producției și a muncii.

CAPITOLUL II
Aplicarea formei de retribuire în acord global în unitățile economice

Art. 3. – (1) Forma de retribuire în acord global se aplică în mod generalizat în unitățile economice din industrie, construcții-montaj, agricultură, transporturi, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, proiectare și din alte sectoare.

(2) În acord global se cuprind muncitorii, maiștrii, inginerii, tehnicienii și celelalte categorii de personal, inclusiv personalul de conducere din întreprinderi, fabrici, uzine, secții, ateliere, brigăzi, șantiere, loturi, ferme, echipe sau altele asemenea.

(3) Pe lîngă personalul direct productiv, în acord global este cuprins și personalul muncitor din activitățile de reparații și întreținere, sculării, transport intern, depozite, din compartimentele funcționale și din alte sectoare de activitate, care contribuie la realizarea sarcinilor de plan ce revin întreprinderii.

Art. 4. – (1) Forma de retribuire în acord global se aplică la nivel de întreprindere, fabrică, uzină, secție, atelier, brigadă, șantier, lot, fermă, echipă și alte forme organizatorice asemănătoare.

(2) Sarcina cantitativă ce se contractează în acord global va fi producția fizică pe sortimente, produse, subansamble, puse, repere sau lucrări care rezultă din planul național unic de dezvoltare economico-socială, precum și acea planificată de minister, centrală și întreprindere, producție exprimată în unități fizice – tone, bucăți, metri cubi, metri pătrați, perechi și altele asemenea – specifice activității sau locului de muncă.

(3) Suma destinată retribuirii personalului muncitor ce se prevede în contractul de acord global se va determina pe baza tarifelor pe unitatea de produs sau lucrare, elaborate pe baza manoperei stabilite prin norme și normative pentru executarea fiecărui sortiment, subansamblu, piesă, reper – pentru toate categoriile de personal – potrivit nivelului organizatoric la care se încheie contractul.

(4) Sarcina cantitativă de producție și suma destinată retribuirii, prevăzute în contractul de acord global încheiat de întreprindere la nivelurile stabilite potrivit prevederilor de plan, se defalcă în mod corespunzător pe subunități, pînă la formațiile de lucru sau echipele de muncitori.

Art. 5. – (1) În contractul de acord global care se încheie de secții, ateliere, brigăzi, șantiere, loturi, ferme, formații de lucru, echipe de muncitori și altele asemenea, inclusiv de fabrici, uzine și întreprinderi, se vor prevedea pentru fiecare categorie de personal – pe lîngă realizarea producției fizice prevăzute în plan și în contractele economice încheiate cu beneficiarii – și condițiile în care trebuie executată; aceste condiții se vor referi la îndeplinirea unor indicatori sau sarcini, cum sînt:

a) pentru muncitori: încadrarea în normele de consum la principalele materii prime, materiale, furaje, combustibili și energie, realizarea structurii pe calități prevăzută în contractul de acord global, respectiv încadrarea în parametrii de calitate la produsele sau lucrările executate, precum și realizarea producției fizice destinate exportului prevăzută în plan și în contracte;

b) pentru maiștrii, personalul tehnic-ingineresc și celelalte categorii de personal din subunitățile de producție, inclusiv personalul din conducerea fabricilor și uzinelor fără personalitate juridică, șefii de secții, ateliere, șantiere, loturi, ferme și altele: realizarea producției fizice destinate exportului prevăzută în plan și în contracte, realizarea structurii pe calități prevăzută în contract, respectiv încadrarea în parametrii de calitate la produsele sau lucrările executate, încadrarea în cheltuielile materiale prevăzute în contract sau, după caz, încadrarea în consumurile normate la principalele materii prime, materiale, furaje, combustibili sau energie, precum și realizarea integrală și la termen a producției fizice contractate;

c) pentru personalul de conducere al unităților economice – trusturi, întreprinderi, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, fabrici și uzine cu personalitate juridică sau care au organizare asemănătoare cu cea a întreprinderilor, grupuri de șantiere și altele asemenea: producția fizică prevăzută în plan și în contractele economice încheiate cu beneficiarii și cu prioritate producția fizică destinată exportului, planul de export, producția marfă vîndută și încasată, producția netă, calitatea, cheltuielile la 1.000 lei producție, producția la 1.000 lei fonduri fixe, încadrarea în normele de consum de materii prime, materiale, combustibili și energie sau alți indicatori stabiliți prin plan. Aceleași condiții vor fi prevăzute și pentru personalul din compartimentele funcționale ale unităților economice, inclusiv personalul din activitățile cuprinse în acord global la nivelul unității, cum sînt: căi ferate uzinale, reparații, autoutilări, producția de scule, dispozitive și verificatoare, producerea aburului tehnologic și alte asemenea activități, cînd deservesc întreaga unitate.

(2) Producția fizică planificată se consideră îndeplinită numai în situația în care s-au realizat integral toate sortimentele prevăzute în plan. Nerealizarea unui sortiment nu poate fi compensată cu realizarea peste plan a altui sortiment.

(3) Personalul muncitor cuprins în acord global la nivelul secțiilor, atelierelor, șantierelor, loturilor, fermelor sau altor asemenea subunități primește retribuția în raport cu realizarea producției fizice stabilită fiecăreia și a condițiilor prevăzute în contractul de acord global, independent de rezultatele obținute pe întreprindere.

Art. 6. – Indicatorii și sarcinile care vor fi prevăzute drept condiții în contractul de acord global, precum și cotele cu care se diminuează retribuția pentru nerealizarea fiecărei condiții, se stabilesc de consiliile de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, cu avizul Ministerului Muncii, în mod unitar pentru unitățile, subunitățile și categoriile de personal care desfășoară același gen de activitate.

Art. 7. – (1) Suma retribuțiilor cuvenite personalului retribuit în acord global se va stabili în raport direct cu cantitatea de produse fizice realizate, fără a fi limitată, atît în cazul depășirii, cît și în cazul nerealizării sarcinilor de plan.

(2) Toate categoriile de personal – muncitori, maiștri, ingineri, șefi de secții, de ateliere, șantiere, loturi, ferme sau formații de lucru și alții; inclusiv personalul din conducerea unităților și cel din compartimentele funcționale – pe lîngă suma cuvenită corespunzător producției fizice realizate, primesc suplimentar premii și stimulente, potrivit legii, pentru realizarea de economii față de consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili și energie. De asemenea, pentru contribuția adusă la depășirea producției destinate exportului și a planului de export, primesc premii și alte stimulente prevăzute de lege.

(3) În cazul nerealizării condițiilor prevăzute în contractul de acord global, suma cuvenită corespunzător producției fizice realizate va fi diminuată suplimentar, în raport cu gradul de nerealizare a condițiilor, pînă la limita a 10 procente.

(4) Suma stabilită proporțional cu realizările cantitative se va acorda integral în cazul în care, pentru perioada contractată, unele dintre condițiile prevăzute nu au fost îndeplinite, însă acestea au fost realizate cumulat de la începutul anului,

Art. 8. – Întregul personal muncitor cuprins în acord global va fi retribuit din fondul total de retribuire cuvenit formației din care face parte, în raport cu producția fizică realizată și nivelul de îndeplinire a condițiilor prevăzute în contractul de acord global.

Art. 9. – În cadrul formei de retribuire în acord global, pentru muncitorii direct productivi și alte categorii de personal la care se poate norma cantitatea de produse pe care o persoană sau o echipă trebuie să le execute într-o unitate de timp, sumele cuvenite pentru realizările cantitative se vor stabili în acord direct sau alte forme de acord, pe baza rezultatelor muncii depuse de fiecare și se vor acorda integral, dacă sînt realizate condițiile stabilite. În situația în care aceste condiții nu au fost îndeplinite, suma cuvenită în raport cu cantitățile realizate se diminuează cu procentul care se aplică la fondul cuvenit pentru întreaga formație.

Art. 10. – (1) În condițiile generalizării acordului global, maiștrii, inginerii și subinginerii vor participa nemijlocit în producție la executarea unor lucrări mai complexe, cu un înalt grad de tehnicitate, pentru a contribui efectiv la realizarea integrală, de calitate și într-un timp cît mai scurt a sarcinilor contractate. Aceste persoane vor fi cuprinse în formația de lucru în acord global de la locurile de muncă unde au fost repartizate și vor fi retribuite în raport cu retribuția lor tarifară și timpul lucrat, precum și cu nivelul de realizare a sarcinilor contractate în acord global de formația respectivă.

(2) Lucrările de complexitate deosebită, cel puțin la nivelul celor prevăzute în indicatoarele tarifare de calificare la ultima categorie, executate în acord direct individual de către maiștri, ingineri și subingineri, în cadrul acordului global, vor fi tarifate cu retribuțiile prevăzute de lege pentru muncitorii specialiști.

Art. 11. – Pentru personalul din unitățile agricole de stat, inclusiv personalul retribuit de stat din cooperativele agricole de producție și din consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, cuprins în acord global, în situația în care organul ierarhic superior împreună cu Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară constată, în cursul anului, că se, prelimină o realizare a producției agricole planificate mai mică decît proporția în care, potrivit legii, se acordă avansul lunar din retribuție, acesta se reduce în mod corespunzător, începînd din luna în care s-au făcut asemenea preliminări. La sfîrșitul anului retribuția se stabilește definitiv corespunzător gradului de realizare a sarcinilor asumate prin contract.

Art. 12. – La obiectivele de investiții predate, la care s-au realizat economii față de valoarea planificată și au fost respectate prevederile proiectelor și calitatea prescrisă a lucrărilor, se consideră realizată valoarea planificată.

CAPITOLUL III
Aplicarea unor forme de retribuire specifice

Art. 13. – (1) Personalul de conducere și de execuție tehnic, economic și de altă specialitate din unitățile comerciale cu amănuntul, cu ridicata, de alimentație publică și turism, inclusiv direcțiile comerciale, oficiile județene de turism, Centrala de turism O.N.T. Litoral, uniunile județene și cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor se retribuie în acord direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului cumulat de desfacere, prestări de servicii, turism, achiziții și producție.

(2) Retribuția stabilită potrivit alin. (1) se acordă integral dacă se realizează beneficiul planificat, planul de încasări valutare, planul de export, cheltuielile la 1.000 lei desfacere și planul de recuperare a ambalajelor refolosibile.

(3) În cazul nerealizării condițiilor prevăzute la alin. (2) suma cuvenită proporțional cu îndeplinirea planului cumulat de desfacere, prestări de servicii, turism, achiziții și producție va fi diminuată suplimentar în raport cu gradul de nerealizare a condițiilor, pînă la limita a 10 procente.

Art. 14. – Muncitorilor și personalului operativ din unitățile de aprovizionare tehnico-materială și din cele de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile li se aplică forma de retribuire în remiză, exprimată prin cote la 10.000, 1.000 sau 100 lei desfacere, respectiv încasări din vînzarea produselor ori volum de colectare.

Art. 15. – Personalul de conducere și de execuție tehnic, economic și de altă specialitate din bazele de aprovizionare tehnico-materială, din unitățile de contractări-achiziții și din activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare se retribuie în acord direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului la indicatorii specifici acestor unități precum și a planului producției fizice a unităților aprovizionate – în cazul bazelor de aprovizionare tehnico-materială. Indicatorii, condițiile și cotele de majorare sau diminuare a retribuției se stabilesc, anual, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.

Art. 16. – (1) Pentru personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, precum și pentru celelalte categorii de personal, necuprinse în acord global, se stabilesc sarcini de muncă concrete, pe bază de norme de muncă și normative de personal, precizîndu-se cantitatea și calitatea lucrărilor, termenele de execuție sau alte asemenea obligații, potrivit specificului muncii. Retribuirea acestui personal se face în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și a celorlalte obligații stabilite.

(2) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru elaborarea de norme de muncă și normative de personal, în unități, pentru toate locurile de muncă și categoriile de personal, în vederea folosirii raționale și eficiente a întregului personal. Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Muncii vor face propuneri pentru cuprinderea în plan a sarcinilor de îmbunătățire continuă a normelor de muncă și normativelor de personal, urmărind permanent realizarea acestora.

(3) Activitățile, meseriile și locurile de muncă, care nu se cuprind în acord global, se stabilesc, anual, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.

(4) Pentru personalul din conducerea unității și compartimentele funcționale, precum și pentru maiștrii, personalul de execuție tehnic, economic, de altă specialitate și personalul de conducere din subunitățile de producție, necuprinși în acord global, mărimea adaosului retribuției tarifare este de 1 la sută din retribuția tarifară și, după caz, din indemnizația de conducere, pentru fiecare procent de depășire a indicatorilor stabiliți, luați împreună. Cu aceleași procente se diminuează retribuția tarifară și, după caz, indemnizația de conducere a personalului, în cazul nerealizării indicatorilor sau a sarcinilor prevăzute.

(5) Adausul ce se poate stabili pentru depășirea sarcinilor ce decurg din planul unității sau al compartimentului, precum și diminuarea ce poate fi aplicată, în cazul nerealizării acestor sarcini, sînt nelimitate.

CAPITOLUL IV
Criteriile de acordare a retribuției tarifare pentru personalul muncitor din administrația de stat
centrale industriale și alte unități necuprinse în acord global

Art. 17. – (1) Indicatorii în funcție de care se acordă retribuția pentru personalul din ministere și celelalte organe centrale, inclusiv miniștrii, și pentru personalul din conducerea și aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, precum și cotele de majorare sau de diminuare a retribuției în raport cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de plan, sînt prevăzute în anexa nr. 1*).

(2) Modificarea indicatorilor și a cotelor din anexa nr. 1 se poate face, anual, prin planul național unic de dezvoltare economico-socială.

(3) Pentru personalul din centrale industriale, din alte organe ale administrației de stat decît cele prevăzute la alin. (1) sau din unitățile necuprinse în acord global prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială, indicatorii și cotele de majorare sau de diminuare a retribuției pentru fiecare indicator se stabilesc, anual, de către ministere, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, ținînd seama de indicatorii și cotele ce revin acestora, potrivit alin. (1).

*) Anexa a fost comunicată instituțiilor interesate.

Art. 18. – (1) Majorarea sau diminuarea retribuției tarifare și, după caz, a indemnizației de conducere pentru personalul de la art. 17 se determină trimestrial, în funcție de cotele prevăzute prin plan pentru fiecare indicator și de gradul de realizare a indicatorilor stabiliți.

(2) La sfîrșitul fiecărui trimestru, în raport cu gradul de realizare a indicatorilor, cumulat de la începutul anului, se majorează sau se diminuează fondul aferent retribuțiilor tarifare, inclusiv indemnizația de conducere, pe aceeași perioadă, pentru personalul prevăzut în plan. Fondul astfel determinat se repartizează personalului existent în raport cu retribuția tarifară și timpul lucrat. Pe această bază se acordă, nelimitat, adaosul cuvenit sau se reține, în mod eșalonat în următoarele 3 luni, diminuarea rezultată.

Art. 19. – Pentru întregul personal din ministerele și celelalte organe centrale, precum și pentru personalul din organele locale și teritoriale de specialitate din subordinea acestora sau a comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, prevăzute în anexa nr. 2*) retribuția tarifară și, după caz, indemnizația de conducere se acordă în raport cu realizarea sancțiunilor de muncă concrete, stabilite pe bază de norme de muncă și normative de personal, precum și a obligațiilor care decurg din planul național unic de dezvoltare economico-socială, din alte acte normative, din planurile de muncă și regulamentele de organizare și funcționare.

*) Anexa a fost comunicată instituțiilor interesate.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 20. – Activitățile, meseriile și locurile de muncă, care nu se cuprind în acord global, în anul 1983, sînt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 21. – (1) Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 octombrie 1983.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, prevederile din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974 prevăzută în anexa nr. 4, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 22. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

ANEXA Nr. 3

Activități, meserii, locuri de muncă și categorii de personal necuprinse în acord global, pentru care se stabilesc sarcini de muncă concrete, pe bază de norme de muncă și normative de personal, iar
retribuirea se face în raport cu realizarea sarcinilor de muncă și a condițiilor stabilite

I. Industrie-Construcții

– Lichidarea focurilor de mină; înlăturarea efectelor produse de erupțiile de apă, gaze și viituri de nisipuri acvifere din subteran; activitatea de asigurare a securității muncii și salvare minieră în subteran;

– înlăturarea avariilor produse la sonde de țiței, instalații productive, linii tehnologice și altele asemănătoare;

– fabricarea, manipularea și transportul produselor explozive și al munițiilor, inclusiv distrugerea și delaborarea acestora;

– centralele electrice pe bază de hidrocarburi și hidroelectrice necesare pentru intervenții, în vederea asigurării energiei electrice planificate;

– activitatea de protecție a muncii.

II. Circulația mărfurilor

– Personalul operativ și muncitorii din unitățile comerciale pe timpul cît acestea se află în inventar planificat sau în cazul verificării gestiunilor la cererea organelor de urmărire penală sau de control, fără a se putea depăși într-un an durata de 60 de ore, precum și personalul operativ și muncitorii strict necesari din marile magazine universale, unități hoteliere și de alimentație publică, pe perioada de pregătire pentru dare în folosință;

– personalul din unitățile sezoniere de pe litoral la deschiderea și închiderea sezonului, pe o perioadă de cel mult 10-15 zile;

– personalul din unitățile de desfacere a medicamentelor, a produselor petroliere și de panificație.

III. Transporturi

– Piloții de încercare, personalul muncitor din cadrul aeroporturilor, al Bazei de întreținere și reparații aeroportuare al Centrului de perfecționare aeronautic și al centrelor de dirijare ale aviației civile, care asigură funcționarea și întreținerea aparaturii și instalațiilor aeroportuare, dirijarea circulației în spațiul aerian și buna desfășurare a zborurilor;

– personalul muncitor care efectuează verificarea parametrilor tehnici ai căii ferate, precum și cel de la întreținerea parcului de vagoane rezervat pentru transporturile speciale guvernamentale;

– personalul din activitatea de intervenție și salvare maritimă, de la dirijarea și urmărirea navelor în dispeceratul central al marinei civile, precum și personalul pentru siguranța navigației din căpităniile de porturi și Registrul naval român;

– personalul pentru asigurarea cartului pe navele în reparații, observatorii de far care asigură dirijarea navigației pe timpul nopții și pontonierii.

IV. Consilii populare

– Personalul din compartimentele de apărare civilă, stare civilă și autoritate tutelară, cel din grădini și puncte zoologice, precum și cel de la asigurarea stării de carantină, a controlului fito și sanitar-veterinar.

V. Funcții comune pe economie

– Personalul de deservire și administrație: îngrijitori, curieri, telefoniști, telexiști-telegrafiști, funcționari administrativi, arhivari, personal de secretariat-administrativ, conducătorii auto pentru parcul auto normat, gospodari, administratori, muncitori pentru întreținerea clădirilor și instalațiilor aferente, la mașini de multiplicat, echipamente de birou, stații de radioficare, spălare-reparare și întreținere echipament protecție, vestiare, grupuri sanitare, operațiuni deratizare, dezinfecții și dezinsecții;

– personalul de pază și pompieri: paznici, portari, pompieri, motopompiști.

ANEXA Nr. 4

Prevederile din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974 care se abrogă

Art. 12 alin. (1) lit. a) liniuța a doua paragrafele 5-8, art. 41 alin. (3), art. 44 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 45 alin. (8), art. 46 alin. (2), art. 48 alin. (1) și (2), art. 49 alin. (1), art. 89 alin. (1) ultimele două fraze, art. 96 alin. (3) ultima frază, art. 97 alin. (3), art. 99 alin. (2), art. 114 alin. (1) și (4), art. 173 și art. 181 alin. (2).

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *