Radio Milcov 1982 produs la Tehnoton Iasi

Decretul nr. 46 din 15 februarie 1982

author
10 minutes, 49 seconds Read

Consiliul de Stat

Decretul nr. 46/1982 cu privire la majorarea retributiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocatiilor de stat pentru copii, a pensiilor si alte drepturi care se acorda in raport de nivelul retributiilor sau pensiilor.

În vigoare de la 15 februarie 1982
Publicat în Buletinul Oficial nr. 17 din 15 februarie 1982. Formă aplicabilă la 10 iunie 2020.
In concordanta cu prevederile programului de crestere a nivelului de trai si ridicare a calitatii vietii, aprobat de Congresul al XII-lea al partidului, in decursul cincinalului actual se va realiza sporirea veniturilor reale ale populatiei prin cresterea retributiilor personalului muncitor, a veniturilor taranimii, a pensiilor si a celorlalte venituri din fondurile sociale, in corelatie cu modificarile de preturi la bunurile de consum si la tarifele pentru servicii.
Aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar, cresterea rolului pirghiilor economice in sporirea eficientei intregii activitati, asezarea pe criterii economice a sistemului de preturi, realizarea unui echilibru permanent intre veniturile populatiei si cheltuielile sociale concretizate in marfuri si servicii, au facut necesara majorarea preturilor de productie si de livrare in industrie, a preturilor de productie, contractare si achizitie ale produselor agricole vegetale si animale.


Calcul pensii 2020


In conditiile aplicarii noilor preturi, a fost necesara, de asemenea, asezarea pe principii economice si a preturilor de desfacere cu amanuntul la produsele agroalimentare, prin majorarea acestora in medie cu 35%.

Pentru a se asigura infaptuirea programului de ridicare permanenta a nivelului de trai al populatiei, odata cu intrarea in vigoare a noilor preturi de desfacere la produsele agroalimentare se va acorda, pentru toate categoriile de muncitori si maistri, precum si, in raport cu nivelul retributiei, pentru alte categorii de personal muncitor, o compensatie corespunzatoare astfel incit, pe ansamblu, la sfirsitul anului 1982 retributia reala sa creasca cu 1,5% fata de anul 1980. Prin aplicarea unor noi masuri de crestere a retributiilor in anul 1983 retributia reala va fi mai mare cu circa 4% fata de anul 1980.
Totodata, pentru pensionari urmeaza sa se acorde, in mod diferentiat, compensatii care se vor include in pensii.
Marimea compensatiilor se stabileste in raport de consumurile medii prevazute in Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea teritoriala, pe anul 1983, de influenta medie a cresterii preturilor la bunurile agroalimentare, de volumul si structura consumului diferitelor categorii ale populatiei, precum si de efortul fizic depus, conditiile de munca si caracterul activitatii desfasurate.
Majorarea retributiilor si acordarea compensatiilor pentru pensionari urmeaza sa se faca tinind seama de necesitatea aplicarii cu fermitate a principiilor eticii si echitatii in repartizarea veniturilor, a apropierii conditiilor de trai ale diferitelor categorii ale populatiei.
In vederea acoperirii influentelor determinate de cresterea preturilor la produsele agroalimentare, urmeaza, de asemenea, ca alocatiile de stat pentru copii sa fie majorate in medie cu 35% pentru un numar de peste 4.800.000 copii.
Pentru realizarea acestor masuri care sa asigure cresterea veniturilor reale ale populatiei si compensarea majorarii preturilor la produsele agroalimentare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
Art. 1. – Incepind cu data de 15 februarie 1982, in cadrul primei etape de majorare a retributiilor prevazuta pentru cincinalul 1981-1985, se majoreaza retributiile tarifare ale tuturor categoriilor de muncitori si maistri, in mod diferentiat, in functie de conditiile de munca, astfel:
a) cu 210 lei lunar pentru:
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua mine subteran si suprafata, inclusiv muncitorii necalificati din subteran;
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua siderurgie, metalurgie neferoasa, precum si cei care lucreaza in sectoarele calde – turnatorii, forja si tratamente termice – retribuiti dupa reteaua constructii de masini;
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua foraj;
– muncitorii docheri;
– muncitorii necalificati retribuiti la nivelul stabilit pentru lucrari grele si foarte grele, din ramurile industrie, foraj, constructii-montaj si transporturi;
b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii si maistrii care lucreaza in celelalte sectoare de activitate.
Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv personalul operativ retribuit pe gradatii, retributiile tarifare se majoreaza, de la data prevazuta la alin. 1, in mod diferentiat, in functie de nivelul retributiei, dupa cum urmeaza:

a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare de pina la 2.500 lei;
b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare intre 2501-3000 lei;
c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare intre 3001-4000 lei.

Art. 3. – Alocatiile pentru copii prevazute in Decretul nr. 246/1977 se majoreaza, cu incepere de la data de 15 februarie 1982, in medie cu 35%.
Nivelurile alocatiilor majorate, in raport cu plafoanele de venituri si numarul copiilor, sint cele prevazute in anexa nr. 1.
Art. 3. – Incepind cu data de 15 februarie 1982, pensionarii de asigurari sociale de stat de toate categoriile, pensionarii militari si I.O.V.R. vor primi o compensatie care se include in pensie, diferentiata in functie de marimea pensiei, dupa cum urmeaza:

a) 110 lei lunar pentru pensionarii care au pensii de pina la 2000 lei;
b) 100 lei lunar pentru pensionarii care au pensii intre 2001-3000 lei inclusiv.

La stabilirea cuantumului majorarii nu se ia in considerare pensia suplimentara.
Persoanelor care se pensioneaza dupa data de 15 februarie 1982 li se stabilesc pensiile potrivit normelor in vigoare pina la aceasta data si primesc, in raport de nivelul pensiei compensatia prevazuta la alin. 1. Aceasta prevedere se aplica pina la majorarea retributiilor din anul 1983.
Art. 4. – Incepind cu data de 15 februarie 1982, alocatiile pentru hrana la spitale, cantine de elevi si studenti si alte consumuri colective se stabilesc potrivit anexei nr. 2.
Art. 5. – Incepind cu data de 15 februarie 1982 se majoreaza cu 100 lei:
a) ajutoarele sociale acordate potrivit legii;
b) indemnizatiile sotiilor militarilor in termen;
c) plafoanele de venituri pentru acordarea, in conditiile legii, de medicamente in mod gratuit pensionarilor si membrilor lor de familie.
Art. 6. – Retributia in acord, sporurile, indemnizatiile, premiile, celelalte drepturi de retribuire, precum si orice alte drepturi si obligatii care se determina, potrivit legii, in functie de nivelul retributiei se stabilesc fara a se lua in considerare majorarile de retributie prevazute la art. 1.
De asemenea, compensatiile acordate potrivit art. 3 nu se iau in considerare la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in functie de nivelul pensiei.
Pentru personalul retribuit pe baza de cote procentuale, remiza sau tarife, cotele de retribuire, respectiv tarifele, se vor recalcula, corespunzator influentelor rezultate din modificarea preturilor, astfel incit sa nu se realizeze venituri superioare in conditiile achizitionarii sau desfacerii acelorasi cantitati de bunuri.
Art. 7. – Promovarile in trepte si gradatii la toate categoriile de unitati se vor putea face, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, dupa data de 1 ianuarie 1983.
Art. 8. – Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, celelalte ministere si organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare si conducerile unitatilor socialiste sint obligate sa ia masuri pentru aplicarea majorarii retributiilor, pensiilor, alocatiilor de stat pentru copii si stabilirea celorlalte drepturi cu respectarea stricta a prevederilor prezentului decret.
Art. 9. – Consiliul de Ministri va stabili pina la 31 martie 1982 programe de masuri care sa asigure recuperarea integrala, pina in anul 1985, a influentelor asupra costurilor de productie determinate de cresterea retributiilor nominale ca urmare a compensatiilor acordate personalului muncitor. In anul 1982 se va asigura recuperarea a cel putin 30% din volumul compensatiilor acordate, peste prevederile de plan.
Ministerele, centralele si intreprinderile, consiliile populare vor actiona cu fermitate pentru reducerea costurilor de productie, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, perfectionarea tehnologiilor de fabricatie, valorificarea superioara a materiilor prime si materialelor, intensificarea recuperarii si utilizarii integrale a resurselor refolosibile si valorificarea tuturor resurselor locale, cresterea suplimentara a productivitatii muncii, utilizarea cit mai deplina a capacitatilor de productie, imbunatatirea organizarii productiei si a muncii, ridicarea calificarii fortei de munca, intarirea ordinii si disciplinei in productie.
Art. 10. – Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor prezenta propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan si a bugetului de stat pe anul 1982 cu influentele determinate de aplicarea prezentului decret.
Ministerele si celelalte organe titulare de plan sint obligate sa inainteze documentatiile necesare elaborarii propunerilor prevazute la alineatul precedent in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a decretului.
Art. 11. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.

ANEXA Nr. 1

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

Cuantumurile, precum si plafoanele de venituri si numarul copiilor in raport cu care se stabilesc alocatia de stat pentru copii, sint urmatoarele:

MEDIU Plafoanele de venituri lunare – lei
Pina la 1850 1851- 2400 2401- 2800 2801- 3350 3351- 4450
Pentru primul copil urban 295 245 200 200 200
rural 200 150 120 120 120
Pentru al doilea copil urban 310 255 230 200 200
rural 230 175 135 120 120
Pentru al treilea copil urban 350 295 255 230 200
rural 235 200 175 135 120
Pentru al patrulea copil urban 350 295 255 230 200
rural 255 200 175 135 120
Pentru al cincilea copil urban 350 295 255 230 200
rural 255 200 175 135 120
Pentru al saselea copil urban 380 325 295 255 245
rural 295 245 200 175 150
Pentru al saptelea copil urban 405 350 310 270 255
rural 310 255 230 190 175
Pentru al optulea copil urban 420 365 325 295 270
rural 325 270 245 200 190
Pentru al noualea copil
si urmatorii urban 430 380 350 310 295
rural 350 295 255 230 200

NOTA:
Pentru luna februarie 1982, majorarile de alocatii de stat pentru copii se acorda in cuantum de 50 la suta.

ANEXA Nr. 2 – Extras –

ALOCATIILE ZILNICE DE HRANA

cu incepere de la data de 15 februarie 1982

Domeniul de activitate Lei pe zi
In domeniul invatamintului, pentru:
1. Elevi din invatamintul primar si gimnazial 17,50
2. Elevi din licee industriale, de chimie industriala, agroindustriale si silvice 18,50
3. Elevi din scoli profesionale si ucenicie la locul de munca, inclusiv scoli profesionale speciale pentru deficienti 18,50
4. Elevi din scoli profesionale care se pregatesc in meserii grele, pe timpul practicii 19,00
5. Elevi din licee industriale si scoli profesionale care se pregatesc in specialitati cu profil minier, pe perioada practicii in subteran 20,50
6. Elevi din celelalte tipuri de licee 17,50
7. Elevi din scoli generale speciale pentru deficienti 17,50
8. Licee speciale pentru deficienti 18,50
9. Elevi bolnavi tbc. cu forme stabilizate, din scoli speciale 20,50
10. Scoli de reeducare si centre de primire 17,50
11. Case de copii prescolari (copii in intretinerea statului) 15,75
12. Case de copii scolari (copii in intretinerea statului) 18,50
13. Copii in gradinite cu program prelungit 10,25
14. Copii in gradinite cu program saptaminal si pentru deficienti 10,75
15. Tabere, colonii si excursii scolare 21,00
16. Tabere scolare internationale 29,50
17. Studenti din invatamintul superior *)
– cu bursa integrala categoria I
– lei lunar 625,00
– cu bursa integrala categoria a II-a
– lei lunar 625,00
– cu bursa partiala categoria I
– lei lunar 625,00
– cu bursa partiala categoria a II-a
– lei lunar 545,00
Pentru studentii de la facultatile sau sectiile care pregatesc cadre in specialitati din domeniul minier, alocatia de hrana pe timpul practicii in subteran este de 650 lei lunar
18. Concursuri de elevi pe meserii, obiecte de invatamint, cultural-artistice la fazele judetene, zonale si finale, precum si pe perioada de pregatire a participantilor la olimpiadele internationale 18,50
________________
*) Corespunzator majorarii alocatiilor de hrana, se modifica si cuantumul total al burselor, aprobat prin id_link=961466;Decretul nr. 198/1980.

In domeniul ocrotirii sanatatii:
1. Bolnavi internati in unitati sanitare
– copii pina la 3 ani *) internati in unitati spitalicesti 12,75
________________
*) Pentru copii nou-nascuti si prematuri in maternitati, sectii sau compartimente de nou-nascuti si prematuri, alocatia zilnica de hrana va fi de 4 lei pe zi.
– copii de la 3 ani pina la 16 ani internati in unitati spitalicesti 16,00
– bolnavi adulti 16,75
– femei gravide si lehuze 16,75
– mame insotitoare de copii bolnavi internati 16,75
– studenti internati in spitale studentesti 20,50
– studenti bolnavi de tuberculoza internati in preveniorii studentesti 25,25
– bolnavi tbc. sau cu supuratii pulmonare internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi internati in unitati de recuperare 16,75
– bolnavi in unitati balneare:
– regim comun 20,75
– regim dietetic 21,50
– bolnavi de boli profesionale internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi neoplazici sau cu boli de singe internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi arsi internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi cu sechele de poliomielita internati in unitati, sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi in leprozerii 25,50
– bolnavi cronici din unitati, sectii sau compartimente special organizate 13,50
– stationare de zi:
– pentru boli profesionale 13,50
– pentru boli psihice 11,50
– copii in crese cu program zilnic 10,75
– copii in crese cu program saptaminal 12,75
– copii in leagane de copii 13,75
2. Alocatii de hrana suplimentare pentru asigurarea unor regimuri alimentare diferentiate in raport cu specificul bolii:
– femei gravide sau lehuze 4,75
– bolnavi hepatici 3,50
– bolnavi cardiaci 3,50
– bolnavi cu afectiuni renale 3,50
– bolnavi diabetici 4,75
3. Alocatii de hrana pentru donatori de singe:
– donatori onorifici 34,50
– donatori cu plata 24,50
4. ………………………………………………………………….
5. Alocatie pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucatariile de lapte 2,75
In domeniul asistentei sociale:
1. Camine de batrini, camine de pensionari si casele orbilor 11,50
2. Camine-spital pentru adulti si copii, precum si camine-spital pentru invalizi 14,50
3. Camine-scoala pentru copii deficienti in virsta de peste 7 ani si camine-atelier pentru tineri in virsta de peste 16 ani 18,00
4. Cantine de ajutor social 8,50
In domeniul educatiei fizice si sportului:
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
Alte domenii de activitate:
1. Masa calda ce se acorda, in conditiile legii, pentru personalul din unitatile miniere, care lucreaza in subteran, docherii din portul Constanta, personalul care lucreaza in subteran in unitatile geologice, personalul din minele de argila din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, care lucreaza in subteran, muncitorii si maistrii santierului 82 C.F.R. care lucreaza in subteran la tunelele de cale ferata din Valea Oltului, muncitorii si maistrii care executa, in subteran, lucrari hidroenergetice pe riurile interioare 8,00
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

NOTA:
a) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor revizui in termen de 5 zile contributiile datorate pentru intretinerea unor persoane in unitatile medico-sanitare, de asistenta sociala, de tratament balnear si odihna, tabere, colonii si excursii scolare si in alte unitati asemanatoare, corespunzator majorarii alocatiilor de hrana si a retributiilor stabilite potrivit prezentului decret, dupa caz.
www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *