asteptand aprovizionarea cu carne

Decretul nr. 92 din 19 martie 1984

author
17 minutes, 34 seconds Read

Consiliul de Stat

Decretul nr. 92/1984 privind imbunatatirea organizarii unitatilor de constructii-montaj, in vederea preluarii executiei lucrarilor in antrepriza

În vigoare de la 19 martie 1984 până la 19 ianuarie 1992, fiind abrogat prin Lege 1/1992.

Publicat în Buletinul Oficial nr. 21 din 19 martie 1984. Formă aplicabilă la 19 ianuarie 1992.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. – Pe data prezentului decret toate unitatile de constructii-montaj se reorganizeaza, pentru executia lucrarilor in acord global, prin preluarea acestora in antrepriza.

Unitatea de baza in activitatea de constructii-montaj este brigada complexa si brigada specializata de antrepriza.

Unitatile prin care se asigura coordonarea executiei lucrarilor de catre brigazi sint antrepriza, intreprinderea-antrepriza, trustul si centrala de antrepriza generala.

Art. 2. – Brigada complexa si brigada specializata se organizeaza pentru executia in intregime a unui obiect sau parte de obiect, corespunzator gradului de complexitate a lucrarilor contractate, si se alcatuieste pe baze democratice, de catre antreprenor – sef de brigada – prin intelegere directa cu membrii acesteia, potrivit manoperei contractate in acord global, in limita prevederilor din deviz si sarcinilor de crestere a productivitatii muncii.

Brigada raspunde de executarea integrala a lucrarilor, la termenele contractate, de calitatea acestora, de utilizarea judicioasa a fortei de munca, de policalificarea muncitorilor pentru folosirea integrala a timpului de lucru, de respectarea consumurilor materiale si energetice normate, de intretinerea si repararea utilajelor primite, pe toata durata normata de utilizare, de executarea lucrarilor de organizare de santier in conditii de stricta economicitate si cu reducerea la minimum a constructiilor definitive.

In cazul in care volumul si complexitatea lucrarilor nu justifica constituirea unei brigazi, lucrarile se vor prelua in antrepriza, pe baza de acord global, de catre echipe conduse de maistri, tehnicieni, subingineri sau ingineri, dupa caz.

Art. 3. – Antrepriza, intreprinderea-antrepriza, trustul si centrala de antrepriza generala se organizeaza in functie de marimea si complexitatea obiectivelor de care raspund, se constituie in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare si se dimensioneaza in limita cotelor de manopera stabilite potrivit legii.

Antrepriza se organizeaza ca unitate fara personalitate juridica in cadrul intreprinderilor-antrepriza, trusturilor sau centralelor de antrepriza generala, dupa caz.

Functia de antreprenor general se indeplineste de centrala si trustul de antrepriza generala. De asemenea, aceasta functie se indeplineste, de regula, si de intreprinderea-antrepriza.

Antreprizele si brigazile pot fi organizate si de alte unitati socialiste care au de executat volume importante de lucrari de constructii-montaj.

Art. 4. – Antrepriza, intreprinderea-antrepriza, trustul si centrala de antrepriza generala raspund de adaptarea la teren a proiectelor tip, elaborarea de detalii de executie sau de proiecte de complexitate redusa, de proiectarea tehnologiilor proprii de executie, de asigurarea in mod centralizat a aprovizionarii tehnico-materiale, de prelucrarea si realizarea unor confectii semifabricate, precum si de gospodarirea utilajelor si mijloacelor fixe care se folosesc de toate brigazile din subordine.

De asemenea, unitatile prevazute in alineatul precedent sint obligate sa ia masuri pentru incadrarea consumurilor materiale si energetice in normele stabilite, controlul calitatii lucrarilor executate, realizarea indicatorilor tehnico-economici stabiliti prin plan, contractarea si decontarea lucrarilor, cresterea continua a productivitatii muncii.

Art. 5. – Brigada complexa, brigada specializata, antrepriza, intreprinderea-antrepriza, precum si trustul si centrala de antrepriza generala, se organizeaza si functioneaza potrivit principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, pe baza de buget de venituri si cheltuieli.

CAPITOLUL 2
Organizarea unitatilor

Art. 6. – Pe data de 16 martie 1984 se infiinteaza centralele de antrepriza generala, trusturile de antrepriza generala si intreprinderile-antrepriza de constructii-montaj din anexa nr. 1, unitati cu personalitate juridica, cu sediul, subordonarea, obiectul de activitate, gradul de organizare si grupa de ramura prevazute in aceeasi anexa.

Pe data prevazuta la alin. 1 unitatile de constructii-motaj din anexa nr. 2 se desfiinteaza, iar activitatea acestora se preia de unitatile nou infiintate, precum si de alte unitati existente, prevazute in aceeasi anexa.

Activul si pasivul stabilite pe baza bilanturilor incheiate la data de 15 martie 1984, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari si cu contractele incheiate, trec la unitatile care preiau activitatea, pe baza de protocol.

Personalul care trece la aceste unitati se considera transferat in interesul serviciului.

Unitatile de constructii-montaj prevazute in anexa nr. 3 isi schimba denumirea, sediul si subordonarea.

Art. 7. – Intreprinderile-antrepriza, trusturile si centralele de antrepriza generala care se reorganizeaza pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj in acord global, prin preluarea acestora in antrepriza, noua denumire si gradul de organizare al unitatilor respective sint prevazute in anexa nr. 4.

Art. 8. – Se aproba structurile organizatorice tip pentru brigada complexa sau specializata, antrepriza, intreprinderea-antrepriza si trustul de antrepriza generala, prevazute in anexele*) nr. 5a – 5d.

Centralele de antrepriza generala se organizeaza potrivit structurilor organizatorice prevazute in anexele*) nr. 6a – 6d.

*) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

Art. 9. – Se aproba criteriile de incadrare pe tipuri de marime a brigazilor complexe sau specializate si a antreprizelor, potrivit anexelor*) nr. 7a – 7b.

*) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.

Art. 10. – Ponderea maxima a personalului de administratie in totalul personalului din activitatea de constructii-montaj se stabileste anual, odata cu aprobarea planului national unic de dezvoltare economico-sociala.

Pentru anul 1984 ponderea maxima a acestui personal este prevazuta in anexa*) nr. 8.

*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

Art. 11. – Lucrarile locale de constructii-montaj din executia oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti de gospodarire a apelor se preiau de urmatoarele unitati:

a) lucrarile de gospodarire a apelor din planul Consiliului National al Apelor, precum si cele similare din planul altor ministere, de catre intreprinderile de executie si exploatare a lucrarilor de imbunatatiri funciare din subordinea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare;

b) lucrarile de microhidrocentrale, statii de tratare si epurare a apelor, transformarile de centrale si puncte termice, precum si constructiile aferente activitatii de exploatare si observatii hidrometeorologice, de catre intreprinderile de constructii-montaj ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

Preluarea lucrarilor se face impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari, mijloacele corespunzatoare si contractele aferente, pe baza de protocol.

Lucrarile aflate in stadiu avansat de realizare si care urmeaza a fi terminate in cursul semestrului I 1984 ramin in executia oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti de gospodarire a apelor.

Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti de gospodarire a apelor au, pe linga raspunderea privind gospodarirea si protectia calitatii apelor, si pe aceea de beneficiar, pentru toate lucrarile locale de gospodarire a apelor executate de unitatile prevazute la lit. a) si b).

CAPITOLUL 3
Dispozitii finale

Art. 12. – Nomenclatorul functiilor pentru activitatea de constructii-montaj prevazut in anexa – constructii-montaj – la Decretul nr. 162/1973 se modifica potrivit anexei*) nr. 9.

*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

Art. 13. – Functiile de conducere si executie din brigazile complexe, brigazile specializate si din antreprize, care se echivaleaza cu functiile prevazute in Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, sint cele prevazute in anexa*) nr. 10.

*) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

Art. 14. – Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973.

Art. 15. – Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplica in anul 1984 posturilor din unitatile de la care si la care se transfera personalul ca urmare a aplicarii prezentului decret.

Art. 16. – Centralele si trusturile de antrepriza generala, intreprinderile-antrepriza si antreprizele nou infiintate se doteaza cu cite un autoturism, in conditiile prevazute de lege.

Art. 17. – Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor supune spre aprobare, in termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan economici si financiari, aprobati prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 1984, cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.

Art. 18. – Anexa nr. 8 la Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 367/1973 privind unele masuri de reorganizare a centralelor industriale, unitatilor asimilate acestora, precum si a unor intreprinderi de stat, se modifica corespunzator prezentului decret.

Art. 19. – Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentul decret.

ANEXA Nr. 1

LISTA centralelor-antrepriza generala, trusturilor-antrepriza generala si intreprinderilor-antrepriza de constructii-montaj care se infiinteaza

Nr. crt. Denumirea unitatii Sediul Subordonarea Obiectul de activitate Gradul de organizare
Grupa de ramura
localitatea judetul
Ministerul Constructiilor Industriale
1. Centrala- antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Executarea lucrarilor de constructii industriale, instalatii si montaj Special
───────
III
2. Trustul antrepriza generala de lucrari speciale si izolatii tehnologice Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Executarea de lucrari inalte de beton glisate precomprimari, samotarea cuptoarelor industriale, izolatii speciale la constructii si instalatii tehnologice, inzidiri, placari si protectii anticorosive Special
───────
III
3. Intreprinderea de utilaj greu si de transport pentru constructii Iasi municipiul Iasi Iasi Centrala de mecanizare pentru constructii industriale Bucuresti Executarea mecanizata a lucrarilor de constructii-montaj, exploatarea si intretinerea utilajelor grele si mijloacelor de transport din dotare. I
────
IV
4. Intreprinderea de utilaj greu si transport pentru constructii Pitesti municipiul Pitesti Arges Centrala de mecanizare pentru constructii industriale Bucuresti Executarea mecanizata a lucrarilor de constructii montaj, exploatarea si intretinerea utilajelor grele si mijloacelor de transport din dotare. II
─────
IV
5. Intreprinderea de utilaj greu si de transport pentru constructii Oradea municipiul Oradea Bihor Centrala de mecanizare pentru constructii industriale Bucuresti Executarea mecanizata a lucrarilor de constructii-montaj, exploatarea si intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport din dotare. II
─────
IV
Ministerul Energiei Electrice
1. Intreprinderea antrepriza de constructii -montaj si reparatii uzine electrice municipiul Bucuresti Centrala industriala de producere a energiei electrice si termice Executarea lucrarilor de reparatii capitale la agregate energetice, la constructii energetice si la constructii hidroenergetice; executarea de lucrari de intretinere, de reparatii si de prestari in constructii si montaj pentru uzine electrice, precum si lucrari de constructii-montaj pentru aceastea. I
─────
III
Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor
1. Centrala- antrepriza generala de constructii hidrotehnice municipiul Constanta Constanta Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor Executarea lucrarilor de constructii hidrotehnice, maritime si fluviale, de docuri si canale navigabile. Special
───────
III
2. Intreprinderea de productie industriala pentru cai ferate municipiul Buzau Buzau Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Producerea de aparate, masini si materiale pentru constructii cai ferate. I
─────
III
3. Exploatarea de cariere Sitorman (unitate cu personalitate juridica, potrivit art. 26 din Legea nr. 5/1978) comuna Mihail Kogalniceanu Constanta Centrala- antrepriza generala de constructii hidrotehnice Constanta Extragerea si prelucrarea produselor de cariera. I
────
II
Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii
1. Trustul- antrepriza generala de constructii- montaj si reparatii Brasov municipiul Brasov Brasov Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii Executarea de constructii montaj si instalatii specifice exploatarii si industrializarii lemnului, industriei de celuloza si hirtie, materialelor de constructii, reparatii capitale si curente la constructii, instalatii si linii tehnologice Special
───────
III
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
1. Intreprinderea antrepriza de constructii hidrotehnice pentru imbunatatiri funciare municipiul Bucuresti Directia generala economica de imbunatatiri funciare si constructii in agricultura Executarea de lucrari de constructii hidrotehnice cu complexitate deosebita in cadrul sistemelor de irigatii si desecari. I
─────
III

ANEXA Nr. 2

LISTA  centralelor, trusturilor si intreprinderilor de constructii-montaj care se desfiinteaza

Nr. crt. Denumirea unitatilor care se desfiinteaza Sediu Subordonarea Denumirea unitatilor care preiau activitatea
localitatea judetul
A. Unitati desfiintate, a caror activitate trece la unitatile infiintate
Ministerul Constructiilor Industriale
1. Trustul de constructii industriale Ploiesti municipiul Ploiesti Prahova Ministerul Constructiilor Industriale Centrala-antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti
2. Trustul de constructii industriale Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Centrala-antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti
3. Trustul de constructii industriale si agrozootehnice Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Centrala-antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti
4. Trustul de instalatii si montaj Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Centrala-antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti
5. Trustul de lucrari speciale Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Trustul-antrepriza generala de lucrari speciale si izolatii tehnologice Bucuresti
6. Trustul de izolatii pentru lucrari industriale Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Constructiilor Industriale Trustul-antrepriza generala de lucrari speciale si izolatii tehnologice Bucuresti
Ministerul Minelor
1. Trustul de constructii si montaje miniere Bucuresti municipiul Bucuresti Ministerul Minelor Trustul-antrepriza generala de lucrari miniere speciale si constructiimontaj Bucuresti
Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii
1. Trustul de constructii pentru economia forestiera si materiale de constructii Brasov municipiul Brasov Brasov Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii Trustul-antrepriza generala de constructiimontaj si reparatii Brasov
2. Trustul de constructii pentru economia forestiera si materiale de constructii Buzau municipiul Buzau Buzau Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii Trustul-antrepriza generala de constructiimontaj si reparatii Brasov
Ministerul Energiei Electrice
1. Grup de santiere reparatii constructii- montaj si prestatii municipiul Bucuresti Centrala industriala de producere a energiei electrice si termice Bucuresti Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj si reparatii uzine electrice din subordinea Centralei industriale de producere a energiei electrice si termice
Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor
1. Centrala Canal Dunare-Marea Neagra*) orasul Medgidia Constanta Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor Centrala-antrepriza generala de constructii hidrotehnice Constanta
2. Intreprinderea de constructii hidrotehnice Constanta municipiul Constanta Constanta Centrala Canal Dunare-Marea Neagra Centrala-antrepriza generala de constructii hitehnice Constanta
3. Intreprinderea de aparate de cale Buzau municipiul Buzau Buzau Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Intreprinderea de productie industriala pentru cai ferate Buzau din subordinea Centralei de constructii cai ferate Bucuresti
*) Se desfiinteaza la data de 31 mai 1984.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
1. Trustul de constructii si montaje pentru agricultura si industrie alimentara municipiul Bucuresti Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare Unitatile de constructii- montaj ale Ministerului Constructiilor Industriale si ale consiliilor populare;
Intreprinderea- antrepriza de constructii hidrotehnice pentru imbunatatiri funciare Bucuresti (lucrarile in continuare)
B. Unitati desfiintate, a caror activitate trece la unitati existente
Ministerul Constructiilor Industriale
1. Trustul de constructii chimice Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca Cluj Ministerul Constructiilor Industriale Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Cluj-Napoca;
Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Brasov
2. Trustul de instalatii- montaj Brasov municipiul Brasov Brasov Ministerul Constructiilor Industriale Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Brasov;
Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Cluj-Napoca;
Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Oradea
3. Trustul de instalatii- montaj Iasi municipiul Iasi Iasi Ministerul Constructiilor Industriale Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Iasi;
Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Gheorghe Gheorghiu-Dej
Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor
1. Intreprinderea de constructii cai ferate Craiova municipiul Craiova Dolj Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Regionala de cai ferate Craiova
2. Intreprinderea de constructii cai ferate Iasi municipiul Iasi Iasi Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Regionala de cai ferate Iasi
3. Intreprinderea de constructii cai ferate Timisoara municipiul Timisoara Timis Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Regionala de cai ferate Timisoara
4. Intreprinderea de constructii cai ferate Brasov municipiul Brasov Brasov Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Regionala de cai ferate Brasov
5. Intreprinderea de constructii cai ferate Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj Centrala- antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti Regionala de cai ferate Cluj

Ministerul Turismului

1. Intreprinderea de constructii montaj si prestatii Constanta municipiul Constanta Constanta Ministerul Turismului Intreprinderea de hoteluri si restaurante Mamaia;
Intreprinderea de hoteluri si restaurante Eforie Nord;
Intreprinderea de hoteluri si restaurante Eforie Sud;
Intreprinderea de hoteluri si restaurante Mangalia

Centrocoop

1. Intreprinderea de constructii, proiectare si investitii Bucuresti municipiul Bucuresti Centrocoop Unitatile de constructiimontaj ale consiliilor populare judetene; organizatiile cooperatiste teritoriale in regie proprie ale Centrocoopului

ANEXA Nr. 3

LISTA  unitatilor de constructii-montaj care isi schimba denumirea sau sediul ori subordonarea

Nr. crt. Denumirea unitatii Subordonarea Sediul
anterioara noua anterioara noua anterior nou
Ministerul Constructiilor Industriale
1. Trustul de constructii chimice Midia- Navodari Trustul- antrepriza generala de constructii industriale Constanta Ministerul Constructiilor Industriale Midia- Navodari, judetul Constanta municipiul Constanta
2. Intreprinderea de utilaj greu si de transport pentru constructii Bucuresti Centrala de mecanizare pentru constructii industriale Bucuresti Centrala- antrepriza generala de constructii industriale Bucuresti municipiul Bucuresti

Ministerul Energiei Electrice

1. Trustul de constructii si instalatii pentru centrale nuclearo-electrice Intreprinderea- antrepriza de constructii nuclearo-electrice Ministerul Energiei Electrice orasul Cernavoda, judetul Constanta

Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor

1. Intreprinderea de utilaje grele pentru constructii Centrala Canal Dunare Marea-Neagra Centrala-antrepriza generala de constructii hidrotehnice Constanta comuna Basarabi, judetul Constanta
2. Intreprinderea de comert exterior „Contrasimex” Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor Centrala-antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti municipiul Bucuresti

ANEXA Nr. 4

LISTA unitatilor de constructii-montaj care se reorganizeaza pentru executarea lucrarilor in acord global

Nr. crt. Denumirea Sediul Gradul de organizare
localitatea judetul
0 1 2 3 4
Consilii populare
1. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Alba municipiul Alba-Iulia Alba II
2. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Arad municipiul Arad Arad II
3. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Arges municipiul Pitesti Arges I
4. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Bacau municipiul Bacau Bacau I
5. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Bihor municipiul Oradea Bihor II
6. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Bistrita-Nasaud municipiul Bistrita Bistrita- Nasaud III
7. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Botosani municipiul Botosani Botosani II
8. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Brasov municipiul Brasov Brasov I
9. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Braila municipiul Braila Braila II
10. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Buzau municipiul Buzau Buzau II
11. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Caras-Severin municipiul Resita Caras- Severin I
12. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Calarasi municipiul Calarasi Calarasi I
13. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Cluj municipiul Cluj-Napoca Cluj I
14. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Constanta municipiul Constanta Constanta Special
15. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Covasna municipiul Sfintu Gheorghe Covasna II
16. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Dimbovita municipiul Tirgoviste Dimbovita II
17. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Dolj municipiul Craiova Dolj I
18. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Galati municipiul Galati Galati I
19. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu I
20. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Gorj municipiul Tirgu Jiu Gorj I
21. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Harghita municipiul Miercurea-Ciuc Harghita II
22. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Hunedoara municipiul Deva Hunedoara I
23. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Ialomita municipiul Slobozia Ialomita II
24. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Iasi municipiul Iasi Iasi I
25. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Maramures Baia Mare
26. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Mehedinti municipiul Drobeta- Turnu Severin Mehedinti II
27. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Mures municipiul Tirgu Mures Mures I
28. Trustul-Antrepriza generala de constructii-montaj Neamt municipiul Piatra Neamt Neamt I
29. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Olt municipiul Slatina Olt II
30. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Prahova municipiul Ploiesti Prahova I
31. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare II
32. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Salaj municipiul Zalau Salaj II
33. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Sibiu municipiul Sibiu Sibiu II
34. Trustul-Antrepriza generala de constructii-montaj Suceava municipiul Suceava Suceava II
35. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Teleorman municipiul Alexandria Teleorman II
36. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaj Timis municipiul Timisoara Timis Special
37. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Tulcea municipiul Tulcea Tulcea III
38. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Vaslui municipiul Vaslui Vaslui II
39. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Vilcea municipiul Rimnicu Vilcea Vilcea II
40. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Vrancea municipiul Focsani Vrancea II
41. Centrala-antrepriza generala de constructii-montaj Bucuresti municipiul Bucuresti Special
42. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Bucuresti municipiul Bucuresti Special
43. Intreprinderea-antrepriza de instalatii Bucuresti municipiul Bucuresti I
44. Intreprinderea-antrepriza de constructii-montaj Bucuresti municipiul Bucuresti I
Ministerul Minelor
1. Trustul-antrepriza generala de constructii si montaje miniere Bucuresti municipiul Bucuresti Special
2. Intreprinderea-antrepriza de constructii si montaje miniere Petrosani municipiul Petrosani Hunedoara I
3. Intreprinderea-antrepriza de constructii si montaje miniere Jilt comuna Matasari Gorj Special
4. Intreprinderea-antrepriza de constructii si montaje miniere Rovinari comuna Farcasesti Gorj Special
Ministerul Petrolului
1. Trustul-antrepriza generala de constructii speciale petroliere Ploiesti municipiul Ploiesti Prahova Special
2. Intreprinderea-antrepriza de montaj conducte magistrale Brasov municipiul Brasov Brasov I

Ministerul Energiei Electrice

1. Trustul-antrepriza generala de constructii hidroenergetice Bucuresti municipiul Bucuresti Special
2. Trustul-antrepriza generala „Energoconstructia” municipiul Bucuresti Special
3. Trustul-antrepriza generala „Energomontaj” Bucuresti municipiul Bucuresti Special
4. Trustul-antrepriza generala „Electromontaj” Bucuresti municipiul Bucuresti Special
5. Intreprinderea-antrepriza de constructii nuclearoelectrice Cernavoda orasul Cernavoda Constanta Special

Ministerul Industriei Metalurgice

1. Intreprinderea-antrepriza de constructii- montaje si reparatii siderurgice Galati municipiul Galati Galati Special
2. Intreprinderea-antrepriza de constructii si reparatii siderurgice Hunedoara municipiul Hunedoara Hunedoara Special
3. Intreprinderea-antrepriza de constructii si montaje siderurgice Calarasi municipiul Calarasi Calarasi Special
4. Intreprinderea-antrepriza de constructii, montaje metalurgice si reparatii Tirgoviste municipiul Tirgoviste Dimbovita I
5. Intreprinderea-antrepriza de constructii, montaje metalurgice si reperatii Resita municipiul Resita Caras- Severin I

Ministerul Industriei Constructiilor de Masini

1. Intreprinderea-antrepriza de constructii speciale, industriale si montaj Bucuresti municipiul Bucuresti Special
2. Intreprinderea-antrepriza de montaj si reparatii centrale termice Bucuresti municipiul Bucuresti Special
3. Intreprinderea-antrepriza de constructii industriale si montaj Brasov municipiul Brasov Brasov Special

Ministerul Industriei de Masini-Unelte,

Electrotehnica si Electronica

1. Intreprinderea-antrepriza de montaj si service pentru automatizari si telecomunicatii Bucuresti municipiul Bucuresti I

Ministerul Industriei Chimice

1. Trustul-antrepriza generala de constructii-montaje si reparatii in industria chimica Bucuresti municipiul Bucuresti Special

Ministerul Constructiilor Industriale

1. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca Cluj Special
2. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Brasov municipiul Brasov Brasov Special
3. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Iasi municipiul Iasi Iasi I
4. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Craiova municipiul Craiova Dolj Special
5. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Oradea municipiul Oradea Bihor I
6. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Pitesti municipiul Pitesti Arges Special
7. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Gheorghe Gheorghiu-Dej municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej Bacau I
8. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Timisoara municipiul Timisoara Timis I
9. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Braila municipiul Braila Braila I
10. Trustul-antrepriza generala de constructii industriale Constanta municipiul Constanta Constanta I
11. Trustul-antrepriza generala de montaj utilaj chimic Bucuresti municipiul Bucuresti Special
12. Trustul-antrepriza generala de instalalatii si automatizari Bucuresti municipiul Bucuresti Special

Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor

1. Centrala-antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti municipiul Bucuresti Special
2. Intreprinderea-antrepriza de drumuri si poduri Bucuresti municipiul Bucuresti Special
3. Intreprinderea-antrepriza de semnalizari si automatizari feroviare municipiul Bucuresti I
4. Intreprinderea-antrepriza „Teleconstructia” Bucuresti municipiul Bucuresti I

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare

1. Intreprinderea-antrepriza de constructii montaj Delta Dunarii-Tulcea municipiul Tulcea Tulcea I
2. Intreprinderea-antrepriza de foraje pentru alimentari cu apa Bucuresti municipiul Bucuresti II
3. Intreprinderea-antrepriza de instalatii si montaje pentru imbunatatiri funciare Bucuresti municipiul Bucuresti II
4. Intreprinderea-antrepriza „Frigotehnica” Bucuresti municipiul Bucuresti III

Consiliul National al Apelor

1. Trustul-antrepriza generala de lucrari hidrotehnice speciale Bucuresti municipiul Bucuresti Special

Oficiul economic central „Carpati”

1. Trustul-antrepriza generala „Carpati” Bucuresti municipiul Bucuresti Special

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *