Personalitati marcante ale anului 1991

HG 127/1991- salarizare din contracte colective de munca

author
10 minutes, 34 seconds Read
HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 1991 cu privire la stabilirea salariilor pentru angajații societăților comerciale în anul 1991 În baza prevederilor Legii salarizarii, Guvernul României hotărăşte: 

Articolul 1
(1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale.
(2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se seama de rezultatul negocierilor prevăzute la alin. (1).
(3) Salariile conducătorilor de societăţi comerciale se stabilesc de către organele împuternicite sa numească aceste persoane, nefiind negociate în condiţiile prevăzute la alin. (1).
Articolul 2
(1) Pentru franarea procesului inflationist şi a somajului, în vederea moderarii creşterii salariilor, în cazurile în care se stabilesc, prin contracte individuale de muncă, salarii de baza peste nivelurile prevăzute în anexa nr. 1, societăţile comerciale suporta un impozit suplimentar calculat în raport cu gradul de depasire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.
(2) Salariile de baza orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administraţie pe baza salariilor de baza lunare şi a regimului legal de lucru.
Articolul 3
(1) Pe lîngă salariile de baza, societăţile comerciale pot acorda adaosuri şi sporuri, stabilite prin contractul colectiv de muncă.
(2) Sporurile cuprinse în anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevăzute la fiecare dintre acestea.
În cazul depăşirii nivelurilor maxime se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 4 din prezenta hotărîre.
(3) Societăţile comerciale vor pune în aplicare măsurile de imbunatatire a condiţiilor de muncă stabilite împreună cu organele teritoriale de protecţie a muncii, urmând ca sporurile acordate să fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare în cazurile în care condiţiile de muncă s-au normalizat şi la aceasta a contribuit şi personalul de la locul de muncă respectiv.
(4) Pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constitue din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, în limita a 10% din fondul lunar plătit sub forma de salarii.
Articolul 4
Pentru reducerea presiunii asupra preţurilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu creşterea reală a productivitatii muncii, suma totală a adaosurilor nominalizate în anexa nr.4, care depăşeşte pe ansamblul societăţii comerciale 20% din suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajaţilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societăţii comerciale.
Articolul 5
Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de muncă, precum şi a salariilor individuale, se face astfel încît societatea comercială să poată asigura, pe toată durata aplicării acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se în acest scop, prin contractul colectiv de muncă, asupra modalităţilor concrete de acordare a salariilor în toate situaţiile care pot să apară.
Articolul 6
Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte salarizarea ca parte integrantă a contractului colectiv de muncă, se pot negocia, pentru anul 1991, în mod distinct şi pot fi aplicate înainte de încheierea întregului contract care se referă şi la alte drepturi şi obligaţii.
Articolul 7
În cazul în care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergenţe care nu pot fi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind soluţionarea conflictelor colective de muncă.
Articolul 8
Prevederile prezentei hotărîri se aplică şi la regiile autonome, cu excepţia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aproba prin hotărîre a acestuia.
Articolul 9
(1) La societăţile comerciale cu sediul în România care desfăşoară activitate în străinătate, salariile pentru personalul român se stabilesc în valută, prin negociere, în limita sumelor cu aceasta destinaţie avute în vedere la contractarea lucrării cu partenerul extern.
(2) La stabilirea salariilor în valută potrivit alin. (1) nu se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre.
(3) În contractele colective de muncă se poate stabili ca o parte din salariu să fie plătit în moneda tarii în care se executa lucrările sau în care se încasează contravaloarea acestora, iar diferenţa să fie plătită în ţara, în lei, la cursul oficial în vigoare la data efectuării plăţilor.
Articolul 10
La societăţile comerciale cu capital străin sau reprezentantele acestora, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9.
Articolul 11
Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevăzute în prezenta hotărîre, precum şi pentru achitarea cu întîrziere a acestora, se suporta de către societatea comercială sancţiunile şi majorările prevăzute de reglementările în vigoare.
Articolul 12
Prezenta hotărîre se aplică şi unităţilor care sînt în curs de organizare ca societăţi comerciale sau regii autonome, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 şi Legii nr. 31/1990.
Articolul 13
(1) Salariile brute prevăzute în prezenta hotărîre se aplică în condiţiile menţinerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 52/1991.
(2) Modificarea cotelor de impozitare prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 52/1991 atrage după sine corectarea corespunzătoare a salariilor prevăzute în prezenta hotărîre. Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotărîre a Guvernului.
Articolul 14
Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor da precizări în legătură cu modul de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre.
Articolul 15
Prezenta hotărîre intră în vigoare o dată cu Legea salarizarii nr. 14/1991.

O dată cu intrarea în vigoare a contractelor colective de muncă îşi încetează aplicarea orice reglementări contrare prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *