HG 1284/2011 reevaluare conditii speciale de munca

author
9 minutes, 47 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 1.284 din 27 decembrie 2011 (*actualizată*)
privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (actualizată până la data de 2 iulie 2012*)

 

*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 632 din 27 iunie 2012.
Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1
Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulteriore.
Articolul 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locuri de muncă în condiţii speciale – locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;
b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale – lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);
c) reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale – procedura de verificare a factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale;
d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale – procesul de verificare a factorilor de risc existenţi la locul de muncă comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale, conform prevederilor legale;
e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale – procesul de verificare a sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locurile de muncă în condiţii speciale comparativ cu condiţiile existente la data încadrării iniţiale a locurilor de muncă în condiţii speciale, evidenţiat de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie.

Articolul 3
(1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:
a) existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru care se solicită reevaluarea, în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
b) existenţa locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante;
c) existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a aceloraşi factori de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale;
d) identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale la locurile de muncă şi pentru care se solicită reevaluarea.
(2) Menţinerea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul în care nivelurile de expunere la risc se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. c) se consideră neîndeplinit.
(4) În cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea iniţială la factorii de risc pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit.
Articolul 4
(1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:
a) nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;
b) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării factorilor de risc existenţi la locul de muncă comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale conform prevederilor legale;
c) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locul de muncă încadrat în condiţii speciale supus reevaluării.
(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi depunerea documentelor prevăzute la art. 6.
Articolul 5
(1) În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează, prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţi, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, denumită în continuare Comisie.
(2) Comisia este formată din:
a) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
b) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
c) 2 reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii;
d) un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice.
(3) Comisia se constituie în cadrul Inspecţiei Muncii şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.
(4) În situaţia reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, cu specific nuclear, din Comisie va face parte şi un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, desemnat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
(5) Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă şi a unităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se stabileşte prin ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1).
Articolul 6
Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:
a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare din registrul comerţului, numărul şi data avizului iniţial, secţia, atelierul, locul de muncă, specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, poziţiile ocupate din anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, date de contact;
b) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), prin care se confirmă existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a factorilor de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale;
c) rezultatul expertizei medicale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c), prin care se confirmă existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale;
d) copia avizului de încadrare în condiţii speciale.
Articolul 7
(1) În urma analizării solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, Comisia hotărăşte menţinerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.
(2) Hotărârea de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se emite în 3 exemplare, din care:
a) două exemplare se transmit angajatorului;
b) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.
(3) Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale.
Articolul 8
Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare sau transformare, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale numai pentru locurile de muncă existente iniţial pentru care s-a primit avizul de încadrare în condiţii speciale.
Articolul 9
Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 10
(1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în baza unei metodologii proprii.
(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcţiile de sănătate publică – compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, iar în situaţia când acestea nu au medic de medicina muncii încadrat, de către centrele regionale de sănătate publică din Institutul Naţional de Sănătate Publică la care sunt arondate direcţiile de sănătate publică, în baza unei metodologii proprii.
Articolul 11
Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se suportă de către angajator.
Articolul 12
(1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2012.
(2) Comisia are obligaţia analizării dosarelor depuse de angajatori şi emiterii hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 31 martie 2013.
––––-
Art. 12 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 632 din 27 iunie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012.
Articolul 13
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul sănătăţii,
Ritli Ladislau
Bucureşti, 27 decembrie 2011.

www.pensii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *