HG 1550/2004 -recalculare pensii;

author
13 minutes, 50 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 1.550 din 23 septembrie 2004 (*actualizată*) privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000
(actualizată până la data 1 iulie 2007*)


*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 1 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de:

HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007.
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 2

(1) Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în funcţie de anul înscrierii la pensie, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată.


Articolul 3

Metodologia de efectuare a evaluării prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Articolul 4

Pe durata derulării procesului de evaluare şi recalculare a pensiilor se autorizează redistribuirea, în condiţiile legii, a unui număr de posturi pentru casele teritoriale de pensii de la instituţiile aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi contractarea unor servicii ce urmează a fi prestate de către institutele naţionale de cercetare aflate în coordonarea acestui minister.


Articolul 5

(1) Pe durata derulării procesului de recalculare a pensiilor prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a unor servicii ce urmează a fi prestate de către Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral plăţile aferente tuturor serviciilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.
–––
Art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.


Articolul 6

Serviciile prestate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale constau în operaţiuni de culegere şi introducere pe calculator, din documentaţiile de pensii aflate în arhivele caselor teritoriale de pensii, a datelor necesare efectuării operaţiunilor de recalculare, precum şi în operaţiuni de verificare a modului de preluare pe calculator a datelor necesare efectuării acţiunii de recalculare a pensiilor.
–––
Art. 6 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.


Articolul 7

(1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 este de 1.400.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de specialişti din cadrul caselor teritoriale de pensii şi va lucra sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.
–––
Art. 7 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.


Articolul 8

(1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale spaţiile necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 6.
(2) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale orice facilităţi legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi informaţiile pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.
–––
Art. 8 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.


Articolul 9

Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 5 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul «Cheltuieli materiale şi servicii», în condiţiile legii.
–––
Art. 9 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 28 februarie 2005.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
────────────────
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale şi familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 23 septembrie 2004.
Nr. 1.550.


Anexă  

NORMA 23/09/2004

NORME METODOLOGICE din 23 septembrie 2004 (*actualizate*) de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
(actualizate până la data 1 iulie 2007*)

*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 1 octombrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. „Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 105 din 24 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007.

Articolul 1

(1) Evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectuează pe baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezentele norme metodologice reglementează modalităţile de rezolvare unitară a problemelor care apar ca urmare a unor interpretări diferite ale prevederilor legale, generate de evoluţia în timp a legislaţiei de pensii.


Articolul 2

(1) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare.
(2) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 iulie 1977, data intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru toate categoriile de pensii va fi de 20 de ani pentru femei şi de 25 de ani pentru bărbaţi.
(3) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.
(4) Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.


Articolul 3

Prin data deschiderii dreptului la pensie se înţelege data la care persoana în cauză a fost înscrisă la categoria de pensie de care beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare.


Articolul 4

Condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau i se cuvine, la data începerii operaţiunilor de evaluare, se consideră îndeplinite.


Articolul 5

Pentru pensiile provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, care au suferit schimbări ale categoriei de pensie după data de 1 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu se vor efectua operaţiunile de evaluare.


Articolul 6

Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din documentaţia de pensionare aflată în păstrarea casei teritoriale de pensii.


Articolul 7

(1) În situaţia în care în documentaţia de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în muncă, fără însă a exista şi date referitoare la salariile avute de persoana în cauză în perioadele respective, casele teritoriale de pensii vor comunică în scris pensionarului datele care lipsesc, în vederea completării acestora.
(2) În situaţia în care, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească salariile avute în perioadele în care documentaţia existentă la casele teritoriale de pensii nu conţine informaţiile necesare, la determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe ţară, brute sau nete, după caz, prevăzute pentru acele perioade la art. 164 şi în anexa nr. 7 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 8

(1) În situaţia în care documentaţia de pensie nu se mai află în păstrarea casei teritoriale de pensii care efectuează plata pensiei, casa teritorială de pensii va comunică această situaţie, în scris, pensionarului, în vederea completării documentaţiei necesare.
(2) Dacă, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească elementele necesare evaluării, aceasta se va face pe baza datelor din fişa de evidenţă a drepturilor băneşti ale pensionarului. În acest caz, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariile minime pe ţară, brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare înscrierii la pensie, egală cu vechimea în muncă înscrisă în fişa respectivă.


Articolul 9

(1) În situaţiile în care în păstrarea caselor teritoriale de pensii nu se află nici fişa de evidenţă a drepturilor băneşti ale pensionarului sau aceasta nu conţine elementele necesare evaluării, casa teritorială de pensii va comunică această situaţie, în scris, pensionarului, în vederea reconstituirii documentaţiei necesare.
(2) Prezentarea actelor doveditoare necesare reconstituirii documentaţiei de pensii intră în sarcina pensionarilor în cauză.


Articolul 10

(1) În situaţia pensiilor stabilite prin acte normative individuale până la data de 22 decembrie 1989, ale căror documentaţii de pensionare nu conţin date referitoare la vechimea în muncă sau din care rezultă o vechime în muncă mai mică decât vechimea minimă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, condiţiile de pensionare se consideră îndeplinite, la nivelul vechimii minime necesare prevăzute de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, cu menţinerea în plată a pensiilor în cauză, fără a se efectua determinarea punctajului mediu anual.
(2) În cazul în care din documentaţiile de pensionare rezultă o vechime în muncă egală sau mai mare decât vechimea în muncă minimă necesară, prevăzută de legea în vigoare de la data deschiderii dreptului la pensie, punctajul mediu anual se determină utilizându-se salariile rezultate din documentaţia de pensionare sau, în lipsa acestora, salariile minime pe ţară, brute ori nete, după caz, din perioada în care a fost realizată vechimea în muncă.
(3) În situaţia în care nu este precizată perioada în care a fost realizată vechimea în muncă, se utilizează salariile minime pe ţară, brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare deschiderii dreptului la pensie egală cu vechimea în muncă rezultată din documentaţia de pensionare.


Articolul 11

Pentru pensiile de urmaş stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, cu modificările ulterioare, punctajul mediu anual se determină cu aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 12

În situaţia pensiilor la stabilirea cărora au fost utilizate perioade de vechime în muncă realizate atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât şi în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia sistemului pensiilor militare, punctajul mediu anual se determină doar pentru perioadele care au constituit vechime în muncă în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.


Articolul 13

Pentru pensiile stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, în cazul în care la data începerii operaţiunilor de evaluare nu au fost îndeplinite condiţiile pentru eliminarea diminuării pensiei, cuantumului pensiei stabilite în baza punctajului mediu anual determinat potrivit prezentelor norme metodologice i se aplică procentul de diminuare din momentul stabilirii iniţiale.


Articolul 14

Pentru persoanele care beneficiază din sistemul public numai de o pensie provenită dintr-o pensie suplimentară stabilită în baza legislaţiei de pensii anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul mediu anual se determină prin raportarea numărului de puncte aferent creşterii care se acordă punctajului anual potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la vechimea integrală în muncă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.


Articolul 15

(1) În situaţiile în care, la stabilirea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, au fost valorificate şi perioade de vechime în serviciu realizate în sistemul pensiilor militare, la determinarea punctajului mediu anual aferent acestor perioade se utilizează solda de grad, solda de funcţie, precum şi alte sporuri şi indemnizaţii pentru care se achită contribuţia la pensia suplimentară şi care intrau în baza de calcul a pensiei, conform legislaţiei în vigoare la acea dată, dovedite cu acte eliberate de organele abilitate.
–––
Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.


Articolul 16

(1) În situaţia în care o persoană beneficiază de aceeaşi categorie de pensii, atât din fostul sistem de asigurări sociale de stat, cât şi din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, pentru determinarea punctajului mediu anual se iau în calcul atât vechimea în muncă, cât şi durata de asigurare realizată în fostul sistem de pensii pentru agricultori.
(2) În situaţia în care o persoană beneficiază de categorii diferite de pensii, una din fostul sistem de asigurări sociale de stat şi alta din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, operaţiunea de evaluare se efectuează numai pentru pensia stabilită în fostul sistem de asigurări sociale de stat.
(3) Pentru perioadele de activitate realizate în fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, determinarea punctajului mediu anual se face cu respectarea prevederilor art. 162 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 17

În situaţia pensiilor de invaliditate, data încadrării în grad de invaliditate, pentru determinarea stagiului potenţial acordat, este considerată data începerii operaţiunii de evaluare a pensiilor, iar stagiul complet de cotizare este cel prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de data naşterii.


Articolul 18

(1) Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe ţară, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.
(3) Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.


Articolul 19

Dacă, după determinarea punctajului mediu anual în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, pensionarul prezintă acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale în vigoare, din care rezultă stagii suplimentare, salarii sau sporuri care, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt avute în vedere la calculul punctajului mediu anual, acesta se reevaluează la cerere.


Articolul 20

(1) În termen de 15 zile de la efectuarea evaluării, casa teritorială de pensii are obligaţia să comunice pensionarului buletinul de calcul cuprinzând punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, precum şi elementele care au stat la baza stabilirii acestuia.
(2) Formatul şi conţinutul buletinului de calcul se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *