Romania la Campionatul Mondial de fotbal din 1998

HG 173/1998

author
25 minutes, 45 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 173 din 26 martie 1998
privind măsuri de protecţie socială aplicabile pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, alocaţiilor de stat pentru copii, precum şi altor venituri ale populaţiei în anul 1998Publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 30 martie 1998

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

În anul 1998 se corecteaza lunar, în plus, următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.;
b) pensiile agricultorilor;
c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari;
d) sumele fixe pentru îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;
f) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, modificată prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994;
g) indemnizaţiile lunare acordate în baza Legii nr. 51/1993;
h) indemnizaţiile de însoţitor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificările ulterioare;
i) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare.


Articolul 2

(1) Pentru lunile martie şi aprilie din anul 1998 corecţia lunară este de 5% .
(2) Începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998, corecţia lunară este de 3,3% pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 lit. a) şi de 3% pentru cei prevăzuţi la art. 1 lit. b), c), d), e), f), g), h) şi i).


Articolul 3

(1) Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se stabilesc în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996.
(2) Persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se stabilesc în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiază de corecţia lunară aferentă lunii deschiderii dreptului de pensie şi în continuare.


Articolul 4

Cuantumurile minime ale pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi ale celor pentru agricultori se corecteaza lunar în condiţiile prevăzute la art. 2.


Articolul 5

(1) Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la plata, pentru cele aflate în plata, precum şi pentru cele ale căror drepturi au fost suspendate şi reluate în plata se corecteaza lunar, în plus, cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu 2,5% începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului.
(2) Compensaţia de 15.732 lei lunar net, acordată beneficiarilor de ajutor de şomaj în baza Hotărârii Guvernului nr. 542/1996, se corecteaza în lunile martie şi aprilie cu câte 5%, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului se corecteaza lunar cu 2,5% .
(3) Ajutorul de şomaj corectat în condiţiile prezentei hotărâri va fi acordat cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată, modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997, ţinând seama şi de majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.


Articolul 6

(1) Nivelul drepturilor prevăzute la art. 1 şi 5 se va stabili lunar prin aplicarea corectiilor reglementate la art. 2 şi, respectiv, la art. 5 asupra cuantumurilor din luna precedenta.
(2) Pentru drepturile prevăzute la art. 1 lit. a), b), c) şi e) şi la art. 5 corecţia se aplică asupra drepturilor aferente lunii anterioare celei pentru care se acordă, după deducerea majorării prevăzute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997.
(3) Pentru luna curenta, majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 se aplică asupra drepturilor individuale corectate conform prevederilor art. 2 şi 5 din prezenta hotărâre.


Articolul 7

(1) Nivelul veniturilor nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/1995 este următorul:

– lei –
Trim. II Trim. III Trim. IV
Familii formate din 2 persoane 237.600  254.200  272.000
Familii formate din 3 persoane 331.700 354.900 379.700
Familii formate din 4 persoane 416.000 445.100 476.900
Familii formate din 5 persoane 495.400 530.100 567.200
Fiecare altă persoană care face parte din familie în condiţiile Legii nr. 67/1995 73.500 78.600 84.100
Persoană singură 131.900 141.100 151.000


(2) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 15.100 lei începând cu 1 aprilie 1998, 16.100 lei începând cu 1 iulie 1998 şi 17.300 lei începând cu 1 octombrie 1998.
(3) Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, până la data de 31 martie 1998 se corecteaza prin cresteri procentuale cu 15% de la 1 aprilie 1998, cu 7% de la 1 iulie 1998 şi cu 7% de la 1 octombrie 1998.


Articolul 8

Cuantumul lunar al ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 3% lunar.


Articolul 9

Cuantumul indemnizaţiei de naştere, reglementat la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 2,5% lunar.


Articolul 10

Începând cu luna martie, alocaţia de stat pentru copii, acordată potrivit Legii nr. 61/1993, se stabileşte în cuantum de 65.000 lei.


Articolul 11

Alocaţia lunară acordată pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament, stabilită potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% pentru lunile martie şi aprilie, iar începând cu luna mai până la sfârşitul anului, cu 2,5% lunar.


Articolul 12

Ajutorul rambursabil care se acordă persoanelor refugiate, în temeiul art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, cu modificările ulterioare, se corecteaza lunar, în plus, cu 5% în lunile martie şi aprilie şi cu 2,5% începând cu luna mai până la sfârşitul anului.


Articolul 13

Alocaţiile de hrana pentru participanţii la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor, la fazele judeţene şi finale, precum şi la olimpiadele internaţionale se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare, în funcţie de unităţile în care se desfăşoară manifestările respective.


Articolul 14

Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, pentru trimestrele II, III şi IV 1998, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre.


Articolul 15

Nivelul drepturilor acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se corecteaza de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru copiii din unităţile de învăţământ special, şi de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, în cazul copiilor din centrele de plasament, astfel:
a) în lunile martie şi aprilie 1998, cu câte 5%;
b) începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998, cu câte 2,5% lunar.


Articolul 16

Drepturile acordate donatorilor de sânge, potrivit legii, sunt de 84.000 lei în trimestrul II, de 88.000 lei în trimestrul III şi de 93.000 lei în trimestrul IV 1998, pentru alocaţiile de hrana sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge, şi de 210.000 lei în trimestrul II, 220.000 lei în trimestrul III şi 231.000 lei în trimestrul IV 1998, pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.


Articolul 17

Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi corectate cu 51,4% de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, cu 4,8% începând cu data de 1 iulie şi cu 5,2% începând cu data de 1 octombrie 1998. Cu aceleaşi procente şi de la aceleaşi date pot fi corectate costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.


Articolul 18

(1) Ministerul Educaţiei Naţionale va stabili, trimestrial, cuantumurile burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul preuniversitar din Republica Moldova şi Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afară graniţelor tarii, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România.
(2) Cuantumul burselor pentru studenţi se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la cursul comunicat de Banca Naţionala a României pentru ultima zi a lunii precedente. Pentru celelalte burse, cuantumurile se vor stabili corespunzător raporturilor care rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 945/1997.


Articolul 19

Plafoanele de venituri în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 360/1991, se corecteaza în lunile martie şi aprilie cu câte 5%, iar începând cu luna mai şi până la sfârşitul anului 1998 se corecteaza lunar cu 2,5% . Valorile rezultate se comunică unităţilor interesate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.


Articolul 20

De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuantumul ajutorului de deces devine 800.000 lei în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R. şi de 600.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.


Articolul 21

În cursul anului 1998, drepturile de asigurări sociale care se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se determina, în raport cu cuantumul salariului actualizat şi al compensaţiilor acordate salariaţilor, până la includerea acestora în salariul de baza.
Salariul actualizat, în sensul prezentului articol, este salariul de baza din luna decembrie 1997, asupra căruia se aplică toate măsurile de protecţie socială acordate salariaţilor în cursul anului 1998, până în luna acordării drepturilor de asigurări sociale.


Articolul 22

(1) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnă, prin sistemul administrat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se calculează prin aplicarea procentelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 412/1996, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 471/1997, asupra pensiilor de baza, respectiv salariilor din luna anterioară celei în care se procura biletele.
(2) Pensia de baza utilizata pentru calculul contribuţiei plătite de beneficiarul biletelor de tratament şi de odihnă potrivit prevederilor alin. (1) cuprinde şi majorarea prevăzută la art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 145/1997.
(3) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnă, procurate până la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, nu se modifica.


Articolul 23

Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.


Articolul 24

Se recomanda celorlalte sisteme de asigurări sociale – altele decât cele de stat, militare şi ale agricultorilor – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.


Articolul 25

Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri, precum şi cu cele ale altor acte normative referitoare la protecţia socială a salariilor ce vor aparea în cursul anului 1998.


Articolul 26

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemnează:
–––––
Ministru de stat,
ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanţelor,
Daniel Daianu


Anexa 1

              ALOCAŢIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 aprilie 1998

– lei/zi –
I. Învăţământ
Copii în grădiniţe cu program prelungit 8.100
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 9.150
Copii în grădiniţe speciale 11.200
Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special 12.250
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 16.200
Elevi din clasele cu profil sportiv 19.900
II. Sănătate
Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare 25.900
Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC 21.750
Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 21.750
Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 21.750
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 16.200
Lăuze internate în unităţi sanitare 15.450
Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare 12.550
Bolnavi în leprozerii 18.100
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 6.200
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 2.350
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 5.850
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 9.600
Copii în creşe cu program zilnic 6.200
Copii în creşe cu program săptămânal 8.850
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 10.750
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 2.600
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi
Geriatrie 34.300
III. Asistenţă socială
Cămine de bătrâni şi pensionari 10.750
Cămine-spital pentru adulţi 12.250
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 9.600
Cantine de ajutor social 8.850
Centre de plasament:
copii 0-3 ani (inclusiv) 9.900
copii 4-7 ani (inclusiv) 11.200
copii peste 7 ani 12.250*) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.

IV. Activitate sportivă
1. Activităţi sportive de performanţă – lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
etapa pe localitate până la 46.900 până la 77.400
etapa judeţeană până la 46.900 până la 77.400
etapa de zonă şi divizia B până la 62.200 până la 96.900
etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 62.200 până la 96.900
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene
şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 62.200 până la 96.900
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 69.800 până la 115.800
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:
organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 96.700 până la 134.700
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 96.700 până la 154.100
mese oficiale până la 96.700 până la 154.100
Plafoane valorice
2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă – lei/zi –
competiţii sportive interne 37.200
cantonamente, semicantonamente şi tabere 48.300
competiţii sportive internaţionale 57.800
3. Alimentaţie de efort – lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 788.900
direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 405.900
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către: – lei/zi –
cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 10.100
4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de: – lei/zi –
Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 46.000
alte unităţi sportive până la 30.400
5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană: – lei/zi –
alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului până la 19.800
alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut până la 19.800
răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale – lei/joc –
până la 11.500
V. Activitate de tineret – lei/zi –
Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului până la 77.400
VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine până la 45.400
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară până la 42.400
3. Scafandri până la 48.400


NOTĂ:
Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.


Anexa 2

              ALOCAŢIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 iulie 1998

– lei/zi –
I. Învăţământ
Copii în grădiniţe cu program prelungit 8.500
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 9.600
Copii în grădiniţe speciale 11.750
Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special 12.850
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 17.000
Elevi din clasele cu profil sportiv 20.850
II. Sănătate
Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare 27.150
Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC 22.750
Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 22.750
Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 22.750
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 17.000
Lăuze internate în unităţi sanitare 16.200
Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare 13.150
Bolnavi în leprozerii 18.950
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 6.500
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 2.450
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 6.100
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 10.100
Copii în creşe cu program zilnic 6.500
Copii în creşe cu program săptămânal 9.300
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 11.250
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 2.700
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi 35.950
Geriatrie
III. Asistenţă socială
Cămine de bătrâni şi pensionari 11.250
Cămine-spital pentru adulţi 12.850
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 10.100
Cantine de ajutor social 9.300
Centre de plasament:
copii 0-3 ani (inclusiv) 10.400
copii 4-7 ani (inclusiv) 11.750
copii peste 7 ani 12.850*) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.

IV. Activitate sportivă  1. Activităţi sportive de performanţă
– lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
etapa pe localitate până la 49.200 până la 81.100
etapa judeţeană până la 49.200 până la 81.100
etapa de zonă şi divizia B până la 65.200 până la 101.500
etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 65.200 până la 101.500
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 65.200 până la 101.500
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 73.100 până la 121.400
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:
organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 101.400 până la 141.200
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 101.400 până la 161.500
mese oficiale până la 101.400 până la 161.500
Plafoane valorice
2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă – lei/zi –
competiţii sportive interne 39.000
cantonamente, semicantonamente şi tabere 50.600
competiţii sportive internaţionale 60.600
3. Alimentaţie de efort – lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 826.800
direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 425.400
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către: – lei/zi –
cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 10.600
4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de: – lei/zi –
Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 48.200
alte unităţi sportive până la 31.900
5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:
alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului până la 20.800
alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut până la 20.800
– lei/joc –
răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale până la 12.100
V. Activitate de tineret – lei/zi –
Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului până la 81.100
VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine până la 47.600
– lei/zi –
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară până la 44.400
3. Scafandri până la 50.800


    NOTĂ:

Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.


Anexa 3

              ALOCAŢIA DE HRANA
pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 octombrie 1998

– lei/zi –
I. Învăţământ
Copii în grădiniţe cu program prelungit 8.950
Copii în grădiniţe cu program săptămânal 10.100
Copii în grădiniţe speciale 12.350
Elevi şi tineri în unităţile de învăţământ special 13.500
Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale 17.850
Elevi din clasele cu profil sportiv 21.950
II. Sănătate
Bolnavi de SIDA internaţi în unităţi sanitare 28.550
Bolnavi TBC internaţi în unităţi sanitare TBC 23.950
Bolnavi TBC, cu cancer, internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 23.950
Bolnavi neoplazici internaţi în unităţi sanitare cu rontgenterapie 23.950
Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare 17.850
Lăuze internate în unităţi sanitare 17.050
Alţi bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare 13.850
Bolnavi în leprozerii 19.950
Bolnavi internaţi în staţionare de zi 6.850
Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*) 2.600
Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare 6.450
Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare 10.600
Copii în creşe cu program zilnic 6.850
Copii în creşe cu program săptămânal 9.750
Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare 11.850
Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 2.850
Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi 37.800
Geriatrie
III. Asistenţă socială
Cămine de bătrâni şi pensionari 11.850
Cămine-spital pentru adulţi 13.500
Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori 10.600
Cantine de ajutor social 9.750
Centre de plasament:
copii 0-3 ani (inclusiv) 10.950
copii 4-7 ani (inclusiv) 12.350
copii peste 7 ani 13.500*) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.

IV. Activitate sportivă
1. Activităţi sportive de performanţă
– lei/zi –
Activităţi Plafoane valorice
La cantine (exclusiv regia) La restaurante (inclusiv regia)
a) Competiţii sportive interne:
etapa pe localitate până la 51.700 până la 85.300
etapa judeţeană până la 51.700 până la 85.300
etapa de zonă şi divizia B până la 68.600 până la 106.800
etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superliga până la 68.600 până la 106.800
b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:
organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din secţiile acestora până la 68.600 până la 106.800
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive, cu sportivii din loturile olimpice şi naţionale până la 76.900 până la 127.700
c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:
organizate de cluburi şi asociaţii sportive până la 106.700 până la 148.600
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Educaţiei Naţionale, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centrale până la 106.700 până la 169.900
mese oficiale până la 106.700 până la 169.900
Plafoane valorice
2. Activităţi sportive, altele decât cele de performanţă – lei/zi –
competiţii sportive interne 41.100
cantonamente, semicantonamente şi tabere 53.200
competiţii sportive internaţionale 63.800
3. Alimentaţie de efort – lei/lună –
a) Acordată, în limita unei alocaţii lunare, de către:
federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstă până la 869.800
direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstă până la 447.500
b) Acordată, în limita unei alocaţii zilnice, de către: – lei/zi –
cluburile şi asociaţiile sportive, pentru copii şi juniori din echipe sau grupe care se pregătesc conform normelor stabilite de federaţii până la 11.200
4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru sportivii participanţi la acţiuni de pregătire organizate de:
Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportive până la 50.700
alte unităţi sportive până la 33.500
Plafoane valorice
5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană: – lei/zi –
alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale, universitare şi altele asimilate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului până la 21.900
alimentaţie de traseu ce se acordă sportivilor participanţi la probele de fond şi mare fond sau la probe specifice cu efort fizic susţinut până la 21.900
răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionale – lei/joc –
până la 12.700
V. Activitate de tineret – lei/zi –
Participanţii la acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportului până la 85.300
VI. Transporturi
1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drage fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine până la 50.100
2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei în ţară până la 46.700
3. Scafandri până la 53.40


NOTĂ:
Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor suplimentare de către acestea.
–––––

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *