Arhivare carti de munca

HG 1768/2005

author
6 minutes, 7 seconds Read

Hotărârea nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001


În vigoare de la 28 decembrie 2005 până la 01 ianuarie 2011

Consolidarea din data de 01 ianuarie 2011 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1183 din 28 decembrie 2005

Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 36/2008; HG 1413/2008; HG 1456/2009.
Ultimul amendament în 27 noiembrie 2009.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, și se va crea o arhivă electronică prin scanarea carnetelor de muncă.

Art. 2. – (1) Persoanele fizice și juridice care dețin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să pună aceste documente la dispoziție casei teritoriale de pensii pe a cărei rază teritorială își au domiciliul sau sediul.

(11) În situația foștilor asigurați ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reședința în România, carnetul de muncă poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii în a căreia rază au fost asigurați ultima dată sau, după caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de către titular.

(2) Carnetele de muncă puse la dispoziție caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 și să fie certificate de autoritățile abilitate, potrivit legii.

(3) Carnetele de muncă vor fi însoțite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.

(31)- În situația foștilor asigurați ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reședința în România, carnetele de muncă, transmise prin poștă caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (11), vor fi însoțite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte adresa de domiciliu sau de reședință din străinătate.

(32)- În situația foștilor asigurați ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reședința în România și care optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul unei persoane, carnetul de muncă va fi predat, însoțit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de către titular.

(4) După încheierea operațiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deținătorilor de la care au fost preluate.

(5) Procedurile practice de preluare a carnetelor de muncă de către casele teritoriale de pensii, graficul predării-preluării, precum și orice alte operațiuni necesare bunei desfășurări a acestei activități se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.

(6) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice și juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010.

(7) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice și juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.

Art. 3. – (1) Pentru realizarea activității de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, inclusiv cea de creare a arhivei electronice prin scanarea carnetelor de muncă, se autorizează contractarea de către Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, denumit în continuare institut, a unor servicii ce urmează să fie prestate de către acesta.

AI PIERDUT CARNETUL DE MUNCĂ ?. Cere ajutor la documente@pensiata.ro

(2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfășoară până la data de 31 decembrie 2010.

Art. 4. – Serviciile care fac obiectul contractului și care urmează să fie prestate de institut constau în:

  • a) activități de culegere și introducere a datelor pe calculator;
  • b) activități de verificare a modului de preluare a datelor;
  • c) alte activități legate de crearea și actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare, precum și alte activități specifice atribuțiilor caselor teritoriale de pensii.
  • d) activități conexe operațiunilor prevăzute la lit. a)-c).
  • e) activități de scanare, indexare, validare și arhivare electronică, inclusiv activitățile conexe acestora.

Art. 5. – Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de institut, în care se includ și drepturile de regie generală ale acestuia, limitate la maximum 4% din costurile respective.

Art. 6. – (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza institutul pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 4 este de 2.300.

(11) Pentru anul 2008 numărul maxim de personal prevăzut la alin. (1) este 900.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de către specialiști din cadrul caselor teritoriale de pensii și își va desfășura activitatea sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.

Art. 7. – Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va pune la dispoziție institutului spațiile necesare desfășurării serviciilor prevăzute la art. 4, facilități legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul și comunicații, precum și informațiile legislative necesare îndeplinirii sarcinilor.

Art. 8. – Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 68.03 „Asigurări și asistență socială”, titlul „Bunuri și servicii”, în condițiile legii.

Art. 9. – Persoanele fizice și juridice care dețin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să le predea, în integralitate, caselor teritoriale de pensii, la termenele stabilite de către acestea.

Art. 10. – În situația carnetelor de muncă aflate în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, calendarul desfășurării activităților prevăzute la art. 1 se stabilește pe bază de protocoale încheiate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului pe anul 2008 cu institutul, între inspectoratele teritoriale de muncă și casele teritoriale de pensii.

Art. 11. – (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, și de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice, încălcarea prevederilor art. 2 și 9.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

Art. 12. – Prevederile art. 11 cu privire la stabilirea și sancționarea contravențiilor se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

www.pensii.ro

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *