Viziata presedintelui SUA in 2002

HG 195/2002

author
5 minutes, 31 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 195 din 28 februarie 2002
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna martie 2002
EMITENT GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001 şi ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Articolul 1
Începând cu luna martie 2002 pensionării din sistemul public de pensii, ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 5.657.568 lei reprezentând echivalentul în lei la data de 28 februarie 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri.
Articolul 2
(1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 6%.
(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 1.999.008 lei şi nu include contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
Articolul 3
(1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii, pensia indexata rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998 – 31 decembrie 1998, beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plata, indexat cu un procent de 6%.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (2), ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1999 – 31 martie 2001, beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plata, indexat cu un procent de 3%.
(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.
(6) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001.
(7) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3), al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 5.997.024 lei.
Articolul 4
În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se menţine cuantumul avantajos.
Articolul 5
(1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în suma de 1.999.008 lei, stabilită conform prevederilor art. 81.
(2) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, calculat conform prevederilor alin. (1) pentru pensionării al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în suma de 5.997.024 lei.
Articolul 6
(1) În cursul lunii martie 2002 pensiile militare, cuvenite sau aflate în plata, se indexează cu un procent de 6%, fără ca acestea să depăşească suma de 5.997.024 lei.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 7
(1) Cuantumurile prevăzute la art. 1-6 nu includ contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.
Articolul 8
(1) Începând cu luna martie 2002 se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile I.O.V.R.;
b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;
c) indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;
d) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru creşterea copilului;
e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare;
f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare;
g) pensiile sociale pentru nevăzători şi ajutoarele speciale acordate conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se aplică indemnizaţiilor ale căror cuantumuri nu depăşesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2002, respectiv 16.746.000 lei.
Articolul 9
Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.
Articolul 10
Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna martie 2002.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
p. Ministrul apărării naţionale,
George Cristian Maior,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *