HG 21/1992 – stabilirea si indexarea salariilor

author
8 minutes, 44 seconds Read

HOTARARE Nr. 21 din 18 ianuarie 1992

cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 1992

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 7 din 24 ianuarie 1992

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 1992, la societatile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilirea salariilor si modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de munca sau, dupa caz, contractele individuale, in conditiile prevazute de prezenta hotarare.
Art. 2
Negocierea salariilor si indexarea acestora se fac in limita unui fond total destinat platii salariilor, stabilit in functie de posibilitatile financiare ale fiecarei societati comerciale, astfel incat plata drepturilor de salarii sa poata fi asigurata din veniturile proprii.
Art. 3
Salariile individuale se stabilesc prin contractele individuale de munca, fara a fi limitate.
Art. 4
Salariile conducatorilor de societati comerciale se stabilesc de catre organele imputernicite sa numeasca aceste persoane.
Art. 5
Pe langa salariile de baza, societatile comerciale pot acorda adaosuri si sporuri, stabilite prin contractul colectiv de munca, in raport cu posibilitatile financiare si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.
Art. 6
(1) Fondul total destinat platii salariilor, pentru care societatile comerciale nu platesc un impozit suplimentar, se stabileste lunar, pe baza fondului de salarii de referinta, corectat cu o parte din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991.
(2) Modul de stabilire a fondului de salarii de referinta se face potrivit prevederilor din anexa nr. 1.
Art. 7
(1) Partea din cresterea preturilor de consum fata de luna octombrie 1991, care se va lua in calcul la stabilirea fondului total destinat platii salariilor, se stabileste periodic, cu consultarea sindicatelor si patronatului, in functie de evolutia preturilor de consum si a productiei la nivelul economiei nationale, astfel incat sa se asigure mentinerea salariului real in limitele convenite.
(2) Indicele de crestere a preturilor de consum care va fi luat in calcul la inceputul perioadei este cel prognozat fata de luna octombrie 1991, urmand ca la sfarsitul perioadei sa se ia in calcul indicele de crestere a preturilor de consum efectiv realizat.
Art. 8
Indicele prognozat al preturilor de consum determinat fata de luna octombrie 1991 se comunica de Ministerul Economiei si Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 9
(1) Societatile comerciale care au posibilitati financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat platii salariilor, mai mare decat cel stabilit potrivit prevederilor art. 6, platesc lunar un impozit suplimentar determinat in raport cu gradul de depasire, cumulat de la 1 ianuarie 1992, conform anexei nr. 2.
(2) Impozitul suplimentar se stabileste ca diferenta intre impozitul pentru depasirea fondului total destinat platii salariilor, cumulat de la 1 ianuarie 1992, si cel efectiv platit pana in luna respectiva.
(3) Pentru societatile comerciale la care datorita sezonalitatii activitatii, in anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar incadrarea in durata normala a zilei de lucru se realizeaza, in medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculeaza si se evidentiaza lunar, iar plata acestuia se face la sfarsitul fiecarui semestru dupa regularizarile prevazute de prezenta hotarare.
Art. 10
(1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit prevederilor art. 6 se recalculeaza pe parcursul anului 1992, in functie de indicele preturilor de consum efectiv si de partea din cresterea preturilor stabilita potrivit art. 7. In mod corespunzator, daca este cazul, se face si regularizarea impozitului suplimentar.
(2) Indicele de crestere a preturilor de consum efectiv se comunica de Comisia Nationala pentru Statistica pana la data de 20 a lunii urmatoare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 11
(1) Fondul total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 6, poate fi majorat daca:
a) unitatile isi dezvolta activitatea si pentru aceasta este necesar un numar de personal mai mare decat cel avut in vedere la stabilirea fondului de salarii de referinta;
b) unitatile au realizat o sporire a eficientei activitatii, prin cresterea productivitatii muncii.
2) Conditiile in care fondul total destinat platii salariilor poate fi majorat potrivit prevederilor alin. (1), precum si modul de calcul al mojorarii se stabilesc prin norme metodologice elaborate de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor.
Art. 12
(1) Fondul de salarii de referinta pentru societatile comerciale care nu au functionat sau, dupa caz, nu erau infiintate in luna octombrie 1991 se stabileste in raport cu numarul si structura personalului, profilul unitatii si salariile medii obtinute in alte unitati cu activitate asemanatoare.
(2) Fondul de salarii de referinta in conditiile alin. (1) se stabileste de catre Ministerul Economiei si Finantelor impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pe baza documentatiei prezentate de agentii economici.
Art. 13
(1) Societatile comerciale pot constitui un fond de stimularea a salariatilor de pana la 10% din profitul ramas dupa plata impozitului datorat potrivit legii.
(2) Din fondul constituit potrivit alin. (1), pana la 50% poate fi acordat salariatilor in cursul anului, iar diferenta se acorda la sfarsitul acestuia.
(3) Stimulentele ce se acorda in cursul anului din profitul net realizat se adauga la fondul de salarii ce se plateste lunar in vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat in raport cu gradul de depasire a fondului total destinat platii salariilor, determinat potrivit art. 6.
(4) La sfarsitul anului, fondul de stimulare determinat prin aplicarea cotei de pana la 10% asupra profitului net realizat se adauga la fondul total destinat platii salariilor stabilit potrivit art. 6, cumulat de la inceputul anului, rezultand fondul in limita caruia, pe intregul an, nu se plateste impozit suplimentar.
(5) In cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mare decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul retinut in cursul anului se restituie. In mod corespunzator, in cazul in care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mic decat fondul de salarii consumat de la inceputul anului, inclusiv stimulentele platite din profitul net, impozitul se recalculeaza si se face regularizarea cu cel platit in cursul anului.
Art. 14
(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica si regiilor autonome cu exceptia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern.
(2) Regiile autonome constituie si acorda fondul de participare la profit in conditiile prevazute le Legea nr. 15/1990.
Art. 15
(1) La societatile comerciale cu sediul in Romania care desfasoara activitate in strainatate, salariile pentru personalul roman in valuta, prin negociere, in limita sumelor avute in vedere cu aceasta destinatie la contractarea lucrarii cu partenerul extern.
(2) La stabilirea salariilor in valuta potrivit alin. (1) nu se aplica sistemul de impozitare prevazut la art. 9 din prezenta hotarare.
(3) In contractele colective de munca se poate stabili ca o parte din salariu sa fie platit in moneda tarii in care se executa lucrarile sau in care se incaseaza contravaloarea acestora, iar diferenta sa fie platita in tara, in lei, la cursul oficial in vigoare la data efectuarii platilor.
Art. 16
(1) Fondul de salarii de referinta din luna octombrie 1991 si numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se inregistreaza la directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, de catre fiecare societate comerciala, pana la data de 31 ianuarie 1992.
(2) Directiile de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti, impreuna cu directiile generale ale finantelor publice, judetene si a municipiului Bucuresti, vor efectua verificarea datelor prezentate de societatile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), pana la sfarsitul trimestrului I/1992.
Art. 17
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora precizari in legatura cu aplicarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 18
Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea dupa caz, disciplinara, materiala sau penala, potrivit dispozitiilor legale.
Art. 19
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992. Pe aceeasi data, Hotararea Guvernului nr. 127 din 1991 cu exceptia pct. 4 din Nota la anexa nr. 3, precum si orice alte dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

ANEXA 1

Modul de stabilire a fondului de salarii de referinta

Stabilirea fondului de salarii de referinta se face astfel:
1. Se insumeaza salariile de baza lunare negociate prin contractele individuale de munca pentru personalul existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie 1991.
a) Salariile de baza sunt cele care cuprind compensarile si indexarile pentru cresterea preturilor acordate efectiv pana la sfarsitul lunii octombrie 1991.
Agentii economici care nu au avut posibilitatea sa acorde indexarea salariilor pana la nivelul prevazut in Hotararea Guvernului nr. 579/1991 vor majora suma salariilor de baza cu diferenta dintre procentul de 13,43% si cel efectiv acordat.
b) In numarul de personal existent in evidente in ultima zi a lunii octombrie se cuprinde intregul personal incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata. Pentru personalul incadrat cu contract de munca pe durata determinata, cu exceptia celor angajati pentru inlocuirea unor salariati incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata, care lipsesc din unitate din diferite motive, se vor aplica prevederile art. 11 din hotarare.
2. La suma salariilor de baza, determinata conform pct. 1, se adauga valoarea sporurilor stabilita la nivelul celor prevazute in contractele individuale de munca pentru luna octombrie 1991.
3. Adaosurile si premiile medii realizate in perioada august – octombrie 1991 se vor determina astfel:
a) diferenta dintre suma incasata potrivit formei de salarizare aplicate si salariul de baza corespunzator timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective, premiile stabilite potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 127/1991, constituite si prelevate pe costuri, precum si sumele platite ca sporuri pentru orele suplimentare efectuate se determina ca medie procentuala lunara fata de salariile de baza corespunzatoare timpului efectiv lucrat in lunile august, septembrie si octombrie 1991.
Procentul rezultat se aplica la suma salariilor de baza determinata potrivit pct. 1, iar valoarea respectiva se adauga la fondul de referinta stabilit potrivit pct. 1 si 2;
b) sumele platite in lunile august-octombrie 1991, pentru perioade anterioare, nu se iau in calcul la stabilirea fondului de referinta.
4. Fondul de salarii de referinta determinat potrivit prevederilor de la pct. 1-3 de mai sus se diminueaza cu:
– valoarea intregului fond de salarii de baza pentru care se datora impozit suplimentar in luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991;
– valoarea medie lunara a fondului de salarii din lunile august-octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 127/1991.
5. Fondul rezultat potrivit pct. 1-4 constituie fondul de salarii de referinta.
6. In cazul in care salariul de baza minim brut pe tara va creste intr-o proportie mai mare decat cresterea mai mare decat cresterea stabilita pentru intregul fond destinat platii salariilor, fondul de referinta se majoreaza cu diferenta de fond salarii pe care agentul economic este obligat sa o plateasca in plus pentru respectarea salariului de baza minim stabilit.

ANEXA 2

COTE DE IMPOZIT
aplicate asupra depasirii fondului total destinat platii salariilor, stabilit potrivit art. 9 din hotarare
––––––––––––––––––––––––
Cote de impozit Transe de depasire a fondului total destinat
platii salariilor
––––––––––––––––––––––––
20% Pentru fondul corespunzator depasirii cu pana la 5 %
50% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 5-10 %
100% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 10-15 %
200% Pentru fondul corespunzator depasirii intre 15 20 %
500% Pentru fondul corespunzator depasirii cu peste 20 %

www.pensii.ro – Acum sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *