Vizita Papei Ioan Paul al II-lea in Romania

HG 295/1999

author
7 minutes, 48 seconds Read

HOTĂRÂRE nr.295 din 15 aprilie 1999
privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi la alte venituri ale populaţiei în cursul anului 1999

Textul actului publicat în M.Of. nr. 163/19 apr. 1999

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. – (1) În cursul anului 1999 se corectează lunar, în plus, următoarele venituri ale populaţiei:

a) pensiile şi pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, pensiile agricultorilor, pensiile şi pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;

b) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor asigurărilor sociale de stat, agricultori şi militari, încadraţi în gradul I de invaliditate;

c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;

d) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;

e) indemnizaţiile de însoţitor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.610/1990, cu modificările ulterioare;

f) indemnizaţiile şi sporurile care se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, modificată prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994.

(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază persoanele prevăzute la lit. a) ale căror cuantumuri ale pensiei de bază depăşesc valoarea a două salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Comisia Naţională pentru Statistică până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.

Art. 2. – (1) Pentru veniturile prevăzute la art. 1 în luna martie 1999 corecţia este de 3,3%.

(2) Începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul anului 1999 corecţia lunară este de 1,1%.

Art. 3. – (1) Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie se stabilesc în condiţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.565/1996.

(2) Persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se stabilesc în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.565/1996 beneficiază de corecţia lunară aferentă lunii în care s-a deschis dreptul de pensie şi, în continuare, de corecţiile stabilite pentru lunile următoare.

Art. 4. – (1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie se deschid după data de 28 februarie 1999 cuantumurile pensiilor minime de asigurări sociale de stat sunt următoarele:

a) 482.697 lei pensia pentru limită de vârstă şi vechime completă;

b) 357.067 lei pensia pentru limită de vârstă şi vechime incompletă;

c) 411.603 lei pensia de invaliditate gradul I;

d) 357.067 lei pensia de invaliditate gradul II;

e) 261.407 lei pensia de invaliditate gradul III.

(2) Cuantumurile pensiilor minime prevăzute la alin. (1) se aplică şi în cazul recalculării drepturilor de pensie, efectuată după data de 28 februarie 1999, în condiţiile legii.

(3) Cuantumurile prevăzute la alin. (1), precum şi cuantumurile minime ale pensiilor pentru agricultori se corectează lunar în condiţiile prevăzute la art. 2.

Art. 5. – (1) Ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la plată, pentru cele aflate în plată, precum şi pentru cele ale căror drepturi au fost suspendate şi sunt reluate în plată se corectează lunar, în plus cu 3,3% în luna martie şi cu 1,1% începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul anului.

(2) Pentru beneficiarii de ajutor de şomaj aflaţi în plată la data de 31 decembrie 1998, precum şi pentru cei care la data menţionată erau suspendaţi de la plată şi beneficiau de compensaţia acordată în baza Hotărârii Guvernului nr.542/1996, aceasta se corectează în luna martie cu 3,3%, iar începând cu luna aprilie se corectează lunar cu 1,1%.

(3) Ajutorul de şomaj corectat în condiţiile prezentei hotărâri va fi acordat cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată, modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/1997, ţinânduse seama şi de majorarea prevăzută de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare.

(4) Persoanele ale căror drepturi de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin se deschid concomitent sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri beneficiază de corecţia lunară aferentă lunii în care se deschide dreptul şi, în continuare, de corecţiile stabilite pentru lunile următoare.

Art. 6. – Corecţia prevăzută la art. 2 şi 5 se aplică lunar asupra drepturilor aferente lunii anterioare celei pentru care se acordă corecţia.

Art. 7. – (1) Nivelul veniturilor nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/1995 este următorul:

                                          - lei -
------------------------------------------------------------------------------------------
                     Trimestrul II  Trimestrul III  Trimestrul IV
------------------------------------------------------------------------------------------
Familii formate din 2 persoane       281.000     290.000     299.800
Familii formate din 3 persoane       392.200     405.000     418.500
Familii formate din 4 persoane       492.600     509.000     525.700
Familii formate din 5 persoane       586.000     605.200     625.300
Fiecare altă persoană care face parte
din familie în condiţiile Legii nr. 67/1995 87.000      89.700      92.700
Persoană singură              156.000     161.100     166.500
------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 17.800 lei începând cu data de 1 aprilie 1999, 18.500 lei începând cu data de 1 iulie 1999 şi 19.100 lei începând cu data de 1 octombrie 1999.

Art. 8. – Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, până la data de 31 martie 1999 se corectează prin creşteri procentuale de 3,3% trimestrial, începând cu trimestrul II şi până la sfârşitul anului.

Art. 9. – Următoarele ajutoare se corectează cu 3,3% în plus în luna martie şi cu 1,1% lunar, începând cu luna aprilie până la sfârşitul anului:

a) ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995;

b) indemnizaţia de naştere reglementată la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995;

c) alocaţia lunară de întreţinere acordată pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament, stabilită potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.26/1997, republicată, cu modificările ulterioare;

d) ajutorul rambursabil ce se acordă persoanelor cu statut de refugiat, reglementat de art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996, modificat şi completat prin art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/1997.

Art. 10. – Nivelul drepturilor acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr.56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se corectează de către Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru copiii din unităţile de învăţământ special, şi de către serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, în cazul copiilor din centrele de plasament, cu 3,3% în luna martie şi cu 1,1% lunar, începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul anului 1999.

Art. 11. – Drepturile acordate potrivit legii donatorilor de sânge sunt de 103.000 lei în trimestrul II, de 108.000 lei în trimestrul III şi de 113.000 lei în trimestrul IV 1999 pentru alocaţiile de hrană sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge, şi de

254.000 lei în trimestrul II, de 268.000 lei în trimestrul III şi de 280.000 lei în trimestrul IV 1999 pentru recompensele sub formă de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.

Art. 12. – (1) Ministerul Educaţiei Naţionale va stabili, trimestrial, cuantumurile burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul preuniversitar din Republica Moldova şi Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România.

(2) Cuantumul burselor pentru studenţi se stabileşte la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente. Pentru celelate burse cuantumurile se vor stabili corespunzător raporturilor care rezultă din Hotărârea Guvernului nr.945/1997.

Art. 13. – De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri cuantumurile ajutoarelor de deces care se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat devin 1.000.000 lei în cazul decesului salariatului, şomerului, pensionarului de asigurări sociale de stat sau I.O.V.R. şi 800.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.

Art. 14. – (1) Contribuţia datorată de beneficiarii biletelor de tratament balnear se calculează prin aplicarea procentelor prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat la pensia de bază care cuprinde pensia de asigurări sociale, exclusiv pensia suplimentară.

(2) Contribuţia plătită de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnă procurate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României nu se modifică.

Art. 15. – Sumele rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.

Art. 16. – Se recomandă celorlalte sisteme de asigurări sociale – altele decât cele de stat, militare şi ale agricultorilor – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 17. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 15 aprilie 1999.
Nr. 295.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *