ION RAȚIU 1991 Camera Deputaților

HG 307 din 1991

author
67 minutes, 34 seconds Read

Hotărârea nr. 307/1991 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare

În vigoare de la 01 aprilie 1991
Publicare aplicabilă de la 01 aprilie 1991 până la 30 noiembrie 1993, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 08 iulie 1992
Consolidarea din data de 30 noiembrie 1993 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 10 mai 1991
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 452/1991; HG 580/1991; HG 567/1991; HG 314/1992.
Va suferi modificări aduse prin următoarele acte: HG 647/1993.
Ultimul amendament în 01 iunie 1992.

În baza prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – Salarizarea personalului din unitățile bugetare se face ținînd seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unități de învățămînt, unități de cercetare științifică fundamentală și avansată și de proiectare, unități de informatică, unități sanitare și de asistență socială, unități de cultură, unități de sport, precum și alte unități finanțate de la bugetul public național.

Art. 2. – (1) Salariile personalului din unitățile prevăzute la art. 1 cuprind:

salariul de bază, care se stabilește în raport cu răspunderea și complexitatea sarcinilor, precum și cu nivelul de pregătire necesar funcției ocupate;

sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă și în funcție de rezultatele obținute; pentru condițiile în care se desfășoară activitatea; pentru munca desfășurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopții; pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază;

premii pentru rezultate deosebite obținute în activitatea individuală, precum și un premiu anual pentru contribuția la realizările pe ansamblul instituției;

premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanța realizărilor obținute.

(2) Pe lîngă drepturile de salarii, personalul unităților bugetare mai poate beneficia și de alte drepturi ce se acordă în natură – masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parțial de unitate, locuință de serviciu și altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II
Salarii de bază

Art. 3. – (1) Salariile de bază pentru personalul de execuție sînt diferențiate pe funcții și, în cadrul fiecărei funcții, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sînt stabilite pe 3-4 gradații, iar în învățămînt, pe tranșe de vechime.

(2) Salariile de bază pentru personalul de conducere – șef birou, șef serviciu, director și director general, adjuncții și asimilații acestora prevăzuți în anexele la prezenta hotărîre – sînt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și subunităților, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Indemnizația de conducere face parte din salariul de bază și în cazul în care funcția de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decît aceea la care s-a stabilit funcția de execuție de bază. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul unității sau, după caz, al organului care îl numește în funcția de conducere, în raport cu rezultatele obținute, cu mărimea unității și cu răspunderea ce îi revine în anul următor.

(3) Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizația prevăzută la alin. (2).

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăși 15% din totalul personalului din unitatea respectivă și se stabilește de ministru, conducătorul organului central, al instituțiilor asimilate acestora sau de prefect, după caz.

Art. 4. – (1) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile de învățămînt, cercetare și proiectare, sanitare și de asistență socială, de informatică, de cultură și sport, precum și din alte unități finanțate de la bugetul public național sînt prevăzute în anexele nr. 1-10. Pentru funcțiile de conducere și de execuție din unitățile prevăzute în anexele nr. 1-10, salariile de bază sînt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Salariile de bază prevăzute în anexele menționate la alin. (1) sînt valabile pentru anul 1991.

(3) Pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul încadrat pe funcții de specialitate poate primi un salariu de merit mai mare cu pînă la 15% față de cel prevăzut la gradația în care este încadrat. Persoanele care beneficiază de astfel de salarii, ca și nivelul concret al salariului, în limita prevăzută mai sus, se stabilesc de consiliul de administrație sau, după caz, de organele de conducere similare din instituția respectivă, pe baza criteriilor elaborate de către fiecare minister, organ central sau prefectură. Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul personalului de specialitate pe total minister, organ central sau prefectură. Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit.

Art. 5. – (1) Trecerea personalului în gradația imediat superioară se face o dată pe an pentru întregul personal, de regulă la începutul anului bugetar, la propunerea șefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea conducătorului unității. Pentru persoanele care ocupă funcții de conducere, trecerea în gradația imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcții.

(2) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale, concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul „bun” sau „foarte bun” în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(3) Avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se face prin concurs, în raport de competența profesională și rezultatele obținute în activitate, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradația 1, cu excepția cadrelor didactice la care încadrarea se face pe tranșe de vechime. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărîre, cu salariu de debutant.

(4) În mod excepțional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul organului central sau prefectul, pentru unitățile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

(5) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru avansare – doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele – se face de către ministere, celelalte organe centrale și prefecturi pentru activitățile unităților organizate în structura acestora.

(6) Trecerea personalului didactic într-o tranșă de vechime superioară se face începînd cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută.

(7) Avansarea personalului didactic din învățămîntul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învățămînt sau obținerea gradelor didactice II sau I.

Art. 6. – Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unității, la propunerea șefului ierarhic, și se acordă calificativele: „foarte bun” „bun”, „satisfăcător” sau „slab”.

CAPITOLUL III
Sporuri la salariul de bază

Art. 7. – (1) Pentru vechimea în muncă și rezultatele obținute salariații beneficiază de un spor de vechime de pînă la 15%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 3%
de la 5 la 10 ani 6%
de la 10 la 15 ani 9%
de la 15 la 20 ani 12%
peste 20 ani 15%

(2) Pentru personalul încadrat în unități bugetare, după data aplicării prezentei hotărîri, conducerea unității poate aproba, la data angajării, luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă și perioadele lucrate în alte sectoare de activitate decît cele bugetare, dacă se apreciază că experiența dobîndită în perioada respectivă este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(3) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul „bun”.

(4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cît persoana respectivă a obținut calificativul „slab”.

(5) Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranșa respectivă și se ia în calcul la stabilirea pensiei și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă.

Art. 8. – În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:

 1. a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de pînă la 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiții deosebit de periculoase, vătămătoare sau nedorite, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărîre.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu consultarea sindicatelor;

 1. b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții deosebite de muncă, un spor de pînă la 15% din salariul de bază pentru personalul de specialitate din unele activități medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, ortopedie-traumatologie, arși, chirurgie plastică și reparatorie, anestezie și terapie intensivă, hemodializă; institute și centre medicale, clinici universitare, precum și alte unități sanitare cu condiții deosebite, nominalizate de Ministerul Sănătății; personalul sanitar din stațiile de salvare, personalul mediu și auxiliar sanitar din unitățile și compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie, de ocrotire și cel care lucrează în trei ture.

De prevederile de mai sus beneficiază și personalul care se ocupă de îngrijirea sau educarea specială a copiilor, de calificarea și ocrotirea invalizilor și deficienților, personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învățămîntul primar sau îndrumarea practicii psihopedagogice și perfecționarea de specialitate a învățătorilor și educatoarelor.

Mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, cu consultarea sindicatelor și avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

 1. c) pentru condiții grele de muncă, un spor de pînă la 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului și condițiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, cu consultarea sindicatelor;

 1. d) pentru activitatea desfășurată în mediul rural, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pînă la 20% din salariul de bază. Pentru condiții deosebit de grele desfășurate în mediul rural, la altitudine, în condițiile unor căi de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărîre. Zonele, localitățile, unitățile, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc anual de către ministere și celelalte organe centrale interesate, cu acordul prefecturilor;
 2. e) pentru activitatea desfășurată de nevăzători, un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadrați în gradul I de invaliditate. Nevăzătorii încadrați în gradele I și II de invaliditate beneficiază, potrivit legii, de scutire de impozit;
 3. f) pentru activitatea în imersiune, o indemnizație de scufundare de 75 lei/ora de scufundare.

Art. 9. – (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

 1. a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;
 2. b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituției respective, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte organe centrale sau prefecturile pot aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

Art. 10. – Munca prestată în unitățile sanitare în sîmbăta liberă, în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de muncă stabilit potrivit graficului de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază.

Art. 11. – Personalul care își desfășoară activitatea în schimbul de noapte între orele 22-6 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul de lucru.

Art. 12. – (1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, cum ar fi: profesor-diriginte de clasă, soră-șefa și altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă care se adaugă la salariul de bază și face parte din acesta conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărîre. Pentru îndeplinirea unor activități în afara funcției de bază (expertize medicale, tehnico-economice și altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe care nu fac parte din salariul de bază, conform prevederilor din anexele la prezenta hotărîre.

(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învățămînt medico-farmaceutic va beneficia, pe lîngă salariul funcției didactice, și de o indemnizație clinică de pînă la 50% din salariul de bază lunar al funcției medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătății.

CAPITOLUL IV
Premii

Art. 13. – Unitățile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pînă la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administrație sau alte organe similare de conducere ale unităților pot acorda premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

Art. 14. – (1) Pentru activitatea desfășurată, personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, la sfîrșitul anului calendaristic, anului școlar, stagiunii etc., de un premiu anual de pînă la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administrație sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 15. – Unitățile bugetare care realizează prin efort propriu venituri suplimentare peste cele alocate de organul ierarhic superior, prin activități suplimentare față de cele finanțate de la buget, cum ar fi: lucrări de cercetare, expertize, analize de laborator și altele similare, executate pe bază de contracte încheiate cu persoane juridice sau persoane fizice din țară și străinătate, sau care obțin economii față de subvenția stabilită, pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea, în limita a 30% din totalul veniturilor nete suplimentare sau al economiilor bugetare realizate.

Criteriile și condițiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte organe centrale și prefecturile interesate, cu consultarea sindicatelor și avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 16. – (1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanță națională din cultură și din cercetarea științifică și tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda o dată pe an premii speciale, după cum urmează:

 1. a) 10 premii a 100.000 lei;
 2. b) 15 premii a 75.000 lei;
 3. c) 20 premii a 50.000 lei.

(2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă, în condițiile prevăzute de lege, din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului. Premiile individuale se aprobă, după caz, de ministrul culturii, de președintele Academiei Române, de ministrul învățămîntului și științei și, respectiv, de președinții Academiei de Științe Agricole și Silvice și Academiei de Științe Medicale.

CAPITOLUL V
Alte drepturi

 1. Plata cu ora

Art. 17. – (1) În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amînate și nici nu pot fi distribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalți salariați încadrați pe funcții similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeași unitate sau din alte unități, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absența persoanelor titulare sau, cu avizul Ministerului Finanțelor, în limita fondurilor disponibilizate pe total unitate. Activitățile și locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora în sensul prevederilor de mai sus se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale sau prefecturi.

(2) Plata cu ora se poate aplica și pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. Aceste fracțiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcții.

(3) Calculul tarifului orar se face luînd în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit și numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situațiile prevăzute la alin. (2), se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcții. Pentru personalul care prestează activități didactice cu ora în învățămînt, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămînală, cu funcția didactică îndeplinită și cu vechimea recunoscută în învățămînt.

(4) Personalul sanitar cu pregătire superioară, care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, se salarizează cu salariul orar al funcției de bază.

Art. 18. – Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum și pentru munca remunerată prin plata cu ora, potrivit art. 9 și art. 17 alin. (1), nu poate depăși un salariu de bază lunar corespunzător încadrării fiecăruia.

 1. Salarizarea în cazul cumulului de funcții

Art. 19. – (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care se salarizează la nivelul gradației 1 a funcției, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcții.

(2) În învățămîntul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pînă la începutul anului școlar (universitar), cît și cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcției didactice îndeplinite, vechimii recunoscute în învățămînt și gradului didactic obținut (în cazul cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar).

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care este încadrat; în acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.

 1. Numirea temporară, delegarea, detașarea sau trecerea temporară în altă muncă

Art. 20. – Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcție de conducere care lipsește temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă primesc, pe lîngă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sînt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.

Art. 21. – (1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă, persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Cînd detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detașării sau trecerii temporare în altă muncă, salariații primesc, pe lîngă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) sau (2), și celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv își desfășoară activitatea. Face excepție personalul detașat în perioada de sezon în stațiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detașat.

 1. Drepturi în cazul mutării în altă localitate și alte drepturi

Art. 22. – (1) Personalul mutat, în cadrul aceleiași unități, în altă localitate are dreptul la:

 1. a) rambursarea costului transportului pentru el și membrii familiei sale, precum și pentru gospodăria sa;
 2. b) plata unei indemnizații egale cu salariul de bază lunar;
 3. c) plata unei indemnizații egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar, pentru fiecare membru de familie;
 4. d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeței locative corespunzătoare.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decît cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această mențiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul.

Art. 23. – (1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decît cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizația de instalare se acordă după terminarea stagiului de internat.

(2) Indemnizația de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere și celelalte organe centrale, împreună cu prefecturile, și avizate de Ministerul Finanțelor.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizația de instalare și care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condițiile legii, indemnizația primită, calculată proporțional cu perioada rămasă pînă la expirarea termenului de un an.

CAPITOLUL VI
State de funcții

Art. 24. – (1) În limita fondului destinat plății salariilor, aprobat prin bugetul administrației centrale și locale de stat, fiecare minister sau organ central și prefectură defalcă fondul respectiv pentru aparatul propriu și pentru unitățile organizate în structura acestora.

(2) Fiecare unitate bugetară își întocmește statul de funcții, care cuprinde denumirea funcției, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor și nivelul salariilor de bază pe gradații. Pe baza statelor de funcții se întocmește statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcții și fondul de salarii corespunzător.

(3) Statele de personal ale unităților, centralizate de ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, se aprobă de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor. Statele de funcții pentru unitățile organizate în structura ministerelor și celorlalte organe centrale și prefecturilor se aprobă de către acestea.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. – (1) La aplicarea prezentei hotărîri, conducerea unității bugetare va proceda la reîncadrarea întregului personal pe noile funcții, grade și trepte profesionale, precum și pe gradații, astfel ca noul salariu de bază să nu fie inferior salariului tarifar avut. La reîncadrare, conducerea unității va ține seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute pînă la data reîncadrării.

(2) În unitățile de învățământ, sănătate și cercetare științifică, la care gradele profesionale au fost obținute pe bază de examen sau concurs, desfășurate potrivit reglementărilor proprii, încadrarea la aplicarea prezentei hotărîri se va face cu menținerea gradului profesional obținut. În cazurile în care prin menținerea gradului profesional ar rezulta salarii necorelate cu cele ce s-ar putea acorda celorlalte categorii de personal din unitatea respectivă, în limita fondului de salarii alocat pe total unitate, în mod temporar se pot stabili salarii de bază cu pînă la 15% mai mici decît cele prevăzute la gradația 1, iar pentru unitățile de învățămînt, față de cele prevăzute la tranșa de vechime corespunzătoare.

(3) Prevederile alin. (2) referitoare la stabilirea unor salarii de bază mai mici cu pînă la 15%, în mod temporar, se pot aplica și celorlalte categorii de salariați, inclusiv celor încadrați pe trepte profesionale, pentru a se asigura creșteri corelate ale salariilor cu ocazia reîncadrării personalului.

(4) Prevederile art. 13, 14 și 15 se vor aplica începînd cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

Art. 26. – (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază stabilite în urma reîncadrării personalului, împreună cu sporurile, premiile și celelalte drepturi, trebuie să se încadreze în alocațiile bugetare stabilite cu această destinație.

(2) Creșterea medie a salariilor pe ansamblul fiecărui organ central sau local, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, poate fi de cel mult 60%. În acest scop, se majorează cu 35% alocațiile bugetare aprobate cu această destinație, iar diferența se va asigura de către fiecare ordonator principal de credite bugetare prin reducerea cheltuielilor de personal, precum și prin utilizarea veniturilor proprii realizate.

(3) În anul 1991, veniturile de la unele instituții publice, realizate după data de 1 aprilie la nivelul fiecărui ordonator principal de credite care aplică prevederile prezentei hotărîri, vor fi reținute integral de aceștia pentru finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli, potrivit normelor legale.

Art. 27. – (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărîri este de competența consiliului de administrație sau, după caz, a altor organe de conducere similare, a organului ierarhic superior fiecărei unități bugetare, respectiv a consiliului de administrație al ministerului, organului central sau prefecturii, pentru aparatul propriu.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoștință de măsura contestată.

Art. 28. – Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta hotărîre, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pînă la expirarea perioadei de probă și avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 29. – Prevederile din prezenta hotărâre se aplică și instituțiilor publice a căror finanțare se face din mijloace extrabugetare.

Art. 30. – Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice, sportive și altele, beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 31. – Se recomandă ca salariile pentru unitățile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii și a contribuției din partea statului acordată cu această destinație unităților de cult.

Art. 32. – Ministerele, celelalte organe centrale și prefecturile vor putea include în statele de funcții pentru unități și unele funcții care nu sînt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare și unităților respective, prin preluarea acestor funcții din celelalte anexe la prezenta hotărîre.

Art. 33. – Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor, în aplicarea prezentei hotărîri, pot da îndrumări metodologice și avizează, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale, altor instituții asimilate acestora și prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcții și a condițiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri și adaosuri la salarii, pentru unități bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedează și în cazul reorganizării unor unități bugetare sau extrabugetare.

Art. 34. – Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta hotărîre atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.

Art. 35. – Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unitățile bugetare modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizare și stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficiențelor constatate și informează Guvernul.

Art. 36. – (1) Dispozițiile prezentei hotărîri intră în vigoare de la data de 1 aprilie 1991, dată pînă la care rămîn aplicabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.

(2) Salariile din prezenta hotărîre nu cuprind suma fixă acordată sub formă de indexare și compensațiile pentru creșterea prețurilor.

(3) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri își încetează aplicabilitatea hotărîrile Guvernului și alte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor, sporurile și mărimea acestora, precum și orice dispoziții contrare acestei hotărîri.

 

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 25 aprilie 1991.

Nr. 307.

OPIS Pagina
Anexa nr. 1 – Unități de învățămînt ……………………………………………. 9-12
Anexa nr. 2 – Unități sanitare și de asistență socială …………………………… 12-14
Anexa nr. 3 – Unități de cercetare fundamentală și avansată și proiectare ………….. 14-15
Anexa nr. 4 – Unități de informatică …………………………………………… 16
Anexa nr. 5 – Unități de cultură ………………………………………………. 16-19
Anexa nr. 6 – Unități sportive ………………………………………………… 20-21
Anexa nr. 7 – Unități teritoriale din structura Direcției Generale a Vămilor ……….. 21
Anexa nr. 8 – Unități navale și căpitănii de porturi …………………………….. 21-23
Anexa nr. 9 – Unități: sanitar-veterinare; cadastru și organizarea teritoriului; protecția plantelor și carantina fitosanitară; reproducție și selecție a animalelor; calitatea semințelor și materialului săditor, nutrețurilor și alimentația animalelor; controlul alimentelor de origine animală, produselor biologice și medicamentelor de uz veterinar Agenții de supraveghere și protecție a mediului; Rezervația biosferei „Delta Dunării”; Corpul de pază și inspecție Tulcea ……………………….. 23-24
Anexa nr. 10 – Alte unități (instituții) din structura unor organe centrale sau locale, altele decît cele prevăzute în anexele nr. 1-9 ……………………… 24-25
Anexa nr. 11 – Activitatea de administrație (contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții proprii, contencios etc.), de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din unitățile pentru care salariile de bază ale funcțiilor de specialitate sînt prevăzute în anexele nr. 1-10 ………………………………………………… 25-27
Anexa nr. 12 – Condiții privind angajarea și avansarea personalului în funcții ………. 28-29
Anexa nr. 13 – Drepturile care se acordă personalului de specialitate trimis în străinătate, pe contul organizațiilor sau la invitația altor parteneri externi, pentru acțiuni științifice, culturale, artistice, sportive și altele …………………………………………………………. 29-30

ANEXA Nr. 1

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÎNT

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
A. Învățămîntul superior
Nr. crt. Funcția Vechimea în învățămînt
pînă la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani Peste 25 ani
1. Profesor universitar 11.900 12.350 12.850 13.350 13.850
2. Conferențiar universitar 9.900 10.300 10.700 11.100 11.500 11.900
3. Șef de lucrări (lector) universitar 8.550 8.850 9.200 9.550 9.900 10.300
4. Asistent universitar 6.850 7.100 7.350 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Preparator 6.600

 

B. Învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Vechimea în învățămînt
pînă la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani Peste 25 ani
6. Profesor S*)
cu grad didactic I 8.550 8.850 9.200 9.550 9.900 10.300
cu grad didactic II 7.100 7.350 7.650 7.950 8.250 8.550 8.850
definitiv 6.100 6.350 6.600 6.850 7.100 7.350 7.650
debutant 5.900
7. Profesor I.P. 3**)
cu grad didactic I 7.650 7.950 8.250 8.550 8.850 9.200
cu grad didactic II 6.350 6.600 6.850 7.100 7.350 7.650 7.950
definitiv 5.500 5.700 5.900 6.100 6.350 6.600 6.850
debutant 5.300
8. Institutor I S*)
cu grad didactic I 7.950 8.250 8.550 8.850 9.200 9.550
cu grad didactic II 6.600 6.850 7.100 7.350 7.650 7.950 8.250
definitiv 5.700 5.900 6.100 6.350 6.600 6.850 7.100
debutant 5.500
9. Institutor II I.P. 3*)
cu grad didactic I 7.100 7.350 7.650 7.950 8.250 8.550
cu grad didactic II 5.900 6.100 6.350 6.600 6.850 7.100 7.350
definitiv 5.100 5.300 5.500 5.700 5.900 6.100 6.350
debutant 4.900
10. Învățător, educatoare,
educator, maistru M
instructor
cu grad didactic I 6.850 7.100 7.350 7.650 7.950 8.250
cu grad didactic II 5.700 5.900 6.100 6.350 6.600 6.850 7.100
definitiv 4.900 5.100 5.300 5.500 5.700 5.900 6.100
debutant 4.750
11. Profesor, învățător,
educator, educatoare, M 4.450 4.600 4.750 4.900 5.100 5.300 5.500 5.700
maistru-instructor cu
studii de nivel liceal
fără pregătire de
specialitate

 

II. Salarii de bază pentru funcții auxiliare din învățămînt
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar I***) S 8.550 8.850 9.200 9.550
2. Secretar II S 7.350 7.650 7.950 8.250
3. Secretar III S 6.350 6.600 6.850 7.100
4. Secretar IV S 5.700 5.900 6.100
5. Secretar debutant S 5.500
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Șef atelier școală I M 6.350 6.600 6.850 7.100
7. Șef atelier școală II M 5.500 5.700 5.900 6.100
8. Șef atelier școală III M 4.750 4.900 5.100 5.300
9. Secretar I M 5.700 5.900 6.100 6.350
10. Secretar II M 4.900 5.100 5.300 5.500
11. Secretar III M 4.300 4.450 4.600 4.750
12. Secretar debutant M 4.150
13. Laborant I, pedagog școlar I*), instructor I M 4.450 4.600 4.750 4.900
14. Laborant II, pedagog școlar II*), instructor II M 3.850 4.000 4.150 4.300
15. Laborant debutant M 3.700
16. Pedagog școlar, supraveghetor noapte G 3.850 4.000 4.150 4.300
17. Pedagog școlar, supraveghetor noapte debutant G 3.700

 

III. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
a) Învățămînt superior
1. Rector Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite 4.500
2. Prorector 4.000
3. Decan 3.200
4. Secretar științific al senatului 3.200
5. Prodecan 2.900
6. Secretar științific al consiliului profesoral 2.100
7. Șef catedră 1.900
8. Director educativ de cămine studențești 1.500
9. Secretar șef 1.500
b) Învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri
10. Director Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite sau gradului didactic 2.900
11. Director adjunct 2.100
12. Secretar I șef**) 1.000

*) Studii universitare cu durata de 4-6 ani, învățămînt de zi, sau 5-6 ani, învățămînt seral.

**) Studii superioare cu durata de 2-3 ani, învățămînt de zi, sau 3-4 ani, învățămînt seral.

***) Se poate utiliza numai la instituțiile de învățămînt superior de categoria cea mai mare.

IV. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției didactice de bază, care fac parte din salariul de bază
Învățămîntul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri Spor maxim
– Profesor-diriginte 400

 

V. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din centre de perfecționare, calificare și recalificare
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert I***) S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Expert II S 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Expert III****) S 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Expert IV****) S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Expert debutant****) S 6.350

*) Pedagogul școlar, absolvent al școlii normale (liceul pedagogic), se salarizează corespunzător funcției de învățător, iar cel cu studii superioare, ca institutor I sau II, după caz.

**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unități școlare, stabilite de Ministerul Învățămîntului și Științei.

***) Funcția de expert I se utilizează numai în cazul în care peste 50% din norma de predare se realizează pentru cursanți cu pregătire superioară.

****) Se utilizează și la Casa agronomului.

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600

ANEXA Nr. 2

 


UNITĂȚI SANITARE ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic primar gradul I S 12.350 12.850 13.350 13.850
2. Medic primar gradul II S 10.700 11.100 11.500 11.900
3. Medic primar gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Medic specialist S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Medic secundar S 6.850 7.100 7.350
6. Medic S 6.850 7.100 7.350
7. Medic intern S 6.600
8. Farmacist gradul I*) S 10.700 11.100 11.500 11.900
9. Farmacist gradul II S 9.200 9.550 9.900 10.300
10. Farmacist gradul III S 7.950 8.250 8.550 8.850
11. Farmacist specialist S 7.100 7.350 7.650
12. Farmacist secundar S 6.350 6.600 6.850
13. Farmacist S 6.350 6.600 6.850
14. Farmacist intern S 6.100
15. Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social gradul I S 9.200 9.550 9.900 10.300
16. Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social gradul II S 7.950 8.250 8.550 8.850
17. Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social gradul III S 6.850 7.100 7.350 7.650
18. Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social S 6.100 6.350 6.600
19. Biolog, biochimist, chimist, psiholog, logoped, sociolog, fizician, profesor C.F.M., asistent social debutant S 5.900

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
20. Dentist, profesor C.F.M.; I Învățămînt superior de 3 ani 7.950 8.250 8.550 8.850
21. Dentist, profesor C.F.M.; II Învățământ superior de 3 ani 6.850 7.100 7.350 7.650
22. Dentist, profesor C.F.M.; III Învățămînt superior de 3 ani 6.100 6.350 6.600
23. Dentist, profesor C.F.M. Învățămînt superior de 3 ani 5.500 5.700 5.900
24. Dentist, profesor C.F.M.; debutant Învățămînt superior de 3 ani 5.300
25. Asistent medical I**) Tehnician dentar I M 7.100 7.350 7.650
26. Asistent medical II**) Tehnician dentar II M 6.350 6.600 6.850
27. Asistent medical III**) Tehnician dentar III M 5.700 5.900 6.100
28. Asistent medical**), tehnician dentar M 5.100 5.300 5.500
29. Asistent medical debutant**) Tehnician dentar debutant M 4.900
30. Soră medicală cu liceu sanitar I***) M 6.850 7.100 7.350
31. Soră medicală cu liceu sanitar II***) M 6.100 6.350 6.600
32. Soră medicală cu liceu sanitar III***) M 5.500 5.700 5.900
33. Soră medicală cu liceu sanitar***) M 4.900 5.100 5.300
34. Soră medicală cu liceu sanitar debutantă***) M 4.750

 

35. Soră medicală I****) Școala sanitară 5.900 6.100 6.600
36. Soră medicală II****) Școala sanitară 5.300 5.500 5.700
37. Soră medicală****) Școala sanitară 4.750 4.900 5.100
38. Soră medicală debutantă****) Școala sanitară 4.600
39. Infirmieră I G 4.450 4.600 4.750 4.900
40. Infirmieră II G 3.850 4.000 4.150 4.300
41. Infirmieră debutantă G 3.700
42. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; I G 4.300 4.450 4.600 4.750
43. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; II G 3.700 3.850 4.000 4.150
44. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare; debutant G 3.550

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
45. Medic (farmacist) director Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite 3.600
46. Medic (farmacist) director adjunct 3.200
47. Medic șef (policlinică, stație salvare, centru recoltare sînge și altele similare) 2.900
48. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, laborator și altele similare 2.100

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de tehnicieni sanitari din profilele: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă, precum și funcțiilor de asistenți sociali.

***) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant, cu liceu sanitar; dentist, instructor de cultură fizică medicală, instructor de educație, instructor de ergoterapie, statistician medical, asistent social.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, moașă, laborant, maseur, cu școală sanitară; registrator medical, gipsar, autopsier, asistent social.

II. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
Spor maxim
1.100
1. Farmacist diriginte

 

2. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 1.000
b) Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază

 

1. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiei medicale Lei/ședință
500-1.000
(dar nu mai mult de 20% în cursul unei luni din salariul de bază al funcției îndeplinite)

NOTĂ:

 1. Funcțiile și salariile de bază din anexă se aplică și la alte unități din sectorul sanitar stabilite de Ministerul Sănătății.
 2. Pentru condiții deosebit de periculoase, stabilite de Ministerul Sănătății – leprozerii, anatomie patologică, epidemii deosebit de grave și altele asemenea – cuantumul sporului poate fi de pînă la 100% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din hotărîre.
 3. Pentru dispensarele medicale cu condiții deosebite de muncă – izolare, dispersare, altitudine, căi de acces dificile – sporul poate fi de pînă la 60% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. d) din hotărîre.
 4. Personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generatori de radiații beneficiază de un spor pentru condiții periculoase de pînă la 30%, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a.

ANEXA Nr. 3

 


UNITĂȚI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI AVANSATĂ ȘI PROIECTARE

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din cercetarea fundamentală și avansată
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
Gradația
1 2 3 4

 

a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Cercetător principal gradul I S 12.350 12.850 13.350 13.850
2. Cercetător principal gradul II S 10.700 11.100 11.500 11.900
3. Cercetător principal gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Cercetător S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Cercetător asistent S 6.850 7.100 7.350
6. Cercetător stagiar S 6.660

 

b) Funcții de execuție auxiliare cercetări pe grade profesionale
7. Asistent de cercetare I S 8.250 8.550 8.850 9.200
8. Asistent de cercetare II S 7.100 7.350 7.650 7.950
9. Asistent de cercetare III S 6.100 6.350 6.600 6.850
10. Asistent de cercetare stagiar S 5.900

 

c) Funcții de execuție auxiliare cercetării pe trepte profesionale
11. Asistent I M 6.600 6.850 7.100 7.350
12. Asistent II M 5.700 5.900 6.100 6.350
13. Asistent III M 4.900 5.100 5.300 5.500
14. Asistent IV M 4.300 4.450 4.600 4.750
15. Asistent stagiar M 4.150

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
16. Director institut Salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional 3.200
17. Director adjunct științific 2.100
18. Secretar științific, director centru 1.900
19. Șef secție 1.500
20. Șef laborator, atelier 1.100

NOTĂ:

 1. Prezenta anexă se aplică și la unitățile și subunitățile (secții, laboratoare, colective) de cercetare fundamentală și avansată, precum și la alte activități de cercetare-dezvoltare care, potrivit legii, sînt finanțate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale.
 2. Studenții de la institutele de învățămînt superior, cursuri de zi, din ultimii ani, care sînt cooptați în activitatea de cercetare științifică, pot fi angajați cu contract individual de muncă de unitățile și subunitățile prevăzute la pct. 1 din prezenta notă, urmînd a fi salarizați cu salariul de bază pentru cercetătorul stagiar, diminuat astfel:

– cu 30% pentru studenții din ultimul an de studii;

– cu 50% pentru studenții din penultimul an de studii, dar nu mai puțin de salariul de bază minim pe țară.

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din proiectare A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Proiectant gradul II S 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Proiectant gradul III S 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Proiectant gradul IV S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Proiectant debutant S 6.350

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician proiectant I M 6.100 6.350 6.600 6.850
7. Tehnician proiectant II M 5.300 5.500 5.700 5.900
8. Tehnician proiectant III M 4.600 4.750 4.900 5.100
9. Tehnician proiectant IV M 4.000 4.150 4.300 4.450
10. Tehnician proiectant debutant M 3.850

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
11. Director institut Salariul corespunzător funcției de execuție 3.000
12. Director adjunct institut, secretar științific institut 2.000
13. Director centru 1.800
14. Șef secție 1.400
15. Șef atelier 1.100

ANEXA Nr. 4

 


UNITĂȚI DE INFORMATICĂ
Salarii de bază pentru funcții de execuție pentru personalul de
cercetare-proiectare, implementare sisteme informatice și
exploatare echipamente de calcul și auxiliare

A. Funcții de specialitate
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem I S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Analist, programator, inginer de sistem II S 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Analist, programator, inginer de sistem III S 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Analist, programator, inginer de sistem IV S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Analist, programator, inginer de sistem debutant S 6.350

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Analist (programator) ajutor I M 6.100 6.350 6.600 6.850
7. Analist (programator) ajutor II M 5.300 5.500 5.700 5.900
8. Analist (programator) ajutor III M 4.600 4.750 4.900 5.100
9. Analist (programator) ajutor IV M 4.000 4.150 4.300 4.450
10. Analist (programator) ajutor debutant M 3.850
11. Operator, controlor date I M 5.900 6.100 6.350 6.600
12. Operator, controlor date II M 5.100 5.300 5.500 5.700
13. Operator, controlor date III M 4.450 4.600 4.750 4.900
14. Operator, controlor date IV M 3.850 4.000 4.150 4.300
15. Operator, controlor date debutant M 3.700

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Director Salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional 2.900
2. Director adjunct tehnic 1.900
3. Șef secție, laborator, oficiu (cercetare, proiectare, implementare, exploatare etc.) 1.100
4. Șef atelier (proiectare, implementare, exploatare, pregătire și control date etc.) 1.000

ANEXA Nr. 5

UNITĂȚI DE CULTURĂ


 1. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile
  teatrale, muzicale și de cinematografie
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic
I S 11.900 12.350 12.850 13.350
II 10.300 10.700 11.100 11.500
III 8.850 9.200 9.550 9.900
IV 7.650 7.950 8.250 8.550
V 6.600 6.850 7.100 7.350
debutant 6.350
2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), concert maestru
I S 11.500 11.900 12.350 12.850
II 9.900 10.300 10.700 11.100
III 8.550 8.850 9.200 9.550
IV 7.350 7.650 7.950 8.250
V 6.350 6.600 6.850 7.100
3. Dirijor cor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră, instructor canto, instructor balet, secretar literar (muzical), operator imagine (sunet)
I S 11.100 11.500 11.900 12.350
II 9.550 9.900 10.300 10.700
III 8.250 8.550 8.850 9.200
IV 7.100 7.350 7.650 7.950
V 6.100 6.350 6.600 6.850
debutant 5.900
4. Artist liric*), balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, mînuitor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
V 5.100 5.300 5.500 5.700
debutant 4.900
5. Maestru (balet-dans, corepetitor), concert maestru, instructor balet
I M 7.350 7.650 7.950 8.250
II 6.350 6.600 6.850 7.100
III 5.500 5.700 5.900 6.100
IV 4.750 4.900 5.100 5.300
6. Dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist șef partidă, instrumentist, șef orchestră
I M 6.600 6.850 7.100 7.350
II 5.700 5.900 6.100 6.350
III 4.900 5.100 5.300 5.500
IV 4.300 4.450 4.600 4.750
debutant 4.150
7. Maestru artist circ, artist circ
I 10.300 10.700 11.100 11.500
II 8.350 9.200 9.550 9.900
III 7.650 7.950 8.250 8.550
IV 6.600 6.850 7.100 7.350
V 5.700 5.900 6.100 6.350
VI 4.900 5.100 5.300 5.500
debutant 4.750
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, mînuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleur, artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine
I M 6.600 6.850 7.100 7.350
II 5.700 5.900 6.100 6.350
III 4.900 5.100 5.300 5.500
IV 4.300 4.450 4.600 4.750
debutant 4.150
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Regizor scenă, culise, secretar platou
I M 6.350 6.600 6.850 7.100
II 5.500 5.700 5.900 6.100
III 4.750 4.900 5.100 5.300
debutant 4.600
10. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator
I M;G 3.850 4.000 4.150 4.300
II 3.250 3.400 3.550 3.700
debutant 3.150
___________
*) Se vor încadra persoanele cu studii superioare care au ocupat funcția de corist.

 

II. Salarii de bază pentru funcțiile de execuție din presă, edituri, informare documentară, muzee, biblioteci, case de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură
11. Publicist comentator, corespondent în străinătate, redactor de rubrică, redactor, lector
I S 10.300 10.700 11.100 11.500
II 8.850 9.200 9.550 9.900
III 7.650 7.950 8.250 8.550
IV 6.600 6.850 7.100 7.350
debutant 6.350
12. Reporter (fotoreporter, corespondent local), șef agenție publicitate
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
debutant 5.700
13. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar
I S 9.200 9.550 9.900 10.300
II 7.950 8.250 8.550 8.850
III 6.850 7.100 7.350 7.650
IV 5.900 6.100 6.350 6.600
debutant 5.700
14. Referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie*)
I S 8.850 9.200 9.550 9.900
II 7.650 7.950 8.250 8.550
III 6.600 6.850 7.100 7.350
IV 5.700 5.900 6.100 6.350
debutant 5.500
15. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliotecar, referent, redactor
I Învățămîntul
superior
de 3 ani
7.950 8.250 8.550 8.850
II 6.850 7.100 7.350 7.650
III 5.900 6.100 6.350 6.600
IV 5.100 5.300 5.500 5.700
debutant 4.900
18. Restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală
I M 6.850 7.100 7.350 7.650
II 5.900 6.100 8.350 6.600
III 5.100 5.300 5.500 5.700
IV 4.450 4.800 4.750 4.900
debutant, 4.300
17. Bibliotecar, redactor, referent, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor, translator emisie*)
I M 6.850 7.100 7.350 7.650
II 5.900 6.100 6.350 6.600
III 5.100 5.300 5.500 5.700
IV 4.450 4.600 4.750 4.900
V 1.859 4.000 4.150 4.300
debutant 3.700
18. Operator
I M 4.600 4.750 4.900 5.100
II 4.000 4.150 4.300 4.450
debutant 3.850
19. Laborant foto, retușor foto, fotograf
I M 5.990 6.100 6.350 6.600
II 5.100 5.300 5.500 5.700
III 4.450 4.600 4.750 4.900
IV 3.850 4.000 4.150 4.300
debutant 3.700
20. Supraveghetor muzeu, mînuitor carte
I M 4.450 4.600 4.750 4.900
II 3.850 4.000 4.150 4.300
III 3.250 3.400 3.550 3.700
debutant 3.150

*) Funcția de translator emisie se utilizează la Agenția națională de presă „Rompres”.

NOTĂ:

Persoanele din unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

III. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
a) Din unitățile de cultură
1. Director general Salariul corespunzător funcției de execuție 3.600
2. Director general adjunct 3.200
3. Director, redactor șef 3.000
4. Director adjunct, redactor șef adjunct 2.800
5. Șef redacție, secretar general de redacție 1.800
6. Șef serviciu, șef secție 1.500
7. Șef birou, șef oficiu 1.100
b) Din cadrul Agenției naționale de presă „Rompres”
1. Secretar general de agenție Salariul corespunzător funcției de execuție 3.200
2. Redactor șef 3.000
3. Redactor șef adjunct 2.800
4. Secretar general de redacție 1.800

ANEXA Nr. 6

UNITĂȚI SPORTIVE

I. FEDERAȚII SPORTIVE
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Secretar federație, antrenor federal, gradul I 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Secretar federație, antrenor federal, gradul II 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Secretar federație, antrenor federal, gradul III, instructor sportiv I 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Secretar federație, antrenor federal, gradul IV, instructor sportiv II 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Secretar federație, antrenor federal, gradul V, instructor sportiv III 5.700 5.900 6.100 6.350
6. Instructor sportiv debutant 5.500
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Instructor sportiv I, referent I 5.300 5.500 5.700 5.900
8. Instructor sportiv II, referent II 4.600 4.750 4.900 5.100
9. Instructor sportiv III, referent III 4.000 4.150 4.300 4.450
10. Instructor sportiv debutant 3.850

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
11. Președinte federație 3.600
12. Vicepreședinte federație 2.900
13. Secretar general federație**) 2.100

 

II. ALTE UNITĂȚI SPORTIVE
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe categorii de clasificare***)
1. Antrenor (lot național) I 8.850 9.200 9.550 9.900
2. Antrenor categoria II 7.650 7.950 8.250 8.550
3. Antrenor categoria III 6.600 6.850 7.100 7.350
4. Antrenor categoria IV 5.700 5.900 6.100 6.350
5. Antrenor categoria V 4.900 5.100 5.300 5.500
6. Antrenor debutant 4.750

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Președinte club, complex sportiv Salariul corespunzător funcției de execuție de la I, exclusiv gradul profesional I, sau de la II 1.500
2. Vicepreședinte club, complex sportiv 1.100
3. Contabil șef club, complex sportiv 1.100

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

**) Se poate utiliza numai la federațiile de gradul I.

***) Categoria de clasificare de antrenor, în sensul prezentei hotărîri, corespunde gradului profesional.

ANEXA Nr. 7

UNITĂȚI TERITORIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Controlor general S 8.250 8.550 8.850 9.200
2. Controlor vamal gradul I S 7.100 7.350 7.650 7.950
3. Controlor vamal gradul II S 6.100 6.350 6.600 6.850
4. Controlor vamal debutant S 5.900

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Controlor vamal I M 6.100 6.350 6.600 6.850
6. Controlor vamal II M 5.300 5.500 5.700 5.900
7. Controlor vamal III M 4.600 4.750 4.900 5.100
8. Controlor vamal IV M 4.000 4.150 4.300 4.450
9. Controlor vamal debutant M 3.850

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
10. Șef vamă Salariul corespunzător funcției de execuție 3.200
11. Șef vamă adjunct 2.900

ANEXA Nr. 8

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITANII DE POSTURI

I. UNITĂȚI NAVALE
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
1. Comandant instructor S 9.200 9.550 9.900 10.300
2. Șef mecanic instructor S 9.200 9.550 9.900 10.300

 

a) Funcții de execuție pe nave maritime
3. Comandant S 9.550 9.900 10.300 10.700
4. Șef mecanic S 9.200 9.550 9.900 10.300
5. Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 7.950 8.250 8.550 8.850
6. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; II S 6.850 7.100 7.350 7.650
7. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician; III S 5.900 6.100 6.350 6.600
8. Ofițer aspirant S 5.700

 

b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
9. Căpitan M 7.100 7.350 7.650 7.950
10. Șef mecanic M 6.600 6.850 7.100 7.350
11. Ofițer punte M 5.900 6.100 6.350 6.600
12. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 5.700 5.900 6.100 6.350

 

c) Funcții de execuție comune pe nave
13. Șef stație RTG M 5.900 6.100 6.350 6.600
14. Ofițer RTG I M 5.900 6.100 6.350
15. Ofițer RTG II M 5.100 5.300 5.500 5.700
16. Șef echipaj 5.700 5.900 6.100
17. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic M 5.100 5.300 5.500
18. Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 4.600 4.750 4.900
19. Electrician, motorist, motopompist, marinar; debutant 4.450
20. Scafandru autonom 6.350 6.600 6.850
21. Scafandru greu 5.700 5.900 6.100
22. Scafandru debutant 5.500

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
23. Șef grup scafandri Salariul corespunzător funcției de execuție 1.500

 

II. CĂPITANII DE PORTURI
Salarii de bază pentru funcțiile de execuție
A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Căpitan de port, specialist S 10.700 11.100 11.500 11.900
2. Căpitan de port gradul I S 8.850 9.200 9.550 9.900

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Căpitan de port gradul II M 6.850 7.100 7.350 7.650
4. Ofițer de port gradul I M 5.900 6.100 6.350 6.600
5. Ofițer de port gradul II M 5.100 5.300 5.500 5.700
6. Ofițer de port debutant M 4.900

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
7. Director (căpitănii coordonatoare) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600
8. Contabil șef 2.900
9. Căpitan șef port 2.100
10. Șef serviciu 1.900
11. Șef birou 1.500

ANEXA Nr. 9

UNITĂȚI: SANITAR-VETERINARE; CADASTRU ȘI ORGANIZAREA TERITORIULUI;
PROTECȚIA PLANTELOR ȘI CARANTINĂ FITOSANITARĂ; REPRODUCȚIE ȘI SELECȚIE A
ANIMALELOR; CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR, NUTREȚURILOR
ȘI ALIMENTAȚIA ANIMALELOR; CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ,
PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR AGENȚII DE
SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIE A MEDIULUI; REZERVAȚIA BIOSFEREI”DELTA DUNĂRII”; CORPUL DE PAZĂ ȘI INSPECȚIE TULCEA

A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Medic primar veterinar S 10.300 10.700 11.100 11.900
2. Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 8.550 8.850 9.200 9.550
3. Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 7.350 7.650 7.950 8.250
4. Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 6.350 6.600 6.850 7.100
5. Medic veterinar, inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 6.100

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Asistent veterinar I M 6.350 6.600 6.850 7.100
7. Asistent veterinar II, tehnician veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) I M 5.500 5.700 5.900 6.100
8. Asistent veterinar III, tehnician veterinar (hidrolog) II, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) II M 4.750 4.900 5.100 5.300
9. Asistent veterinar IV, tehnician veterinar (hidrolog) III, observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) III M 4.150 4.300 4.450 4.600
10. Asistent veterinar, tehnician veterinar (hidrolog), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog) debutant M 4.000
11. Agent veterinar I Șc. prof. 4.450 4.600 4.750 4.900
12. Agent veterinar II Șc. prof. 3.850 4.000 4.150 4.300
13. Agent veterinar debutant Șc. prof. 3.700

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
14. Guvernator**) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 4.000
15. Director***) 3.600
16. Director adjunct****) 3.200
17. Inginer șef*****) 2.100
18. Șef atelier, șef stație, șef birou, șef fermă, șef centru, șef circumscripție, șef laborator 1.900

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie, geodezie).

**) Se utilizează numai la Rezervația biosferei „Delta Dunării”.

***) La Inspectoratul pentru protecția plantelor și carantină fitosanitară se utilizează funcția de inspector șef, iar la Oficiul de reproducție și selecție a animalelor se utilizează funcția de șef oficiu.

****) La direcțiile de ape se utilizează funcția de director exploatare.

*****) La agențiile de supraveghere și protecție a mediului se utilizează funcția de inspector șef, iar la direcțiile de ape se utilizează funcția de hidrometeorolog șef.

NOTĂ:

 1. Pentru condiții deosebit de periculoase stabilite de Ministerul Agriculturii și Alimentației – epizootii deosebit de grave și altele asemenea – cuantumul sporului poate fi de pînă la 25% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. a) din hotărîre.
 2. Pentru dispensarele medicale cu condiții deosebite de muncă – izolare, dispersare, căi de acces dificile – sporul poate fi de pînă la 50% din salariul de bază și se acordă în condițiile prevăzute la art. 8 lit. d) din hotărîre.

ANEXA Nr. 10

ALTE UNITĂȚI (INSTITUȚII) DIN STRUCTURA UNOR ORGANE CENTRALE SAU LOCALE,
ALTELE DECÎT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 1-9
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II S 3.850 9.200 9.550 9.900
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Referent, inspector; debutant S 6.350

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Referent I M 6.600 6.850 7.100 7.350
7. Referent II M 5.700 5.900 6.100 6.350
8. Referent III M 4.900 5.100 5.300 5.500
9. Referent IV M 4.300 4.450 4.600 4.750
10. Referent debutant M 4.150

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
11. Director general Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 3.600
12. Director general adjunct 3.200
13. Director, inspector șef 3.000
14. Director adjunct, inspector șef adjunct 2.800
15. Șef serviciu, șef secție 1.900
16. Șef birou 1.500

 

NOTĂ:

 

 1. Funcțiile și nivelul de salarizare din prezenta anexă se utilizează la Direcția muzeelor și colecțiilor, Direcția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, Direcția pentru prestări editoriale „ROMLIBRI”, Direcția pentru presă, publicații, tipărituri, precum și la alte instituții finanțate de la bugetul public național.
 2. În funcțiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute în prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățămîntului superior de nivel universitar, care sînt încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respective.
 3. În funcțiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute în prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale încadrați în compartimentele de bază din specialitatea unității respective.

ANEXA Nr. 10A

AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

 

A.
Personal navigant profesionist

Nr. crt. Funcția Nivel studii*) Salariu de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție
1. Personal navigant profesionist, clasa I 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Personal navigant profesionist, clasa a II-a 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Personal navigant profesionist, clasa a III-a 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Personal navigant profesionist, clasa a IV-a 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Personal navigant profesionist, debutant 6.350

 

b) Funcții de conducere
Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Comandant detașament zbor Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale 2.500
2. Comandant aeroclub teritorial A 1.500
3. Comandant aeroclub teritorial B 1.400
4. Comandant adjunct aeroclub teritorial A 1.000
5. Comandant adjunct aeroclub teritorial B 750
6. Șef sector zbor, aeroclub teritorial 600

*) Nivelul studiilor și condicile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.

NOTĂ:

 1. Personalul navigant profesionist este încadrat pe clase profesionale de calificare, astfel:

Clasa I – cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

 1. a) pilot (parașutist) încercător;
 2. b) pilot recepție și control pe toate tipurile de aeronave (la avion minim 2 tipuri).

Clasa a II-a – cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

 1. a) pilot recepție și control pe un tip de aeronavă;
 2. b) parașutist recepție și control;
 3. c) pilot instructor de zbor pe minim 2 tipuri de aeronavă;
 4. d) mecanic navigant recepție și control.

Clasa a III-a – cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

 1. a) pilot instructor pe un tip de aeronavă;
 2. b) instructor parașutist aeronavă;
 3. c) mecanic navigant instructor.

Clasa a IV-a – cuprinde personalul navigant profesionist posesor al următoarelor calificări:

 1. a) pilot instructor debutant pe durata de un an de la obținerea calificării;
 2. b) pilot comandant zbor cu motor;
 3. c) mecanic navigant.

Debutant – personal navigant profesionist debutant.

 1. Personalul navigant profesionist de inspecție și control va beneficia de un salariu mai mare cu 10% față de salariul de bază prevăzut pentru calificarea obținută, pentru timpul efectiv lucrat.
 2. Aeroclub tip A = cu 3-4 activități de zbor;

Aeroclub tip B = cu 1-2 activități de zbor.

 

B.
Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivel studii*) Salariu de bază
Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe clase profesionale – cu studii superioare –
1. Inginer de aviație clasa I S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Inginer de aviație clasa a II-a S 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Inginer de aviație clasa a III-a S 7.650 7.950 8.250 8.550
4. Inginer de aviație clasa a IV-a S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Inginer de aviație debutant S 6.350

 

b) Funcții de execuție pe clase profesionale
1. Tehnician de aviație clasa I M 6.850 7.100 7.350 7.650
2. Tehnician de aviație clasa a II-a M 5.900 6.100 6.350 6.600
3. Tehnician de aviație clasa a III-a M 5.100 5.300 5.500 5.700
4. Tehnician de aviație clasa a IV-a M 4.600 4.750 4.900
5. Tehnician de aviație debutant M 4.450
6. Mecanic de aviație clasa I Școală tehnică av. sau echiv. 7.350 7.650 7.950
7. Mecanic de aviație clasa a II-a Idem 6.600 6.850 7.100
8. Mecanic de aviație clasa a III-a Idem 5.900 6.100 6.350
9. Mecanic de aviație clasa a IV-a Idem 5.300 5.500 5.700
10. Mecanic de aviație clasa a V-a Idem 4.750 4.900 5.100
11. Mecanic de aviație debutant Idem 4.600
12. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) clasa I Școală profe- sională sau M 6.600 6.850 7.100
13. Idem clasa a II-a Idem 5.900 6.100 6.350
14. Idem clasa a III-a Idem 5.300 5.500 5.700
15. Idem clasa a IV-a Idem 4.750 4.900 5.100
16. Idem – debutant Idem 4.600
17. Maistru de aviație clasa I Școală maiștri aviație 7.650 7.950 8.250 8.550
18. Maistru de aviație clasa a II-a Școală maiștri aviație 6.600 6.850 7.100 7.350
19. Maistru de aviație clasa a III-a Școală maiștri aviație 5.700 5.900 6.100 6.350

 

c) Funcții de conducere
Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Șef serviciu, sector, secție Salariul de bază corespunzător funcției de execuție și clasei profesionale 1.900
2. Șef birou, atelier, laborator, grupa LR 1.500
3. Șef sector tehnic aeroclub teritorial 600

NOTĂ:

 1. Încadrarea ca personal tehnic aeronautic, conform normelor interne și internaționale pentru Aviația Civilă se menține numai dacă licența de funcționare pentru tipurile de aeronave din dotare este în vigoare.
 2. Încadrarea în clase profesionale se stabilește de Consiliul de administrație al Aeroclubului României cu acordul Departamentului Aviației Civile.

 

C.
Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivel studii*) Salariu de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist, gradul I S 10.300 10.700 11.100 11.500
2. Meteorolog aeronautic specialist, gradul II S 8.850 9.200 9.550 9.900
3. Meteorolog aeronautic specialist, gradul III S 7.650 7.950 8.250 8.650
4. Meteorolog aeronautic specialist, gradul IV S 6.600 6.850 7.100 7.350
5. Meteorolog aeronautic specialist, debutant S 6.350

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Meteorolog aeronautic I M + curs calific. 5.700 5.900 6.100 6.350
2. Meteorolog aeronautic II Idem 4.900 5.100 5.300 5.500
3. Meteorolog aeronautic III Idem 4.300 4.450 4.600 4.750
4. Meteorolog aeronautic debutant Idem 4.150
5. Controlor trafic operațiuni auxiliare I Idem 6.600 6.850 7.100 7.350
6. Controlor trafic operațiuni auxiliare II Idem 5.700 5.900 6.100 6,350
7. Controlor trafic operațiuni auxiliare III Idem 4.900 5.100 5.300 5.500
8. Controlor trafic operațiuni auxiliare IV Idem 4.300 4.450 4.600 4.750
9. Controlor trafic debutant Idem 4.150

 

c) Funcții de conducere
Funcția Indemnizaț ia de conducere maximă
1. Șef serviciu informare zbor, meteo, navigație Salariul de bază corespunzăto r funcției de execuție 1.900

NOTĂ:

 1. Personalul meteo aeronautic și de control trafic aerian poate fi menținut în funcție numai dacă are licența de funcționare în vigoare.
 2. Pînă la obținerea calificării inițiale și licenței de funcționare, personalul operativ (meteorologi și controlori de trafic aerian) aeronautic va fi salarizat ca debutant.

ANEXA Nr. 11

 


ACTIVITATEA DE ADMINISTRAȚIE (CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
INVESTIȚII PROPRII, CONTENCIOS ETC.), DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV,
GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE-REPARAȚII ȘI DE DESERVIRE DIN UNITĂȚILE
PENTRU CARE SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIILOR DE
SPECIALITATE SÎNT PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. 1-10
Salarii de bază

A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer specialist*) S 9.200 9.550 9.900 10.300
2. Inginer, economist, referent, administrator publicații, administrator editură; gradul I S 7.950 8.250 8.550 8.850
3. Inginer, economist, referent, administrator publicații, administrator editură; gradul II S 6.850 7.100 7.350 7.650
4, Inginer, economist, referent, administrator publicații, administrator editură; gradul III S 5.900 6.100 6.350 6.600
5. Inginer, economist, referent, administrator publicații, administrator editură; debutant S 5.700
6. Subinginer I, conductor arhitect I, arhivist I S. ing.; I.P.3 7.100 7.350 7.650 7.950
7. Subinginer II, conductor arhitect II, arhivist II S. ing.; I.P.3 6.100 6.350 6.600 6.850
8. Subinginer III, conductor arhitect III, arhivist III S. ing.; I.P.3 5.300 5.500 5.700 5.900
9. Subinginer, conductor arhitect, debutant S. ing.; I.P.3 5.100

 

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 5.900 6.100 6.350 6.600
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 5.100 5.300 5.500 5.700
12. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 4.450 4.600 4.750 4.900
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 4.000 4.150 4.300
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.850
15. Administrator I M 6.850 7.100 7.350 7.650
16. Administrator II M 5.900 6.100 6.350 6.600
17. Administrator III M 5.100 5.300 5.500 5.700
18. Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 4.600 4.750 4.900 5.100
19. Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 4.000 4.150 4.300 4.450
20. Secretar, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 3.850
21. Funcționar I M 5.100 5.300 5.500 5.700
22. Funcționar II M 4.450 4.600 4.750 4.900
23. Funcționar III M 3.850 4.000 4.150 4.300
24. Funcționar debutant M 3.700
25. Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; I M 5.100 5.300 5.500 5.700
26 Casier, șef depozit, magaziner, arhivar; II M; G 4.450 4.600 4.750 4.900
27. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
28. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 3.700
29. Șef formație pază-pompieri, portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 3.850 4.000 4.150
30. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 3.400 3.550 3.700
31. Curier I 3.550 3.700 3.850
32. Curier II 3.150 3.250 3.400
33. Maistru I 6.600 6.850 7.100 7.350
34. Maistru II 5.700 5.900 6.100 6.350
35. Maistru III 4.900 5.100 5.300 5.500
36. Muncitor P*) 6.350 6.600 6.850
37. Muncitor II**) 5.700 5.900 6.100
38. Muncitor III**) 5.100 5.300 5.500
39. Muncitor IV**) 4.600 4.750 4.900
40. Muncitor V**) 4.150 4.300 4.450
41. Muncitor VI**) 3.700 3.850 4.000
42. Muncitor necalificat 3.400 3.550 3.700

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
43. Director Salariul corespunzător funcției de execuție 3.600
44. Director adjunct 2.900
45. Contabil șef 2.100
46. Inginer șef 2.100
47. Șef serviciu, șef secție 1.900
48. Șef birou, șef atelier 1.500

 

SERVICII DE CONTENCIOS Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate A. Funcții de execuție
Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază Gradația
1 2 3 4
1. Consilier juridic gradul I S 7.950 8.250 8.550 8.850
2. Consilier juridic gradul II S 6.850 7.100 7.350 7.650
3. Consilier juridic gradul III S 5.900 6.100 6.350 6.600
4. Consilier juridic debutant S 5.700

 

B. Funcții de conducere
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă
1. Șef serviciu 1.500
2. Unități bugetare, indiferent de nivelul lor, în care serviciul de contencios este încadrat cu un singur consilier juridic 1.000

NOTĂ:

 1. ing. = învățămînt superior de subingineri sau conductori arhitecți.

I.P.3 = învățămînt pedagogic de 3 ani.

*) Se utilizează numai în unitățile dotate cu aparatură de înaltă complexitate și tehnicitate, cu avizul ministerului sau organului central de care aparține unitatea.

**) Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, ținînd seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit indicatorului tarifar de calificare elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

ANEXA Nr. 12

CONDIȚII
privind angajarea și avansarea personalului în funcții

 1. Angajarea personalului într-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unității.
 2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să fie cetățean român, în anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale interesate sau instituțiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în funcție de necesitate, angajarea unor specialiști, cetățeni străini;

– să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățămînt, pentru absolvenții care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei care se angajează;

– să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată.

 1. În cadrul fiecărei unități bugetare, conducerea unității constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și competența profesională a candidaților.

Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia și, dacă este cazul, 2-3 specialiști din învățămîntul superior de specialitate, din unități de cercetare de profil, ori din ministerul, organul central sau local coordonator. Reprezentanții numiți în comisie din afara unităților bugetare vor fi desemnați de conducătorul instituției unde sînt încadrați. Comisia va fi condusă de un președinte desemnat de membrii comisiei și un secretar ce va fi numit de conducătorul unității. Secretarul răspunde de buna organizare și desfășurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condițiilor de studii și a altor condiții prevăzute de lege.

 1. Toate posturile vacante la unitățile bugetare vor fi scoase la concurs, o dată pe an, la o dată fixă stabilită de conducerea acestora, publicarea făcîndu-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afișarea acestora la sediul unităților respective cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii concursului.
 2. În mod excepțional, dacă ministerele, organele centrale sau prefecturile consideră strict necesar ca unele posturi vacante să fie ocupate cu titulari înainte de data stabilită pentru publicarea anuală a posturilor vacante, acestea se vor putea publica în presa centrală, locală sau se vor afișa la sediul unității cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii concursului.
 3. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publica și data și locul susținerii concursului, precum și modalitățile de informare privind condițiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziția solicitanților de către unitate;
 4. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, organ central sau prefectură și va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire și avansare a personalului ce se organizează la nivelul fiecărui minister, organ central sau prefectură, în condițiile stabilite de ministru, conducătorul organului central sau de prefect.
 5. Concursul constă într-o probă scrisă și o probă orală.

Probele scrise și orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la fiecare probă cel puțin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obținute, comisia de examinare va stabili ordinea reușitei la concurs.

La medii egale obținute la probele scrise și orale, comisia va stabili candidatul reușit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, aspirantură, cursuri postuniversitare și altele).

Pentru funcțiile de pază, de deservire și de întreținere a curățeniei, stabilite de conducătorul unității, concursul va consta dintr-o probă practică.

 1. Dosarele cuprinzînd notele obținute de candidați la concurs, împreună cu toate actele acestora, vor fi depuse la președintele comisiei de angajare, pregătire și avansare din ministerul, organul central sau prefectura în structura cărora se află unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificării se comunică unității, care va afișa lista candidaților admiși la concurs. În termen de 3 zile de la afișare se pot face eventualele contestații. Contestațiile se analizează și se soluționează de conducerea ministerului sau organului central și se comunică în termen de 5 zile petiționarului.

După confirmarea de către ministere, celelalte organe centrale și prefecturi a rezultatelor obținute la concurs, se fac comunicările către candidații reușiți și către persoanele care urmează să fie angajate.

 1. Candidații cărora li s-a aprobat angajarea sînt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoștință. În cazul neprezentării la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmînd să se comunice următoarei persoane declarate reușită la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
 2. Condițiile prevăzute la pct. 9 și 10 se aplică și specialiștilor angajați pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanță deosebită pentru o perioadă determinată, în situația în care unitatea nu are asemenea specialiști sau nu pot fi executate cu angajații unității.
 3. Persoanele angajate pe funcții de conducere vor fi supuse unei perioade de probă, potrivit legii.

Dacă, la sfîrșitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivată de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor șefului ierarhic, ale conducătorului unității sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, rămîne sau va fi trecută pe un post de execuție vacant potrivit pregătirii și competenței sau, după caz, i se desface contractul de muncă.

(1) Ocuparea funcțiilor de director general, director, respectiv a celor de adjunct și asimilatele acestora, se face prin numire de către ministrul sau conducătorul organului central respectiv, din rîndul specialiștilor care sînt încadrați în gradul profesional I, II sau III. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător și acestor funcții.

(2) Prevederile de mai sus se aplică și în cazul conducătorilor unităților de învățămînt, cercetare, sanitare, de cultură și a altor unități, care ar urma să fie aleși sau numiți, conform statutelor sau altor reglementări specifice domeniilor respective.

(3) Criteriile pentru angajarea și avansarea în grade și trepte profesionale, precum și pentru promovarea în funcții superioare a personalului de specialitate din unitățile de învățămînt, cercetare, sanitare, de cultură și organele administrației de stat, se stabilesc prin statute sau alte reglementări specifice acestor instituții.

ANEXA Nr. 13

DREPTURILE
care se acordă personalului de specialitate trimis în străinătate, pe contul organizațiilor sau la invitația altor parteneri externi, pentru acțiuni științifice, culturale, artistice, sportive și altele

 1. Personalului trimis în străinătate pentru o perioadă de pînă la 3 luni i se acordă, în țară, salariul integral și celelalte drepturi aferente, în lei.

În cazul deplasărilor care depășesc 3 luni, personalul respectiv beneficiază în țară de o indemnizație lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază și sporul de vechime, corespunzător funcției și gradului profesional, după cum urmează:

– 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreținerea locuinței;

– 25% pentru fiecare copil sau părinte, aflați în întreținere legală, sau soț (soție) care nu realizează venituri proprii.

Suma acordată potrivit celor de mai sus nu poate depăși 100% din salariul de bază și sporul de vechime avute în ultima lună anterioară plecării în străinătate.

Alocația de stat pentru copii se va plăti în continuare, potrivit legii.

 1. Perioada deplasării în străinătate se consideră vechime în muncă.
 2. Conducerea unității trimițătoare poate aproba:
 3. a) suportarea, din bugetul de venituri și cheltuieli, a costului în lei a biletului de călătorie (dus-întors), pînă la destinație, pentru transportul internațional cu trenul clasa I, vagon de dormit, cu loc în cușetă de 2-4 locuri sau cu avionul la clasa economică;
 4. b) acordarea, din fondurile valutare proprii, a unei sume minime în valută – în situația în care unitățile dispun de asemenea fonduri – rambursabilă la înapoierea din deplasare, necesară pentru asigurarea unor cheltuieli imediate la sosirea în străinătate (taxe aeroport, transport urban etc.).
 5. Personalul trimis în străinătate, care realizează venituri în valută pe bază de contracte ori în mod întîmplător, sub formă de onorarii din conferințe sau consultanță, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare din activitatea științifică, culturală, artistică, sportivă, publicistică sau de altă natură, are obligația ca în termen de 10 zile de la data înapoierii din străinătate sau de la data încasării veniturilor în țară să declare aceste venituri la unitatea trimițătoare și la Banca Română de Comerț Exterior, în scopul recuperării cheltuielilor efectuate de unitatea trimițătoare. Persoanele care nu declară în termen de 15 zile de la înapoierea în țară sumele încasate vor suporta în valută cheltuielile efectuate de unitatea trimițătoare, majorate cu 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere.

Bursele sau sumele în valută acordate de partenerul extern în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, cazate, școlarizare și transport, precum și a altor cheltuieli uzuale nu sînt supuse obligației de declarare.

 1. Prevederile prezentei anexe se aplică următoarelor acțiuni:
 2. a) documentare, schimb de experiență, burse sau cursuri și stagii de specializare sau perfecționare;
 3. b) studii de învățămînt postuniversitar și efectuarea doctoratului;
 4. c) participarea la congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte forme de reuniuni și manifestări științifice, culturale, artistice, sportive și altele;
 5. d) primiri de titluri, grade profesionale, distincții sau premii conferite pentru realizări științifice, culturale, artistice, sportive și altele;
 6. e) desfășurarea unei activități temporare științifice, culturale, artistice, sportive și altele, fără dobîndirea calității de salariat al partenerului extern, precum și pentru ținerea de cursuri în calitate de profesor vizitator.
 7. Trimiterea în străinătate pentru acțiunile prevăzuți la pct. 5 se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Atunci cînd partenerii externi nu au stabilit nominal persoana invitată și există mai mulți candidați care îndeplinesc condițiile pentru participarea la acțiunea respectivă, selecția candidaților se va realiza prin concurs organizat, potrivit prevederilor din anexa nr. 12 la prezenta hotărîre, de unitatea care a primit invitația organizatorilor din străinătate.

 1. Personalul aflat în străinătate pentru acțiunile de la pct. 5 lit. a), b) și e) primește aceste drepturi de la data trimiterii în străinătate.

www.pensii.ro -Legislație

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *