HG 430/2008 – metodolgia de evaluare si incadrare in grad de handicap

author
24 minutes, 50 seconds Read

Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și METODOLOGIE din 16 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
─────────────────
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 16 aprilie 2008.


METODOLOGIA

privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

*) Metodologia a fost modificată prin HG 927/2016.

Articolul 1

(1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local din cadrul fiecărui sector al municipiului Bucureşti.
(2) Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentei metodologii.
Articolul 2
Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele prevăzute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicată, după cum urmează:
a) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
b) stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă;
c) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condițiile legii;
d) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecția copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap.
e) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
f) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
g) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
h) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.
Articolul 3
(1) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciul de evaluare complexă.
(2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1.
Articolul 4
În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, prevăzute la art. 2 lit. b), comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
Articolul 5
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. c), comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap:
a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.
Articolul 6
(1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 2 lit. f), se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.
(2) Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, de la DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse.
(4) Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. (2);
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.
(5) Documentele medicale menţionate la alin. (4) lit. c) sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
(6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la alin. (4):
a) se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
c) se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către DGASPC.
(7) Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (4), şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.
(8) Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.
(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. (9), se suportă din bugetul DGASPC.
Articolul 7
În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la registratura DGASPC, care o va transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexă.
Articolul 8
(1) Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare.
(2) Modificarea componenței nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condițiile prevăzute la alin. (1).
(3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcționează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.
Articolul 9
(1) Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.
(2) Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
(3) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.
(4) Membrii comisiilor de evaluare, cu excepţia preşedintelui, constituite conform legii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizaţiei se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. Indemnizaţia de şedinţă se obţine împărţind cuantumul lunar la numărul de şedinţe stabilit de preşedinte pentru luna respectivă şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă.
(5) Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit potrivit alin.(4).
(6) Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul majorităţii membrilor.
Articolul 10
(1) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
(2) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.
Articolul 11
Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
Articolul 12
(1) Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză.
(2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de evaluare în condiţiile alin. (1) şi aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
(3) Comisia de evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.
Articolul 13
(1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
(3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
(4) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
(5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Articolul 14
(1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, de către Comisia superioară, care funcţionează în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Articolul 15
(1) În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul prevăzut la art. 8 alin. (3) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
(2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
c) ţine evidența desfășurării şedinţelor;
d) întocmeşte procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;
e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
f) gestionează registrul de procese-verbale;
g) gestionează registrul de contestaţii;
h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.
Articolul 16
(1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
(2) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
Articolul 17
(1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţă de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
(2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
(3) Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
(4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.
Articolul 18

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA 1 la metodolgie ..

CONSILIUL JUDEŢEAN ………./CONSILIUL LOCAL ……
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Nr. …../…..
CERTIFICAT
de încadrare în grad de handicap
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ………, CNP ………., având domiciliul în ….., str. …….. nr. …. , bl. …., sc. …, et. …, ap. ., sectorul ……., statut social:

1. fără venit;

2. cu pensie de urmaş;

3. cu pensie de invaliditate;

4. cu pensie de limită de vârstă;

5. salariat.

6. altele …….., stabileşte următoarele:
I. Se încadrează în gradul de handicap ………………………..
A. Cod boală ……………….., cod handicap ………………..
B. Deficienţa funcţională:
● uşoară;
● medie;
● accentuată;
● gravă: – cu asistent personal;
– fără asistent personal;
– cu indemnizaţie de însoţitor;
– fără indemnizaţie de însoţitor.*)
II. Nu se încadrează în grad de handicap
Motivare ………………………………………
III.Data dobândirii handicapului**) …………, documentul ………….
_________
Notă *) În cazul pensionarilor de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizaţie de însoţitor conform art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă **) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionare în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
IV. Valabilitate: – 6 luni – 12 luni – permanent
V. Termen de revizuire ……………………………………………
Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
PREŞEDINTE,                                                                     Membri,
………..                                                                                        ………
Secretar,
…………….

Anexa 2
───────
la metodologie
──────────────
CONSILIUL JUDEŢEAN ………./CONSILIUL LOCAL ……
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Nr. …../…..
PROGRAM INDIVIDUAL
de reabilitare şi integrare socială
Numele ……………. prenumele ………….., CNP ……………….
I. ACŢIUNI MEDICALE
– tratament medicamentos ……………………………………
– tratament chirurgical/ortopedic ……………………………
– asistenţă medicală la domiciliu/în ambulatoriu ………………
– kinetoterapie/fizioterapie ………………………………..
– gimnastică medicală ………………………………………
– ergoterapie/terapie ocupaţională …………………………..
– psihoterapie …………………………………………….
– meloterapie ……………………………………………..
– artterapie ………………………………………………
– altele ………………………………………………….
II. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE/PROFESIONALE
– orientare profesională/reorientare …………………………
– calificare în muncă/recalificare …………………………..
– învăţământ în unităţi şcolare obişnuite/speciale …………….
– încadrare în muncă ……………………………………….
– loc de muncă protejat …………………………………….
– atelier protejat …………………………………………
– muncă la domiciliu ……………………………………….
– unitate protejată ………………………………………..
– unitate economică ………………………………………..
– reducerea programului de lucru …………………………….
– condiţii ambientale ………………………………………
III. ACTIVITĂŢI/SERVICII SOCIALE
– asistenţă şi îngrijire la domiciliu ………………………..
– mijloace de autoservire …………………………………..
– asistent personal/însoţitor ……………………………….
– asistent personal profesionist …………………………….
– asistenţă socială prin centre de zi publice/private ………….
– asistenţă socială prin centre rezidenţiale publice/private ……
IV. DATA DE REVIZUIRE ………………………………………
PREŞEDINTE,                                                                   Membri,
…………..                                                                               ………..
Secretar,
………..

Anexa 3
───────
la metodologie
───────────────
CONSILIUL JUDEŢEAN ………/CONSILIUL LOCAL …….
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Nr. ……/…..
CERTIFICAT
de orientare profesională
Se atestă că doamna/domnul,
Numele …… prenumele ………., CNP ………………..
Adresa: str. ………. nr. …. , bl. …. , sc. …., ap. …, localitatea …………, judeţul/sectorul …., încadrat în gradul de handicap ………, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. …. din data …., poate beneficia de orientare şi formare profesională în domeniul ………….
PREŞEDINTE,                                                                       Membri,
…………                                                                                        …………
Secretar,
……….
Prezentul certificat poate fi adus la cunoștință agențiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă.

Anexa 4
───────
la metodologie
──────────────
CERERE – TIP
de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap
Nr. ……./……..
Doamnă/Domnule Director,
Subsemnatul(a) …….., domiciliat(ă) în …….., str. ……… nr. …., bl. …, sc. …., et. …., ap. …., sectorul/judeţul ……, telefonul ….., actul de identitate ……. seria …. nr. …., CNP …….., solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.
Data Semnătura
…………. …………..
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
– copie de pe documentele de identitate;
– documente medicale: – referat stare prezentă, de la medicul specialist;
– scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie;
– anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.
Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului/Sectorului ………….

Anexa 5
────────
la metodologie
───────────────
Nr. ………./……….
SCRISOARE MEDICALĂ
Numele ……… prenumele ………, CNP ……., vârsta ………….
1. Anamneza
– antecedente personale patologice ………………………………
2. Diagnosticul medical
– principal …………………………………………………..
– altele ……………………………………………………..
3. Certificatele medicale actuale (se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
4. Internări în spital (data, instituţia emitentă şi diagnosticul la ieşirea din spital)
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
5. Persoana – este deplasabilă;
– nu este deplasabilă.
Data completării …………….
Semnătura şi parafa medicului de familie
………………………………….
Anexa 6
───────
la metodologie
──────────────
PRIMĂRIA ……………….
Nr. ……/……

ANCHETĂ SOCIALĂ
– model-cadru –

Data evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scopul efectuării anchetei sociale este stabilirea statutului şi a contextului social în care persoana trăieşte.
I. PERSOANA EVALUATĂ
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . ap. . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sectorul . . . . . . ., codul poştal . . . . ., telefon . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . ., profesia . . . . . . . . . . . . . . . . , ocupaţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studii: fără; primare; gimnaziale; medii; superioare
C.N./C.P./B.I./C.I.: seria . . . . nr. . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . /. . . . /. . . . . . ., valabilitatea: . . . . . . . . . . ,
CNP: I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I _ I
S A A L L Z Z N N N N N C
Certificat de încadrare în grad de handicap (anterior) nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . ., gradul . . . . . . . . . . ., codul handicapului . . . . . . . . . . , valabilitatea certificatului: data de revizuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starea civilă: necăsătorit; căsătorit; văduv de la data . . . . . . ; divorţat
de la data . . . . . . . . . . ;
despărţit în fapt; altele: . . . . . . . . . . . . . . ,
Copii: da / nu (dacă da, completaţi tabelul de mai jos):

Numele Prenumele CNP Adresa Telefonul

Medic familie/curant . . . . . . . . /. . . . . . (numele şi prenumele), adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefonul . . . . . . . . . . . . ,
II. REPREZENTANT LEGAL
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . . .
Calitatea: soţ/soţie; fiu/fiică; rudă, relaţia de rudenie . . . . . . . . . . . . ; alte persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locul şi data naşterii . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , vârsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Telefon acasă . . . . . . . . . . ., serviciu . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . ,
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. AUTONOMIA ŞI STATUTUL FUNCŢIONAL AL PERSOANEI
ACTIVITĂŢI ZILNICE
Igiena corporală: fără ajutor; necesită îngrijire/ajutor: incontinenţă ocazională:
– parţial;
– integral.
Îmbrăcat/Dezbrăcat: autonomă; dependentă de altă persoană:
– parţial;
– integral.
Servire şi hrănire: singură; necesită ajutor:
– parţial;
– integral.
Mobilizarea: singură; necesită ajutor/îngrijire:
– parţial;
– permanent.
Dispozitive utilizate la deplasare: fără dispozitive: cu dispozitive:
– baston; – scaun rulant;
– cadru. – cadru;
– altele . . . . . . .
Deplasare în interiorul locuinţei: singură;
-necesită ajutor;
-imobilizată la pat.
Deplasare în exteriorul locuinţei: singură;
-necesită ajutor parţial;
-depinde de alţii.
Utilizarea mijloacelor de comunicare: singură;
-necesită ajutor;
-depinde de alţii (telefon/alarmă/sonerie).
ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE
Prepararea hranei/Hrănirea: singură;
-necesită ajutor;
-depinde de alţii:
– la preparare;
– la servire.
Activităţi gospodăreşti: singură;
la activităţi uşoare se descurcă;
este incapabilă (curăţenie cameră, spălat haine,
vase etc.):
– total;
– parţial.
Gestionarea propriilor venituri: ştie;
-necesită ajutor;
-este incapabilă.
Efectuarea de cumpărături: singură;
-necesită ajutor;
-depinde de alţii.
Conformarea la recomandările medicale: singură;
-necesită dozare şi pregătire;
-depinde de alţii.
Utilizare mijloace de transport: singură;
-numai însoţită.
Participarea la activităţi pe timp liber: (ascultă radio, vizionează TV, citeşte etc.)
Activităţi realizate:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spontan
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
antrenat
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nu poate/Este indiferentă
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mod de realizare a instrucţiunilor:
îşi poate aduce aminte şi poate îndeplini o secvenţă de instrucţiuni (o listă de cumpărături etc.);
îşi poate aduce aminte instrucţiunile şi le poate îndeplini mai târziu (un mesaj de la locul de
poate urma o instrucţiune simplă care poate fi îndeplinită atunci şi în acel loc.
2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ŞI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI
Acuitate vizuală: acuitate vizuală completă;
distinge feţe şi obiecte de dimensiuni mari;
cecitate relativă (se poate orienta, evită obstacole);
cecitate absolută (vede numai umbre şi lumini).
Comunicarea:
vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles; capabil să ofere informaţii exacte;
unele dificultăţi în vorbire; lipsa clarităţii şi a fluenţei (are tendinţa de a se bâlbâi), dar foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care îl cunosc bine;
se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice;
nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume.
Orientarea: fără probleme
dezorientare:
– în spaţiu;
– în timp;
– faţă de alte persoane.
Memoria: păstrată; afectată parţial; afectată în totalitate.
Probleme comportamentale: persoana evaluată se răneşte singură;
agresiune fizică faţă de alţii;
acţiuni exagerate;
distruge obiecte;
are nevoie de multă atenţie.
III. EVALUARE SOCIALĂ
A. Locuinţă: casă; apartament la bloc; alte situaţii.
Situaţia juridică a locuinţei (proprietate personală etc.) . . . . . . . . . .
Situată la: parter; etaj; acces lift.
Se compune din:
nr. camere . . . . . . .; bucătărie; baie; duş; wc: situat în interior/în exterior.
Încălzire: fără; centrală; cu lemne/cărbuni; gaze; cu combustibil lichid.
Apă curentă: da; rece/ caldă; alte situaţii . . . . . . . . . . .
Condiţii de locuit: – luminozitate: adecvată; neadecvată;
– umiditate: adecvată; igrasie.
Igienă: adecvată; neadecvată.
Dotări: aragaz; maşină de gătit; frigider; maşină de spălat; radio; televizor; aspirator.
Concluzii privind riscul ambiental:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Reţea de familie: trăieşte singur; cu soţ/soţie; cu copii; cu alte rude; cu alte persoane.
– una dintre persoanele cu care locuieşte este:
bolnavă; cu dizabilităţi/handicap; dependentă de alcool;
– este ajutat de familie:
da; cu bani; cu mâncare; activităţi de menaj; nu;
– relaţiile cu familia sunt: bune; cu probleme; fără relaţii;
– există risc de neglijare: da; nu
(dacă da, specificaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
– există risc de abuzare: da; nu
(dacă da, specificaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[] Informaţii relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluată (numele şi prenumele, gradul de rudenie, adresa, telefonul);
Atenţie! Va/Vor fi menţionată/menţionate persoana/persoanele care asigură sprijinul şi/sau îngrijirea persoanei evaluate.
[] PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENŢĂ:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calitatea: soţ/soţie; fiu/fiică; rudă, relaţia de rudenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alte persoane . . . . . . . . . . . .
Locul şi data naşterii . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . , vârsta . . . . . . . . . . .,
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Telefon acasă . . . . . . . . . . serviciu . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . .,
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Reţea de prieteni, vecini:
– are relaţii cu prietenii, vecinii: da; nu; relaţii de întrajutorare;
– relaţiile sunt: permanente; ocazionale;
– este ajutat de prieteni/vecini pentru: cumpărături; activităţi de menaj; deplasare în exterior;
– participă la: activităţi ale comunităţii; activităţi recreative;
– comunitatea îi oferă un anumit suport: da; nu
Dacă da, specificaţi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Evaluarea situaţiei economice:
venit lunar propriu, reprezentat de (înscrieţi sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se trasează linie):
– pensie de asigurări sociale de stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– pensie pentru agricultori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– pensie I.O.V.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– indemnizaţie pentru persoană cu handicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– pensie de urmaş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– alocaţie de stat pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– alte venituri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sursa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
E. Rezultatele evaluării:
– Tratamentul şi îngrijirea socio-medicală se pot realiza la domiciliul persoanei:
da; nu
Dacă nu, se vor preciza cauzele:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Nevoile identificate: 1. . . . . . . . . . . . . . . . .;
-. . . . . . . . . . . . . . . . . etc.
– Oferta locală de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate: 1. . . . . . . . . . ;
2. . . . . . . . . . . etc.
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asistent social: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa 7
───────
la metodologie
───────────────
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ……….
SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Dosar nr. ……………………..
Data înregistrării ……………..
RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ
I. DATELE DE IDENTIFICARE
a) Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Locul naşterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actul de identitate: C.N./B.I./C.I./C.P./. . . . seria: . . . . nr.: . . . . . . valabilitatea: . . . . . . . . . .
TELEFON . . . . . . . . . .
Persoana de contact/persoana de sprijin:
Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. de telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsurile de protecţie specială de care a beneficiat persoana cu handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. REZULTATELE EVALUĂRII
1. Rezultatele evaluării sociale:
Date relevante privind evaluarea socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările asistentului social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Rezultatele evaluării medicale:
Date relevante privind evaluarea medicală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările medicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Rezultatele evaluării psihologice:
Date relevante privind evaluarea psihologică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările psihologului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Rezultatele evaluării vocaţionale:
Date relevante privind evaluarea vocaţională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările psihopedagogului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:
Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările psihopedagogului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:
Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. CONCLUZII
Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propunerea privind orientarea profesională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ
Asistent social,
. . . . . . . . . . . .
Medic specialist,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Psiholog,
. . . . . . . . . . . .
Alţi specialişti

www.pensii.ro, contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *