salarizare personal trafic aerian

HG 439/1991

author
27 minutes, 57 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 439 din 21 iunie 1991 privind salarizarea personalului din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România

EMITENT
  • GUVERN

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 1 iunie 1992

Guvernul României hotărăşte:

Capitolul 1 Dispoziţii generale


Articolul 1

Salarizarea personalului din unităţile Regiei Autonome Administraţia Naţionala a Aeroporturilor se face ţinînd seama de specificul şi importanţa deosebită a activităţii desfăşurate.


Articolul 2

(1) Salariile personalului din unităţile Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor cuprind:
– salariile de baza care se stabilesc în raport cu complexitatea sarcinilor, a răspunderii şi a nivelului de pregătire necesar funcţiei ocupate;
– sporuri la salariul de baza: pentru vechime în munca şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza;
– premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizarile pe ansamblul unităţii.
(2) Pe lîngă drepturile de salarii se pot acorda şi alte drepturi şi facilităţi reglementate prin acte normative specifice.


Capitolul 2   Salarii de baza

Articolul 3

(1) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sînt diferenţiate pe funcţii şi în cadrul fiecărei funcţii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sînt stabilite pe 3-4 gradatii.
(2) Salariile de baza pentru personalul de execuţie prevăzute în anexele la prezenta hotărîre sînt diferenţiate în raport de mărimea unităţilor.
(3) Diferentierea unităţilor în raport de mărimea lor se face de către Consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor ţinînd cont de criteriile specifice activităţii desfăşurate.
(4) Salariile de baza pentru personalul de conducere-şef birou, şef atelier, şef serviciu, şef secţie, director şi director general, adjunctii şi asimilaţii acestora – prevăzute în anexele la prezenta hotărîre sînt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei obţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinită, mărimea unităţii precum şi de ponderea muncii de conducere, faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul unităţii, sau după caz, al organului care îl numeşte în funcţia de conducere, în raport cu rezultatele obţinute, cu mărimea unităţii şi cu răspunderea ce-i revine.
(5) Ponderea funcţiilor de conducere nu poate depăşi 15% din totalul personalului din regia autonomă şi se defalca ca număr pe unităţi de consiliul de administraţie.


Articolul 4

(1) Trecerea personalului în gradatia imediat superioară se face o dată pe an, pentru întregul personal, de regula, la începutul anului bugetar, la propunerea şefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea consiliului de administraţie pentru personalul propriu şi comitetului director pentru unităţile componente. Pentru persoanele care ocupa funcţii de conducere, trecerea în gradatia imediat superioară se face de organul care aproba numirea în aceste funcţii.
(2) Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul „Bun” sau „Foarte bun” în anul precedent.
(3) Angajarea şi avansarea în funcţii, grade, trepte profesionale se face prin concurs în raport de competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea la avansarea în funcţie se face la gradatia I sau la o gradatie care să îi asigure o creştere egala cu o clasa de salarizare sau cu doua clase.
(4) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărîre, cu salariul de debutant.
(5) În mod excepţional pentru cadre de o valoare deosebită consiliul de administraţie poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară fără îndeplinirea condiţiilor de vechime specificate în alineatul precedent.


Articolul 5

Activitatea profesională se apreciază anual cu calificativul „Foarte bun”, „Bun”, „Satisfăcător” săi „Slab”.


Capitolul 3  Sporuri la salariul de baza

Articolul 6

(1) Pentru vechimea în munca şi rezultatele obţinute în activitate, salariaţii beneficiază de un spor de vechime calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cotele din salariul de bază
Pentru personalul operativ, de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil Pentru restul personalului
1 2 3
între 1 şi 3 ani 11%
între 3 şi 5 ani 12% 3%
de la 5 la 10 ani 15% 6%
de la 10 la 15 ani 18% 9%
de la 15 la 20 ani 21% 12%
peste 20 ani 25% 15%


(2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca, pentru acordarea sporului, se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani consecutiv au obţinut cel puţin calificativul „Bun”.
(3) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cît persoana respectiva a obţinut calificativul „Slab”.
(4) Sporul corespunzător vechimii în munca calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva şi se ia în calcul la stabilirea pensiei şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporar de muncă.


Articolul 7

În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:
(1) Pentru condiţii grele de muncă, de pînă la 15% din salariul de baza, personalului care lucrează în condiţii de efort fizic ridicat, la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, în mediu umed, condiţii de izolare, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, trepidatii şi altele asemenea, unde atragerea forţei de muncă se face cu dificultate.
(2) Pentru condiţii nocive – în cazul în care la locurile de muncă sînt depăşite concentratiile de noxe maxim admise de normele de protecţia muncii, sporul se acordă pe baza determinarilor efectuate de organele de specialitate, în cuantum brut de pînă la 455 lei lunar.
Unitatea are obligaţia de a îmbunătăţi condiţiile de muncă pentru reducerea continua a noxelor la locurile de muncă.
(3) Pentru condiţii periculoase, de pînă la 15% din salariul de baza, personalul de la locurile de muncă la care se menţine un anumit pericol, cum ar fi: riscul de accidentare sub circulaţie, lucrul la înălţime, alimentarea aeronavelor cu oxigen sau produse petroliere aditivate cu lichid I.
(4) Pentru tehnicitate, complexitate şi responsabilităţi, de pînă la 20% din salariul de baza. Aceeaşi persoana nu poate primi concomitent acest spor cu sporul pentru condiţii grele de muncă.
Acest spor face parte din salariul de baza.
(5) Pentru exercitarea unei funcţii suplimentare, se acordă un spor de pînă la 30% din salariul de baza minim al funcţiei înlocuite, cu aprobarea conducătorului unităţii.
Sporurile prevăzute la acest articol se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţiile prevăzute la alineatul de mai sus.


Articolul 8

(1) Orele presate peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.
Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează.
Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alineatul 1 se pot plati numai dacă efectuarea orele suplimentare a fost dispusă de conducătorul unităţii, fără a se depăşi 120 ore anual.
În cazuri cu totul deosebite consiliul de administraţie poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
(2) Orele prestate în program de tura pentru desfăşurarea continua a activităţilor aeroportuare care în cursul unei luni depăşesc durata normală a timpului de lucru, vor fi compensate cu timp liber corespunzător.
Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele efectuate peste programul normal de lucru vor fi plătite cu un spor de 100% din salariul de baza.


Articolul 9

Pentru timpul lucrat în cursul nopţii se acordă un spor de 25% din salariul de baza, personalului care îşi desfăşoară activitatea între orele 22-6, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul de lucru.


Articolul 10

Categoriile de personal, locurile de muncă, condiţiile concrete de acordare şi cuantumul sporurilor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor, potrivit legii.


Capitolul 4    Premii

Articolul 11

(1) Pentru premierea în cursul anului a salariaţilor din unităţile regiei autonome precum şi din aparatul propriu care au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în domeniul specific de activitate se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.
(2) Sumele astfel constituite şi neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar.


Articolul 12

(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile regiei precum şi cel din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor, beneficiază la sfîrşitul anului calendaristic de un premiu de pînă la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata.
(2) Consiliul de administraţie sau consiliul director, după caz, poate hotărî reducerea pînă la anulare a premiului anual pentru personalul care în cursul anului a desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare, sau a avut abateri pentru care a fost sancţionat disciplinar.


Capitolul 5   Alte drepturi

Articolul 13

A. Numirea temporară, delegarea, detasarea sau trecerea temporară în alta munca Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcţii de conducere care lipseşte temporar din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lîngă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sînt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.


Articolul 14

(1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca, persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior.
(2) Cînd detasarea sau trecerea temporară în alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca, are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în alta munca, salariaţii primesc, pe lîngă salariul de baza stabilit potrivit alin (1) sau (2) şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.
(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea.
B. Drepturi în cazul mutării în alta localitate şi alte drepturi


Articolul 15

(1) Personalul mutat, în cadrul aceleiaşi unităţi, în alta localitate are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de baza lunar;
c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în alta unitate situata într-o localitate diferita decît cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut acesta menţiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.


Articolul 16

(1) La încadrarea într-o unitate din alta localitate decît cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat.
(2) În localităţile unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, indemnizaţia de baza va fi echivalenta cu 2 salarii de baza. Stabilirea acestor localităţi se face de consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor, împreună cu prefecturile şi cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţie de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare, vor restitui integral indemnizaţia primită.


Capitolul 6 State de funcţii


Articolul 17

(1) Statul de funcţii se întocmeşte de fiecare unitate, cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor, nivelul salariilor de baza pe gradatii şi se aproba de Consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor.
(2) Administraţia Naţionala a Aeropurturilor defalca fondul destinat plăţii salariilor, pe unităţi şi aparatul propriu, în limita fondului alocat cu aceasta destinaţie de la buget şi a unei părţi din veniturile proprii realizate pe total regie autonomă, potrivit legii.


Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale


Articolul 18

(1) La aplicarea prezentei hotărîri, conducerea unităţilor şi a regiei autonome, după caz, va proceda la reincadrarea întregului personal pe noile funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior salariul tarifar avut. La reincadrare conducerea unităţilor şi a regiei autonome, după caz, va ţine seama de competenţa profesională, reflectată în rezultatele obţinute pînă la data reincadrarii.
(2) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite în urma reincadrarii personalului, împreună cu sporurile şi celelalte drepturi, trebuie să se încadreze în alocaţia bugetară prevăzută cu aceasta destinaţie şi a părţii din veniturile realizate, potrivit legii.


Articolul 19

Prevederile art. 11, 12 se vor aplica începînd cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii planificat.


Articolul 20

(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradelor, treptelor, gradatiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărîri este de competenţa consiliului director, consiliul de administraţie sau a organului ierarhic superior.
(2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa şi vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de către organele menţionate la alin. 1.
(3) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărîri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoştinţa de măsura contestată.


Articolul 21

Drepturile salariale ale personalului din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor prevăzute în anexele nr. I-III, precum şi anexa IV fac parte din prezenta hotărîre.


Articolul 22

Salariile din prezenta hotărîre nu cuprind suma fixa acordată sub forma de indexare şi compensaţiile pentru creşterea preţurilor.


Articolul 23

Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărîre atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.


Articolul 24

Administraţia Naţionala a Aeroporturilor va putea include în statele de funcţii pentru aparatul propriu şi pentru unităţile din subordinea sa şi unele funcţii care nu sînt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare, prin preluarea acestora cu nivelul de salarizare prevăzut în anexele la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991.


Articolul 25

(1) Dispoziţiile prezentei hotărîri intră în vigoare la dat de 1 aprilie 1991, data pînă la care rămîn aplicabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.
(2) Prevederile prezentei hotărîri se aplică pentru anul 1991.


Articolul 26

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri îşi încetează aplicabilitatea hotărîrile Guvernului şi alte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurile şi mărimea acestora, precum şi orice dispoziţii contrare acestei hotărîri.


Anexa I

    SALARIILE DE BAZA
corespunzătoare claselor de salarizare şi valoarea coeficientului de ierarhizare utilizate pentru salarizarea personalului din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor din România

Nr. cls. Salariul de bază – lei – Coeficientul de ierarhizare
1. 3.150 1,000
2. 3.395 1,077
3. 3.640 1,155
4. 3.885 1,233
5. 4.130 1,311
6. 4.375 1,388
7. 4.620 1,466
8. 4.865 1,539
9. 5.110 1,622
10. 5.355 1,700
11. 5.600 1,777
12. 5.845 1,855
13. 6.090 1,933
14. 6.335 2,011
15. 6.580 2,088
16. 6.825 2,166
17. 7.070 2,244
18. 7.315 2,322
19. 7.560 2,477
20. 7.805 2,492
21. 8.050 2,555
22. 8.295 2,633
23. 8.540 2,711
24. 8.785 2,788
25. 9.030 2,866
26. 9.275 2,944
27. 9.520 3,022
28. 9.765 3,100
29. 10.010 3,177
30. 10.255 3,255
31. 10.500 3,333
32. 10.745 3,411
33. 10.990 3,488
34. 11.235 3,566
35. 11.480 3,644
36. 11.725 3,722
37. 11.970 3,800
38. 12.215 3,877
39. 12.460 3,955
40. 12.705 4,033
41. 12.950 4,111
42. 13.195 4,188


Anexa II

APARATUL PROPRIU
al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România
A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivel studii Salariul de bază pe gradaţii
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pentru grade profesionale
1. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic) gradul I S 37 38 40 42
2. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic) gradul II S 31 33 35 37
3. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic) gradul III S 25 27 29 31
4. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic) gradul IV S 22 23 24 25
5. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate consilier juridic) gradul V S 19 20 21 22
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
6. Referent I M 20 21 22 23
7. Referent II M 17 18 19 20
8. Referent III M 13 14 15 16
9. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I M 11 12 13 14
10. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf II M 8 9 10
11. Funcţionar I M 8 9 10 11
12. Funcţionar II M 6 7
13. Casier, magaziner, arhivar I M.G. 8 9 10 11
14. Casier, magaziner, arhivar II M.G. 6 7
15. Portar, paznic, îngrijitor, curier M.G. 3 4 5 6


B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Director general corespunzător funcţiei de execuţie 4.500
2. Director 4.000
3. Şef serviciu 2.800
4. Şef birou 2.000


NOTĂ:
1. În funcţiile de inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, vor fi încadraţi ingineri, economişti, chimisti, fizicieni, matematicieni, meteorologi şi alţi absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar.
2. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni, revizori contabili şi alţi specialişti cu studii liceale sau postliceale.
3. Statutul de funcţiuni al Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România se aproba anual de consiliul de administraţie.
4. Absolvenţii şcolilor de aviatie cu durata de 3-4 ani pot fi încadraţi pe funcţia de inspector de specialitate în activitatea de conducere a aeroporturilor, control al traficului aerian şi asigurare meteorologica aeronautica cu nivelul de salarizare prevăzut pentru funcţiile de inspector de specialitate cu studii superioare. Prezenta prevedere se aplică şi la unităţile din componenta Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor.


Anexa III

UNITĂŢI COMPONENTE  ale Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România
A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivel studii Salariul de bază pe gradaţii
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate) gradul I S 32 33 34 35
2. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate jurist) gradul II S 28 29 30 31
3. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate jurist) gradul III S 24 25 26 27
4. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate jurist) gradul IV S 20 21 22 23
5. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate jurist) gradul V S 16 17 18 19
6. Inginer (economist, inspector de specialitate, referent de specialitate jurist) debutant S 14
7. Meteorolog aeronautic specialist gradul I S 32 33 34 35
8. Meteorolog aeronautic specialist gradul II S 28 29 30 31
9. Meteorolog aeronautic specialist gradul III S 24 25 26 27
10. Meteorolog aeronautic specialist gradul IV S 20 21 22 23
11. Meteorolog aeronautic specialist gradul V S 16 17 18 19
12. Meteorolog aeronautic debutant S 14
13. Subinginer gradul I S 24 25 26 27
14. Subinginer gradul II S 20 21 22 23
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Personal pentru activitatea de dirijare, control şi informare a traficului aerian civil
1.1. Controlori trafic operativ dirijare şi control
15. Navigator instructor dirijare radar şi non radar 28 29 30 31
16. Navigator dirijare radar I 26 27 28 29
17. Navigator dirijare radar II 23 24 25 26
18. Navigator dirijare non radar I 24 25 26 27
19. Navigator dirijare non radar II 21 22 23 24
20. Operator radar 19 20 21 22
21. Navigator sol I 20 21 22 23
22. Navigator sol II 17 18 19 20
23. Controlor dirijare non radar 17 18 19 20
24. Controlor dirijare non radar pînă la autorizare 12
25. Controlor sol 13 14 15 16
26. Controlor sol pînă la autorizare 9
27. Controlor dirijare debutant 8
28. Dispecer sol 9 10 11 12
29. Dispecer sol debutant 7
1.2. Controlori trafic operativ informare şi control
30. Navigator instructor informare zbor 23 24 25 26
31. Navigator informare I 20 21 22 23
32. Navigator informare II 17 18 19 20
33. Controlor informare 13 14 15 16
34. Controlor trafic pînă la autorizare 9
35. Controlor trafic debutant 8
2. Personal pentru activitatea de telecomunicaţii
2.1. Personal pentru telecomunicaţii
36. Operator telecomunicaţii aeronautice I 11 12 13 14
37. Operator telecomunicaţii aeronautice II 9 10 11 12
38. Operator telecomunicaţii aeronautice III 7 8 9 10
2.2. Personal pentru radiotelecomunicaţii
39. Operator radiotelecomunicaţii aeronautice I 12 13 14 15
40. Operator radiotelecomunicaţii aeronautice II 9 10 11 12
41. Operator radiotelecomunicaţii aeronautice III 8
3. Personal pentru activitatea de meteorologie aeronautică
42. Meteorolog aeronautic I 21 22 23 24
43. Meteorolog aeronautic II 17 18 19 20
44. Meteorolog aeronautic III 13 14 15 16
45. Meteorolog aeronautic IV 9 10 11 12
46. Meteorolog aeronautic debutant 8
4. Personal pentru activitatea de securitate aeroportuară
47. Operator instalaţii de control antiterorist şi antideturnare I 12 13 14 15
48. Operator instalaţii de control antiterorist şi antideturnare II 8 9 10 11
5. Personal pentru activitatea de P.S.I. şi salvare aeroportuară
49. Agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii I 11 12 13 14
50. Agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii II 7 8 9 10
51. Operator salvare aeroportuară şi stins incendii 3 4 5 6
6. Personal pentru activitatea de igienizare a aeronavelor şi a spaţiilor de lucru cu publicul
52. Asistent veterinar, tehnician veterinar I 12 13 14 15
53. Asistent veterinar I 8 9 10 11
7. Personal de exploatare, întreţinere, fabricaţie şi reparaţii mijloace şi instalaţii de protecţie a navigaţiei aeriene
54. Maistru specialist 22 23 24 25
55. Maistru I 18 19 20 21
56. Maistru II 14 15 16 17
57. Muncitor specialist 23
58. Muncitor I 20 21 22
59. Muncitor II 17 18 19
60. Muncitor III 14 15 16
61. Muncitor IV 11 12 13
62. Muncitor V 8 9 10
63. Muncitor VI 5 6 7
64. Muncitor necalificat 2 3 4
8. Personal de exploatare, întreţinere, fabricaţie şi reparaţie mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale şi instalaţii energetice
65. Maistru specialist 22 23 24 25
66. Maistru I 18 19 20 21
67. Maistru II 14 15 16 17
68. Muncitor specialist 22
69. Muncitor I 19 20 21
70. Muncitor II 16 17 18
71. Muncitor III 13 14 15
72. Muncitor IV 10 11 12
73. Muncitor V 7 8 9
74. Muncitor VI 4 5 6
75. Muncitor necalificat 2 3 4
9. Personal de întreţinere şi deservire infrastructură aeroportuară
76. Maistru specialist 20 21 22 23
77. Maistru I 16 17 18 19
78. Maistru II 12 13 14 15
79. Muncitor specialist 20
80. Muncitor I 17 18 19
81. Muncitor II 14 15 16
82. Muncitor III 11 12 13
83. Muncitor IV 8 9 10
84. Muncitor V 5 6 7
85. Muncitor VI 2 3 4
86. Muncitor necalificat 1 2 3
10. Personal pentru activitatea comercială aeroportuară
87. Agent transport 7 8 9 10
88. Agent debutant 6
11. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar şi deservire tehnico-aeroportuară
11.1. Personal pentru activitatea de transport aeroportuar
11.1.1. Grupa I auto pînă la 1,9 t (8 persoane)
89. Şofer I 11 12 13
90. Şofer II 9 10 11
91. Şofer III 8 9 10
92. Şofer 6 7 8
11.1.2. Grupa a II-a auto 2-9 t (9-29 persoane)
93. Şofer I 14 15 16
94. Şofer II 12 13 14
95. Şofer III 10 11 12
96. Şofer 8 9 10
11.1.3. Grupa a III-a auto 10-19,9 t (30-55 persoane)
97. Şofer I 17 18 19
98. Şofer II 15 16 17
99. Şofer III 13 14 15
100. Şofer 11 12 13
11.1.4. Grupa a IV-a auto peste 20 t (peste 55 persoane)
101. Şofer I 18 19 20
102. Şofer II 17 18 19
103. Şofer III 16 17 18
104. Şofer 14 15 16
11.2. Personal pentru deservire tehnică aeroportuară
105. Maistru specialist 20 21 22 23
106. Maistru I 16 17 18 19
107. Maistru II 12 13 14 15
108. Muncitor specialist 20
109. Muncitor I 17 18 19
110. Muncitor II 14 15 16
111. Muncitor III 11 12 13
112. Muncitor IV 8 9 10
113. Muncitor V 5 6 7
114. Muncitor VI 3 4 5
115. Muncitor necalificat 1 2 3
12. Alte categorii de personal
116. Tehnician, merceolog, referent I 19 20 21 22
117. Tehnician, merceolog, referent II 15 16 17 18
118. Tehnician, merceolog, referent III 11 12 13 14
119. Tehnician, merceolog, referent IV 7 8 9 10
120. Revizor tehnic 14 15 16 17
121. Impiegat auto 12 13 14 15
122. Impiegat auto II 8 9 10 11
123. Vidanjor aeroportuar 4 5 6 7
124. Stenodactilograf, secretar dactilograf, dactilograf I 11 12 13 14
125. Stenodactilograf, secretar dactilograf, dactilograf II 8 9 10
126. Funcţionar I 8 9 10 11
127. Funcţionar II 6 7
128. Casier, magaziner, arhivar I 8 9 10 11
129. Casier, magaziner, arhivar 6 7
130. Portar, paznic, îngrijitor, curier 3 4 5 6


B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Director şi comandant unic corespunzător funcţiei de execuţie 3.600
2. Inginer şef 3.200
3. Contabil şef; comandant adjunct aeroport 2.900
4. Şef serviciu, secţie, centru 2.100
5. Şef atelier, birou, laborator, tură, staţie 1.500


NOTĂ:
1. În funcţiile de specialitate, pe grade profesionale vor fi încadraţi ingineri, economişti, matematicieni şi alţi specialişti absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar.
2. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni, revizori contabili şi alţi specialişti cu studii liceale sau postliceale.
3. Funcţiile de muncitori prevăzute la grupa b-7 se vor încadra în specialitatile: electronist, electromecanic, electrician, mecanic şi alte specialităţi corespunzătoare domeniului de protecţia navigaţiei aeriene.
4. Funcţiile de muncitori prevăzute la grupa b-8 se vor încadra în specialitatile: electromecanic, mecanic, prelucrator prin aschiere, lacatus mecanic, vopsitor şi alte specialităţi corespunzătoare domeniului de întreţinere, fabricaţie şi reparatie mijloace tehnice aeroportuare, autospeciale şi instalaţii energetice.
5. Funcţiile de muncitori prevăzute la grupa b-9 se vor încadra în specialitatile de zidar, zugrav, fierar-betonist, lacatus mecanic, dulgher, timplar, betonist şi alte specialităţi corespunzătoare domeniului de deservire infrastructura.
6. Funcţiile de muncitori prevăzute la grupa b-11.2 se vor încadra în specialitatile masinist, mecanic auto, electrician auto, acumulatorist şi alte specialităţi corespunzătoare domeniului de activitate de transport aeroportuar şi deservire tehnico-aeroportuara.
7. Personalul subunitatilor avînd mărimea I-II de organizare se salarizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr.III pentru toate categoriile de personal.
8.1. Personalul subunitatilor avînd mărimea III de organizare se salarizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr.III pentru toate categoriile de personal, cu excepţia celor prevăzute în cap. A alin. a şi b 1, pentru care se aplică o diminuare echivalenta cu 1 clasa salarizare.
8.2. Indemnizaţiile de conducere prevăzute la cap. B din anexa nr. III se diminuează cu echivalentul a 1 clasa de salarizare.
9.1. Personalul subunitatilor avînd mărimea IV-V de organizare se salariaza în conformitate cu prevederile anexei nr. III pentru toate categoriile de personal, cu excepţia celor prevăzute în cap. A alin. a-b 1, pentru care se aplică o diminuare echivalenta cu 2 clase de salarizare.
9.2. Indemnizaţiile de conducere prevăzute la cap. B din anexa III se diminuează cu echivalentul a 2 clase de salarizare.
10. Indemnizaţia de conducere prevăzută la cap. B pct. 5 din prezenta anexa pentru şefii de tura, şefi de staţii, se acordă numai pentru ture sau staţii constituite din minimum de 3 persoane, iar cuantumul maxim este de 800 lei, corespunzător mărimii unităţii.


Anexa IV

CONDIŢII  privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii


1. Angajarea personalului într-o unitate a Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afară unităţii.
2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoare condiţii:
– să fie cetăţean român. În anumite domenii de activitate conducerea Administraţiei Naţionale a Aeroporturilor din România poate aproba, de la caz la caz în funcţie de necesitate angajarea unor specialişti, cetăţeni străini;
– sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă a de la unitatea de învăţămînt, pentru absolvenţii care se angajează prima data. Recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei care se angajează;
– să prezinte „curriculum vitae” din care să rezulte activitatea desfăşurată;
3. În cadrul fiecărei unităţi conducerea constituie o comisie de examinare care verifica îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.
Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialişti din învăţămîntul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil, ori din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor. Reprezentanţii numiţi în comisie din afară unităţilor vor fi desemnaţi de conducătorul unităţii unde sînt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar ce va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.
4. Toate posturile vacante la unităţi vor fi scoase la concurs, odată pe an, la o dată fixa stabilită de conducerea acestora, publicarea facindu-se printr-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţilor respective.
5. În mod excepţional, dacă Administraţia Naţionala a Aeroporturilor considera strict necesar ca unele posturi vacante să fie ocupate cu titulari înainte de data stabilită pentru ocuparea anuală a posturilor vacante, acestea vor putea publică în presa centrala sau locală şi se vor afişa la sediul unităţii cu cel puţin 30 zile înainte de data sustinerii concursului.
6. O dată cu publicarea posturilor vacante în presa, se vor publică şi data şi locul sustinerii concursului, precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2 şi tematica de concurs pentru posturile publicate.
7. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din Administraţia Naţionala a Aeroporturilor şi va fi avizată de o comise specială de angajare, pregătire şi avansare a personalului.
8. Concursul consta într-o proba scrisă şi o proba orala.
Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare proba cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare.
Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirant, cursuri postuniversitare şi altele).
Pentru funcţiile de paza, de deservire, de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul unităţii, concursul va costa dintr-o proba practica.
9. Dosarele cuprinzînd notele obţinute de candidaţi la concurs, împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la preşedintele Comisiei de angajare, pregătire şi avansare. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificării se comunică unităţii care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile de la afişare se pot face eventuale contestaţii. Contestaţiile se analizează, se soluţionează potrivit legii şi se comunică în termen de 5 zile petitionarului.
După confirmarea rezultatelor obţinute la concurs, se fac comunicările către candidaţii reusiti şi către persoanele care urmează să fie angajate.
10. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sînt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. În cazul neprezentarii la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmînd să se comunice următoarei persoane declarata reusita la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
11. Condiţiile prevăzute la pct. 9-11 se aplică şi specialiştilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanţa deosebită pentru o perioadă determinata, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialişti sau nu pot fi executate cu angajaţii unităţii.
12. Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba potrivit legii.
Dacă la sfîrşitul perioadei de proba persoana angajata s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de proba. Definitivarea se acordă pe baza notarilor şefului ierarhic al conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, rămîne sau va fi trecută pe o funcţie de execuţie potrivit pregătirii şi competentei sau, după caz, i se va desface contractul de muncă, iar postul va deveni vacant.
13. Ocuparea funcţiilor de director general, director, respectiv celor de adjunct şi asimilatele acestora se face prin numire de către ministrul transporturilor din rindul specialiştilor care sînt încadraţi în gradul profesional I, II sau III. Prevederile pct. 12 se aplică în mod corespunzător şi acestor funcţii.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor
–––––

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *