Piata Universitatii in 1991

HG 52/1991

author
13 minutes, 35 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 52 din 18 ianuarie 1991 privind impozitul pe salarii

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 23 ianuarie 1991. În temeiul prevederilor Legii nr. 36 din 7 decembrie 1990 privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite,Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Persoanele fizice române sau străine care realizează pe teritoriul României venituri sub forma de salarii şi alte drepturi salariale sînt supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei hotărîri.
Se considera salarii realizate pe teritoriul României salariile în bani şi în natura primite de salariaţi de la agenţii economici, instituţiile publice sau de la persoanele fizice, după caz, care au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, precum şi salariile primite din străinătate de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în România.


Articolul 2

Venitul lunar impozabil cuprinde totalitatea sumelor primite în cursul unei luni, indiferent de perioada la care se referă, realizate din:
a) salariile de orice fel;
b) sporurile pentru condiţii deosebite de muncă, pentru munca în timpul nopţii, de şantier, de vechime şi alte sporuri;
c) indemnizaţiile de conducere şi orice alte indemnizaţii;
d) sumele plătite salariaţilor sub forma de indexare sau compensare ca urmare a liberalizarii preţurilor şi tarifelor;
e) stimulentele din fondul de participare la profituri, recompensele şi premiile de orice fel;
f) sumele plătite din fondul asigurărilor sociale de stat în caz de incapacitate temporară de muncă şi de maternitate;
g) indemnizaţiile plătite pentru concediul legal de odihnă;
h) orice alte cistiguri, în bani sau în natura, primite de salariaţi ca plata a muncii de la agenţii economici, instituţiile publice sau de la persoanele fizice, după caz, la care sînt angajaţi permanent.
Plăţile în natura se evalueaza, în vederea calculării impozitului pe salarii, la preţul cu care se comercializează produsele respective pe piaţa localităţii unde îşi are sediul unitatea plătitoare, la data plăţii salariului.
În toate cazurile plata impozitului pe salarii se face în bani.


Articolul 3

Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile şi diferenţele de salariu plătite pe trecut, în baza unei sentinţe judecătoreşti, ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă şi de maternitate, precum şi indemnizaţiile pentru concediul legal de odihnă, se defalca în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, cumulîndu-se cu celelalte drepturi primite în lunile respective.


Articolul 4

Se impun în aceleaşi condiţii ca şi salariile:
a) cîştigurile salariaţilor zilieri sau temporari;
b) onorariile încasate de avocaţi prin barouri;
c) partea din fiecare recompensa pentru invenţii care depăşeşte 50.000 lei şi 25.000 lei pentru inovaţii. Impunerea se face prin defalcarea recompensei impozabile pe 12 luni, chiar dacă se referă la o perioadă mai mare de un an;
d) sumele realizate de medici şi personalul sanitar de la policlinicile cu plata;
e) sumele obţinute din colaborări de orice natura;
f) onorariile de expertiza.


Articolul 5

Nu se cuprind în venitul lunar impozabil şi nu se impun:
a) sumele ce se plătesc în baza dispoziţiilor legale pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare sau transferare a salariaţilor în alta localitate, în interesul serviciului, precum şi indemnizaţiile ce se plătesc la încadrarea în activitate;
b) preavizele de concediere şi ajutoarele acordate salariaţilor;
c) ajutoarele sociale, ajutoarele băneşti acordate salariaţilor sau persoanelor care nu au calitatea de salariat, precum şi alocaţiile de întreţinere pentru minorii încredinţaţi sau dati în plasament familial;
d) pensiile de orice fel;
e) alocaţiile, indemnizaţiile şi orice alte sume acordate persoanelor cu copii, cu excepţia celor de art. 2 lit. f) din prezenta hotărîre;
f) masa gratuita, alimentaţia antidot şi tainurile în natura acordate potrivit dispoziţiilor legale;
g) veniturile pentru care, potrivit legii, nu se datorează impozit pe salarii.


Articolul 6

Sînt scutite de impozitul prevăzut de prezenta hotărîre următoarele categorii de persoane:
a) corespondenţii de presa străini, pentru salariile pe care le primesc, sub condiţia reciprocităţii;
b) elevii, studenţii şi doctoranzii, pentru burse;
c) inventatorii, pentru o parte de pînă la 50.000 lei şi inovatorii, pînă la 25.000 lei inclusiv, din recompensa acordată pentru fiecare invenţie sau inovaţie;
d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de război, precum şi persoanele handicapate ce se stabilesc de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe baza actelor doveditoare, pentru veniturile realizate la locul permanent de muncă;
e) urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionării de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
f) militarii în termen, elevii şi studenţii militari, pentru drepturile băneşti primite;
g) salariaţii, pentru veniturile de pînă la 2.000 lei lunar realizate la locul permanent de muncă.


Articolul 7

Impozitul pe salarii se calculează lunar, pe fiecare loc de muncă, asupra totalităţii venitului realizat în luna expirată de către fiecare salariat, pe baza următoarelor cote:

Venitul lunar impozabil – lei – Impozitul lunar
pînă la 500 lei 6%
501 – 600 lei 30 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 500 lei
601 – 700 lei 40 lei + 18%                                              ” 600 lei
701 – 1.200 lei 58 lei + 22%                                             ” 700 lei
1.201 – 2.000 lei 168 lei + 23%                                           ” 1.200 lei
2.001 – 3.000 lei 352 lei + 24%                                          ” 2.000 lei
3.001 – 5.000 lei 592 lei + 25%                                          ” 3.000 lei
5.001 – 7.000 lei 1.092 lei + 26%                                      ” 5.000 lei
7.001 – 10.000 lei 1.612 lei + 28%                                      ” 7.000 lei
10.001 – 15.000 lei 2.452 lei + 31%                                     ” 10.000 lei
15.001 – 20.000 lei 4.002 lei + 35%                                    ” 15.000 lei
20.001 – 25.000 lei 5.752 lei + 40%                                   ” 20.000 lei
peste 25.000 lei 7.752 lei + 45%                                  ” 25.000 lei
În cazul cînd prin aplicarea acestor cote de impozit venitul lunar impozabil al unui salariat, realizat la locul permanent de muncă, s-ar reduce sub 2.000 lei, impozitul se diminuează, astfel încît să se asigure realizarea acestui venit.
Fracţiunile de pînă la 49 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului, se neglijează, iar fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv se rotunjesc la 1 leu.
Sumele de natura salariilor, provenite din activităţi desfăşurate în alte locuri de muncă decît cel permanent, se impun separat pe fiecare loc de muncă cu cotele şi în condiţiile prevăzute la primul alineat al acestui articol.
Prin hotărîre a guvernului, tranşele de venit lunar impozabil vor putea fi modificate odată cu indexarea salariilor. Indicii de indexare vor fi aprobaţi de guvern.


Articolul 8

Impozitul pe salarii calculat în condiţiile prezentei hotărîri se reduce cu 20% în cazul persoanelor cu unu sau mai mulţi copii. De asemenea, beneficiază de aceasta reducere salariaţii care au avut unu sau mai mulţi copii născuţi şi înregistraţi, potrivit legii, decedati ulterior, precum şi sotii invalizilor de gradul I sau II pe timpul cît durează invaliditatea şi căsătoria. De aceasta reducere beneficiază şi salariaţii fără copii, căsătoriti cu persoane care au copii, pe timpul cît durează căsătoria, dacă la data încheierii acesteia copii erau în întreţinerea efectivă a unuia dintre soţi sau unul dintre aceştia platea pensie de întreţinere. Se considera persoane cu copii şi salariaţii cu copii înfiaţi spre creştere şi educare, în condiţiile legii.
Reducerea prevăzută la alineatul precedent se acordă şi salariaţilor de pînă la 25 ani inclusiv, fără copii.
Reducerea impozitului cu 20% se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare, începînd cu luna următoare aceleia în care salariaţii au devenit părinţi sau îndeplinesc una din condiţiile de aplicare a reducerii şi încetează începînd cu luna în care nu se mai îndeplinesc aceste condiţii.


Articolul 9

Impozitul pe salarii se calculează de plătitorii acestora şi se retine lunar din salariul cuvenit la a doua chenzina.
Pentru sumele din categoria celor prevăzute la art. 4 din prezenta hotărîre, impozitul se calculează şi se retine le fiecare plata, prin cumulare cu sumele plătite anterior în cursul aceleaşi luni de către acelaşi plătitor.
În situaţia în care plătitorul are cont bancar, impozitul se vărsa odată cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.
Băncile sînt obligate sa verifice, cu ocazia ridicării sumelor pentru plata salariilor din ţara ori către/sau din străinătate, reţinerea şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe salarii.


Articolul 10

Impozitul pe salarii reţinut în plus se restituie salariaţilor respectivi de plătitorul acestora în termen de 30 de zile de la data constatării plusului.
Restituirea sumelor reţinute în plus se face pe cel mult un an în urma de la data constatării.
Impozitul pe salarii nereţinut la timp sau în cuantumul legal se retine de plătitorul venitului, de la salariaţii respectivi, pe cel mult un an în urma. Reţinerea se face în rate egale în cel mult şase luni de la data constatării.
În cazul în care impozitul pe salarii nereţinut la timp sau în cuantumul legal nu poate fi recuperat de la salariatul în cauza, acesta se suporta de plătitorul salariului.


Articolul 11

Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele fizice, după caz, care în exercitarea activităţii folosesc salariaţi sînt obligaţi să depună semestrial la organul fiscal pe raza căruia îşi au sediul sau domiciliul o dare de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pa salarii. Agenţii economici şi instituţiile publice cu profil special, definiţi potrivit legii, vor depune aceasta dare de seama la Ministerul Finanţelor.


Articolul 12

Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe salarii se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît impozitul datorat.


Articolul 13

Controlul privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii se efectuează de organele fiscale la care plătitorii de salarii sînt obligaţi să depună dările de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii.


Articolul 14

În situaţiile în care exista convenţii pentru evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internaţionale la care România este parte, se aplică, cu privire la impozitul pe salarii, prevederile din acele convenţii sau acorduri.


Articolul 15

Salariaţii care nu sînt multumiti de modul în care se aplică prevederile prezentei hotărîri de către agenţii economici, instituţiile publice sau persoanele fizice, după caz, la care sînt angajaţi, se pot adresa direct acestora, în termen de 30 de zile da la data reţinerii impozitului, în vederea reverificării şi clarificarii problemelor referitoare la determinarea venitului lunar impozabil şi a impozitului de plată.


Articolul 16

Contestaţia la decizia data de agentul economic, instituţia publică sau persoana fizica, după caz, se depune de salariat, în termen de 30 de zile de la data deciziei, la Direcţia generală a finanţelor publice pe raza căreia îşi are sediul agentul economic, instituţia publică sau persoana fizica, după caz, şi se rezolva în cel mult 30 de zile de la înregistrare. Împotriva deciziei date de Direcţia generală a finanţelor publice se poate face contestaţie la Ministerul Finanţelor, în termen de 30 de zile de la data primirii soluţiei, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat sa o soluţioneze.


Articolul 17

Contestaţiile privind impozitul pe salarii nu sînt supuse taxei de timbru.


Articolul 18

Ministerul Finanţelor poate acorda, în cazuri temeinic justificate, eșalonări şi amînari în plata impozitului pe salarii.


Articolul 19

Constituie contravenţii următoarele fapte dacă potrivit legii penale nu sînt infracţiuni:
a) refuzul de a pune la dispoziţia organelor fiscale documentele privind modul de calculare, reţinere şi vărsare la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe salarii;
b) nedepunerea în termen de 15 zile de la încheierea semestrului a dării de seama privind calcularea, reţinerea şi vărsarea impozitului pe salarii.
Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, iar contravenţia de la lit. b) se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile teritoriale.


Articolul 20

Contravenţiilor prevăzute la art. 19 li se plica dispoziţiile Legii nr. 32/ 1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


Articolul 21

Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu plata salariilor aferente lunii ianuarie 1991.


Articolul 22

Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare şi atribuţiile şi răspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei hotărîri.


Articolul 23

Aplicarea prevederilor prezentei hotărîri nu afectează salariile tarifare lunare nete stabilite, potrivit reglementărilor legale, la data intrării în vigoare a acesteia.
În acest scop, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor transmite la ministere şi prefecturi şi vor publică în Monitorul Oficial, în termen de 5 zile, nivelul brut corespunzător actualelor salarii tarifare şi indemnizaţii de conducere nete.


Articolul 24

Pentru asigurarea, de regula, a aceluiaşi cuantum net, adaosurile stabilite sub forma de procente din salariul tarifar se menţin la acelaşi nivel şi se vor aplica la salariile brute.
Adaosurile, primele şi indemnizaţiile care, potrivit legii, sînt stabilite în sume fixe nete se vor transforma în sume brute, prin majorarea acestora cu 30% .


Articolul 25

Drepturile de salarizare acordate după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri se stabilesc în sume brute.


Articolul 26

Drepturile privind indemnizaţiile acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat şi concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vîrsta de pînă la un an se calculează, în continuare, pe baza cotelor stabilite, potrivit legii, aplicate la salariile brute care constituie baza de calcul.
De asemenea, pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile militare şi pensia suplimentară se calculează, în continuare, pe baza cotelor existente, potrivit legii, la data aplicării prezentei hotărîri.
În cazul în care, în perioada luată în considerare la stabilirea pensiilor, sînt cuprinse atît salarii nete, cît şi salarii brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinata potrivit legii.


Articolul 27

Pentru stabilirea, potrivit legii, a alocaţiei de stat pentru copii, chiriilor pentru locuintele din fondul locativ de stat, a burselor pentru elevi şi studenţi, precum şi a contribuţiilor părinţilor pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, se iau în considerare salariile tarifare nete, respectiv veniturile nete, determinate potrivit reglementărilor în vigoare la data prezentei hotărîri.
Drepturile şi obligaţiile prevăzute la alineatul precedent stabilite potrivit legii, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, nu se modifica prin aplicarea acesteia.


Articolul 28

Suma neta de 750 lei lunar acordată începînd cu data de 1 noiembrie 1990 pentru indexarea salariilor ca urmare a liberalizarii preţurilor şi tarifelor se stabileşte în cuantum brut de 975 lei lunar.


Articolul 29

Cota de 3% stabilită, potrivit legii, pentru constituirea fondului pentru pensia suplimentară, precum şi cota de 1% datorată, potrivit legii, de către salariaţi pentru constituirea fondului de şomaj, se aplică la noile salarii brute.


Articolul 30

În vederea stabilirii indemnizaţiilor cuvenite pentru concediile legale de odihnă, veniturile nete lunare primite de către salariaţi anterior aplicării prezentei hotărîri vor fi transformate în venituri brute pe baza calculatoarelor privind impozitul pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.


Articolul 31

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărîri îşi încetează aplicarea Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat, anexa nr. 2 la Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenţei medicale cu plata, art. 1 din Decretul nr. 409/1985 privind majorarea contribuţiei persoanelor fără copii, art. 1-7, 9 şi 10 din H.C.M. nr. 545/ 1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *