Performața economică a României

HG 523/2001

author
4 minutes, 17 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 523 din 31 mai 2001
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul 1

Începând cu luna iunie 2001 pensionării din sistemul public de pensii, ale căror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate în plata sunt mai mici de sau egale cu 4.791.696 lei, reprezentând echivalentul în lei al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri.

calcul pensiiArticolul 2

(1) Valoarea unui punct de pensie, stabilită potrivit art. 11 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 nr. 191/2001, se actualizează prin indexare cu 6,0%.
(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 1.693.066 lei şi nu include contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
(3) Valoarea actualizată a punctului de pensie se aplică la punctajul mediu anual rezultat conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, rezultând pensia indexata.
(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, ale căror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate în plata sunt mai mari decât cuantumul corespunzător punctajului mediu estimat. Aceste persoane beneficiază de un cuantum al pensiei indexat cu un procent de 2,0%.
(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.
(6) Punctajul mediu estimat, pe categorii de pensii, stabilit conform art. 180 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, este de:
– 1,15074 puncte pentru pensia pentru limita de vârsta cu vechime integrală;
– 0,60711 puncte pentru pensia pentru limita de vârsta cu vechime incompleta;
– 0,91393 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul I;
– 0,75325 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul II;
– 0,49108 puncte pentru pensia de invaliditate de gradul III;
– 0,40538 puncte pentru pensia de urmaş, în cazul unui singur urmaş;
– 0,59629 puncte pentru pensia de urmaş, în cazul a 2 urmaşi;
– 0,74884 puncte pentru pensia de urmaş, în cazul a 3 sau mai mulţi urmaşi.
(7) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în plata, pentru pensionării al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în suma de 5.079.198 lei.


Articolul 3

În situaţia în care din aplicarea prevederilor art. 2 rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata se menţine cuantumul avantajos.


Articolul 4

Pentru drepturile de pensie care se deschid după data de 31 mai 2001 în baza Legii nr. 19/2000 cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie de 1.597.232 lei, stabilită conform prevederilor art. 81, la care se aplică indexarea de 6,0%, cu respectarea prevederilor art. 1-3 din prezenta hotărâre.


Articolul 5

(1) Cuantumurile prevăzute la art. 1-4 nu includ contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public conform prevederilor prezentei hotărâri se evidenţiază distinct pe talonul de pensie.


Articolul 6

Începând cu luna iunie 2001 se indexează cu procentul de 6,0% următoarele venituri ale populaţiei:
a) pensiile I.O.V.R.;
b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;
c) indemnizaţia de maternitate, din 91-a zi de concediu de maternitate;
d) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de plată.


Articolul 7

Începând cu luna iunie 2001 următoarele venituri ale populaţiei se indexează cu procentul de 2,0%:
a) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000;
b) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 8

Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.


Articolul 9

Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna iunie 2001.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
–––––
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu


www.pensii.ro -legislația pensiilor 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *