Romania la Euro 1996

HG 542 din 8 iulie 1996

author
6 minutes, 9 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 542/1996 cu privire la compensarea și indexarea salariilor începând cu luna iulie 1996
În vigoare de la 08 iulie 1996


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 08 iulie 1996. Formă aplicabilă la 10 iunie 2020.
În temeiul prevederilor Legii salarizării nr. 14/1991,


Guvernul României h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. – Salariile de bază, precum și sporurile și indemnizațiile acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 6%, care se aplică începând cu drepturile cuvenite pentru luna iulie 1996.
Salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine 170.200 lei lunar brut.
Art. 2. – Prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător și personalului regiilor autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.
Art. 3. – Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise instituțiilor respective de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.
Art. 4. – Valoarea indexării medii pe salariat, în cazul personalului încadrat în muncă de către persoane fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre, în funcție de care se calculează coeficientul de indexare, este de 21.700 lei lunar brut.
Art. 5. – (1) La salariile individuale ale personalului din sectorul bugetar și din regiile autonome cu specific deosebit, precum și ale personalului încadrat în muncă de către persoane fizice sau juridice, indexate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se adaugă o compensație corespunzătoare creșterilor de prețuri la energie electrică și termică, combustibili pentru prepararea hranei și încălzire și pâine, reprezentând 11.000 lei lunar brut pe salariat în perioada 1 iulie – 30 septembrie 1996. Această compensație devine, începând cu data de 1 octombrie 1996, 17.000 lei lunar brut pe salariat.
(2) În cazul persoanelor fizice sau juridice la care salariile personalului angajat se stabilesc prin negociere, modul concret de acordare a compensației prevăzute la alin. (1) se stabilește de partenerii sociali, în funcție de posibilitățile financiare, ținând seama și de majorarea salariilor rezultată ca urmare a negocierilor pentru anul 1996.
Art. 6. – La societățile comerciale și la regiile autonome la care, prin acte normative sau prin contractele colective de muncă, s-a prevăzut acordarea în mod gratuit sau cu un preț redus a unora dintre produsele a căror majorare de prețuri se compensează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, din valoarea compensației prevăzute la art. 5 se deduce suma aferentă creșterii prețurilor la drepturile astfel acordate, calculată pe baza cantității de produse acordate lunar și a diferenței dintre prețul de vânzare practicat de unitate pentru produsele din producția proprie sau prețul de aprovizionare pentru alte produse, după data compensării, și cel anterior acestei date.
Art. 7. – (1) Compensația stabilită potrivit art. 5 și 6 face parte din salariu, fără a fi inclusă în salariul de bază, și se acordă proporțional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Compensația se cuprinde în fondul de salarii și se ia în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu salariul și, respectiv, cu fondul de salarii, cumulându-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensația se ia în calcul la stabilirea indemnizației pentru concediul de odihnă.
(2) Compensația prevăzută la art. 5 și 6 are caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992.
(3) Compensația se va include în salariul de bază o dată cu majorarea salariilor în anul 1997, ca urmare a negocierilor sau a aplicării unor acte normative în acest sens.
Art. 8. – (1) În cazul cumulului de funcții, compensația se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauză își are funcția de bază.
(2) Persoanele care cumulează fracțiuni de normă în vederea realizării unei norme întregi vor beneficia de compensație proporțional cu fracțiunea de normă, până la realizarea compensației integrale stabilite potrivit art. 5 din prezenta hotărâre. În același mod se procedează și în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadrați în muncă.
(3) Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia pentru limită de vârstă cu salariul vor beneficia numai de compensația acordată în calitate de pensionar.
Art. 9. – (1) Ajutorul de șomaj pentru șomerii aflați în plată la data de 30 iunie 1996, precum și pentru persoanele cărora li s-a deschis acest drept până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va acorda, începând cu data de 1 iulie 1996, indexat cu coeficientul de 6%.
(2) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de șomaj după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ajutorul de șomaj se va calcula potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată.
Art. 10. – La ajutorul de șomaj stabilit potrivit art. 9 din prezenta hotărâre se adaugă, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 1996, o compensație corespunzătoare creșterilor de prețuri la energie, combustibil și pâine de 7.900 lei lunar net, reprezentând valoarea netă a compensației stabilite pentru salariați. Această compensație devine 12.000 lei lunar net începând cu data de 1 octombrie 1996.
Art. 11. – Stabilirea drepturilor prevăzute la art. 9 și 10 din prezenta hotărâre se va face cu încadrarea în prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicată.
Art. 12. – Noile tranșe de venituri lunare impozabile care se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii iulie 1996, stabilite în baza procentului general de compensare-indexare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. – În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 5 iulie 1996.
Nr. 542.

ANEXĂ

TRANȘELE DE VENIT IMPOZABIL ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna iulie 1996

Venitul lunar impozabil
– lei – Impozitul lunar
– lei –
până la 10.400  5%
10.401 – 11.500 520 + 8% pentru ceea ce depășește suma de 10.400 lei
11.501 – 15.400 608 + 14% pentru ceea ce depășește suma de 11.500 lei
15.401 – 26.300 1.154 + 17% pentru ceea ce depășește suma de 15.400 lei
26.301 – 42.800 3.007 + 18% pentru ceea ce depășește suma de 26.300 lei
42.801 – 63.900 5.977 + 19% pentru ceea ce depășește suma de 42.800 lei
63.901 – 108.000 9.986 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 63.900 lei
108.001 – 150.700 18.806 + 21% pentru ceea ce depășește suma de 108.000 lei
150.701 – 214.200 27.773 + 22% pentru ceea ce depășește suma de 150.700 lei
214.201 – 321.200 41.743 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 214.200 lei
321.201 – 429.300 68.493 + 28% pentru ceea ce depășește suma de 321.200 lei
429.301 – 535.900 98.761 + 32% pentru ceea ce depășește suma de 429.300 lei
535.901 – 613.600 132.873 + 36% pentru ceea ce depășește suma de 535.900 lei
peste 613.600 160.845 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 613.600 lei

Nivelul sumei prevăzute la art. 7 lit. c) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, se stabilește, în temeiul art. 8 alin. 5 din lege, la 96.300 lei, iar suma prevăzută la art. 8 alin. 2 din lege este de 1.148.400 lei.

www.pensii.ro Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *