HG 579/1991

author
10 minutes, 5 seconds Read

HOTĂRÎRE nr. 579 din 27 august 1991
cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 2 septembrie 1991

Guvernul României hotărăşte:

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1
Salariile, ajutorul de şomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., inclusiv de urmaşi, indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, alocaţiile de stat pentru copii, bursele pentru elevi şi studenţi, ajutoarele sociale prevăzute de lege, ajutoarele cuvenite sotiilor militarilor în termen, se indexează la începutul fiecărui trimestru cu un coeficient diferenţiat pe categorii de beneficiari, care reprezintă, în medie, 40% din creşterea prognozata a preţurilor de consum.
Articolul 2
(1) Proporţia medie de 40% din creşterea preţurilor de consum stabilită potrivit prevederilor art. 1 se diferentiaza, pe categorii de beneficiari, după cum urmează:
– 37% pentru salariaţi;
– 45% pentru pensionării de asigurări sociale de stat, militari şi I.O.V.R., inclusiv urmaşii acestora, invalizi, veterani şi vaduve de război;
– 75% pentru beneficiarii de ajutor social, ajutoare cuvenite sotiilor militarilor în termen şi alocaţii de stat pentru copii.
(2) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează, integral, cu creşterea preţurilor la produsele alimentare.
Articolul 3
(1) Pentru a asigura indexarea veniturilor, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor stabili coeficienţii de indexare, potrivit proportiilor prevăzute la art. 2.
(2) Comunicatul cu privire la coeficienţii de indexare se publică în Monitorul Oficial pînă la data de 20 a ultimei luni din trimestru.
(3) În situaţia în care indicele de preţuri trimestrial prognozat prezintă o creştere mai mica de 10%, nu se face indexarea veniturilor, urmînd ca aceasta creştere să se ia în calculul coeficienţilor de indexare în trimestrul următor.
Capitolul 2 Indexarea salariilor
Articolul 4
(1) Salariul de baza minim brut pe ţara se indexează cu 37% din creşterea preţurilor de consum.
(2) La societăţile comerciale şi regiile autonome fondul corespunzător salariilor de baza stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează pînă la nivelul coeficientului de indexare potrivit art. 3, în funcţie de posibilităţile financiare, fără ca sumele respective sa majoreze preţurile cu ridicată şi cu amănuntul, precum şi tarifele serviciilor.
(3) Consiliile de administraţie vor stabili nivelul coeficientului de indexare în raport cu posibilităţile financiare ale unităţilor, pînă la începerea trimestrului, şi îl vor aduce la cunoştinţa salariaţilor.
(4) Consiliile de administraţie, împreună cu reprezentanţii salariaţilor pot stabili coeficienţi diferentiati de indexare a salariilor de baza individuale, astfel încît coeficientul mediu de indexare sa nu depăşească pe cel de majorare a fondului salariilor de baza.
Articolul 5
(1) Fondul de salarii al unităţilor finanţate de la bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetele locale se indexează cu coeficientul stabilit potrivit art. 3. Cu acelaşi coeficient se indexează salariile individuale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărîri ale Guvernului.
(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru unităţile finanţate de la bugetele administraţiei de stat centrale şi locale şi pentru regiile autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Articolul 6
Celelalte drepturi salariale se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de baza, indexate potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) şi art. 5.
Articolul 7
(1) Indexarea ajutorului de şomaj se face prin indexarea salariului net pe baza căruia se calculează ajutorul de şomaj.
(2) În cazul salariaţilor deveniti şomeri înainte de indexarea salariilor, ajutorul de şomaj, pentru perioada de după această dată, se recalculează în mod corespunzător.
Articolul 8
Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la 1 an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.
Articolul 9
(1) Sumele reprezentind indexarea pentru creşterea preţurilor se cuprind în salariul de baza numai la unitatea la care persoanele îşi au locul permanent de muncă sau, în cazul pensionarilor, numai în pensie.
(2) Salariile de baza ale persoanelor încadrate, prin cumul, la instituţiile publice finanţate de la bugetul administraţiei centrale de stat sau de la bugetele locale sînt cele prevăzute de reglementările legale privind salarizarea personalului din cadrul acestor instituţii şi nu cuprind sumele reprezentind indexarea şi compensarea pentru creşterea preţurilor acordate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 219/1991 şi a prezentei hotărîri.
(3) În acelaşi mod se determina şi salariile pe baza cărora se stabilesc indemnizaţiile clinice de care beneficiază personalul medical sau farmaceutic pe lîngă salariul funcţiei didactice, sumele acordate pentru activităţi salarizate prin plata cu ora sau pentru efectuarea de garzi în vederea asigurării continuităţii asistenţei medicale.
Articolul 10
(1) Beneficiază de prevederile art. 4 alin. (2)-(4) numai salariaţii încadraţi la unităţile la care salariile sînt stabilite prin negocieri colective, potrivit Legii nr. 14/1991, avînd în acest sens încheiate contracte de muncă înregistrate la direcţiile de muncă şi protecţie socială.
(2) Pentru unităţile la care negocierile nu sînt încheiate, salariile prevăzute în alineatul precedent vor fi indexate începînd cu data de 1 a lunii următoare înregistrării contractului colectiv de muncă.
Articolul 11
Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor controla la agenţii economici modul în care sînt respectate prevederile prezentei hotărîri cu privire la indexarea veniturilor salariaţilor.
Articolul 12
Salariaţii nemultumiti de modul în care s-au stabilit salariile şi celelalte drepturi salariale, ca urmare a indexării, se pot adresa judecătoriei competente.
Capitolul 3 Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., precum şi a altor venituri şi sporuri
Articolul 13
(1) Pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război se indexează individual cu coeficientul stabilit potrivit art. 3.
(2) Indemnizaţiile pentru îngrijirea invalizilor încadraţi în gradul I de invaliditate, din cadrul asigurărilor sociale de stat, şi militari se indexează cu acelaşi coeficient ca şi pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R.
(3) Drepturile prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 şi prin prezenta hotărîre pentru pensionării de asigurări sociale de stat se acordă şi beneficiarilor de ajutoare băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.
Articolul 14
Alocaţiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii, ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 şi ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen se indexează cu coeficientul stabilit potrivit art. 3 pentru aceste categorii de beneficiari.
Articolul 15
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va lua toate măsurile pentru a asigura indexarea şi plata, în termenele prevăzute, a pensiilor de asigurări sociale de stat şi I.O.V.R., indemnizaţiilor, sporurilor şi ajutoarelor sociale.
Articolul 16
La 1 septembrie 1991, cuantumul unor alocaţii şi ajutoare se majorează cu următoarele sume fixe:
a) cu 600 lei, ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
b) cu 350 lei lunar, alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi unor familii sau persoane;
c) cu 500 lei, ajutoarele care se acordă, potrivit legii, în caz de deces.
Articolul 17
Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigura, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 privind indexarea şi compensarea salariilor şi pensiilor de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R. şi alte măsuri de protecţie socială.
Articolul 18
Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, stabilite prin negociere cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita indicelui trimestrial prognozat de creştere a preţurilor produselor alimentare.
Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 19
Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor lua măsuri pentru recalcularea cuantumului burselor acordate pentru elevi şi studenţi în funcţie de alocaţiile de hrana indexate.
Articolul 20
(1) Sumele rezultate în urma indexării se includ de la 1 septembrie 1991, în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale salariilor, pensiilor, indemnizaţiilor pentru insotitori, indemnizaţiilor şi sporurilor ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale şi ajutoarelor cuvenite sotiilor militarilor în termen.
(2) Cu începere de la 1 septembrie 1991, plafoanele maxime ale salariilor de baza, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate prin Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991, se majorează cu coeficientul de indexare a salariilor stabilit potrivit art. 3 din prezenta hotărîre.
(3) Sumele rezultate în urma indexării conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de Hotărîrea Guvernul nr. 219/1991, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi orteze şi dreptul la masa la cantinele de ajutor social.
(4) Sumele rezultate din indexare potrivit prezentei hotărîri, precum şi cele acordate prin Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor în funcţie de care, conform Hotărîrii Guvernului nr. 360/1991, se stabileşte contribuţia părinţilor pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe.
Articolul 21
(1) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile indexate.
(2) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat determinat de aplicarea prezentei hotărîri se acoperă de la bugetul administraţiei centrale de stat.
Articolul 22
Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor inainta trimestrial Guvernului influentele ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri asupra bugetului administraţiei centrale de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.
Articolul 23
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite precizări privind stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.
Articolul 24
Comisia Naţionala pentru Statistica va da publicităţii, pînă la 15 ale fiecărei luni, indicii de creştere a preţurilor de consum la nivel lunar şi trimestrial.
Articolul 25
Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar, cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale – altele decît cel de stat – să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.
Articolul 26
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, conform legii.
Articolul 27
Indexarea veniturilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre se va face începînd cu 1 septembrie 1991, pe baza creşterii medii prognozate a preţurilor faţă de trimestrul II 1991.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *