HG 588/02.11.1993

author
4 minutes, 54 seconds Read

HOTĂRÎREA nr. 588 din 2 noiembrie 1993

cu privire la indexarea pe trimestrul IV/1993 a salariului mediu brut pe baza căruia se stabileşte fondul de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în cazul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi al regiilor autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, precum şi a salariilor pentru personalul din instituţiile publice


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 8 noiembrie 1993


Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Pentru perioada octombrie-decembrie 1993, ca urmare a creşterii prognozate a preţurilor de consum, cît şi a corectiei ce se aduce în urma creşterii preţurilor peste prognoza trimestrului III, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, este de 16.245 lei lunar brut.

Articolul 2

Salariul mediu brut de calcul pentru stabilirea fondului de salarii pentru care nu se plăteşte impozit suplimentar în lunile octombrie-decembrie 1993 se determina pe baza salariului mediu brut de calcul aferent lunii octombrie 1993, determinat potrivit reglementărilor în vigoare, la care se va adauga indexarea aferentă perioadei octombrie-decembrie 1993 de 16.245 lei lunar.

Articolul 3

(1) Consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc modul concret de indexare a salariilor, în limita fondului ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi şi fără ca indexarea salariilor sa constituie temei pentru majorarea preţurilor şi tarifelor. La regiile autonome cărora li se acordă subvenţii, indexarea se face şi cu încadrarea în subvenţiile aprobate potrivit legii.

(2) La stabilirea nivelului individual al indexării, acolo unde va fi cazul, se va avea în vedere şi influenţa din creşterea de salarii determinata de majorarea salariului de baza minim brut pe ţara începând cu data de 1 octombrie 1993.

Articolul 4

Salariile de baza şi celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în suma fixa personalului din instituţiile publice se indexează, începând cu luna octombrie 1993, cu un coeficient de 22,2% . Cu acelaşi coeficient se indexează şi suma de 10.160 lei lunar brut acordată separat sub forma de compensaţie de la 1 mai 1993, fără a fi inclusă în salariul de baza.

Articolul 5

Prevederile art. 4 se aplică, în mod corespunzător, şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Articolul 6

Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 25 în 25 lei, în favoarea salariatului.

Articolul 7

(1) Pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 septembrie 1993, la care ajutorul de şomaj sau, după caz, alocaţia de sprijin a fost stabilită în funcţie de salariul de baza minim brut pe ţara valabil în luna septembrie 1993, cuantumurile respective se vor recalcula începând cu 1 octombrie 1993, în raport cu noul salariu de baza minim brut pe ţara în vigoare de la 1 octombrie 1993.

(2) Pentru somerii aflaţi în plata la data de 30 septembrie 1993 la care ajutorul de şomaj a fost calculat pe baza salariilor de baza înscrise în carnetul de muncă, precum şi pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj până la data apariţiei prezentei hotărâri, drepturile respective se acordă începând cu data de 1 octombrie 1993, indexate cu coeficientul de 17,8%, fără ca prin aceasta noul cuantum rezultat să fie mai mic decît cel calculat în funcţie de vechimea în munca şi de salariul de baza minim brut pe ţara în vigoare de la 1 octombrie 1993.

(3) Pentru persoanele cărora li se deschide dreptul la ajutorul de şomaj după data apariţiei prezentei hotărâri, ajutorul de şomaj se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, aplicindu-se, în mod corespunzător, şi prevederile alin (1) şi (2).

Articolul 8

Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile salariale ale lunii octombrie 1993 sunt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă după prezenta hotărâre.

Articolul 9

În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.

Articolul 10

Prevederile prezentei hotărâri cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat se recomanda să se aplice şi societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.

PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,ministrul finanţelor,

Florin Georgescu

 

Anexa

TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT

ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale pentru luna octombrie 1993

Venitul lunar impozabil – lei – Impozitul lunar – lei –
până la 4.000 5%
4.001 – 4.400 200 + 8% pentru ceea ce depăşeşte 4.000
4.401 – 5.900 232 + 14% pentru ceea ce depăşeşte 4.400
5.901 – 10.000 442 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 5.900
10.001 – 16.300 1.139 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 10.000
16.301 – 24.300 2.273 + 19% pentru ceea ce depăşeşte 16.300
24.301 – 41.100 3.793 + 20% pentru ceea ce depăşeşte 24.300
41.101 – 57.300 7.153 + 21% pentru ceea ce depăşeşte 41.100
57.301 – 81.400 10.555 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 57.300
81.401 – 122.200 15.857 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 81.400
122.201 – 163.200 26.057 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 122.200
163.201 – 203.800 37.537 + 32% pentru ceea ce depăşeşte 163.200
203.801 – 233.400 50.529 + 36% pentru ceea ce depăşeşte 203.800
peste 233.400 61.185 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 233.400

NOTĂ:

Nivelul sumei prevăzute la art. 6 lit c) şi art. 7 alin. 3 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se stabileşte la 11.300 lei, iar suma prevăzută la art. 7 alin. 2 din legea sus-menţionată este de 445.300 lei.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *