HG 927/2016

author
5 minutes, 9 seconds Read
HOTĂRÂRE nr. 927 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
Metodologia privind organizarea şi funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 1 mai 2008, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (6), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizația neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reședință sau la registratura DGASPC;
b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;”

2. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. – (1) Constituirea şi componența nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului București, cu respectarea prevederilor art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare.”

3. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv președintele, au dreptul, potrivit art. 85 alin. (7) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o indemnizație de ședință, echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București. Plata indemnizației se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.”

4. La articolul 13, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
…………………………………………………………………
(4) Contestațiile se soluționează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul de evidenţă al acesteia.”

5. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – (1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 90^2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcționează în structura Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.”

6. Anexa nr. 1  la metodologie se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Articolul II
Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate.

Articolul III
În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comisiile de evaluare au obligația să înlocuiască certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap, cu termen de valabilitate permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu certificate de încadrare în grad de handicap în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

–––––-

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administrației publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu


Pentru date și informații suplimentare cere ajutor la contact@pensii.ro sau la Tel 0742 602 033

 


 

(Anexa nr. 1 la metodologie)
CONSILIUL JUDEŢEAN ………./CONSILIUL LOCAL …………
COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
Nr. …../………

CERTIFICAT

de încadrare în grad de handicap

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna …………………………………….., CNP ………………………., având domiciliul în ………………………, str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul …….,
stabileşte următoarele:
I. Se încadrează în gradul de handicap*1):
[] uşor;
[] mediu;
[] accentuat;
[] grav
[] grav cu asistent personal.
II. Nu se încadrează în grad de handicap
Motivare ………………………………………………………..
III. Data dobândirii handicapului*2) …………, documentul …………
IV. Valabilitate*3): [] 12 luni [] 24 luni [] permanent
V. Termen de revizuire*4)
[]*2) Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.
Certificatul obligă toate persoanele şi autoritățile la respectarea lui în concordanță cu prevederile legislației în vigoare.
PREŞEDINTE,                                 Membri,                                                Secretar,
………………                                          ……………                                            ………….
Notă

──────────

*1) Se marchează cu X căsuța corespunzătoare.

*2) Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

*3) Se marchează cu X căsuța corespunzătoare.

*4) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

──────────
ANEXA*5)
la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. …./……….
Domnul/Doamna ……………………..
CNP ……………………….,
domiciliul în ……………….., str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sectorul …..,
statut social*6):
[] fără venit;
[] cu pensie de urmaș;
[] cu pensie de invaliditate;
[] cu pensie de limită de vârstă;
[] salariat.
[] altele ………………….,
cod boală
tip handicap ……………….

Notă

──────────

*5) Anexa are caracter confidențial și nu însoțește Certificatul de încadrare în grad de handicap.

*6) Se bifează căsuța corespunzătoare.

──────────

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *