1991 : 1000 de lei se inghesuiau pe o bancnotă.

HG nr. 780/1991

author
10 minutes, 30 seconds Read

Guvernul României

Hotărârea nr. 780/1991 cu privire la indexarea salariilor, pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R. și alte măsuri de protecție socială, pentru perioada noiembrie-decembrie 1991


În vigoare de la 29 noiembrie 1991 până la 31 decembrie 1991, fiind înlocuit parțial prin Hotărâre 19/1992 și abrogat prin Hotărâre 19/1992.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 29 noiembrie 1991.


Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Salariile de bază, ajutorul de șomaj, pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiile de stat pentru copii, ajutoarele sociale prevăzute de lege și ajutoarele cuvenite soțiilor militarilor în termen se indexează pentru lunile noiembrie și decembrie 1991 cu 12,5%, ceea ce reprezintă 50% din creșterea prognozată a prețurilor de consum pe această perioadă.

(2) La stabilirea indicelui mediu prognozat de creștere a prețurilor de consum pentru perioada noiembrie – decembrie 1991, s-a avut în vedere și diferența dintre indicele prognozat și cel efectiv realizat în luna octombrie 1991.

Art. 2. – Alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sociale de stat se indexează integral cu creșterea prețurilor la produsele alimentare și sînt cele din anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II
Indexarea salariilor

Art. 3. – (1) La societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, salariile de bază stabilite prin contractele individuale de muncă se indexează pînă la nivelul coeficientului de 12,5%, în funcție de posibilitățile financiare ale fiecărui agent economic. La regiile autonome prevăzute cu subvenție, indexarea se va face cu încadrarea în subvențiile aprobate și actualizate potrivit legii.

(2) Societățile comerciale cu capital majoritar de stat și regiile autonome, care la data de 1 septembrie 1991 nu au acordat indexarea salariilor la nivelul prevăzut prin Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991, dar prin rezultatele financiare obținute ulterior au această posibilitate, vor putea acorda atît indexarea respectivă, cît și pe cea prevăzută de prezenta hotărîre.

(3) Consiliile de administrație vor stabili nivelul coeficientului de indexare în raport cu posibilitățile financiare ale unităților și îl vor aduce la cunoștința salariaților.

Art. 4. – (1) Începînd cu data de 1 noiembrie 1991 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 7.000 lei pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe lună, respectiv 41,15 lei/oră.

(2) Indexarea salariilor pentru personalul încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe țară se face cel puțin la nivelul coeficientului de indexare stabilit pe unitate, potrivit prevederilor prezentei hotărîri. Dacă prin aplicarea acestui coeficient ar rezulta un salariu de bază sub limita de 7.000 lei, se va acorda salariul minim brut pe țară.

Art. 5. – (1) Salariile de bază ale personalului din unitățile finanțate de la bugetul administrației centrale de stat și bugetele locale se indexează cu coeficientul de 12,5%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile au fost aprobate prin hotărîri ale Guvernului.

(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru unitățile finanțate de la bugetele administrației centrale de stat și locale și pentru regiile autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. – Celelalte drepturi salariale se calculează în raport cu noile cuantumuri ale salariilor de bază, indexate potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și art. 5.

 

CAPITOLUL III
Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R.,
precum și a altor venituri și sporuri

Art. 7. – (1) Pensiile de asigurări sociale de stat, militare și I.O.V.R., indemnizațiile și sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, indemnizațiile pentru însoțitorii invalizilor încadrați în gradul I de invaliditate din cadrul asigurărilor sociale de stat și ai invalizilor militari de gradul I se indexează, individual, cu coeficientul de 12,5%.

(2) Cu același coeficient de 12,5% se indexează și ajutoarele bănești lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969.

Art. 8. – Pensionarii care primesc pensie atît din sectorul asigurărilor sociale de stat, cît și din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensie, primesc de la asigurările sociale de stat numai suma cuvenită pentru pensia aferentă acestui sector de activitate.

Art. 9. – (1) Ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislației de pensii, ajutoarele bănești trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990 și ajutoarele pentru soțiile militarilor în termen, ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957, alocațiile de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați unor familii sau persoane, precum și ajutorul de deces se indexează cu coeficientul de 12,5%.

(2) Alocațiile de stat pentru copii se majorează cu 85 lei lunar pentru fiecare copil.

Art. 10. – Cuantumurile burselor acordate pentru elevi și studenți, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 11. – Drepturile bănești pentru care reglementările în vigoare prevăd că se indexează, se majorează de la 1 noiembrie 1991 cu coeficientul de 12,5%.

 

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. – (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 noiembrie 1991, în drepturile la care se referă, obținîndu-se astfel noile cuantumuri ale salariilor, pensiilor, indemnizațiilor pentru însoțitori, indemnizațiilor și sporurilor ce se acordă invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, alocațiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale, ajutoarelor cuvenite soțiilor militarilor în termen și celorlalte drepturi indexate.

(2) Cu începere de la 1 noiembrie 1991, plafoanele maxime ale salariilor de bază, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991, astfel cum au fost modificate pînă la 31 octombrie 1991, se majorează cu coeficientul de 12,5%.

(3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentînd indexarea și compensarea prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991, precum și sumele obținute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcție de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul de stat, alocațiile de stat pentru copii, contribuțiile datorate de susținătorii legali ai persoanelor internate în instituțiile de asistență socială, ajutoarele bănești trimestriale și ocazionale, reducerile care se acordă salariaților și pensionarilor pentru procurarea de proteze și orteze și dreptul la masă la cantinele de ajutor social.

(4) Sumele rezultate din indexare, potrivit prezentei hotărîri, precum și cele acordate prin Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991 și Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991 nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor în funcție de care, conform Hotărîrii Guvernului nr. 360/1991, se stabilește contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe.

Art. 13. – Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii noiembrie 1991, stabilite în baza indicelui de creștere a salariului mediu ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, sînt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. – Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor înainta Guvernului influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri asupra bugetului administrației centrale de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea supunerii lor aprobării Parlamentului.

Art. 15. – Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor emite precizări privind stabilirea și plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.

Art. 16. – Se recomandă unităților cu capital privat majoritar, cooperatiste și obștești, sistemelor de asigurări sociale – altele decît cele de stat – să aplice măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta hotărîre.

Art. 17. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 18. – Începînd cu data de 1 noiembrie 1991 prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 579/1991 își încetează aplicabilitatea, cu excepția art. 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 și 21, care se vor aplica corespunzător prevederilor prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

București, 16 noiembrie 1991.

Nr. 780.

ANEXA Nr. 1

ALOCAȚIA ZILNICĂ DE HRANĂ
pentru consumul colectiv, în unitățile sociale de stat

Învățămînt – lei/zi –
– Copii în grădinițe cu program prelungit 77
– Copii în grădinițe cu program săptămînal 86
– Copii în case de copii preșcolari și grădinițe speciale 106
– Elevi și tineri din casele de copii 95
– Elevi și tineri din unitățile de ocrotire și învățămînt special pentru deficienți recuperabili și parțial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienților și invalizilor 113
– Elevi din școlile speciale de reeducare 77
– Elevi din învățămîntul primar și gimnazial 77
– Elevi din licee 79
– Elevi din școlile profesionale 82
– Elevi din școlile complementare și de meserii 77
– Elevi din școlile postliceale 83
– Studenți 95
– Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate din școli speciale 113
– Concursuri profesionale și cultural-artistice ale elevilor și studenților la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiadele internaționale 95
– Copii în tabere, colonii și excursii 95
– Copii în tabere internaționale 113
Sănătate
– Bolnavi adulți internați în unități sanitare 113
– Bolnavi internați în staționare de zi 56
– Copii nou-născuți prematur, în maternități, secții sau compartimente*) 18
– Copii 0 – 3 ani internați în unități sanitare 56
– Copii 3 – 16 ani internați în unități sanitare 95
– Copii în creșe cu program zilnic 56
– Copii în creșe cu program săptămînal 86
– Copii în leagăne de copii 86
– Bolnavi arși, internați în unități sanitare 149
– Bolnavi în leprozerii 188
– Însoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare 113
– Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte 12
– Donatorii de sînge 191
– Bolnavii străini internați la Institutul național de gerontologie și geriatrie **)
Asistență socială
– Cămine de bătrîni și pensionari 86
– Cămine-spital pentru adulți 106
– Cămine pentru copii minori cu deficiențe și centre de primire minori 113
– Cantine de ajutor social 77
Activitate sportivă de performanță
– Competiții sportive interne 244
– Cantonamente, semicantonamente și tabere 256
– Competiții sportive internaționale 318

*) În cazul alimentației naturale, de alimentația noului-născut poate beneficia mama copilului.

**) Se difuzează numai unităților interesate.

ANEXA Nr. 2

CUANTUMUL
burselor de școlarizare și de merit ce se atribuie
elevilor și studenților

1. Învățămînt preuniversitar
a) Burse de școlarizare 3.000 lei
b) Burse de merit 900 lei
c) Burse pentru elevii din Republica Moldova 3.960 lei

 

2. Învățămînt universitar
a) Burse de studii categoria I 4.440 lei
b) Burse de studii categoria II 3.840 lei
c) Burse de studii categoria III 3.240 lei
d) Burse pentru studenții din Republica Moldova
– burse de studii 4.800 lei
– burse pentru studii postuniversitare, specializare sau
doctorat 6.000 lei
e) Burse pentru studenții străini, bursieri ai statului român
– burse pentru elevi 3.960 lei
– burse pentru studenți 4.800 lei
– burse pentru studii postuniversitare 6.000 lei

ANEXA Nr. 3

TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii
pentru luna noiembrie 1991

Venitul lunar impozabil Impozitul lunar
pînă la 900 lei 6%
901 – 1.100 lei 54 lei + 10% pentru ceea ce depășește 900 lei
1.101 – 1.300 lei 74 lei + 18% pentru ceea ce depășește 1.100 lei
1.301 – 2.200 lei 110 lei + 22% pentru ceea ce depășește 1.300 lei
2.201 – 3.700 lei 308 lei + 23% pentru ceea ce depășește 2.200 lei
3.701 – 5.500 lei 653 lei + 24% pentru ceea ce depășește 3.700 lei
5.501 – 9.200 lei 1.085 lei + 25% pentru ceea ce depășește 5.500 lei
9.201 – 12.850 lei 2.010 lei + 26% pentru ceea ce depășește 9.200 lei
12.851 – 18.350 lei 2.959 lei + 28% pentru ceea ce depășește 12.850 lei
18.351 – 27.550 lei 4.499 lei + 31% pentru ceea ce depășește 18.350 lei
27.551 – 36.700 lei 7.351 lei + 35% pentru ceea ce depășește 27.550 lei
36.701 – 45.950 lei 10.553 lei + 40% pentru ceea ce depășește 36.700 lei
peste 45.950 lei 14.253 lei + 45% pentru ceea ce depășește 45.950 lei

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *