HG NR 94/4.03.1993 indexarea salariilor

author
4 minutes, 34 seconds Read

HOTĂRÎREA nr. 94 din 4 martie 1993 cu privire la indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, pentru perioada ianuarie – aprilie 1993

EMITENT
  • GUVERN

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 5 martie 1993

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Începînd cu luna ianuarie 1993, valoarea indexării medii pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, precum şi a creşterii prognozate a preţurilor de consum în perioada ianuarie – aprilie 1993, este de 3.450 lei lunar brut, ceea ce reprezintă o creştere medie a salariilor de 9,1% faţă de perioada noiembrie – decembrie 1992.


Articolul 2

(1) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi la regiile autonome la care salariile sînt negociate, salariile de baza individuale stabilite potrivit contractelor de muncă, existente la 1 ianuarie 1993, se pot indexa pînă la nivelul coeficientului de indexare ce va rezultă prin raportarea valorii indexării medii pe salariat de 3.450 lei lunar brut la salariul mediu realizat, la nivelul fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, în perioada noiembrie-decembrie 1992.
La stabilirea salariului mediu în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 496/1992, precum şi numărul mediu de personal, realizat în lunile noiembrie-decembrie 1992.
(2) Coeficientul concret de indexare în limita celor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către consiliul de administraţie al fiecărei societăţi comerciale sau regii autonome, cu consultarea sindicatelor, în funcţie de fondul ce poate fi destinat plăţii salariilor, rezultat în raport cu producţia sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta unitatea sa înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute cu subvenţie, indexarea se va face cu încadrarea în subvenţiile aprobate, potrivit legii.


Articolul 3

În luna martie 1993, după cunoaşterea datelor statistice referitoare la creşterea efectivă a preţurilor de consum din luna februarie 1993, se va reexamina, cu consultarea sindicatelor şi patronatului, valoarea indexării medii pe salariat, tinindu-se seama de eventualele diferenţe ce pot aparea în prognoza creşterii preţurilor de consum pe întreaga perioadă ianuarie-aprilie 1993, precum şi de evoluţia salariului mediu pe economie, a producţiei şi productivitatii muncii.


Articolul 4

Prevederile art. 1 – 3 din prezenta hotărîre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frînarea procesului inflationist şi a somajului.


Articolul 5

(1) Salariile personalului din instituţiile publice se indexează, începînd cu luna ianuarie 1993, cu coeficientul de 9,1% .
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sînt aprobate prin hotărîri ale Guvernului.
(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituţiilor publice, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise acestora de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.


Articolul 6

(1) Pentru persoanele care, la data aprobării prezentei hotărîri, beneficiază de ajutor de şomaj sau de alocaţie de sprijin, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 9,1% începînd cu luna ianuarie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.
(2) Cu coeficientul de 9,1% se indexează şi ajutorul de şomaj, ce se va stabili, în condiţiile legii, pentru persoanele care dobîndesc acest drept într-un interval de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărîri, dacă salariile pe baza cărora s-a stabilit acest drept nu au fost indexate începînd cu luna ianuarie 1993.


Articolul 7

Începînd cu data de 1 ianuarie 1993, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 16.600 lei pentru un program de lucru complet de 170 de ore în medie pe luna, respectiv 97,65 lei pe ora.


Articolul 8

Noile transe de venituri lunare impozabile ce se aplică începînd cu drepturile lunii ianuarie 1993, stabilite în baza coeficientului mediu de indexare de 9,1% sînt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.


Articolul 9

În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor emite precizări.


Articolul 10

Prevederile prezentei hotărîri cu privire la indexarea salariilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomanda să se aplice şi unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor.


Articolul 11

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemnează:
––––––
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


Anexa
TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începînd cu plata drepturilor salariale pentru luna ianuarie 1993

Venitul lunar impozabil Impozit lunar
pînă la 2.000 6%
2.001 – 2.200 120 + 10% pentru ceea ce depăşeşte 2.000 lei
2.201 – 2.900 140 + 18% pentru ceea ce depăşeşte 2.200 lei
2.901 – 4.900 266 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 2.900 lei
4.901 – 8.000 706 + 23% pentru ceea ce depăşeşte 4.900 lei
8.001 – 11.900 1.419 + 24% pentru ceea ce depăşeşte 8.000 lei
11.901 – 20.100 2.355 + 25% pentru ceea ce depăşeşte 11.900 lei
20.101 – 28.000 4.405 + 26% pentru ceea ce depăşeşte 20.100 lei
28.001 – 39.800 6.459 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 28.000 lei
39.801 – 59.800 9.763 + 31% pentru ceea ce depăşeşte 39.800 lei
59.801 – 79.800 15.963 + 35% pentru ceea ce depăşeşte 59.800 lei
79.801 – 99.800 22.963 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 79.800 lei
peste 99.800 30.963 + 45% pentru ceea ce depăşeşte 99.800 lei

www.pensii.ro -Legislatie
–––––

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *