Hot. 1025 din 2003 – criterii pentru conditii speciale

author
25 minutes, 6 seconds Read

HOTARARE   Nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 645 din 10 septembrie 2003

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) locuri de munca in conditii speciale reprezinta acele locuri de munca unde exista factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de munca si a conditiilor de realizare a acesteia, conduc in timp la reducerea prematura a capacitatii de munca, imbolnaviri profesionale si la comportamente riscante in activitate cu urmari grave asupra securitatii si sanatatii angajatilor si/sau a altor persoane;
b) persoanele incadrate in locuri de munca in conditii speciale sunt angajatii care isi desfasoara activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca definite la lit. a);
c) expertiza tehnica a locurilor de munca in vederea incadrarii acestora in conditii speciale reprezinta identificarea factorilor de risc existenti la locul de munca, care nu pot fi inlaturati;
d) expertiza medicala in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii speciale reprezinta procesul de evaluare, in baza datelor medicale, a efectelor riscurilor care nu pot fi inlaturate, asupra capacitatii de munca si starii de sanatate a angajatilor.
Art. 2
(1) Criteriile pentru incadrarea persoanelor in locurile de munca in conditii speciale sunt urmatoarele:
a) incadrarea locurilor de munca in grupa I de munca, anterior datei de 1 aprilie 2001;
b) desfasurarea activitatii in conditii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca definite la art. 1 lit. a);
c) existenta la locurile de munca in conditii speciale a unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, in conditiile in care s-au luat masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, in conformitate cu legislatia de protectie a muncii in vigoare;
d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, datorate in exclusivitate unor cauze profesionale si inregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;
e) efecte asupra capacitatii de munca si starii de sanatate, evaluate in baza datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitatii de munca, pe perioada ultimilor 15 ani.
(2) Incadrarea persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se va realiza in conditiile indeplinirii tuturor criteriilor mentionate la alin. (1).
Art. 3
(1) Metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale include urmatoarele etape, in ordinea cronologica indicata:
a) nominalizarea locurilor de munca care se solicita a fi incadrate in conditii speciale, efectuata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii;
b) solicitarea de verificare a activitatilor cuprinse in lista locurilor de munca in conditii speciale, initiata de angajator impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, adresata inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia se afla locul de munca respectiv sau Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Lista locurilor de munca in care se desfasoara activitati ce pot fi incadrate in conditii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, este prevazuta in anexa nr. 1;
c) verificarea de catre inspectoratele teritoriale de munca sau Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a locurilor de munca nominalizate la lit. a), din punct de vedere al indeplinirii masurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevazute de legislatia privind protectia muncii ori in normele fundamentale de securitate radiologica, dupa caz, confirmata prin procesul-verbal intocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2;
d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii factorilor de risc care nu pot fi inlaturati, conform criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum si a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. d);
e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii, in vederea identificarii si interpretarii datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de intreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii si al comisiilor de expertizare a capacitatii de munca, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).
(2) Etapele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) sunt conditionate de rezultatul verificarii mentionate la alin. (1) lit. c).
(3) In cazul in care angajatorul nu declanseaza procedura de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori responsabilul cu protectia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de munca, care vor dispune verificarea locurilor de munca conform alin. (1) lit. c).
Art. 4
Solicitarea angajatorului de verificare a locurilor de munca in conditii speciale, mentionata la art. 3 alin. (1) lit. b), va cuprinde obligatoriu urmatoarele date: unitatea, sectia, atelierul, locul de munca, descrierea activitatii de baza desfasurate, precum si categoriile profesionale si numarul de angajati.
Art. 5
(1) In vederea incadrarii locurilor de munca in conditii speciale se constituie, prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii, Comisia pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale, compusa din reprezentanti ai celor doua ministere. Dupa caz, la solicitarea Comisiei pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale, prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, aceasta se completeaza cu un reprezentant al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(2) Secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale se constituie la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.
(3) Angajatorul va depune la secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
a) lista semnata de angajator si de sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, si de reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori de responsabilul cu protectia muncii, care cuprinde categoriile profesionale si numarul de angajati, in raport cu fiecare categorie, ce urmeaza sa fie incadrati in conditii speciale, inclusiv confirmarea respectarii criteriului mentionat la art. 2 alin. (1) lit. b);
b) dovada incadrarii locului de munca in grupa I de munca, conform reglementarilor existente pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, semnata de angajator;
c) procesul-verbal intocmit de inspectoratul teritorial de munca sau de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, dupa caz, cu specificatia in clar ca au fost luate sau nu au fost luate masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor, prevazute in legislatia de protectie a muncii sau in normele fundamentale de securitate radiologica, dupa caz;
d) rezultatul expertizei tehnice prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d), prin care se confirma existenta unor factori de risc care nu pot fi inlaturati, in conditiile respectarii masurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c);
e) procesul-verbal incheiat de institutia care a efectuat expertiza medicala, cu specificatia in clar a indeplinirii criteriului prevazut la art. 2 alin. (1) lit. e), in conformitate cu rezultatul expertizei medicale, dupa modelul prezentat in anexa nr. 3.
Art. 6
(1) In urma analizarii dosarului de catre Comisia pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale, constituita in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, se acorda avizul sau se respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia.
(2) Formularul de acordare a avizului prevazut la alin. (1) se intocmeste in conformitate cu modelul prezentat in anexa nr. 4.
Art. 7
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, in baza avizelor acordate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), initiaza procedura de elaborare a proiectului de lege privind completarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
(1) Angajatorul este obligat sa depuna la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de munca, lista categoriilor profesionale care au fost incadrate in aceste locuri de munca in conditii speciale.
(2) Modificarile intervenite la locurile de munca incadrate in conditii speciale, privind categoriile profesionale, vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de catre angajator.
(3) Angajatorul este obligat sa depuna lunar la casele teritoriale de pensii declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor care in luna anterioara si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale.
Art. 9
Locurile de munca incadrate in conditii speciale potrivit legii se considera in aceste conditii si pe perioada incadrata in grupa I de munca conform legislatiei anterioare, cu exceptia activitatii prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in care si perioada incadrata in grupa II de munca se considera in aceste conditii.
Art. 10
(1) Perioadele de timp in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna sunt asimilate stagiului de cotizare realizat in conditii speciale de munca.
(2) Perioadele de timp corespunzatoare programului normal de lucru, anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care angajatii si-au desfasurat activitatea cel putin 50%, respectiv 70% din timpul normal de lucru in locurile de munca prevazute in grupa I, respectiv grupa II de munca, conform legislatiei anterioare, si care sunt incadrate ca locuri de munca in conditii speciale potrivit prezentei hotarari, sunt asimilate stagiului de cotizare in conditii speciale.
Art. 11
(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locuri de munca in conditii speciale, in vederea pensionarii, se realizeaza pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau pe baza listelor nominale ale persoanelor care au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale ori prin orice alt mijloc de proba, potrivit legii.
(2) In cazul distrugerii arhivelor, dovedita cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotarare judecatoreasca, perioada lucrata in conditii speciale.
Art. 12
Angajatorii care au locuri de munca incadrate in conditii speciale sunt obligati sa efectueze, pe propria cheltuiala, controlul medical periodic, in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii, pentru toti angajatii care isi desfasoara activitatea in aceste conditii.
Art. 13
(1) Angajatorii si/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca, care nu au primit aviz pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale, pot formula plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei care, impreuna cu Ministerul Sanatatii, o va solutiona in termen de 30 de zile, prin decizie ramasa definitiva.
(2) Daca plangerea prevazuta la alin. (1) se refera la locurile de munca din domeniul nuclear, la solutionarea plangerii va participa si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(3) Decizia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii.
Art. 14
(1) Expertiza tehnica prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. d) se efectueaza de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii sau Institutul National pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva – INSEMEX, dupa caz, respectiv laboratoarele de igiena radiatiilor din cadrul directiilor de sanatate publica, autorizate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in baza unei metodologii proprii, adaptata locurilor de munca si riscurilor specifice existente, avizata, dupa caz, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sau de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
(2) Expertiza medicala prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. e) se efectueaza de catre institutele de sanatate publica, directiile de sanatate publica, structurile medicale de medicina muncii si centrele de medicina preventiva, in conformitate cu o metodologie proprie stabilita de Ministerul Sanatatii pe baza riscurilor existente si a efectului determinat de manifestarea acestora.
Art. 15
Toate costurile aferente procesului de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale reprezinta obligatia angajatorului si vor fi suportate de catre acesta.
Art. 16
Angajatorii impreuna cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, dupa caz, cu reprezentantii angajatilor in cadrul comitetului de securitate si sanatate in munca ori cu responsabilul cu protectia muncii pot solicita reevaluarea locurilor de munca pana la data de 31 decembrie 2004.
Art. 17
(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica si militarilor angajati pe baza de contract.
(2) Avizul privind incadrarea in conditii speciale sau alte conditii se acorda de catre structurile cu atributii de inspectia muncii din institutiile care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
Art. 18
Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru

p. Ministrul sanatatii,
Vasile Cepoi,
secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

ANEXA 1

LISTA
locurilor de munca in care se desfasoara activitati ce pot fi incadrate in conditii speciale

1. Activitatea din sectoarele care utilizeaza materii explozive, pulberi, munitii, pentru urmatoarele operatii:
– manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare, mineri de suprafata si artificieri;
– manipularea materiilor toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare;
– fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor;
– fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii – locurile de munca in care se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca in care se executa operatii cu explozivi aromatici, la care angajatii vin in contact direct cu acestia;
– asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa si detonatoarelor, in cazul in care elementele componente sunt incarcate;
– asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materii explozive si mine;
– operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a produselor pirotehnice;
– delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.
2. Activitatea din locurile de munca incadrate in categorii de risc radiologic III si IV din centrale nuclearoelectrice, unitati de cercetare-dezvoltare in domeniul nuclear, unitati de fabricare a combustibilului nuclear, unitati de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare
3. Activitatea desfasurata in subteran la constructii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum si de centrale electrice subterane, la exploatari din cariere prin tuneluri si galerii
4. Activitatea desfasurata in subteran: lucrari de constructii, intretinere si reparatii de tuneluri de cai ferate, drumuri, precum si galeriile aferente, cu adancimi mai mari de 8 m
5. Activitatile desfasurate in subteran din cadrul metroului pentru:
– mecanic de locomotiva si rama electrica de metrou;
– mecanic ajutor de locomotiva si rama electrica de metrou;
– mecanic instructor
6. Activitatea de revizie, intretinere, exploatare si reparatie de la metrou ce se desfasoara 100% in subteran
7. Activitatea desfasurata de personalul din siguranta circulatiei care indeplineste functia de mecanic de locomotiva si automotor, mecanic ajutor si mecanic instructor
8. Activitatea de exploatare portuara desfasurata de docheri, docheri-mecanizatori
9. Activitatea desfasurata de personalul navigant din unitatile de transport maritim si fluvial, care lucreaza in sala masinilor de pe navele maritime si fluviale cu capacitatea de peste 600 CP
10. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune: scafandrii si chesonierii
11. Activitatea desfasurata de personalul de pe platformele marine
12. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza in exploatari forestiere: fasonatori, corhanitori, funicularisti, tractoristi, conducatori de tractoare articulate forestiere, sortatori
13. Activitatea desfasurata la forajul sondelor de titei si gaze; interventii, probe de productie si reparatii capitale la sonde, combustie subterana, detubari sonde si saparea puturilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operatii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu exceptia turlelor rabatabile
14. Reparatii si intretinere la mori cu capacitatea mai mare de 7.000 t
15. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla prin suflare cu gura – operatii executate complet nemecanizat la teava preluand priza din cuptorul de topire – si din teava de sticla greu fuzibila
16. a) Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate, semiautomate si prese
b) Alimentarea manuala a cuptoarelor de topit sticla
c) Cuptoarele pentru topirea sticlei
17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fire si fibre de sticla
18. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de cocsificare a carbunelui:
– cocserie: masina de sarjare, asezarea si etansarea usilor, incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze – platformele de pe bateriile de cocs si semicocs -, scoaterea usilor, transportul cocsului la stins, stingerea si sortarea cocsului;
– sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate;
– arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
– operatia de gudronare a lingotierelor
19. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la producerea electrozilor siderurgici si de sudura:
– macinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea si presarea materiilor prime necesare fabricarii electrozilor;
– calcinarea cocsului de petrol si a antracitului;
– prepararea smoalei, a electrografitului, precum si a deseurilor crude si a antracitului si dozarea acestor componente;
– coacerea, recoacerea, grafitarea si impregnarea electrozilor;
– recuperarea produselor carbunoase;
– prelucrari mecanice pe masini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitati si ale niplurilor, ale blocurilor de furnal
20. Preparare de minereuri: macinare, flotare, filtrare
21. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de aglomerare:
– sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare, reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate – retur -, expeditia aglomeratului;
– incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi – operatie ce se executa sub silozuri;
– macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
– prajirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului;
– prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase
22. Activitatea desfasurata de personalul de la furnale:
– incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi – operatie ce se executa sub silozuri;
– instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja, incarcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preincalzitoare de aer, curatarea canalelor de la furnal, activitatea prestata la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea si expandarea zgurii, precum si epurarea gazelor de furnal
23. Activitatea desfasurata de personalul din otelarii:
– incarcarea cuptoarelor, precum si elaborarea otelului in cuptoare, in convertizoare, in cuptoare electrice, inclusiv instalatii de retopire sub zgura si tratament termic in vid, care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarja;
– turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice;
– pregatirea gropii de turnare, turnarea si evacuarea otelului;
– cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare
24. Activitatea din turnatoriile de fonta, otel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu productie industriala continua, in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare
25. Activitatea desfasurata de personalul din activitatea de laminare la cald:
– incalzirea metalului in vederea laminarii, laminarea, taierea, presarea si refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea si sortarea la cald;
– incarcarea si descarcarea cuptoarelor adanci – macarale Tiegler -, precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie;
– incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata pentru laminorul de 6 toli, precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant; incalzirea otelului pentru laminare in cuptoare adanci;
– incalzirea, scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla, manual, de la cuptoare la caja;
– extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie;
– extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare;
– striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor
26. Activitatea de forjare continua la cald, manuala, cu ciocane si prese de peste 200 kg/forta
27. Activitatile efectuate de zidari – samotori:
– zidirea si repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum si a altor asemenea utilaje cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara;
– executarea la cald la utilajele mentionate mai sus a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei, indiferent de tipul de caramida refractara utilizata – activitate permanenta
28. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la:
– uscarea, prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere;
– distilarea si purificarea mercurului in proces continuu; instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
– electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru;
– electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
– prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase;
– afinarea aurului si a argintului;
– fabricarea pulberii de aluminiu;
– fabricarea feroaliajului si a siliciului metalic
29. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la productia si prelucrarea plumbului, zincului si cositorului:
– macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
– topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala; topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
– fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
– metalurgia zincului;
– personalul care lucreaza cu plumb din fabricile de celofibra – viscoza
30. Activitatea de tratare si acoperire a metalelor prin urmatoarele:
– metalizarea cu nichel-carbonil;
– instalatiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasma;
– operatiuni de tratamente termice efectuate in cuptoare care utilizeaza in exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
– deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice a rulourilor de tabla si benzilor de otel;
– instalatii de zincare a tablelor, tevilor si profilelor in industria metalurgica;
– operatiile de incalzire, tratament termic si emailare prin pudrare a pieselor din fonta;
– acoperiri metalice in metal topit, in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 mp/ora
31. a) Fabricarea abrazivelor din cuart – toate operatiile aferente procesului de fabricatie
b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului si finisarea pietrelor de polizor
32. Activitatea de perforare, forare, impuscare si transport al materialului derocat in cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc si autobasculante mai mari de 25 tone
33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu exceptia instalatiilor ermetizate
34. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza la fabricarea si ambalarea negrului de fum
35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice
36. Activitatea desfasurata in instalatiile care fabrica, vehiculeaza si depoziteaza hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic si de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat
37. Fabricarea acrilonitrilului si a derivatilor cianici, in cazul in care se desfasoara in aceeasi instalatie; utilizarea in industrie a acrilonitrilului
38. Curatarea canalelor subterane care contin substante foarte periculoase sau cancerigene din unitatile industriei chimice si petrochimice
39. Activitatea desfasurata in instalatii de fabricare a benzenului si tetraclorurii de carbon
40. Activitatea desfasurata in instalatia bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice
41. Fabricarea fenolului
42. Activitatea desfasurata in instalatii de fabricare a oxidului de etilena
43. Activitatea desfasurata in instalatiile de elctroliza pentru producerea clorului
44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil si policlorurii de vinil
45. Activitatea de fabricare a pesticidelor
46. Fabricarea si utilizarea industriala de alfa- si beta-naftilimina
47. Fabricarea si ambalarea benzidinei
48. Fabricarea hidrobenzenului
49. Dozarea manuala a antioxidantilor, acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare
50. Activitatea desfasurata de personalul care lucreaza in leprozerii.

ANEXA 2.1

INSPECTIA MUNCII
Inspectoratul teritorial de munca …………………

PROCES-VERBAL
Nr. …../…………

Subsemnatul …………………………………, inspector de munca la Inspectoratul teritorial de munca …………………………………, cu legitimatia nr. …………….., in baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, in urma solicitarii unitatii ………………………………………., cu nr. …….. din ……………., inregistrata la Inspectoratul teritorial de munca …………………………. sub nr. …….. din ………….., in perioada ………………… am verificat situatia din teren, constatand urmatoarele:
Unitatea a fost inregistrata la registrul comertului cu nr. ……………, avand codul unic de inregistrare nr. ………….., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de munca la care se solicita incadrarea in conditii speciale,
_____________________________________________
|_____________________________________________|

sediul in localitatea …………………………, str. ………………… nr. …., judetul/sectorul ………………, si activitatea efectiva in localitatea ………………… str. …………………….. nr. ….., judetul/sectorul ……………. .
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat indeplinirea masurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevazute de legislatia de protectie a muncii.
Locurile de munca pentru care s-a efectuat verificarea sunt urmatoarele:Concluzii:
__
|__| S-au luat masurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau
diminuarea riscurilor profesionale prevazute in legislatia de protectie
a muncii.
__
|__| Nu s-au luat masurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau
diminuarea riscurilor profesionale prevazute in legislatia de protectie
a muncii, dupa cum urmeaza:Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care:
– un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de munca ……………….;
– un exemplar pentru unitatea care solicita avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale ……………………. .

Inspector de munca, Inspector-sef,
………………….. ………………
(semnatura) (semnatura)

Conducatorul unitatii
…………………….
(semnatura)

Inregistrat la unitate sub nr. …………. .

ANEXA 2.2

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

PROCES-VERBAL
Nr. …../…………

Subsemnatul …………………………………, avand functia de consilier/expert, imputernicit al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare cu legitimatia de control nr. ….., in baza prevederilor cap. IV din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, in urma solicitarii unitatii ……………………………, cu nr. ….. din …………., inregistrata la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare cu nr. …….., in perioada …………………….. am verificat situatia din teren in prezenta imputernicitului unitatii – responsabilul cu securitatea radiologica, domnul/doamna ………………………………….., constatand urmatoarele:
Unitatea a fost inregistrata la registrul comertului cu nr. ……………, avand codul unic de inregistrare nr. ………….., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de munca la care se solicita incadrarea in conditii speciale,
_____________________________________________
|_____________________________________________|

sediul in localitatea …………………………, str. ………………… nr. …., judetul/sectorul ………………, si activitatea efectiva in localitatea …………………, str. …………………….. nr. ….., judetul/sectorul ……………. .
Unitatea poseda Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. ……., valabila de la ………… pana la …………, in categoria maxima de risc radiologic ………………………. .
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat indeplinirea masurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau diminuarea riscurilor profesionale prevazute de legislatia de protectie a muncii.
Locurile de munca pentru care s-a efectuat verificarea sunt urmatoarele:Concluzii:
__
|__| S-au luat masurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau
diminuarea riscurilor profesionale prevazute in legislatia de protectie
a muncii.
__
|__| Nu s-au luat masurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea si/sau
diminuarea riscurilor profesionale prevazute in legislatia de protectie
a muncii, dupa cum urmeaza:Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care:
– un exemplar pentru ………………….;
– un exemplar pentru unitatea care solicita avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale ……………. .

Imputernicit al Comisiei Director/Sef serviciu, Presedinte,
Nationale pentru Controlul
Activitatilor Nucleare,
……………………… …………………. …………..
Semnatura ………… Semnatura ………. Semnatura si
stampila ……..

Reprezentantul unitatii responsabil Conducatorul unitatii,
cu securitatea radiologica,
…………………………….. ……………………
Semnatura ………… Semnatura si stampila …………

Inregistrat la unitate sub nr. …………. .

ANEXA 3

PROCES-VERBAL
Nr. …../…………

Subsemnatul ……………………….., functia/specialitatea ……………………… in cadrul ……………………, cu legitimatia nr. ……., in baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) si ale art. 14 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, in urma solicitarii unitatii ………………………………., inregistrata la …………….. cu nr. ……… din ………………, am verificat datele medicale si in baza evaluarii efectuate s-au constatat urmatoarele efecte asupra capacitatii de munca si starii de sanatate:
– riscul ……………………. efect …………………….;
– riscul ……………………. efect …………………….;
– riscul ……………………. efect ………………….. .
Unitatea a fost inregistrata la registrul comertului cu nr. ………., avand codul unic de inregistrare nr. …………………….., are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de munca la care se solicita incadrarea in conditii speciale,
_____________________________________________
|_____________________________________________|

sediul in localitatea ………………………, str. ………………….. nr. ……., judetul/sectorul ……….., si activitatea efectiva in localitatea ……………….., str. ………………….. nr. ……. .
In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat si se confirma la locurile de munca pentru care s-a solicitat incadrarea in conditii speciale:
__
|__| se indeplineste criteriul mentionat la art. 2 alin. (1) lit. e) din
Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003;
__
|__| nu se indeplineste criteriul mentionat la art. 2 alin. (1) lit. e) din
Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003.
Comentarii: ………………………………………………………
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare, din care:
– un exemplar pentru unitatea emitenta ………………;
– un exemplar pentru unitatea care solicita avizul de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale …………………….. .

Medic de medicina muncii,
………………………..
(semnatura)
Conducatorul unitatii,
……………………..
(semnatura)

Inregistrat la unitate sub nr. ………………….. .

ANEXA 4

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

Avizat

AVIZ
pentru incadrarea locurilor de munca in conditii speciale
Nr. …../…………

In baza art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale, Comisia pentru acordarea avizelor de incadrare in conditii speciale, in baza evaluarii dosarului cu nr. ………. din ……………….. si a indeplinirii urmatoarelor criterii:
__
|__| incadrarea locurilor de munca in grupa I de munca, anterior datei de 1
aprilie 2001;
__
|__| desfasurarea activitatii in conditii speciale pe durata programului
normal de lucru din luna respectiva numai in locurile de munca definite
la art. 1 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.025/2003;
__
|__| existenta la locurile de munca in conditii speciale a unor factori de
risc care nu pot fi inlaturati, in conditiile in care s-au luat
masurile tehnice si organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea
acestora, in conformitate cu legislatia de protectie a muncii in
vigoare;
__
|__| efecte asupra persoanelor, din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca, datorate in exclusivitate unor cauze profesionale
si inregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;
__
|__| efectele asupra capacitatii de munca si starii de sanatate, evaluate in
baza datelor medicale inregistrate la nivelul cabinetelor medicale de
intreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la
comisiile de expertizare a capacitatii de munca pe perioada ultimilor
15 ani,
__
|__| avizeaza incadrarea in conditii speciale a urmatoarelor locuri de
munca:__
|__| nu avizeaza incadrarea in conditii speciale a urmatoarelor locuri de
munca:din cadrul unitatii …………………………., cu sediul in localitatea ………………., str. …………………, sectorul/judetul …………….., inregistrata la registrul comertului cu nr. ……………, cod unic de inregistrare nr. ……………….. .
Comisia pentru acordarea avizului
de incadrare in conditii speciale:
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Data eliberarii
(ziua …. luna ……. anul ….)

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *