1968 primul autoturim romanesc
Primul autoturim din Romania s-a lansat in 1968

HOTARARE nr.1061 din 21 mai 1968

author
13 minutes, 9 seconds Read

HOTĂRÂRE nr.1.061 din 21 mai 1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II, prevazute de Legea nr.27/1966 şi a organelor care fac aceste încadrări
Textul actului publicat în B.Of. nr. 68/21 mai. 1968

HOTARIREA NR. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in grupele I si II, prevazute de Legea nr. 27/1966 si a organelor care fac aceste incadrari

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
Publicata in BULETINUL OFICIAL al REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Nr. 68 din 21 MAI 1968

ART. 1
Incadrarea locurilor de munca in grupele I si II prevazute de art. 6 din Legea nr. 27 privind pensiile de asigurari sociale de stat si pensia suplimentara, publicata in Buletinul Oficial, partea I, nr. 85 din 28 decembrie 1966, se face pe baza urmatoarelor criterii:

In grupa I, locurile de munca cu conditii care provoaca uzura prematura a organismului, ca o consecinta a:

a). prezentei la locul de munca a unor substante forte vatamatoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, foarte grave, ce pot determina o incapacitate de munca permanenta si totala;
b). unor conditii de munca ce implica un efort fizic foarte mare, in special la locurile de munca cu temperaturi foarte ridicate.
c). unor conditii de munca ce implica o suprasolicitate nervoasa, ca urmare a existentei la locul de munca a unui risc deosebit de explozie, de iradiere sau de infectare.

In grupa a II-a, locurile de munca in care organismul este supus unui grad de solicitare ridicat, ca o consecinta a:

a). prezentei la locul de munca a unor substante vatamatoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, grave, ce pot determina o incapacitate de munca permanenta si partiala;
b). unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, sau solicitate nervoasa deosebita, in special la locurile de munca cu temperaturi ridicate, zgomot intens, concentrare intensa, vibratii sau alte nocivitati;
c). unor conditii de munca ce implica o solicitare marita nervoasa ca urmare a existentei la locul de munca a unui risc de explozie, de iradiere sau de infectare.

ART. 2
Stabilirea locurilor de munca ce se incadreaza in grupele I si II se face, pe baza criteriilor prevazute la art. 1, de Ministerul Muncii, impreuna cu Ministerul Sanatatii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, la propunerile ministerelor si ale celorlalte organe centrale, facute cu consultaerea uniunilor sindicatelor de ramura.

ART. 3
Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite, in sensul art. 6, alin. 3 si art. 8, alin. 1 din Legea nr. 27/1966, se stabileste prin totalizarea – pina la obtinerea unui an complet de munca – a perioadelor in care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau zilnic, saptaminal sau lunar de munca, in locuri ce se incadreaza in grupele I si II. Perioadele in care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau de munca in astfel de locuri se stabilesc prin dispozitia conducerii unitatii sau prin alte prevederi legale care reglementeaza sarcinile de serviciu fiecarui angajat in raport cu functia indeplinita.

ART. 4
Ministerul Muncii impreuna cu Ministerul Sanatatii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor dispune scoaterea locurilor de munca din grupele in care sint prevazute, in situatia in care – ca urmare a masurilor luate – conditiile de munca au incetat sa mai prezinte caracterul deosebit care a justificat incadrarea lor in grupele I si II de munca.
In toate cazurile cind, ca urmare a masurilor luate, conditiile in care se presteaza activitatea in anumite locuri de munca din cadrul unor unitati nu mai prezinta un caracter deosebit, unitatile respective au obligatia sa inceteze a le mai considera ca incadrindu-se in grupele de munca respective si in consecinta sa faca mentiunile corespunzatoare in carnetul de munca al angajatilor in cauza. Masura de a inceta sa se mai considere asemenea locuri ca avind conditii deosebite de munca se va lua de unitate numai pe baza aprobarii organului central in subordinea caruia se gaseste data cu acordul uniunii sindicatelor de ramura.

ART. 5
Incadrarea in grupa de munca in care au lucrat angajatii pina la data publicarii in Buletinul Oficial a locurilor de munca cu conditii deosebite, stabilite in baza art. 6 din Legea nr. 27/1966 si inscrierea incadrarii in carnetul de munca se fac pe baza tabelelor 1 si 2, anexe la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.292/1959 cu completarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.

ART. 6
Ministerul Muncii, impreuna cu Ministerul Sanatatii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor emite – in termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotariri – instructiuni de aplicare.

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA EXAMENELE MEDICALE PERIODICE, OBLIGATORII, PENTRU PERSONALUL EXPUS LA NOCIVITATI PROFESIONALE

aprobate de Ministerul Sanatatii sub nr. 195 din 16 aprilie 1969
1. In conformitate cu „Normele republicane de protectie a muncii”, examinarile medicale periodice sint obligatorii pentru toti angajatii care lucreaza in conditii ce pot fi daunatoare sanatorii si se efectueaza pe baza prevederilor stabilite prin prezentele instructiuni.

2. Examenele medicale periodice au drept scop depistarea imbolnavirilor profesionale, intr-un stadiu cit mai precoce si prevenirea agravarii unor afectiuni neprofesionale, preexistente angajarii sau aparute in timpul activitatii.

3. Organizarea si coordonarea actiunilor de examinare periodica a angajatilor din intreprinderile de pe teritoriul arondat spitalului unificat teritorial sau de intreprindere constituie sarcina conducerii spitalului respectiv.

4. Inspectoratele sanitare de stat judetene stabilesc intreprinderile si locurile de munca cu noxe profesionale si, impreuna cu conducerile policlinicilor de intreprindere sau teritoriale fixeaza, la inceputul fiecarui an, felul examinarilor necesare unor categorii de muncitori, in raport cu noxele specifice dupa indicatiile prevazute in anexa la prezentele instructiuni.

5. Examenele medicale periodice se efectueaza de catre medicul de intreprindere sau medicul circumscriptiei teritoriale, la care este arondata intreprinderea, cu sprijinul medicilor de specialitate din policlinica respectiva, care sint obligati sa cunoasca noxele existente si riscurile de imbolnavire profesionala.

6. Periodicitatea examinarilor, examinarile de specialitate prevazute in lista anexa care se pot efectua in raport cu dotarea unitatii sanitare din teritoriu, precum si unitatile sanitare (policlinici, laboratoare) care efectueaza aceste examene de specialitate, se stabilesc la inceputul fiecarui an , de catre o comisie formata din: directorul policlinicii respective, medicul care asigura asistenta salariatilor din intreprindere, medicul de laborator al unitatii sanitare teritoriale si medicii specialisti in igiena muncii de la Inspectoratul sanitar de stat judetean.
Programarea examinarilor medicale periodice

– data, ora, numarul muncitorilor , locul etc.

– se fac de comun acord cu medicul care deserveste intreprinderea.

In cazurile in care medicul de intreprindere sau medicul de medicina generala la care este arondata intreprinderea constata, in cursul examinarilor facute, anumite manifestari patologice, pentru precizarea carora este necesara o examinare din partea unui medic de specialitate, ca si pentru alte examinari de specialitate care nu au fost programate la inceputul anului si sint necesare stabilirea diagnosticului precoce de imbolnavire profesionala, acestia pot trimite pe angajati la serviciul de specialitate respectiv, insotiti de documentarea medicala si profesionala necesara.

7. Cu ocazia examenului medical periodic, se vor avea in vedere conditiile de munca din perioada anterioara examenului si se va insista asupra simtomelor si semnelor initiale ale bolii profesionale pe care o poate provoca noxa la care este expus angajatul.
In cazul depistarii unor dereglari morfofunctionale provocate de noxele existente sau a unei boli care constituie o contraindicatie pentru munca respectiva (anexa la Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 196/1969) situatia angajatilor va fi analizata in mod amanuntit de catre o comisie alcatuita din medicul care deserveste intreprinderea, medicul de specialitate si medicul sef al policlinicii la care este arondata intreprinderea, avindu-se in vedere durata si intensitatea expunerii la agentul nociv, conditiile locului de munca, severitatea si evolutivitatea bolii respective, virsta muncitorului si calificarea sa profesionala.
In baza avizului acestei comisii, se va decide asupra continuarii profesiunii pe acelasi loc de munca, recalificarii sau eventualei pensionari precum si asupra tratamentului de recuperare necesar.

8. Angajatii care lucreaza pe locuri de munca unde exista noxe profesionale ce nu sint cuprinse in listele anexa vor fi examinati medical periodic dupa metodologia obisnuita, investigatiile clinice si de laborator facindu-se asupra principalelor grupe de sisteme sau aparate care pot fi influentate de noxele existente la locul de munca.

9. Examinarile medicale periodice ale angajatilor expusi la radiatii ionizante se vor efectua de catre serviciile medicale care deservesc unitatile nucleare respective, iar pentru angajatii din unitatile care nu dispun de servicii medicale proprii, de catre policlinicile teritoriale.

10. Concluziile examenului medical periodic, inclusiv rezultatele examinarilor clinice si de laborator, se consemneaza in fisa medicala individuala a angajatului (carnet de consultatie etc.) ca elemente de referinta pentru examinarile ulterioare.
La nivelul unitatii sanitare care asigura asistenta muncitorilor expusi la nocivitatii profesionale, se va pastra evidenta individuala a planificarii si efectuarii examinarilor medicale periodice, in registrul oficial de evidente speciale.

11. Conducerile spitalelor unificate teritoriale si de intreprindere vor informa semestrial directiile sanitare judetene asupra numarului muncitorilor planificati si examinati conform prezentelor instructiuni.

12. Directiile sanitare judetene, prin responsabilul cu asistenta medicala din intreprinderi si santiere din colectivul directiei, prin conducerile spitalelor unificate si inspectoratele sanitare de stat judetene, au obligatia de a urmari , periodic, modul de efectuare a examinarilor medicale periodice.
In cursul sedintelor anuale de analiza a morbiditatii cu incapacitate temporara de munca, la nivelul directiei sanitare a judetului, se va analiza modul in care s-au efectuat examinarile medicale periodice, numarul muncitorilor expusi la nocivitati profesionale si al celor examinati, rezultatele controlului medical periodic, precum si masurile luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

INSTRUCTIUNI PRIVIND EFECTUAREA EXAMENULUI MEDICAL LA ANGAJARE

aprobate de Ministerul Sanatatii sub nr. 196 din 16 aprilie 1969

1. Potrivit prevederilor legale, angajarea salariatilor la organizatiile de stat, cooperatiste si la celelalte organizatii obstesti se va face pe baza avizului medical.

2. Avizul medical privind aptitudinea sau inaptitudinea celui care se angajeaza de a lucra intr-un anumit loc de munca se intocmeste de catre medicul de intreprindere sau medicul circumscriptiei teritoriale, pe baza examinarilor clinico-functionale si de laborator efectuate la nivelul dispensarului sau policlinicii, dupa cum urmeaza:
– pentru unitatile care au organizat asistenat medicala proprie (dispensar, policlinica etc.) examinarile medicale in vederea angajarii se vor efectua la nivelul dispensarului si policlinicii de intreprindere sau teritoriale;
– pentru unitatile care nu au organizata asistenta medicala proprie, examenul medical la angajare va fi efectuat la nivelul dispensarului de circumscriptie si policlinicii pe teritoriul careia se afla intreprinderea sau institutia.

3. Persoana care urmeaza a fi angajata va obtine de la intreprindere „fisa medicala de angajare” tip (conform modelului anexat).
Fisa medicala la angajare cuprinde: anamneza profesionala, antecedentele eredocolaterale si personale si starea prezenta pe organe si sisteme. Medicul de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala va completa toate rubricile privind antecedentele profesionale, personale, eredocolaterale si starea prezenta a solicitantului.

4. Examinarile prevazute in „fisa medicala de angajare” vor fi efectuate de catre medicul de intreprindere sau de circumscriptie sanitara teritoriala. In cazul in care medicul intreprinderii considera necesara efectuarea unor examinari de specialitate, acestea se vor efectua de catre medicii specialisti din policlinici, care vor acorda prioritate efectuarii lor.
La rubrica „concluzii”, medicul de intreprindere sau circumscriptie teritoriala va aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii acestuia de a fi angajat la locul de munca propus. Rezultatul examenului R.B.W. nu conditioneaza angajarea salariatului. In caz de seroreactie pozitiva, angajatul va fi luat in evidenta si tratament de catre unitatea sanitara teritoriala. Angajarea celor cu lues florid se va face dupa efectuarea tratamentului necesar si numai cu avizul medicului de specialitate.
In cazul in care unitatea respectiva nu poate asigura un loc de munca corespunzator – conform avizului medical -, medicul de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala va indica alte forme si locuri de munca, in raport cu starea de sanatare a solicitantului si-l va indruma la serviciul de recrutare si repartizare a fortelor de munca teritoriala.

5. Buletinul detasabil cuprinzind concluziile si avizul medical al medicului de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala se detaseaza si se inmineaza solicitantului, pentru a fi prezentat intreprinderii; restul fisei ramine anexat la fisa medicala individuala de consultatii (carnet de sanatare, dosar medical etc.).

6. Examinarile cuprinse in „fisa medicala de angajare” sint obligatorii.

7. Pentru muncile necalificate care se desfasoara in conditii fara risc profesional, ca si pentru muncile administrative, examenele medicale de specialitate vor fi efectuate de la caz la caz, la indicatia medicului de intreprindere sau de circumscriptie teritoriala, in raport cu starea de sanatate a persoanei examinate.
De asemenea, pentru muncitorii recrutati prin organele Ministerului Muncii, examenul medical la angajare va fi efectuat de catre unitatile sanitare teritoriale de la locul de recrutare si va consta din examinari clinice generale , R.F.M. si R.B.W. Aceste examinari vor putea fi completate la unitatea sanitara de la locul de munca si cu alte investigatii clinice sau de laborator, in raport cu specificul locului de munca.
Pentru cei care urmeaza sa fie angajati in locuri de munca cu risc silicogen, examenul medical la angajare se va efectua conform Instructiunilor publicate in Buletinul Ministerului Sanatatii si Prevederilor Sociale nr. 2/1966.
Pentru angajatii care isi desfasoara activitatea profesionala in conditii deosebite de solicitare (efort fizic, microclimat, trepidatii, munca la inaltime , la presiune ridicata sau scazuta, substante chimice etc.), medicul de intreprindere va include si alte investigatii, in raport cu natura si gradul acestor solicitari (conform anexei la Ordinul nr. 195/1969). Pentru angajarea la locurile de munca cu conditii deosebite, se va avea in vedere contraindicatiile prevazute in anexa.
In unitatile sanitare in care functioneaza cabinete de medicina a muncii, examinarile medicale suplimentare, precum si concluziile examenului medical se stabilesc de catre medicul specialist de medicina a muncii.

8. Pentru angajatii care urmeaza a fi repartizati in sectoarele: alimentar, instalatii centrale de aprovizionare cu apa potabila, colectivitati de copii si scolari, se va efectua, in plus, examenul coprologic pentru cercetarea starii de purtator tific, paratific, dizenteric si paraziti intestinali, precum si examenul secretiei faringiene, iar avizul de angajare va fi dat conform normelor sanitara-antiepidemice.

9. Avizul medical este obligatoriu si in cazul schimbarii locului de munca in cadrul aceleiasi intreprinderi sau al transferarii in alta intreprindere.
Rezultatul examinarilor clinice si al analizelor de laborator efectuate anterior in cursul altui examen medical sau in cursul controalelor medicale periodice are o valabilitate de 6 luni de la data efectuarii lor.

10. Cazurile litigioase care nu au putut fi solutionate la nivelul unitatilor sanitare de intreprindere sau teritoriale vor fi indrumate la organele de expertiza medicala a capacitatii de munca, pentru a aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii salariatului de a fi angajat pe locul de munca respectiv. Avizul organelor de expertiza este obligatoriu pentru unitatile sanitare.

11. Medicii directori al Directiilor sanitare judetene si conducatorii unitatilor sanitare vor controla modul in care de desfasoara examenele medicale la angajare si vor lua masurile necesare pentru efectuarea acestora in conditiile stabilite prin prezentele instructiuni.

Unitatea care completeaza fisa FISA MEDICALA LA ANGAJARE NR…….
(se completeaza de intreprindere)

I. DATE PERSONALE Numele si prenumele…………………………virsta…..sexul……….
Domiciliat in strada………………………..nr…..judetul…………
Urmeaza a fi angajat in profesia……………….functia……………
La intreprinderea (institutia)…………………locul de munca………..

II. DATE MEDICO-PROFESIONALE (se completeaza de medic)
1. Anamneza profesionala……………………..

a). ruta profesionala………………………
b). caracteristicile actualului loc de munca efort energic…………….
microclimat………………………….noxe…………….

2. Antecedente:

a). eredocolaterale………………………..
b). profesionale…………………………..

3. Starea prezenta:
– aparat locomotor: examen clinic:
– aparat respirator: examen clinic:
– aparat cardiovascular: – examen radiologic (R.F.M.):
– examen clinic; ……………plus……….T.A………..de repaus si de efort…………..
– aparat digestiv si anexe: examen clinic: …………………………..
– examen ginecologic: …………………………..

_____________________ Unitatea sanitara………………….nr. fisei de angajare………..
Concluziile examenului medical Starea sanatatii tov…………………………… din str……………
nr……..Judetul…………………….
permite ––- exercitarea impiedica profesie: (functiei) de…………………………………………….
la intreprinderea (institutia)……………………..sectia……………. . atelierul…………………..
Alte forme de locuri de munca indicate (in caz de inaptitudine pentru locul de munca propus)………………………………………………………
Data: ziua…………luna……………….anul………..

Semnatura si parafa medicului

– Examen O.R.L.: examen clinic (acuitate auditiva)……………………..
– Examen oftalmologic: examen clinic (acuitate vizuala)……………….
– Examen neuropsihic: (orientare in timp si spatiu, atentia, memoria, gindirea, afectivitatea)……………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……….

– Examen neurologic: ……………………………………………………………………..
– Examen dermato-venerologic: ……………………………………………………………………..
– Alte examinari: ……………………………………………………………………..

V.S.H…………..examen sumar de urina………………….probe hepatice ……………………..R.B.W…………………………………………
Data intocmirii fisei: ziua……..luna…………….anul……….

Semnatura si parafa medicului:

de intreprindere, de circumscriptie, –––––––––

 

www.pensii.ro – Legislație pensii

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *