Hotarare Nr. 1650/22.11.2006

author
14 minutes, 7 seconds Read

HOTĂRÂRE nr. 1.650 din 22 noiembrie 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)

EMITENT : GUVERNUL

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul culturii şi cultelor,

Ioan Onisei,  secretar de stat
Bucureşti, 22 noiembrie 2006.

Anexă

NORMA 22/11/2006

NORME METODOLOGICE din 22 noiembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică


EMITENT ·  GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006 Notă
Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.650/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006.Articolul 1

Beneficiază de indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, denumită în continuare lege, pensionarii sistemului public de pensii și ai sistemului pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică, cetățeni români, străini sau apatrizi cu domiciliul sau reședința în România ori, după caz, în străinătate.
(la 22-12-2016, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 2
(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, membri a două sau a mai multe uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, se acordă o singură indemnizație lunară prevăzută de lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 care beneficiază atât de pensie din sistemul public de pensii, cât și de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se acordă o singură indemnizație lunară prevăzută de lege, calculată din cuantumul pensiei celei mai avantajoase.
(la 22-12-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 3
Abrogat
(la 22-12-2016, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 4
(1) Calitatea de membru al uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se atestă de către conducerea acestora, pe baza unei adeverințe eliberate conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Listele transmise caselor teritoriale de pensii și caselor de pensii sectoriale de către uniunile de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cuprinzând membrii uniunilor având statut de pensionari ai sistemului public de pensii, respectiv ai sistemului pensiilor militare de stat, sunt actualizate ori de câte ori intervin modificări în structura acestora.

Modelul tabelului nominal este prevăzut în anexa nr. 2.
(la 22-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 5
(1) Cuantumul indemnizației lunare acordate membrilor uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se calculează, conform legii, ca procent din pensia cuvenită sau, după caz, aflată în plată la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii sau la casa de pensii sectorială, după caz, în a cărei evidență se află dosarul de pensie.

(2) Prin pensie cuvenită se înțelege pensia stabilită prin decizia emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, și care nu a fost pusă în plată până la data depunerii cererii de acordare a indemnizației lunare.
(la 22-12-2016, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 6
(1) Indemnizația lunară se acordă la cererea titularului sau a mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare.

(2) Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:
a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale persoanei îndreptățite să solicite acordarea indemnizației lunare prevăzute de lege, valabil la data eliberării procurii, precum și ale mandatarului;
b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru acordarea indemnizației lunare prevăzute de lege, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizației pentru plăți curente și restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;
c) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului dreptului la indemnizație, inclusiv obligația de a anunța în termen casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, după caz, orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizație.
(la 22-12-2016, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 ) (3) În cazul în care procura a fost emisă într-o limbă străină, aceasta va fi depusă și în traducere autorizată.

Articolul 7
(1) Stabilirea și plata indemnizației lunare se fac de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, după caz, în evidențele căreia se află titularul pensiei, în a cărei rază teritorială titularul sau, după caz, mandatarul își are domiciliul ori reședința.
(la 22-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

(2) Indemnizația lunară prevăzută de lege se acordă pe baza următoarelor documente:
a) cerere de acordare a indemnizației lunare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
b) copie de pe legitimația de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;
c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;
d) adeverință eliberată de uniunea de creatori legal constituită și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;
e) decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poștal ori talonul prin cont curent sau cont de card;
f) procura specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.

Articolul 8
(1) Indemnizația lunară se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, la casa teritorială de pensii sau casa de pensii sectorială în evidența căreia se află titularul.
(la 22-12-2016, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

(2) Admiterea sau respingerea cererii de acordare a indemnizației lunare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii sau de casa de pensii sectorială, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 4.
(la 22-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

(3) Decizia emisă în condițiile alin. (2) poate fi contestată de solicitant conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Articolul 9

Suspendarea plății indemnizației se face în situațiile de suspendare a plății pensiilor, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, după caz, precum și în situația suspendării temporare a calității de membru, potrivit statutelor uniunilor de creatori.
(la 22-12-2016, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 10

Încetarea plății indemnizației lunare se face în următoarele situații:
a) încetarea plății pensiei conform prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare;
(la 22-12-2016, Litera a) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )
b) când beneficiarul pierde calitatea de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;
c) când titularul beneficiază de indemnizația de merit în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare.

Articolul 11
(1) Documentația care stă la baza stabilirii indemnizației lunare prevăzute de lege se constituie în dosare noi, distincte față de dosarul de pensie.

(2) Indemnizația lunară nu face parte din pensie și se evidențiază distinct pe documentul cu care se face plata pensiei.

Articolul 12

Uniunile de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică au obligația să anunțe în scris casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale ori de câte ori intervin modificări de natură să conducă la acordarea sau încetarea plății indemnizației lunare, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.
(la 22-12-2016, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 13

Indemnizația lunară se plătește personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială și autentificată conform reglementărilor legale în vigoare sau reprezentantului legal al acestuia, în funcție de opțiunea adresată casei teritoriale de pensii sau casei de pensii sectoriale, prin mandat poștal, cont curent sau cont de card, în condițiile negociate prin convențiile încheiate de Casa Națională de Pensii Publice, respectiv de casele de pensii sectoriale cu Compania Națională «Poșta Română» – S.A., respectiv cu bănci.
(la 22-12-2016, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Articolul 14
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație se recuperează în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) Casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, după caz, recuperează sumele plătite necuvenit în baza deciziei emise de conducerea casei respective, care constituie titlu executoriu.
(la 22-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul 15

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1

la normele metodologice

Denumirea uniunii de creatori …………….
Localitatea …………………………….
Județul/Sectorul ………………………..
Telefon ………………, fax …………..
ADEVERINȚĂ
Nr. …….. din ……………..
Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ………………………, domiciliat/domiciliată în …………………., str. …………………….. nr. ….., bl. ….. sc. ….., ap. ….., sectorul ….., județul ……….., actul de identitate ……., seria …….. nr. ……………., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat la data de ……………….. de către …………………, are calitatea de membru ……………. al Uniunii …………………… .
Uniunea a dobândit calitatea de persoană juridică de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. ……………..
Certificăm corectitudinea și legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverință.

Președinte,
……………….

Anexa nr. 2

la normele metodologice
Denumirea uniunii de creatori ……………………
Localitatea ……………………………………
Județul/Sectorul ……………………………….
Telefon ………………….., fax ……………..

TABEL
nominal cuprinzând persoanele care au calitatea de pensionar din sistemul public de pensii/sistemul pensiilor militare de stat și sunt membri ai uniunii de creatori
┌────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Numele și prenumele│ Adresa │Numărul deciziei│ CNP │
│crt.│ │ │ de pensie │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼─────────────┤
└────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴─────────────┘

Certificăm corectitudinea datelor înscrise în prezentul tabel.

Președinte,
………………

(la 22-12-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Anexa nr. 3

la normele metodologice

CASA TERITORIALĂ DE PENSII …………………….
CASA DE PENSII SECTORIALĂ ……………………..

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….., născut/născută la data de ……………….. în localitatea ……………, județul …………….., fiul/fiica lui ………………….. și al/a …………………, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ………….. nr. …………….., având CNP …………………….., domiciliat/domiciliată în localitatea …………, str. ………………………. nr. ……, bl. ….., sc. ….., ap. ….., sectorul/județul ………………….., solicit în baza art. 1 alin. (1) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, acordarea indemnizației lunare.
Menționez că beneficiez de pensie de …………………….., în baza Deciziei nr. ………….. din ………….., prin Talon de pensie nr. …………., din care anexez câte un exemplar.
Mai anexez la prezenta cerere următoarele acte:
a) copia de pe legitimația de membru al uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică;
b) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate;
c) adeverință eliberată de uniunea de creatori legal constituită și recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru sunt.
Solicit ca plata indemnizației să se facă prin: mandat poștal/cont curent/cont de card.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu beneficiez de indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.
Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că nu am solicitat altei instituții cu atribuții în domeniul stabilirii și plății pensiilor acordarea indemnizației în baza calității de membru al unei alte uniuni.
Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar că beneficiez de pensie din:
a) sistemul public de pensii, conform Deciziei nr. …………………….;
b) sistemul pensiilor militare de stat, conform Deciziei nr. ……………..;
c) atât din sistemul public de pensii, conform Deciziei nr. …………., cât și din sistemul pensiilor militare de stat, conform Deciziei nr. ………………., și beneficiez/nu beneficiez de indemnizație conform Legii nr. 8/2006, republicată, din sistemul public de pensii/sistemul pensiilor militare de stat.
Mă oblig să anunț în scris casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială despre orice modificare a condițiilor de acordare a indemnizației lunare reparatorii, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia.
Am luat la cunoștință faptul că sunt obligat să restitui sumele încasate necuvenit, ca urmare a intervenirii modificărilor pe care nu le-am comunicat casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale.

Data

Semnătura

(la 22-12-2016, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

Anexa nr. 4

la normele metodologice

Casa Județeană de Pensii …………………………………………../
Casa Locală de Pensii ……………………………………………..
Casa de Pensii a Municipiului București/Casa Locală de Pensii a Sectorului ………..
Casa de Pensii Sectorială a ………………………………………..

DECIZIA
Nr. ….. din ……….

pentru stabilirea indemnizației prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Cod ………………..

Ca urmare a cererii și a examinării documentelor din Dosarul înregistrat la nr. …………./………….. pentru acordarea indemnizației lunare prevăzute de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, se admite/se respinge cererea solicitantului …………………………….., CNP ……………………, având calitatea de pensionar ………………, născut/născută la data de ………………….., și se stabilesc următoarele drepturi lunare începând cu data de …………………………………..:– indemnizația lunară de …………………. lei.
Cererea se respinge pentru următoarele motive: ……………………..
Plata drepturilor se va face către ……………………………….., CNP ………………………………….., la adresa:
localitatea …………………….., str. ……………………….. nr. ….., bl. ….., sc. …… .
Decizia poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv adjunct/Director,
……………………………..

Întocmit

……………………….

Verificat
……………….

În situația casei locale de pensii decizia se semnează de șeful casei locale de pensii.

(la 22-12-2016, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 960 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1034 din 22 decembrie 2016 )

www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *