Lege 29/2021

author
5 minutes, 37 seconds Read

Lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr 10/2020 pentru completarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.


 Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic

  • Se aproba ordonanta de urgenta a Guvernului nr 10/2020 pentru completarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in Monitorul Oficial al României Partea I Nr. 93 din 7 februarie  2020.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României cu respectarea art 75 si art 76 din Constitutia României republicată.

p. Presedintele Camerei Deputatilor

LAURENȚIU-DAN LEOREANU

Presedintele Senatului

ANCA-DANA DRAGU

Bucuresti 15 martie 2021 Nr 29

  PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promugarea legii privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr 10/2020 pentru completarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

In temeiul prevederilor articolului 77 aliniatul 1) si al articolului 100 aliniatul 1) din Constitutia României republicată.

Presedintele României decretează : Se promulgă Legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr 10/2020 pentru completarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al României Partea I .

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucuresti 15 martie 2021 Nr 193


Ordonanța de urgență nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

În vigoare de la 07 februarie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 07 februarie 2020.

Având în vedere că prezentul demers legislativ înlătură aspecte negative din legislația de asigurări sociale de stat, urmărind asigurarea unui cadru legal unitar care să garanteze tuturor asiguraților sistemului public de pensii accesul în condiții egale la prestațiile de asigurări sociale,

luând în considerare necesitatea asigurării unui cadru legal echitabil, unitar, imparțial și eficient în ceea ce privește respectarea drepturilor constituționale, respectiv de respectare a dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condiții specifice,

ținând seama că propunerea de completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, vizează persoanele care au desfășurat activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice și beneficiul unei pensii pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani realizat în aceste activități, și, de asemenea, scopul eliminării inechităților existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite, în funcție de legislația în vigoare la data înscrierii la pensie,

deoarece reglementarea propusă prin prezenta ordonanță de urgență creează cadrul legal pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 pentru persoanele care au desfășurat activități miniere dintre cele prezentate anterior, prin urmare, propunerea de reglementare nu creează discriminări, ci asigură egalitate de tratament între aceste categorii de persoane.

Întrucât neaplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice persoanelor care au desfășurat activități miniere în subteran, indiferent de subordonarea administrativă, dintre cele enumerate anterior au condus la discriminări între aceste categorii de pensionari,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 30, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. a), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării/prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.”

  1. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

Art. 561. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) poate fi constituit și din perioade prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), iar stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru această categorie de persoane este de 20 de ani.”

Art. II. – (1) Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 561 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă de la data prevăzută de art. II alin. (2) din Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 30 iulie 2018.

(3) Beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei în condițiile art. 561 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada de la 1 octombrie 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În situația persoanelor prevăzute la alin. (3), drepturile de pensie se revizuiesc cu respectarea dispozițiilor art. 107 alin. (1) – (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. – Prin derogare de la prevederile art. 179 alin. (1) – (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor prevăzute la art. II, eventualele debite care urmează a fi constituite în sarcina pensionarilor nu se recuperează.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 4 februarie 2020.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *