1994 Anul de aur al fotbalului românesc

Lege nr 1/1994

author
7 minutes, 23 seconds Read

LEGE nr.1 din 12 ianuarie 1994
pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor


LEGEA Nr. 1 din 12 ianuarie 1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor


EMITENT: Parlamentul României

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 17 ianuarie 1994


ART. 1
Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

„(1) Fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor se constituie din contributia persoanelor asigurate, a agentilor economici si din alte surse. Fondurile astfel constituite sint purtatoare de dobinda.”

2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

„(3) Persoanele asigurate in conditiile prezentei legi, in virsta de peste 18 ani, vor achita o contributie de pensii si asigurari sociale stabilita in cota de 7% asupra venitului mediu lunar asigurat si o cota de 2% asupra aceluiasi venit mediu lunar asigurat, pentru finantarea ocrotirii sanatatii.”

3. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Agentii economici cu personalitate juridica care produc, industrializeaza produse agricole si alimentare vor achita la fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor o contributie cuprinsa intre 2 si 4% din veniturile realizate din activitatea de productie agricola sau de industrializare a produselor agricole si alimentare, dupa deducerea accizelor, respectiv din adaosul comercial, comisionul sau adaosul de alimentatie publica, realizat din activitatea de comercializare a produselor agricole si alimentare.”

4. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

„(6) Neplata contributiei prevazute la alin. (4), la termenele prevazute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,3% pentru fiecare zi de intirziere. Sumele reprezentind majorarile de intirziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale pentru agricultori.”

5. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un alineat nou, (7), cu urmatorul cuprins:

„(7) Neplata contributiei prevazute la alin. (3), pe o perioada mai mare de 2 ani, atrage incetarea platii drepturilor de asigurari sociale pe perioada respectiva. Daca in aceasta perioada persoana interesata solicita unele drepturi de asigurari sociale, acestea se vor acorda numai dupa achitarea contributiei datorate.”

6. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1, avind urmatorul cuprins:

„”ART. 5^1. – Persoanele asigurate care nu au achitat contributia de pensii si asigurari sociale au posibilitatea de a achita aceasta contributie pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 2 ani in urma.”

7. Dupa alineatul (5) al articolului 8 se introduc doua alineate noi, (6) si (7), avind urmatorul cuprins:

„(6) Pensia minima integrala pentru limita de virsta nu poate fi mai mica decit cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de virsta, majorata, indexata, compensata la data pensionarii. Aceste prevederi se aplica in cazul majorarii salariului de baza minim brut pe tara in raport cu care se stabileste pensia minima integrala pentru limita de virsta.
(7) Pensia minima pentru limita de virsta cu vechime incompleta de minimum 10 ani se stabileste in raport cu cuantumul pensiei minime prevazute la alineatul (5), proportional cu numarul anilor perioadei de asigurare.”

8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Se considera perioada de asigurare si timpul in care persoanele asigurate au fost in condeciu pentru sarcina si lehuzie, au fost internate in spitale sau sanatorii, au indeplinit obligatii militare, daca aceasta perioada nu a fost valorificata ca vechime in munca in ale sectoare cu sisteme proprii de asigurare, chiar daca nu a fost achitata contributia de asigurari sociale in aceasta perioada.”

9. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pensia de invaliditate de gradu I se determina in raport cu perioada de asigurare si cu venitul mediu lunar asigurat, in aceleasi conditii ca si cele prevazute la acordarea pensiei pentru limita de virsta. Atunci cind perioada de asigurare este mai mica de 10 ani, la calcularea pensiei se are in vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare. Pensia de invaliditate de gradul I rezulta din calcul nu va putea fi mai mica decit pensia minima pentru limita de virsta cu o vechime de 10 ani.”

10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 13. – Incadrarea si mentinerea in grade de invaliditate se fac in conditiile aplicabile persoanelor cuprinse in sistemul asigurarilor sociale de stat.”

11. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19. – (1) Pensionarii, precum si membrii lor de familie au dreptul, in caz de imbolnavire, la asistenta medicala si medicamente pe timpul internarii in spitale si ambulatoriu si la tratament in statiunile balneoclimaterice, in conditiile legii aplicabile in sistemul asigurarilor sociale de stat.
(2) De aceste drepturi beneficiaza si persoanele asigurate, precum si membrii lor de familie, daca au contribuit la fondul de asigurari sociale al agricultorilor si la fondul pentru finantarea ocrotirii sanatatii o perioada de maximum 6 luni in ultimele 12 luni calendaristice.”

12. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 25. – (1) Pensionarii pentru limita de virsta care, dupa data stabilirii pensiei, continua sa contribuie la fondul de pensii, pot cere recalcularea acesteia, prin adaugarea perioadei de asigurare dupa pensionarea, in momentul incetarii contributiei catre acest fond, dar nu mai devreme de un an. Recalcularea se face avindu-se in vedere baza de calcul folosita la stabilirea initiala a pensiei.
(2) Pensionarii care dupa data stabilirii pensiei pentru limita de virsta au contribuit la fondul de pensii o perioada de cel putin 5 ani pot cere recalcularea pensiei, folosind ca baza de calcul fie venitul mediu lunar asigurat avut in vedere la stabilirea initiala a pensiei, fie venitul mediu lunar asigurat la care s-a platit contributia in ultimii 5 ani.
(3) Recalcularea se poate face o singura data, la incetarea platii contributiei.”

13. Alineatul (2) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pensia minima pentru vechime integrala, stabilita pe baza legislatiei in vigoare pina la data de 29 iulie 1992, indexata si majorata in conditiile alin.
(1), devine 17.040 lei lunar, incepind cu 1 decembrie 1993.”

14. Articolul 30 se completeaza cu doua alineate noi, (3) si (4), avind urmatorul cuprins:

„(3) Pensiile pentru vechime incompleta, stabilite in baza ligislatiei in vigoare pina la data aplicarii prezentei legi, indexate si majorate in conditiile alin. (1), se modifica si se platesc proportional cu vechimea luata in considerare la stabilirea lor initiala, raportata la pensia minima pentru vechime integrala, stabilita in conditiile alin. (2).
(4) Sumele cuvenite cu titlu de pensie suplimentara, acordate in baza legislatiei in vigoare pina la data aplicarii prezentei legi, se includ in cuantumul pensiei de baza si se platesc din fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor.”

15. Alineatul (4) al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:

„(4) Persoanele care la implinirea virstei de pensionare prevazute la art. 7 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar au cel putin 5 ani in fostele cooperative agricole de productie sau au achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977 si care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiaza, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevazute la art. 8 alin. (6).”

16. Alineatul (1) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor beneficiaza de aceasta pensie chiar daca li se cuvine o pensie si din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare. Acestor persoane nu li se aplica prevederile art. 42 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.”

17. Alineatele (2) si (6) ale articolului 34 vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii se preia de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear pentru agricultori. De asemenea, se preia in administrare, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, patrimoniul fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, pina la clarificarea situatiei juridice a acestui patrimoniu.” „(6) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii se va stabili, prin Hotarire a Guvernului, ca unitatile de odihna si tratament balnear pentru agricultori sa functioneze ca societati comerciale.”

18. Dupa articolul 34 se introduce articolul 34^1, avind urmatorul cuprins:

„ART. 34^1. – (1) In vederea asigurarii si dezvoltarii bazei materiale necesare organizarii si functionarii sistemului de pensii si asigurari sociale al agricultorilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate utiliza pina la 10% din dobinda constituita la fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
(2) Pentru dotarea cu obiecte de inventar, mijloace de transport si efectuarea reparatiilor necesare la unitatile de odihna si tratament balnear ale agricultorilor, aflate in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, aceasta poate utiliza sume de pina la 10% din dobinda constituita la fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.”

ART. 2
Persoanele asigurate prin contracte de asigurare incheiate pina la intrarea in vigoare a prezentei legi nu datoreaza cota de 2% prevazuta de art. 5 ali. (3) din Legea nr. 80/1992 astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, pentru finantarea ocrotirii sanatatii.

ART. 3
Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, cu modificarile ulterioare, se republica, dindu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NASTASE

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN 


www.pensii.ro -Legislația pensiilor , contact@pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *