Lege nr 12/1971

author
38 minutes, 31 seconds Read

LEGE nr. 12 din 21 octombrie 1971 privind încadrarea şi promovarea în munca a personalului din unităţile socialiste de stat

EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 21 octombrie 1971


Capitolul 1

Articolul 1

În Republica Socialistă România fiecare cetăţean are dreptul la munca.
Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie, dezvoltarea continua a economiei naţionale – pe baza planului de stat – creează tuturor cetăţenilor tarii posibilitatea sa desfăşoare o activitate utila în domeniul economic, social-cultural, tehnico-ştiinţific sau administrativ.
Cetăţenii îşi pot alege locul de muncă, încadrarea lor pe posturi facindu-se în raport cu pregătirea şi capacitatea lor profesională, nevoile societăţii şi ale colectivului în care urmează să-şi desfăşoare activitatea.


Articolul 2

De la data încadrării în munca într-o unitate socialistă de stat, fiecare cetăţean devine membru al colectivului unităţii şi, ca urmare, are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv, prevăzute în Codul muncii, în celelalte acte normative care reglementează raporturile de muncă, în contractul colectiv şi în contractul individual de muncă.
Prin contractul pe care îl încheie cu unitatea respectiva, el devine un participant activ la înfăptuirea sarcinilor ce revin colectivului unităţii din care face parte, se angajează faţă de acesta să-şi pună întreaga capacitate în slujba intereselor generale ale societăţii, să contribuie cu toată puterea sa de muncă la buna gospodărire şi dezvoltarea continua a avutului obştesc. Împreună cu ceilalţi membri ai colectivului poarta răspunderea pentru ca activitatea unităţii în care lucrează să se desfăşoare în condiţii eficiente.


Articolul 3

În dubla lor calitate – de producători şi proprietari – oamenii muncii încadraţi în unităţile socialiste de stat au dreptul şi obligaţia sa participe nemijlocit la îmbunătăţirea organizării şi conducerii activităţii unităţilor; să contribuie la promovarea celor mai bune cadre în funcţii de conducere, spunindu-şi părerea asupra acestora; să se adreseze sefilor ierarhici sau organelor superioare unităţii în care lucrează, cu orice problema de serviciu ori atunci cînd constata ca se aduc prejudicii intereselor unităţii respective.


Articolul 4

Personalul încadrat în munca în unităţile socialiste de stat beneficiază, în condiţiile legii, de următoarele drepturi:
a) sa lucreze în meseria sau profesia sa, potrivit studiilor, cursurilor de specializare sau altor forme de pregătire profesională absolvite;
b) sa primească pentru munca prestată, ca retributie, o parte din venitul naţional destinată consumului, potrivit principiului socialist de repartiţie după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii; în unităţile economice, retributia personalului se face direct din valoarea nou creata în fiecare din unităţile respective;
c) sa participe la conducerea unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, sa aleagă şi să fie ales în organele de conducere colectivă;
d) să fie promovat în categorii superioare de încadrare sau în funcţii de conducere potrivit capacităţii profesionale şi aptitudinilor sale, cu respectarea condiţiilor de studii şi vechime prevăzute pentru postul respectiv;
e) să obţină burse, concedii de studii sau alte înlesniri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale;
f) să aibă repaus săptămînal şi concediu anual de odihnă plătit;
g) sa beneficieze de condiţii corespunzătoare de protecţie a muncii, iar în cazul femeilor şi tinerilor sa beneficieze şi de măsurile speciale de ocrotire prevăzute de reglementările în vigoare;
h) sa primească alocaţie de stat pentru copii, ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, asistenţa medicală gratuita şi sa beneficieze de înlesniri pentru trimitere la tratament şi odihnă în staţiuni balneoclimaterice;
i) sa primească pensie pentru limita de vîrsta sau în caz de invaliditate;
j) să obţină înlesniri pentru primirea, spre folosinţă, a unei locuinţe proprietate de stat sau pentru obţinerea creditelor de la stat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală;
k) sa folosească baza materială a unităţilor socialiste de stat destinată activităţii culturale şi sportive.
De asemenea, personalul încadrat în munca în unităţile socialiste de stat beneficiază şi de alte drepturi prevăzute în reglementările legale în vigoare.


Articolul 5

Personalul încadrat în munca în unităţile socialiste de stat are următoarele obligaţii:
a) sa îndeplinească întocmai şi la timp sarcinile profesionale ce îi revin;
b) să execute cu grija operaţiile de lucru, sa realizeze lucrări de buna calitate, în conformitate cu standardele de stat şi normele în vigoare;
c) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;
d) să respecte programul de lucru, sa folosească integral şi cu maximum de eficienta timpul de muncă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
e) să-şi ridice necontenit nivelul de pregătire profesională, să urmeze şi sa absolve cursurile de perfecţionare organizate de unitatea respectiva;
f) sa folosească pe deplin capacitatea de producţie a maşinilor, instalaţiilor şi a celorlalte mijloace de muncă;
g) sa îngrijească cu spirit de răspundere utilajele, sculele şi dispozitivele cu care lucrează, să asigure ordinea la locul de muncă;
h) să respecte cu stricteţe normele de consum de materii prime , materiale, combustibil şi energie electrica, să se preocupe intens şi sistematic de buna gospodărire a acestora şi realizarea de economii;
i) să contribuie la valorificarea superioară a resurselor materiale ale tarii, la apărarea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste, în vederea creşterii continue a potenţialului economiei noastre naţionale;
j) să respecte normele de protecţie a muncii;
k) sa păstreze secretul de stat;
l) să aibă o corecta comportare cetateneasca.
De asemenea, personalul încadrat în munca în unităţile socialiste de stat are şi alte obligaţii prevăzute în reglementările legale în vigoare.
Conducerile unităţilor socialiste de stat au datoria sa creeze condiţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie, să asigure la timp materiile prime şi materialele, sculele şi dispozitivele, ca şi toate celelalte mijloace de muncă necesare, astfel încît personalul încadrat în fiecare unitate să-şi poată îndeplini sarcinile şi obligaţiile ce îi revin.


Articolul 6

În sensul prezentei legi:
a) prin unităţi socialiste de stat se înţeleg ministerele, celelalte organe centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale, precum şi unităţile economice, social-culturale şi administrative subordonate acestora;
b) prin compartimente de muncă se înţeleg atelierele, sectoarele, laboratoarele, fermele, loturile, santierele, secţiile, birourile, serviciile, direcţiile şi alte compartimente similare din structura unităţilor economice, social-culturale şi administrative;
c) prin funcţii de conducere se înţeleg conducătorii unităţilor socialiste de stat, inginerii şefi, contabilii şefi, şefii compartimentelor de muncă prevăzute în nomenclatoarele de funcţii ale unităţilor socialiste de stat;
d) prin absolvenţi ai învăţămîntului superior se înţeleg cadrele care, după absolvirea studiilor respective, au promovat examenul de diploma.


Capitolul 2 Încadrarea în unităţile socialiste de stat

Articolul 7

În unităţile socialiste de stat, încadrarea şi promovarea în munca a personalului se fac pe bază de examen sau concurs. Concursul se organizează atunci cînd pentru ocuparea unui post vacant sînt mai mulţi candidaţi.


Articolul 8

În scopul încadrării şi promovării în munca a personalului, în unităţile socialiste de stat vor funcţiona următoarele comisii:
a) comisia tehnica de încadrare şi promovare a muncitorilor, avînd următoarea componenta:
Preşedinte: împuternicitul conducătorului unităţii.
Secretar : delegatul compartimentului de personal.
Membri : şeful compartimentului de muncă, maistrul în sectorul căruia lucrează muncitorul respectiv, delegatul sindicatului.
Comisia va fi completată cu 1-3 ingineri, tehnicieni sau muncitori de înaltă calificare.
b) comisia de încadrare şi promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, avînd următoarea componenta:
Preşedinte: împuternicitul conducătorului unităţii.
Secretar : delegatul compartimentului de personal.
Membri : şeful compartimentului de muncă în care se afla postul vacant, delegatul sindicatului.
În vederea ţinerii examenului sau concursului, comisia prevăzută la lit. b va fi completată cu cadre de specialitatea postului vacant din unitatea respectiva. De asemenea, comisia poate fi completată cu cadre din afară unităţii cum sînt: cadre universitare, cercetători ştiinţifici sau alţi specialişti, cu acordul conducerii întreprinderii sau instituţiei din care aceştia fac parte.
Organul de conducere colectivă al unităţii poate înfiinţa comisii separate pe secţii sau sectoare, în funcţie de necesitaţi.
Examenul sau concursul se susţin în faţa comisiilor prevăzute la lit. a şi b.
Persoanele care candidează pentru ocuparea unui post ce necesita o specialitate care nu intră în profilul unităţii respective pot fi trimise spre a fi examinate de o comisie din cadrul altei unităţi socialiste de stat care are în profilul sau asemenea specialităţi profesionale.
Pe baza rezultatelor obţinute la examen sau concurs, comisiile au sarcina să prezinte conducerii unităţii respective lista candidaţilor reusiti.


Articolul 9

Persoana care a reuşit la examenul sau concursul pentru ocuparea unei funcţii de conducere va fi supusă unei perioade de încercare de 3 luni. Dacă la sfîrşitul acestei perioade, persoana respectiva s-a dovedit corespunzătoare, promovarea va fi definitivata de la data începerii perioadei de încercare. În cazul cînd în perioada de încercare, persoana nu a dovedit ca poate face faţa sarcinilor ce îi revin, va fi trecută în funcţia avută anterior sau alta echivalenta.


Articolul 10

Încadrarea în munca în unităţile socialiste de stat şi repartizarea pe posturi a muncitorilor şi a celorlalte categorii de personal de execuţie se fac în funcţie de:
a) studiile, cursurile de specializare sau alte forme de pregătire profesională pe care le are fiecare persoana;
b) vechimea în meserie sau în specialitate prevăzută pentru postul respectiv;
c) modul în care şi-a desfăşurat activitatea profesională anterioară;
d) rezultatele obţinute la proba practica, verificarea cunoştinţelor profesionale, examen sau concurs, după caz;
e) comportarea în societate.
La încadrarea în munca a fiecărei persoane se va face un control medical, stabilindu-se dacă starea sănătăţii îi permite realizarea sarcinilor prevăzute pentru postul respectiv.
Condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea posturilor de muncitori, tehnicieni, maiştri, ingineri, economişti şi alte categorii de personal sînt prevăzute la cap. 3 şi 4 din prezenta lege.
În afară acestor condiţii, prin reglementările legale, pentru ocuparea unor posturi pot fi stabilite şi anumite condiţii specifice locului de muncă respectiv.


Articolul 11

Încadrarea în munca a unei persoane se aduce la cunoştinţa colectivului din compartimentul în care acesta urmează sa lucreze.


Articolul 12

În cazul în care o persoana încadrată în munca desfăşoară o activitate profesională necorespunzătoare sau nu respecta ordinea şi disciplina la locul de munca, colectivul din departamentul respectiv poate cere aplicarea de sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă.
Organele de conducere colectivă au obligaţia sa analizeze temeinic aceste cereri şi, după ascultarea persoanei în cauza, sa ia, potrivit reglementărilor legale în vigoare, măsurile care se impun, informind colectivul asupra hotărîrii luate.


Articolul 13

În unităţile socialiste de stat va putea fi promovata într-o funcţie de conducere persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are studiile şi vechimea în specialitate, prevăzute pentru postul respectiv;
b) are o calificare corespunzătoare şi se preocupa de perfecţionarea pregătirii sale profesionale;
c) obţine rezultate deosebite în realizarea sarcinilor ce-i revin;
d) a reuşit la examen sau concurs;
e) dovedeşte calităţi de bun organizator al producţiei şi al muncii, exigenta, capacitate de analiza şi previziune, adopta decizii eficiente;
f) are o atitudine principiala şi tovaraseasca, foloseşte un stil de muncă corespunzător în activitatea de îndrumare şi control a colectivului cu care lucrează;
g) dovedeşte atasament faţă de orînduirea socialistă şi faţă de interesele poporului, aplica cu consecventa politica partidului şi a statului;
h) are o comportare corecta în societate.


Articolul 14

Vor fi promovate în munca cele mai bune cadre, indiferent de sex şi naţionalitate – români, maghiari, germani, sirbi sau alte naţionalitati.


Articolul 15

Promovarea personalului se face – de regula – dintr-o funcţie inferioară în cea imediat superioară.


Articolul 16

La promovarea într-o funcţie de conducere a unei persoane se va cere părerea colectivului în care aceasta lucrează, în legătură cu activitatea desfăşurată. Vor fi promovate în funcţii de conducere acele persoane care au obţinut cele mai bune recomandări din partea colectivului respectiv. Consultarea colectivelor de muncă se va organiza de către organele sindicale, împreună cu organele de conducere colectivă a unităţilor respective.


Articolul 17

Pentru cunoaşterea posibilităţilor şi a perspectivelor de dezvoltare şi promovare a cadrelor, în scopul repartizării şi utilizării judicioase a acestora, al aplicării cu stricteţe la fiecare loc de muncă a principiului socialist de repartiţie după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii, toate unităţile socialiste de stat vor introduce un sistem de apreciere anuală a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ.
Sistemul de apreciere va putea fi extins şi la unele categorii de muncitori.
Aprecierile anuale se păstrează la compartimentul de personal şi învăţămînt al unităţii.


Articolul 18

Aprecierile vor reflecta sintetic activitatea desfăşurată pe baza următoarelor criterii:
– rezultatele obţinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
– nivelul pregătirii profesionale şi de cultura generală, preocuparea pentru imbogatirea cunoştinţelor de specialitate;
– calităţile personale – spiritul de iniţiativa, disciplina în munca, constiinciozitatea şi perseverenta în îndeplinirea sarcinilor, prestigiul profesional;
– preocuparea faţă de bunul mers al unităţii, grija pentru apărarea proprietăţii socialiste, aplicarea legilor şi păstrarea secretului de stat;
– comportarea în cadrul colectivului de muncă, în familie şi în societate, participarea la activitatea obsteasca, atitudinea faţă de interesele generale ale patriei.
Aprecierile vor conţine un calificativ – foarte bun, bun, satisfăcător sau slab – în raport cu modul în care fiecare persoana corespunde cerinţelor postului pe care îl ocupa.


Articolul 19

Aprecierile şi calificativele se acordă – la propunerea şefului compartimentului de munca respectiv – de către un colectiv stabilit de organul de conducere colectivă al unităţii. Aprecierile şi calificativele se aduc la cunoştinţa celui în cauza, în cadrul colectivului din care acesta face parte.
Cei nemultumiti de aprecierile şi calificativele primite pot face contestaţie la organul colectiv de conducere al unităţii respective în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa. Soluţionarea contestaţiilor se va face în cel mult 30 zile de la data prezentării lor.


Articolul 20

Pentru personalul de conducere al unităţii – director, inginer şef, contabil şef sau alte funcţii echivalente cu acestea – aprecierile şi calificativele se acordă de către organul de conducere colectivă al unităţii ierarhic superioare.


Articolul 21

Conducerile unităţilor socialiste de stat au obligaţia sa analizeze aprecierile şi calificativele acordate şi sa ţină seama de acestea, atît la repartizarea judicioasă a cadrelor pe locuri de muncă, cît şi la promovarea lor în funcţii superioare.
Persoanele care au fost notate în ultimul an cu calificativul slab nu pot fi promovate în funcţie; aceste persoane pot fi menţinute în funcţia ocupată sau retrogradate într-o funcţie inferioară, după caz, în conformitate cu prevederile legale.


Capitolul 3

Articolul 22

Pot fi încadraţi în unităţile economice ca muncitori calificaţi, absolvenţii şcolilor profesionale, ai liceelor de specialitate sau ai cursurilor de specializare postliceale, precum şi muncitorii care au dobîndit calificarea la locul de muncă sau prin ucenicie.
Muncitorii calificaţi pot fi încadraţi în:
a) categorii de calificare;
b) trepte în cadrul aceleiaşi categorii.
Încadrarea muncitorilor calificaţi în categorii se face pe bază de proba practica şi de verificare a cunoştinţelor profesionale, susţinute în faţa comisiei tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor.
În vederea încadrării în categorii superioare, la proba practica şi la verificarea cunoştinţelor, vor fi admişi muncitorii care îndeplinesc – cumulativ – următoarele condiţii:
– au efectuat în ultimele 3 luni lucrări superioare categoriei lor de încadrare;
– şi-au realizat sarcinile ce le-au revenit, cu respectarea calităţii prescrise;
– îndeplinesc condiţiile de pregătire şi vechime prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege, precum şi condiţiile cuprinse în indicatoarele tarifare de calificare întocmite conform reglementărilor legale în vigoare.
Încadrarea muncitorilor calificaţi în categorii superioare se va putea face dacă unitatea are prevăzut în planul sau un volum suficient de lucrări corespunzătoare categoriei la care muncitorii solicita să fie încadraţi. În cazul cînd unitatea nu-i poate asigura un volum corespunzător de lucrări din categoria în care urmează sa promoveze, dar o alta unitate din cadrul aceleiaşi centrale sau aceluiaşi minister are asemenea lucrări, conducerea centralei sau ministerului, după caz, poate aproba persoanei respective transferul în interesul serviciului. Încadrarea la noua unitate se face în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Trecerea muncitorilor calificaţi de la o treapta la alta în cadrul aceleiaşi categorii se face pe baza calităţilor personale şi a rezultatelor obţinute în producţie, cu respectarea următoarelor condiţii de vechime:
Vechimea minima
– de la nivelul de baza la treapta I 1 an
– de la treapta I la treapta a II-a 2 ani
– de la treapta a II-a la treapta a III-a 2 ani
Încadrarea personalului operativ a cărui activitate este asimilată cu aceea a muncitorilor calificaţi se va face potrivit prevederilor acestui articol.


Articolul 23

Încadrarea muncitorilor necalificati se face în categorii, în raport cu lucrările pe care le au de executat, precum şi în trepte în raport cu condiţiile de vechime prevăzute la art. 22, la propunerea maistrului sau a şefului compartimentului respectiv, care a verificat, pe baza unei probe practice, capacitatea lor de a îndeplini sarcinile prevăzute în listele de lucrări necalificate.
În acelaşi mod se face încadrarea în munca pe posturi de portari, curieri, personal de serviciu şi pe alte posturi echivalente, verificindu-se capacitatea persoanelor respective de a îndeplini sarcinile ce le revin.


Articolul 24

În funcţia de tehnician, proiectant sau în alte funcţii echivalente pot fi încadraţi:
a) absolvenţii liceelor de specialitate cu profil tehnic;
b) absolvenţii şcolilor de maiştri;
c) absolvenţii şcolilor de specializare postliceala cu profil tehnic;
d) absolvenţii liceelor de cultura generală, cu o vechime de cel puţin 5 ani ca muncitori calificaţi sau ca desenatori tehnici;
e) muncitorii de înaltă calificare, absolvenţi ai şcolilor profesionale, cu o vechime de 8 ani ca muncitori calificaţi.


Articolul 25

În funcţia de tehnician principal, proiectant principal sau în alte funcţii echivalente pot fi încadraţi:
a) tehnicienii şi cadrele care ocupa alte funcţii tehnice, care îndeplinesc condiţiile de studii de la art. 24, cu o vechime de cel puţin 5 ani în astfel de funcţii;
b) muncitorii specialişti şi muncitorii încadraţi în categoria cea mai mare de calificare din reţeaua ramurii respective, absolvenţi ai şcolilor prevăzute la art. 24;
c) absolvenţii liceelor de cultura generală, care au vechimea prevăzută la lit. a, dacă au absolvit şi un curs de specializare cu profil tehnic.


Articolul 26

În funcţia de subinginer pot fi încadraţi absolvenţii învăţămîntului de subingineri în specialitatea respectiva.


Articolul 27

În funcţia de subinginer principal pot fi încadraţi subinginerii care au o vechime de cel puţin 8 ani în funcţii tehnice.


Articolul 28

În funcţia de inginer, chimist, fizician matematician, biolog, geolog sau în alte funcţii echivalente pot fi încadraţi absolvenţii învăţămîntului superior în specialitatea respectiva.


Articolul 29

În funcţia de inginer principal, chimist principal, fizician principal, matematician principal, biolog principal, geolog principal sau în alte funcţii echivalente pot fi încadraţi inginerii, chimistii, fizicienii, matematicienii, biologii, geologii, care au o vechime de cel puţin 8 ani în funcţiile prevăzute la art. 28 sau în alte funcţii pentru care se cer studii superioare în specialitatea respectiva. Pentru cei care înainte de absolvirea învăţămîntului superior au ocupat funcţii medii în specialitate se pot lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cît au lucrat în funcţiunile respective.


Articolul 30

În funcţia de maistru pot fi promovati:
a) absolvenţii şcolilor de maiştri, avînd specialitatea respectiva;
b) absolvenţii liceelor de specialitate cu profil tehnic, avînd o vechime în producţie de cel puţin 5 ani ca muncitori calificaţi;
c) muncitorii de înaltă calificare – încadraţi în categoria cea mai mare de calificare din reţeaua ramurii respective – care au o vechime în producţie de cel puţin 8 ani ca muncitori calificaţi şi dovedesc capacitate de conducere şi organizare;
d) tehnicienii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 lit. a, d şi e, dacă au o vechime în funcţii tehnice de cel puţin 5 ani.
Maistrii promovati din rindul muncitorilor de înaltă calificare, precum şi din al tehnicienilor prevăzuţi la art. 24 lit. d şi e, au obligaţia ca, în termen de 3 ani de la numirea lor în aceasta funcţie, sa absolve un curs special de maiştri.


Articolul 31

În funcţia de maistru principal pot fi promovate cadrele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi au o vechime de cel puţin 5 ani în funcţia de maistru sau în alte funcţii tehnice.


Articolul 32

În funcţia de şef de atelier pot fi promovati:
a) inginerii şi alţi absolvenţi ai învăţămîntului superior de specialitate, care au o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani pentru atelierele de gradul I sau special, 4 ani pentru cele de gradul II sau III şi 2 ani pentru cele de gradul IV sau V;
b) subinginerii care au o vechime în specialitate cu 2 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a;
c) maistrii şi tehnicienii cu studii medii, care au o vechime în specialitate cu 4 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a.


Articolul 33

În funcţia de şef de secţie pot fi promovati, de regula, şefii de atelier care au o vechime în aceasta funcţie de cel puţin 3 ani pentru secţiile de gradul I sau special şi de cel puţin 2 ani pentru secţiile de celelalte grade. De asemenea, vor putea fi promovati:
a) inginerii şi alţi absolvenţi ai învăţămîntului superior de specialitate, care au o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani pentru secţiile de gradul I sau special, 6 ani pentru cele de gradul II sau III şi 4 ani pentru cele de gradul IV;
b) subinginerii care au o vechime în specialitate cu 2 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a;
c) maistrii şi tehnicienii cu studii medii care au o vechime în specialitate cu 4 ani mai mare decît cea prevăzută la lit. a.


Articolul 34

În funcţia de şef de serviciu tehnic sau tehnico-economic pot fi promovati:
a) inginerii, economistii sau alţi absolvenţi ai învăţămîntului superior de specialitate, care au o vechime de cel puţin 9 ani pentru centralele şi întreprinderile de gradul I sau special, 7 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III şi 5 ani pentru cele de gradul IV sau V;
b) subinginerii care au o vechime în specialitate de 9 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III şi 7 ani pentru cele de gradul IV sau V;
c) absolvenţii învăţămîntului mediu care au îndeplinit funcţii tehnice, respectiv economice, cel puţin 9 ani pentru întreprinderile de gradul IV sau V.


Articolul 35

În funcţia de inginer şef pot fi promovati, de regula, şefii de secţii sau şefii de servicii cu profil tehnic , absolvenţi ai învăţămîntului superior tehnic, care au o vechime în specialitate de cel puţin 10 ani pentru întreprinderile de gradul I sau special, 9 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III, 7 ani pentru întreprinderile de gradul IV sau V şi 5 ani pentru cele de gradul VI.


Articolul 36

În funcţia de director general la centrale şi de director ai celorlalte unităţi economice pot fi promovati specialişti care au ocupat funcţii de conducere, au acumulat o bogata experienta în organizarea şi conducerea producţiei şi a muncii, au dovedit un înalt grad de pregătire profesională, militează cu fermitate pentru înfăptuirea politicii partidului şi statului, mobilizeaza colectivele cu care lucrează la îndeplinirea exemplara a sarcinilor, au o comportare ireprosabila în societate şi îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) sînt absolvenţi ai învăţămîntului superior;
b) au vechimea în specialitate de cel puţin 12 ani pentru centrale şi întreprinderile de gradul I sau special, 10 ani pentru întreprinderile de gradul II sau III, 8 ani pentru cele de gradul IV sau V şi 6 ani pentru cele de gradul VI;
c) sînt absolvenţi ai Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie şi administraţia de stat ori ai altui curs de pregătire sau perfecţionare a cadrelor de conducere.
În unităţile de gradele IV, V şi VI, în funcţia de director pot fi promovati şi subinginerii, precum şi absolvenţii învăţămîntului mediu care au o vechime minima în specialitate cu 2 şi respectiv 4 ani mai mare decît cea prevăzută pentru gradele corespunzătoare la lit. b.


Articolul 37

Condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea funcţiilor economice, de alta specialitate şi administrative, în unităţile economice, sînt cele prevăzute în cap. 2, respectiv în anexa nr. 2.
Personalul încadrat pe funcţii tehnice, economice, de alta specialitate şi administrative pînă la şef de serviciu sau şef de secţie, inclusiv, poate fi promovat, în cadrul fiecărei funcţii, pe gradatii. Trecerea de la o gradatie inferioară la cea imediat superioară se face pe baza calităţilor personale şi a rezultatelor obţinute în activitatea profesională, cu respectarea următoarelor condiţii de vechime:
Vechimea minima
–––––
– de la nivelul de baza la gradatia 1 2 ani
– de la o gradatie inferioară la cea  imediat superioară 3 ani
Personalul care ocupa funcţii de execuţie tehnice, economice, de alta specialitate şi administrative, precum şi cel care ocupa funcţii de conducere, pînă la şef de serviciu sau şef de secţie, inclusiv, se încadrează în 4, 5 sau 6 gradatii, conform reglementărilor legale în vigoare.
Celelalte categorii de personal de conducere se încadrează pe funcţii, fără gradatii.
Încadrarea personalului operativ care prin activitatea ce o desfăşoară se asimilează cu personalul tehnic, economic şi de alta specialitate, se va face în condiţiile stabilite pentru aceste categorii de personal.


Capitolul 4

Articolul 38

În funcţii medii economice, social-culturale, de alta specialitate şi administrativ-contabil, statistician, inspector, îndrumător cultural, sau în alte funcţii echivalente – pot fi încadraţi:
a) absolvenţii liceelor de specialitate;
b) absolvenţii şcolilor de specializare postliceala;
c) absolvenţii liceelor de cultura generală, care şi-au insusit în practica cunoştinţele de specialitate strict necesare, avînd cel puţin 2 ani în activitate.


Articolul 39

În funcţii superioare de specialitate – economist, jurisconsult, redactor, sau în alte funcţii echivalente – pot fi încadraţi absolvenţii învăţămîntului superior în specialitatea respectiva.


Articolul 40

În posturi de funcţionari administrativi – registrator , arhivar, casier, dactilograf sau în alte posturi echivalente – pot fi încadraţi, în conformitate cu anexa nr. 2:
a) absolvenţii liceelor de cultura generală;
b) absolvenţii şcolilor generale.


Articolul 41

Încadrarea în funcţia de economist principal, jurisconsult principal, redactor principal sau în alte funcţii echivalente se face din rindul economistilor, jurisconsultilor, redactorilor, care au o vechime de cel puţin 8 ani în aceste funcţii sau în alte funcţii pentru care se cer studii superioare în specialitatea respectiva. Pentru cei care înainte de absolvirea învăţămîntului superior au ocupat funcţii medii în specialitate, se poate lua în calcul şi cel mult jumătate din timpul cît au lucrat în funcţiile respective.
Încadrarea în funcţia de contabil principal, dactilograf principal, registrator principal sau în alte funcţii echivalente se face din rindul contabililor, dactilografilor, registratorilor, care au o vechime în aceste funcţii de cel puţin 5 ani.


Articolul 42

În funcţia de şef de birou pot fi promovati:
a) pentru birourile economice şi de alta specialitate, absolvenţii învăţămîntului superior economic, respectiv de alta specialitate, care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 8 ani;
b) pentru birourile de personal:
– absolvenţii învăţămîntului superior care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 6 ani;
– absolvenţii învăţămîntului mediu care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 10 ani;
c) pentru birourile administrative, absolvenţii învăţămîntului mediu care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 8 ani.


Articolul 43

În funcţia de şef de serviciu pot fi promovati:
a) pentru serviciile economice şi de alta specialitate, absolvenţii învăţămîntului superior economic, respectiv de alta specialitate, care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 10 ani;
b) pentru serviciile de personal-învăţămînt, absolvenţii învăţămîntului superior care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 10 ani;
c) pentru serviciile de personal, absolvenţii învăţămîntului superior care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 8 ani;
d) pentru serviciile administrative, absolvenţii învăţămîntului mediu care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 10 ani.


Articolul 44

În funcţia de contabil şef pot fi promovate, de regula, cadrele care au îndeplinit funcţii de şef birou contabilitate, şef serviciu cu profil economic, absolvenţi ai învăţămîntului superior economic, care au o vechime în specialitatea funcţiei de cel puţin 11 ani.


Articolul 45

În funcţia de director, director general sau în alte funcţii echivalente din organele centrale ale administraţiei de stat pot fi promovate cadrele care, pe lîngă cele prevăzute la art. 36 alin. 1, îndeplinesc, cumulativ, şi următoarele condiţii:
a) sînt absolvenţi ai învăţămîntului superior;
b) au o vechime în specialitate de cel puţin 12 ani, pentru director şi cel puţin 14 ani pentru director general;
c) sînt absolvenţi ai Institutului central de pregătire a cadrelor de conducere din economie şi administraţia de stat ori ai altui curs de pregătire sau perfecţionare a cadrelor de conducere.


Articolul 46

În funcţia de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot fi promovati absolvenţii învăţămîntului superior juridic care au o vechime în domeniul administraţiei de cel puţin 10 ani.
Condiţiile de studii şi vechime pentru funcţia de secretari ai comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.


Articolul 47

Condiţiile de studii şi vechime prevăzute în art. 38-45 se referă la organele centrale ale administraţiei de stat. La organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile social-culturale şi administrative subordonate organelor centrale şi locale, precum şi la unităţile economice care au asemenea funcţii, diferentierea acestor condiţii de studii şi vechime – pentru funcţiile menţionate în aceste articole şi pentru anumite funcţii specifice – este prevăzută în anexa nr. 2.
Condiţiile de studii şi vechime pentru ocuparea funcţiilor tehnice, în unităţile administraţiei de stat şi instituţiile social-culturale, sînt cele prevăzute în cap. 3, respectiv în anexa nr. 2.


Articolul 48

Promovarea cadrelor superioare pentru conducerea organelor centrale economice, social-culturale şi ale administraţiei de stat se face pe baza prevederilor prezentei legi, din rindul acelor persoane care au o temeinica pregătire profesională, experienta îndelungată în funcţii de conducere, au dovedit calităţi de buni organizatori şi conducatori, manifesta principialitate, fermitate şi exigenta în îndeplinirea sarcinilor, se bucura de încredere şi autoritate în rindul maselor. În asemenea funcţii vor fi promovate acele cadre care au o atitudine receptiva faţă de tot ceea ce este nou, faţă de părerile colectivului în care lucrează, au un înalt nivel politic şi ideologic, dovedesc devotament nemarginit faţă de interesele clasei muncitoare, ale întregului popor; participa activ la înfăptuirea neabatuta a politicii interne şi externe a partidului şi statului nostru.


Capitolul 5

Articolul 49

Organizarea examenelor sau concursurilor pentru încadrarea şi promovarea în munca se face de comisiile, prevăzute la art. 8, din unităţile socialiste de stat respective.
Pentru funcţiile de inginer şef, contabil şef şi alte funcţii echivalente se va constitui o comisie de examinare în cadrul unităţii ierarhic superioare, al carei preşedinte va fi, după caz, ministrul, preşedintele comitetului executiv al consiliului popular, directorul general al centralei sau împuterniciţii acestora.


Articolul 50

Examenul sau concursul consta din:
a) verificarea cunoştinţelor profesionale de specialitate;
b) susţinerea unei lucrări practice.
Pentru funcţiile de conducere se va pune un accent deosebit pe verificarea cunoştinţelor candidatului în domeniul conducerii şi organizării producţiei şi a muncii.


Articolul 51

În scopul repartizării judicioase pe locuri de muncă, în raport cu aptitudinile fiecăruia, la încadrarea sau promovarea în munca a personalului vor putea fi folosite şi unele teste privind însuşirile native – inteligenta, atenţia, perceptia, memoria, reflexele – din care să rezulte dacă persoana testata este indicată sa ocupe postul respectiv.


Articolul 52

Pe baza rezultatelor obţinute la examen sau concurs, comisia de încadrare şi promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ va stabili lista candidaţilor reusiti din rindul cărora organul de conducere colectivă sau, după caz, conducătorul unităţii va încadra sau promova în postul vacant pe acela care pe lîngă rezultatele obţinute are recomandări favorabile din partea colectivului unde îşi desfăşoară activitatea şi a primit cele mai bune aprecieri şi calificative în ultimii 2 ani.
Ceilalţi candidaţi reusiti pot fi numiţi în funcţii echivalente sau inferioare devenite vacante, în termen de 1 an, în cadrul aceleiaşi unităţi, fără a susţine un nou examen sau concurs.
La încadrarea sau promovarea în munca într-o unitate au prioritate cei domiciliaţi în localitatea respectiva, dacă au reuşit la examen sau concurs.


Articolul 53

În scopul încadrării şi promovării în munca a celor mai bune cadre, creării condiţiilor pentru participarea unui număr cît mai mare de persoane la concursuri, posturile vacante, condiţiile de participare şi data concursului vor fi afişate – la loc vizibil – la intrarea în unitatea respectiva, cu cel puţin 15 zile înaintea datei ţinerii concursului.
Pentru posturile de conducere vacante care nu au fost ocupate la primul concurs, se va organiza un al doilea concurs; posturile respective, condiţiile de participare şi data ţinerii concursului se vor publică în presa.


Articolul 54

Conducerile unităţilor socialiste de stat vor numi, prin decizie, în posturile de conducere devenite vacante, pînă la ocuparea acestora pe bază de examen sau concurs, un înlocuitor cu delegaţie.


Articolul 55

Cadrele care doresc să se înscrie la examenul sau concursul pentru ocuparea unui post într-o alta unitate sînt obligate sa anunţe aceasta, în prealabil, conducerii unităţii în care lucrează.


Articolul 56

În cazul în care, după organizarea a doua examene sau concursuri, postul vacant nu a putut fi ocupat, organele de conducere colectivă pot numi în funcţia respectiva – fără examen sau concurs – un cadru care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta lege.


Articolul 57

Absolvenţii liceelor de specialitate, şcolilor de specializare postliceala, învăţămîntului de subingineri şi învăţămîntului superior încadraţi în munca pe bază de repartiţie vor susţine o proba practica după expirarea perioadei de stagiu prevăzută de reglementările legale în vigoare. În perioada de stagiu acestora li se vor incredinta sarcini, atribuţii şi raspunderi concrete.
Cei care nu vor reusi la proba practica nu vor fi definitivati în funcţie, urmînd să-şi continue stagiul; aceştia au însă dreptul să se prezinte la alte probe practice la intervale de cel puţin 6 luni.


Articolul 58

Promovarea în funcţia de director, director general şi în alte funcţii asimilate cu acestea în cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor, întreprinderilor şi altor unităţi unde exista aceste funcţii precum şi în funcţii superioare acestora, se face fără examen sau concurs.
În vederea promovării unei persoane în funcţia de director, director general sau în alte funcţii asimilate cu acestea, conducătorul organului ierarhic superior unităţii la care a devenit postul vacant stabileşte o comisie de propuneri. Aceasta comisie este condusă de conducătorul organului superior respectiv sau de un adjunct al său. Comisia stabileşte un număr de trei propuneri dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 şi art. 45; în acest scop, comisia poate efectua şi examinarea persoanelor în cauza. Propunerile făcute de comisie se prezintă organului de conducere colectivă al centralei, ministerului, celorlalte organe centrale şi locale, după caz, care hotărăşte numirea unuia din cei propuşi.


Articolul 59

Cadrele care sînt transferate în interesul serviciului, în aceleaşi funcţii, în funcţii echivalente sau în funcţii inferioare, nu sînt obligate sa susţină un examen sau concurs. La unităţile nou înfiinţate încadrarea în munca a personalului se poate face fără examen sau concurs; încadrarea pe posturi care au devenit ulterior vacante la aceste unităţi sa face conform prevederilor prezentei legi. De asemenea, pensionării de invaliditate sau persoanele cu recomandări speciale de schimbare a locului de muncă pot fi reincadrati pe posturi de execuţie, fără examen sau concurs, la aceeaşi unitate unde au lucrat anterior.


Articolul 60

În cazul cînd persoana care urmează a fi încadrată sau promovata în munca într-un post vacant, ca urmare a reusitei la examen sau concurs, lucrează în alta unitate, transferul se considera în interesul serviciului, dacă conducerea unităţii de la care pleacă şi organul ierarhic superior al acesteia sînt de acord cu transferul.


Capitolul 6

Articolul 61

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile tehnice de încadrare a muncitorilor în categorii de calificare, existente, se transforma în comisii tehnice de încadrare şi promovare a muncitorilor.
Pe aceeaşi dată,în toate unităţile socialiste de stat vor lua fiinta comisiile de încadrare şi promovare a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ, prevăzute la art. 8 lit. b.


Articolul 62

Funcţiile de execuţie şi de conducere pot fi ocupate şi de cadrele care au absolvit instituţii de învăţămînt echivalente cu acelea prevăzute în prezenta lege.


Articolul 63

Organele de conducere colectivă ale centralelor pot reduce vechimea minima cu cel mult 2 ani – la unităţile nou înfiinţate din subordinea lor – în cazul promovării în diferite funcţii de conducere pînă la nivelul sefilor de servicii sau al sefilor de secţie, inclusiv, a cadrelor ţinere care îndeplinesc condiţiile de studii, au dovedit competenţa şi au obţinut rezultate deosebite în activitatea practica. Pentru celelalte cadre de conducere din aceste unităţi, reducerea vechimii minime cu cel mult 2 ani poate fi facuta numai de conducerea ministerelor şi celorlalte organe centrale respective.
La celelalte unităţi din subordinea centralelor, reducerea cu pînă la 2 ani a vechimii minime poate fi facuta – în condiţiile prevăzute la primul alineat – la un număr de cel mult 3% din totalul personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din unitatea respectiva.
Pentru cadrele de conducere din ministere, celelalte organe centrale, de la comitetele executive ale consiliilor populare şi din unităţile subordonate direct acestora, reducerea vechimii minime se va putea aproba – în condiţiile de mai sus – de către conducerea ministerelor, celorlalte organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
Organele de conducere colectivă ale unităţilor nou înfiinţate pot reduce vechimea minima cu pînă la 2 ani, în cazul încadrării sau promovării muncitorilor în categoria a 4-a de calificare şi următoarele, a cadrelor ţinere care îndeplinesc condiţiile de pregătire şi au dovedit rezultate deosebite în activitatea practica. La celelalte unităţi, reducerea cu pînă la 2 ani a vechimii, în vederea promovării muncitorilor în categoria a 4-a de calificare şi următoarele, poate fi facuta la un număr de cel mult 3% din totalul muncitorilor calificaţi din unitatea respectiva.
În cazul cadrelor de conducere sau al muncitorilor care la promovarile anterioare au beneficiat de reducerea vechimii, conform prevederilor acestui articol, se va tine seama ca la noile promovari reducerea totală sa nu depăşească 2 ani.


Articolul 64

Organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat pot reduce vechimea minima totală prevăzută pentru acordarea treptelor sau gradatiilor, în cadrul aceleiaşi categorii sau funcţii, cu cel mult 1/5 pentru cadrele care au obţinut rezultate deosebite în activitatea profesională.
Reducerea în proporţia de mai sus se aplică la vechimea prevăzută pentru treptele sau gradatiile ce urmează a se acordă după intrarea în vigoare a prezentei legi.
La acordarea reducerilor de vechime se va cere părerea colectivului de la locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea persoana care urmează sa beneficieze de reducerea respectiva.


Articolul 65

În mod excepţional, la unităţile de gradele I-III din ramurile: circulaţia mărfurilor, agricultura, gospodărie comunală şi industrie locală, unde nu se vor putea asigura cadre cu studii superioare, în vederea promovării lor în funcţiile de conducere pentru care sînt prevăzute asemenea studii, organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor putea aproba de la caz la caz ca aceste funcţii să fie ocupate prin examen sau concurs de cadre cu studii medii, care au o vechime îndelungată în specialitatea funcţiilor respective, au obţinut rezultate deosebite în activitatea profesională şi au calităţi şi aptitudini pentru munca de conducere.
Prevederile alineatului precedent se vor putea aplica numai în cazul în care la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor respective nu s-au prezentat cadre cu studii superioare.


Articolul 66

Statutele personalului din diferite domenii de activitate, ce se vor elabora potrivit necesităţilor, vor fi aprobate prin lege. În aceste statute se vor prevedea criteriile specifice privind încadrarea şi promovarea personalului, în concordanta cu prevederile prezentei legi.
În termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, statutele existente vor fi puse de acord cu prevederile acesteia.


Articolul 67

Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor aproba indicatoare specifice de studii şi vechime pentru funcţiile necesare fiecărui domeniu de activitate, în concordanta cu prevederile prezentei legi.


Articolul 68

Persoanele încadrate în unităţile socialiste de stat înaintea apariţiei prezentei legi – cu respectarea reglementărilor legale – care nu îndeplinesc condiţiile de studii sau vechime prevăzute în prezenta lege, vor putea ocupa în continuare aceleaşi categorii, respectiv funcţii, sau altele echivalente, dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce le revin.
Prevederile alineatului precedent se aplică şi în cazul cînd aceste persoane trec la alte unităţi, dacă îşi păstrează vechimea neîntreruptă în munca, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/1970 a organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat.


Articolul 69

Directorii generali, directorii şi celelalte cadre care ocupa posturi echivalente cu acestea, la data apariţiei prezentei legi, din toate unităţile socialiste de stat, vor trebui ca pînă la 31 decembrie 1976 sa absolve un curs de perfecţionare a pregătirii în domeniul conducerii şi organizării producţiei şi a muncii.


Articolul 70

În scopul desfăşurării în bune condiţii a acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului încadrat în munca, în fiecare unitate socialistă de stat va lua fiinta o comisie de calificare şi perfecţionare a pregătirii profesionale, care are sarcina sa coordoneze întreaga activitate în acest domeniu. Din aceasta comisie vor face parte cele mai pregătite cadre din unitatea respectiva, care au o bogata experienta profesională.


Articolul 71

Conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare, conducerile centralelor industriale şi ale celorlalte unităţi asimilate, conducerile întreprinderilor şi ale altor unităţi, răspund de aplicarea întocmai a prevederilor prezentei legi, organizează controlul permanent şi iau măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor privind modul de încadrare şi promovare a personalului în aparatul propriu şi unităţile subordonate.
Încălcarea reglementărilor care stabilesc modul de încadrare şi promovare în munca a personalului din unităţile socialiste de stat se sancţionează disciplinar sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale.


Articolul 72

Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti ca, pe baza prevederilor prezentei legi, sa stabilească reglementări specifice domeniului lor de activitate.


Articolul 73

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1972, data de la care toate noile incadrari şi promovari ale personalului se vor face în conformitate cu prevederile acesteia.
De la aceeaşi dată se abroga orice alte dispoziţii contrare, cu excepţia celor privind ocuparea funcţiilor eligibile.

www.pensii.ro -Legislația pensiilor .

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *