LEGE nr.13 din 8 februarie 1991 privind contractul colectiv de munca

author
4 minutes, 56 seconds Read

LEGE NUMAR: 13 DIN 8 /02/91 LEGE privind contractul colectiv de munca


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 32 DIN 9 /02/91

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1
Contractul colectiv de munca este conventia dintre patroni si salariati, prin care se stabilesc, in limitele prevazute de lege, clauze privind conditiile de munca, salarizarea si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

ART. 2
Partile din contractul colectiv de munca sint egale si libere in negocierea clauzelor acestuia.

ART. 3
Procesul-verbal de conciliere, precum si, dupa caz, hotarirea prin care s-a solutionat un conflict colectiv de munca fac parte integranta din contractul colectiv de munca.

ART. 4
Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii lor sau daca s-au afiliat sau nu la o organizatie sindicala din unitate.


CALCULUL PENSIILOR – AFLA CE VALOARE ARE PENSIA TA


ART. 5
Contractul individual de munca nu poate sa prevada clauze contrare contractului colectiv de munca.

CAP. 2 Incheierea contractului colectiv de munca

ART. 6
Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, grupurilor de unitati, ramurilor de activitate, precum si la nivel national, in conditiile prevazute in prezenta lege.

ART. 7
(1) La nivelul unitatii, contractul colectiv de munca se incheie intre patron si salariati.
(2) La incheierea contractelor colective de munca salariatii sint reprezentati de catre sindicate. In unitatile in care nu sint organizate sindicate sau in care, desi sint organizate, nu toti salariatii sint membri de sindicat, reprezentantii salariatilor sint alesi de acestia prin vot secret, pe liste.

ART. 8
(1) La nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national, contractele colective de munca se incheie de catre reprezentantii patronilor si ai salariatilor.
(2) La incheierea contractelor prevazute la alin. 1, salariatii sint reprezentati de catre organizatiile sindicale de tip federatie, in cazurile in care contractele se incheie la nivel de grupuri de unitati sau ramuri, ori de catre organizatiile sindicale de tip confederatie, in cazurile in care contractele colective de munca se incheie la nivel national.
(3) Reprezentantii patronilor vor fi numiti de catre Camera de Comert si Industrie.

ART. 9
(1) Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de un an, sau pe durata unei lucrari determinate.
(2) La expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul colectiv de munca, partile pot hotari prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile in care a fost incheiat sau in alte conditii ce vor fi convenite.

ART. 10
(1) Contractul colectiv de munca cuprinde clauze prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale partilor in promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, diminuarea sau eliminarea conflictelor colective de munca ori declansarea grevelor.
(2) In contractul colectiv de munca se pot include si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor.

ART. 11
In contractul colectiv de munca, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu pot fi incluse clauze care sa conduca la acordarea unor drepturi salariatilor sub nivelul minim prevazut de legislatia muncii in vigoare sau care sa fie contrare ordinii de drept.

ART. 12
(1) Contractul colectiv de munca se incheie sub forma scrisa, se semneaza de catre participantii la negocieri, se inregistreaza si se depune in termen de 5 zile la directia de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(2) Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati, al ramurilor sau la nivel national se inregistreza, se depun si se pastreaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(3) Contractul colectiv de munca devine aplicabil de la data inregistrarii lui.

CAP. 3 Executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca

ART. 13
(1) Executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.
(2) Neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage raspunderea celor care se fac vinovati de aceasta.

ART. 14
(1) Clauzele contractului colectiv de munca pot fi modificate pe parcursul executarii lui, in conditiile legii, ori de cite ori partile convin in acest sens.
(2) Modificarile aduse contractului colectiv de munca se comunica in scris, in termen de 5 zile, organului la care acesta se pastreaza si devin aplicabile de la data inregistrarii comunicarii.

ART. 15
Executarea contractului colectiv de munca sau a unor clauze ale acestuia se suspenda pe durata grevei, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre salariatii neparticipanti la greva.

ART. 16
(1) Contractul colectiv de munca poate inceta sau aplicarea sa poate fi suspendata daca partile hotarasc acest lucru.
(2) Contractul colectiv de munca inceteaza:
a) la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia;
b) la data dizolvarii sau constatarii falimentului unitatii.
(3) Incetarea contractului colectiv de munca va fi notificata in termen de 5 zile organului la care acesta a fost inregistrat si se pastreaza.

CAP. 4 Dipozitii finale

ART. 17
Litigiile in legatura cu executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului colectiv de munca sint litigii de munca ce se solutioneaza de catre judecatorie.

ART. 18
Cererile referitoare la contractele colective de munca, formulate in fata institutiilor, organizatiilor sau instantelor judecatoresti, sint scutite de taxa de timbru.

ART. 19
In sensul prezentei legi, prin Patroni se inteleg regiile autonome, societatile comercile si celelalte persoane juridice sau persoanele fizice care folosesc forta de munca salariata.

ART. 20
(1) Contracte colective de munca pot fi incheiate si in institutii bugetare sau in departamentele care coordoneaza astfel de institutii, daca prin lege se prevede ca unele drepturi ale salariatilor din aceste unitati se stabilesc prin negocieri colective.
(2) In astfel de situatii, organele de conducere ale institutiilor bugetare sau, dupa caz, ale departamentelor reprezinta pe patroni la incheierea contractelor colective de munca.

ART. 21
Prevederile art. 76-80 din Codul muncii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 februarie 1991.


PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 4 februarie 1991.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art.82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind contractul colectiv de munca si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *