Statiuni la Marea Neagra 1977

Legea 1/1977, impozitul pe retributie;

author
12 minutes, 9 seconds Read

LEGE nr. 1 din 30 iunie 1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor de stat

EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 8 iulie 1977


În temeiul articolului 57 din Constituţia Republicii Socialiste România semnam şi dispunem să fie publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Legea nr. 1 din 30 iunie 1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat.
NICOLAE CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Roman privind perfecţionarea continua a organizării şi conducerii planificate a economiei naţionale impune luarea unor noi măsuri pentru îmbunătăţirea sistemului de impozitare a retributiei, care să conducă şi la eliminarea formelor şi metodelor complicate de calcul al veniturilor oamenilor muncii.
În acest scop urmează ca impozitul pe retribuţiile individuale să fie desfiinţat, iar retribuţiile tarifare de încadrare să fie stabilite, fără impozit, egale încasate. În acelaşi timp, adaosurile la retributie provenite din depăşirea normelor de muncă, premiile, precum şi orice alte drepturi prevăzute de lege, se vor calcula, de asemenea, fără impozit. În felul acesta oamenii muncii vor avea posibilitatea sa cunoască nemijlocit drepturile băneşti pe care trebuie să le primească pentru munca prestanta şi sa exercite un control direct asupra modului de determinare a veniturilor ce li se cuvin.
Ca urmare, în locul impozitului pe retributie care, în prezent, se calculează şi retine pentru fiecare persoana pe baza unor cote progresive, urmează a se introduce impozitul pe fondul total de retribuire plătit de unităţile socialiste.
Pentru asigurarea cadrului juridic necesar instituirii sistemului de impozitare pe fondul total de retribuire,
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1

În Republica Socialistă România oamenii muncii au dreptul la o retributie stabilită potrivit principiului socialist al retribuirii după cantitatea, calitatea muncii şi importanţa socială a muncii prestate.
În spiritul normelor eticii şi echităţii socialiste nimănui nu îi este ingaduit să obţină venituri fără munca sau sa realizeze venituri prin însuşirea muncii altora.


Articolul 2

Prin sistemul de retribuirte şi impozitare statul asigura, cu prioritate, creşterea continua a ponderii veniturilor directe în veniturile totale ale oamenilor muncii.


Articolul 3

Retributia tarifara, precum şi orice alte venituri care se cuvin, potrivit legii, persoanelor care muncesc în unităţile socialiste de stat sînt efective şi nu sînt supuse impozitării.
În locul impozitului pe retributie plătit de fiecare persoana se introduce impozitul pe fondul total de retribuire plătit de unităţile socialiste.


Articolul 4

Oamenii muncii încasează direct veniturile efective ce li se cuvin pentru munca prestată din retributia tarifara şi din orice alte drepturi de retributie prevăzute de lege. Prin desfiinţarea impozitului pe retributia tarifara individuală, reducerile, scutirile şi majorările de impozit nu se mai aplica.
Din veniturile efective nu pot fi efectuate reţineri sau contribuţii în afară celor prevăzute de lege. Oamenii muncii sînt singurii în drept să-şi gospodareasca, după cum cred de cuviinţă, veniturile obţinute din munca prestată, pentru satisfacerea nevoilor lor materiale şi spirituale.


Articolul 5

Retributia tarifara de încadrare neta se stabileşte prin scăderea din retributia tarifara de încadrare bruta existenta la data prezentei legi a impozitului aferent acesteia.


Articolul 6

Adaosul de retributie pentru depăşirea normelor de muncă se va plati, în continuare, potrivit reglementărilor în vigoare, calculul acestuia facindu-se pe baza retributiei tarifare de încadrare fără impozit.
De asemenea, cotele existente pentru sporurile de vechime neîntreruptă în aceiaşi unitate rămîn nemodificate, urmînd ca ele să fie calculate corespunzător noii retribuţii tarifare de încadrare fără impozit.


Articolul 7

Gratificatiile, premiile pentru realizari deosebite, precum şi orice alte drepturi de retribuire prevăzute de lege pentru munca prestată se stabilesc fără impozit.


Articolul 8

Plafoanele de venituri în vigoare la data prezentei legi în raport de care se determina drepturi şi obligaţii ale persoanelor care muncesc în unităţile socialiste de stat rămîn nemodificate şi în condiţiile stabilirii retributiilor tarifare fără impozit, nemajorate, atît timp cît nu se schimba condiţiile pe baza cărora au fost stabilite, astfel încît să se menţină drepturile şi obligaţiile în vigoare la data prezentei legi.
Plafonul de 1.500 lei venit mediu lunar pe fiecare membru de familie, în raport de care persoanele care muncesc în unităţile socialiste de stat au dreptul, potrivit legii, la locuinta cu chirie din fondul locativ de stat, rămîne nemodificat.


Articolul 9

Concomitent cu măsurile economice şi sociale luate de stat pentru crearea condiţiilor corespunzătoare formării şi pregătirii tinerei generaţii, cetăţenii fără copii au datoria de a contribui la constituirea fondurilor necesare realizării acestei acţiuni.
În acest scop persoanele care muncesc în unităţile socialiste de stat, în vîrsta de peste 25 de ani, care nu au copii, vor plati o contribuţie fixa lunară, în funcţie de retributia tarifara de încadrare, stabilită potrivit prevederilor prezentei legi.


Articolul 10

Oamenii muncii exercita, potrivit legii, controlul nemijlocit asupra modului în care unităţile socialiste determina drepturile ce li se cuvin pentru munca prestată.


Capitolul 2 Calcularea şi vărsarea impozitului pe fondul total de retribuire

Articolul 11

Unităţile economice de stat şi instituţiile de stat sînt obligate sa plătească un impozit asupra fondului total de retribuire.


Articolul 12

Fondul total de retribuire asupra căruia se calculează impozitul prevăzut la art. 11 cuprinde retribuţiile tarifare, indemnizaţiile, premiile, precum şi orice alte drepturi prevăzute de lege pentru munca prestată.
În cazul în care, potrivit legii, o parte din retributie se acordă în natura, contravaloarea produselor, calculată la preţurile cu amănuntul sau, în lipsa acestora, la preţurile de contractare sau de achiziţie, se include în fondul total de retribuire.


Articolul 13

Impozitul se calculează prin aplicarea asupra fondului total de retribuire a unor cote de impozit diferenţiate pe ramuri, subramuri şi activităţi economico-sociale, după cum urmează:

Ramura sau subramura Cota de impozit %
A. Industrie
1. Industria energiei electrice şi termice 17,00
2. Industria cărbunelui 17,50
3. Industria cocsochimică 17,50
4. Industria petrolului 16,50
5. Industria extractivă a gazului metan 16,50
6. Extracţia şi prepararea minereurilor feroase 17,50
7. Industria metalurgiei feroase 17,50
8. Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare 17,50
9. Industria metalurgiei neferoase 17,00
10. Construcţii de maşini 16,50
11. Industria electrotehnică şi electronică 16,00
12. Industria construcţiilor metalice şi a produselor metalice 16,50
13. Reparaţii de maşini şi utilaje 16,50
14. Industria chimică 16,00
15. Extracţia minereurilor nemetalifere 16,50
16. Industria produselor din substanţe abrazive, din cărbune şi grafit 17,00
17. Industria materialelor de construcţii 16,00
18. Exploatări forestiere 17,00
19. Industria de prelucrare a lemnului 15,50
20. Industria celulozei şi hîrtiei 16,00
21. Industria sticlei, porţelanului şi faianţei 16,00
22. Industria textilă 15,50
23. Industria confecţiilor 14,50
24. Industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei 15,50
25. Industria alimentară 15,50
26. Industria săpunurilor şi cosmeticelor 15,50
27. Industria poligrafică 16,00
28. Alte ramuri ale industriei 15,50
B. Construcţii 17,00
C. Agricultură 16,00
D. Silvicultură 15,50
E. Transporturi 16,50
F. Telecomunicaţii 15,50
G. Circulaţia mărfurilor 15,50
H. Gospodăria comunală, de locuinţe, alte prestări de servicii neproductive, inclusiv prestările de servicii efectuate de industria locală, cooperaţia meşteşugărească şi de consum 15,50
I. Învăţămînt, cultură şi artă 15,00
J. Ştiinţă şi deservire ştiinţifică 16,00
K. Ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială şi cultură fizică 15,00
L. Instituţii financiare şi de asigurări 16,00
M. Administraţie 16,00
N. Alte ramuri şi sectoare de activitate 17,00


Articolul 14

Încadrarea unităţilor economice de stat şi a instituţiilor de stat în ramurile, subramurile şi activităţile prevăzute la art. 13 se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


Articolul 15

Impozitul pe fondul total de retribuire efectiv datorat de unităţile economice de stat şi instituţiile de stat se determina prin aplicarea asupra fondului total de retribuire realizat lunar a cotelor de impozit prevăzute la art. 13.


Articolul 16

Impozitul pe fondul total de retribuire se suporta de unităţile economice de stat, după caz, din costurile de producţie sau din cheltuielile de circulaţie, iar de instituţiile de stat, din fondurile prevăzute în planurile de venituri şi cheltuieli.
Impozitul pe fondul total de retribuire aferent indemnizaţiilor de asigurări sociale se suporta din fondul asigurărilor sociale.


Articolul 17

Impozitul pe fondul total de retribuire se vărsa lunar la bugetul de stat, odată cu plata drepturilor de retribuire cuvenite pentru chenzina a doua a fiecărei luni.
În situaţia în care plata drepturilor de retribuire se face la alte perioade decît chenzinal, impozitul pe fondul total de retribuire se vărsa la bugetul de stat odată cu ultima plata a drepturilor de retribuire cuvenite pentru luna respectiva.


Articolul 18

Impozitul pe fondul de retribuire neplătit la termen ori în cuantumul legal se poate stabili pe un an în urma de la data constatării. Diferenţele de plată se vărsa la bugetul de stat în termen de cinci zile de la stabilirea acestora.
Impozitul plătit în plus se compensează ori se restituie, din oficiu sau la cerere, pe un an în urma de la data constatării.


Articolul 19

Nevărsarea la termen a impozitului pe fondul total de retribuire atrage o majorare de unu la suta pentru fiecare luna sau fracţiune de luna de întîrziere.


Articolul 20

Fracţiunile de impozit sau de majorări de întîrziere de pînă la 0,50 lei inclusiv se neglijează, iar cele de peste 0,50 lei se rotunjesc la un leu.


Articolul 21

Organele financiare din unităţile economice de stat şi instituţiile de stat au obligaţia sa controleze corect determinarea impozitului pe fondul total de retribuire, precum şi respectarea termenului de vărsare a acestuia la bugetul de stat.
Unităţile bancare vor elibera sumele pentru ultima plata a drepturilor de retributie cuvenite pentru luna respectiva numai după primirea documentelor pentru virarea impozitului şi verificarea calculului acestuia.
În cazul neachitarii la termen a impozitului, organele bancare au dreptul de a dispune virarea acestuia la bugetul de stat din conturile unităţilor respective.


Capitolul 3 Contribuţia persoanelor fără copii care muncesc în unităţile socialiste de stat


Articolul 22

Persoanele fără copii, căsătorite sau necasatorite, în vîrsta de peste 25 de ani, care muncesc în unităţile economice de stat şi instituţiile de stat, vor plati o contribuţie fixa, lunară, diferenţiată în funcţie de retributia tarifara de încadrare, după cum urmează:

Retribuţia tarifară lunară de încadrare lei Contribuţia fixă lunară lei
Pînă la 1440 20
1441 – 1500 25
1501 – 1600 30
1601 – 1750 40
1751 – 1850 60
1851 – 2000 80
2001 – 2150 90
2151 – 2350 100
2351 – 2550 110
3551 – 2750 120
2751 – 3000 135
3001 – 3350 150
3351 – 3750 190
3751 – 4150 220
4151 – 4550 250
4551 – 5000 280
5001 – 5500 320
5501 – 6500 380
6501 – 8000 450
peste 8000 550


Articolul 23

Contribuţia persoanelor fără copii se datorează începînd cu luna în care persoanele în cauza împlinesc vîrsta de 25 de ani şi începînd cu luna următoare aceleia în care acestea au devenit părinţi sau îndeplinesc una din condiţiile de exceptare de la plata, pe bază de cerere şi acte doveditoare.


Articolul 24

Se excepta de la obligaţia de plată a contribuţiei prevăzute la art. 22 persoanele care au avut unul sau mai mulţi copii născuţi vii, decedati ulterior, precum şi persoanele care au invaliditate de gradul I sau II şi sotii acestora, pe timpul cît durează invaliditatea. De asemenea, sînt exceptate de la plata contribuţiei persoanele fără copii, care sînt căsătorite cu persoane care au copii, pe timpul cît durează căsătoria, dacă la data acesteia copii erau în întreţinerea efectivă a unuia dintre soţi sau unul dintre aceştia platea pensie de întreţinere.
În sensul prezentei legi, se considera persoane cu copii şi persoanele cu copii înfiaţi sau încredinţaţi spre creştere şi educare.
În situaţia în care au intervenit modificări de natura sa conducă la încetarea exceptarii de la plata contribuţiei prevăzute la art. 22, persoanele în cauza sînt obligate sa anunţe în scris, în termen de cinci zile de la data producerii acestora, unitatea la care sînt încadrate în munca.


Articolul 25

Contribuţia persoanelor fără copii, încadrate cu program de muncă redus, se determina proporţional cu timpul lucrat prin raportarea la contribuţia corespunzătoare retributiei tarifare de încadrare aferentă programului integral de muncă.


Articolul 26

Dispoziţiile cuprinse la art. 17-21 privitoare la calcularea şi vărsarea impozitului pe fondul total de retribuire se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuţiei persoanelor fără copii.


Capitolul 4 Dispoziţii comune şi finale


Articolul 27

În fondul total de retribuire asupra căruia se calculează impozitul nu se includ: diurnele de deplasare, detaşare şi indemnizaţiile de transferare sau instalare; drepturile de autor sau colaborator extern; retribuţiile pentru prestarea de servicii pe bază de contracte civile ori pentru alte categorii de lucrări care nu au la baza contracte de muncă reglementate, ca atare, prin legislaţia muncii; retribuţiile şi alte drepturi plătite nevazatorilor invalizi de gradele I sau II.


Articolul 28

Fondul de retribuire asupra căruia se aplică cotele de asigurări sociale de stat se determina pe baza fondului total de retribuire stabilit potrivit prevederilor art. 12, din care se scad sumele reprezentind drepturile prevăzute la art. 2 din Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, la suma astfel obţinută se adauga impozitul pe fondul total de retribuire aferent calculat cu cotele prevăzute în prezenta lege.


Articolul 29

Prevederile prezentei legi se aplică şi organizaţiilor cooperaţiei mestesugaresi şi de consum, celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi asociaţiilor economice intercooperatiste agricole de producţie, pentru fondul de retribuire aferent persoanelor încadrate cu contract de muncă.


Articolul 30

Veniturile obţinute din munca, altele decît cele asupra cărora se calculează impozitul pe fondul total de retribuire, se impun, în continuare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data prezentei legi.


Articolul 31

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă.


Articolul 32

Prevederile prezentei legi se aplică începînd cu plăţile pentru retribuţiile aferente lunii iulie 1977.


Articolul 33

Odată cu aplicarea prevederilor prezentei legi se abroga orice alte dispoziţii care nu sînt în concordanta cu prevederile acesteia.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.

Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN

www.pensii.ro -Legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *