Legea 1/1991- legea somajului

author
13 minutes, 44 seconds Read

LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991

privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1991.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Persoanele apte de munca, ce nu pot fi incadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzatoare pregatirii lor, sint considerate someri si beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de ajutor de somaj si de alte forme de protectie sociala, precum si de sprijin in vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare si recalificare.
Art. 2
Sint indreptatiti sa primeasca ajutorul de somaj in conditiile prezentei legi:
a) absolventii institutiilor de invatamint in virsta de 18 ani impliniti, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel putin jumatate din salariul minim stabilit pe economie, indexat, si care intr-o perioada de 60 de zile nu au reusit a se incadra in munca potrivit pregatirii lor profesionale;
b) tinerii care inainte de efectuarea stagiului militar nu erau incadrati cu contract de munca si care, intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra, nu s-au putut angaja;
c) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii pentru motivele prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii sau carora, dupa caz, le-a incetat calitatea de membru in cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor;
d) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa unitatii, daca s-a stabilit prin dispozitia sau hotarirea organului competent nelegalitatea masurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei in cauza, iar reintegrarea in munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea in care a fost incadrata anterior sau la unitatea la care a preluat patrimoniul acesteia;
e) persoanele al caror contract de munca a fost desfacut din initiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu intrerup vechimea in aceeasi unitate, daca au o vechime in munca de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei de inregistrare a cererii pentru plata ajutorului de somaj;
f) persoanele care au fost incadrate cu contract de munca pe durata determinata si care au incetat activitatea la expirarea termenului prevazut in contract, daca au o vechime in munca de cel putin 6 luni in ultimele 12 luni premergatoare datei de inregistrare a cererii pentru plata ajutorului de somaj.

CAP. 2
Ajutorul de somaj si alte forme de protectie sociala a somerilor

Art. 3
Ajutorul de somaj consta intr-o suma calculata in mod diferentiat, pe categorii de persoane si vechime in munca, avindu-se in vedere salariul minim pe economie, indexat, sau ultimul salariu tarifar lunar avut, indexat, dupa cum urmeaza:
a) 60% din salariul minim pe economie, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care provin din rindul absolventilor scolilor din invatamintul preuniversitar, profesional sau de ucenicie, in virsta de minimum 18 ani, precum si al celor care au o vechime in munca sub un an;
b) 70% din salariul minim pe economie, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care provin din rindul absolventilor invatamintului superior;
c) 50% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de la 1 pina la 5 ani, dar nu mai putin de 75% din salariul minim pe economie, indexat;
d) 55% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de la 5 pina la 15 ani, dar nu mai putin de 80% din salariul minim pe economie, indexat;
e) 60% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, in cazul beneficiarilor de ajutor de somaj care au o vechime in munca de 15 ani si peste, dar nu mai putin de 85% din salariul minim pe economie, indexat.
Art. 4
Pentru a putea beneficia de ajutorul de somaj, persoanele prevazute la art. 2 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie inscrise la oficiile fortei de munca din cadrul directiei de munca si protectie sociala din judete sau din municipiul Bucuresti, unde isi au domiciliul sau, dupa caz, unde isi au resedinta, daca au avut ultimul loc de munca in acea localitate;
b) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, sa le permita sa fie incadrate in munca.
Art. 5
(1) Nu beneficiaza de ajutor de somaj:
a) persoanele care detin in proprietate terenuri agricole in suprafata de cel putin 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de cel putin 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizeaza venituri din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege si care obtin pe aceste cai un venit de cel putin jumatate din salariul minim stabilit pe economie, indexat;
c) persoanele carora li s-a oferit loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor, situatiei personale si starii de sanatate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de catre oficiile fortei de munca, in scris, sa urmeze cursuri de calificare sau recalificare si au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;
d) persoanele care indeplinesc conditiile de inscriere la pensie pentru munca depusa si limita de virsta;
e) membrii cooperatiei agricole de productie sau carora le-a incetat aceasta calitate.
(2). Situatiile prevazute la lit. a) si b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primaria localitatii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, si prin declaratie pe proprie raspundere a salariatului.
Art. 6
(1) Persoanele care au fost incadrate in munca au dreptul sa primeasca ajutorul de somaj din momentul incetarii contractului de munca sau, dupa caz, a calitatii de membru in cooperatia mestesugareasca in conditiile prevazute la art. 2, daca s-au inscris la oficiile fortei de munca in termen 30 de zile de la incetarea activitatii.
(2) Persoanele prevazute la art. 2 lit. d) dobindesc dreptul de a primi ajutor de somaj de la data hotaririi definitive de reintegrare, a dispozitiei sau hotaririi definitive de achitare ori a punerii in libertate, daca s-au inscris la oficiul fortei de munca in termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data inscrierii, cind aceasta a avut loc dupa expirarea termenului de 30 de zile.
(3) Persoanele care nu au fost incadrate in munca dobindesc dreptul de a primi ajutorul de somaj dupa cum urmeaza:
a) dupa o perioada de 30 de zile pentru absolventii invatamintului preuniversitar si invatamintului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor fortei de munca sau altor organe competente, potrivit legii, solicitind incadrarea intr-o munca corespunzatoare pregatirii;
b) dupa o perioada de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor fortei de munca, solicitind incadrarea intr-o munca corespunzatoare pregatirii.
(4) Termenele de 30 de zile prevazute la alin. (3) incep sa curga la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevazute la art. 2 lit. a) si b).
Art. 7
(1) Ajutorul de somaj se plateste la cererea persoanelor indreptatite potrivit legii.
(2) Ajutorul de somaj se plateste de la data dobindirii dreptului. Retroactiv nu poate fi platit pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de plata.
Art. 8
Cererile pentru plata ajutorului de somaj se adreseaza directiilor de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
Art. 9
(1) Ajutorul de somaj se plateste pe o durata de cel mult 180 de zile calendaristice.
(2) Beneficiaza de plata ajutorului de somaj in continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, persoanele apte de munca care, temporar, din motive legate de starea sanatatii, nu pot fi cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare organizate de directiile de munca si protectie sociala.
(3) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc in continuare ajutor, pe toata durata cursurilor si pina la data primei repartizari in munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.
Art. 10
(1) Persoanele care urmeaza cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligatia la absolvire sa se incadreze in unitatile la care sint repartizate.
(2) Absolventii care refuza fara motive temeinice doua repartizari au obligatia sa restituie ajutorul de somaj primit pe durata cursurilor pina la repartizare, precum si cheltuielile de scolarizare. La data inscrierii la cursuri, persoanele respective vor incheia cu directia de munca si protectie sociala un angajament in acest sens, care, in cazul nerespectarii de catre titular a obligatiilor asumate, constituie titlu executoriu.
Art. 11
Dupa expirarea perioadei de acordare a ajutorului de somaj, persoanele in cauza urmeaza sa beneficieze de drepturile de ocrotiri sociale prevazute de lege.
Art. 12
Pe perioada in care unei persoane i se plateste ajutorul de somaj, aceasta beneficiaza de alocatia pentru copii in aceleasi conditii ca in perioada anterioara somajului, precum si de asistenta medicala gratuita. Locuinta de serviciu se pastreaza pe intreaga perioada in care chiriasul primeste ajutor de somaj, cu exceptia cazului in care aceasta este situata in incinta unitatii sau este legata direct de asigurarea permanentei sau continuitatii in serviciu.
Art. 13
Perioada pentru care o persoana este indreptatita sa primeasca ajutorul de somaj constituie vechime in munca si nu intrerupe vechimea in munca si in aceeasi unitate.
Art. 14
Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca in perioada pentru care sint indreptatite sa primeasca ajutor de somaj si cit urmeaza un curs de calificare sau recalificare beneficiaza de drepturile de asigurari sociale prevazute de lege pentru persoanele incadrate in munca, inclusiv de pensie de invaliditate.
Art. 15
(1) Beneficiarul ajutorului de somaj este obligat ca, de doua ori pe luna, pe baza programarii efectuate sau ori de cite ori este solicitat, sa se prezinte la oficiul fortei de munca.
(2) Persoana care primeste ajutor de somaj si se incadreaza in munca sau incepe sa realizeze venituri din sursele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) are obligatia de a instiinta in termen de 3 zile oficiul fortei de munca.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea.
Art. 16
Calitatea de beneficiar al ajutorului de somaj si indeplinirea obligatiei prevazute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidenta eliberat si vizat bilunar de oficiul fortei de munca.
Art. 17
(1) Ajutorul de somaj se plateste lunar de directiile de munca si protectie sociala proportional cu numarul de zile calendaristice cit titularul este indreptatit sa primeasca acest ajutor, pe baza buletinului de identitate si carnetului de evidenta.
(2) Ajutorul de somaj nu este impozabil.
Art. 18
(1) Plata ajutorului de somaj inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la implinirea termenelor prevazute la art. 9;
b) la incadrarea in munca a titularului sau dupa 30 de zile de la obtinerea de catre acesta a autorizatiei de exercitare a unei activitati pe cont propriu;
c) in cazul refuzului nejustificat de a se incadra intr-o unitate, cu contract de munca pe durata nedeterminata sau determinata, intr-un loc de munca corespunzator pregatirii si nivelului studiilor somerului, situatiei personale si starii de sanatate a acestuia;
d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, dupa caz, la data intreruperii sau neabsolvirii cursului, organizat potrivit art. 10 alin. (2) din prezenta lege, din motive imputabile.
(2) Plata ajutorului de somaj se suspenda:
a) in cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 15;
b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
c) pe perioada in care titularul isi stabileste domiciliul in strainatate;
d) pe perioada in care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
e) pe perioada in care este incadrat cu contract de munca pe timp determinat.
Art. 19
Persoanele care au fost reintegrate in munca de organele de jurisdictie competente si li s-au acordat despagubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de somaj primit pe aceeasi perioada de timp.

CAP. 3
Constituirea si utilizarea fondului pentru plata ajutorului de somaj

Art. 20
Fondul necesar pentru plata ajutorului de somaj se constituie din urmatoarele surse;
a) o cota de 4 la suta aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societati comerciale, institutii publice, organizatii cooperatiste, particulare si mixte, de organizatiile economice straine cu sediul in Romania, de reprezentantele din Romania ale societatilor straine care angajeaza personal roman si de persoanele fizice autorizate care utilizeaza munca salariata;
b) o contributie de 1 la suta din salariul tarifar lunar de incadrare, platita de salariatii unitatilor prevazute la lit. a);
c) o contributie de 1 la suta din veniturile lunare obtinute din munca prestata de catre membrii cooperatiei mestesugaresti;
d) o subventie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, in caz ca sursele de la lit. a), b) si c) nu acopera platile datorate.
Art. 21
(1) Fondul pentru plata ajutorului de somaj se pastreaza intr-un cont al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale deschis la Banca Nationala, este gestionat de acesta si este purtator de dobinda.
(2) Sumele neconsumate intr-o perioada se reporteaza in perioadele imediat urmatoare, fara a exista obligatia de a fi varsate la bugetul statului.
Art. 22
Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plati si pentru:
a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea platii ajutorului de somaj;
b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea si recalificarea somerilor.

CAP. 4
Dispozitii finale

Art. 23
Pentru urmarirea desfasurarii activitatii privind stabilirea si plata ajutorului de somaj prevazute de lege, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si la directiile de munca si protectie sociala, se constituie un corp de control specializat. Numarul de personal al corpului de control, precum si modul de salarizare a acestuia, se stabilesc prin hotarire a guvernului.
Art. 24
(1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) si (3) si art. 28 si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (3);
b) cu amenda de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispozitiilor art. 28.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de organele corpului de control prevazut la art. 23.
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor.
Art. 25
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, guvernul va stabili prin hotarire modul de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare si recalificare a persoanelor care primesc ajutor de somaj, precum si drepturile si obligatiile persoanelor in cauza.
(2) Guvernul are obligatia de a asigura, in termen de cel mult 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, o baza materiala corespunzatoare bunei desfasurari a procesului de calificare si recalificare a somerilor.
(3) Centrele de calificare si recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spatii din reteaua de invatamint care nu-si mai justifica functionarea, a altor spatii existente, precum si prin preluarea personalului necesar din aceste unitati.
(4) Centrele de calificare si recalificare vor functiona in subordinea directiilor de munca si protectie sociala.
(5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilitatilor existente, directiile de munca si protectie sociala vor putea organiza cursuri de calificare si recalificare a personalului care primeste ajutor de somaj si in scoli profesionale sau alte unitati similare.
Art. 26
Procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj se va stabili in termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii si protectiei sociale, ce se va publica in Monitorul Oficial.
Art. 27
Litigiile privind stabilirea si plata ajutorului de somaj se solutioneaza de catre instantele judecatoresti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de munca.
Art. 28
Unitatile au obligatia de a comunica la oficiile fortei de munca toate posturile libere in termen de 3 zile de la data cind au devenit vacante, iar directiile de munca si protectie sociala au obligatia de a tine evidenta si a afisa locurile de munca vacante.
Art. 29
(1) Persoanele prevazute la art. 2, care sint neincadrate in munca la data intrarii in vigoare a prezentei legi si sint inscrise la oficiile fortei de munca, beneficiaza de ajutor de somaj de la data cererii.
(2) In cazul cind persoanele prevazute la alin. (1) nu sint inscrise la oficiile fortei de munca, ele dobindesc dreptul de ajutor de somaj dupa 30 de zile de la data inscrierii.
Art. 30
(1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotaririi Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, in mod temporar, disponibil.
(2) Fondurile constituite in baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea si salarizarea personalului in perioadele de intrerupere a activitatii se vireaza in contul fondului de plata a ajutorului de somaj.
(3) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzator prevederilor prezentei legi.
(4) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

Prezenta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 1990.

PRESEDINTELE SENATUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Prezenta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 decembrie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
promulgam Legea privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *