Legea 1/2020- pensiile ocupationale

author
2
149 minutes, 30 seconds Read

LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 2020 privind pensiile ocupaționale.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I Obiectul și domeniul de aplicare

Articolul 1
Obiectul de reglementare
Prezenta lege reglementează:
a) autorizarea și funcționarea administratorilor și a fondurilor de pensii ocupaționale;
b) supravegherea desfășurării activității entităților prevăzute la lit. a) în România, pe teritoriul celorlalte state membre și pe teritoriul statelor terțe;
c) avizarea și funcționarea instituțiilor de credit pentru desfășurarea activității de depozitare și de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale;
d) avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfășurată în calitate de auditor al administratorilor și al fondurilor de pensii ocupaționale;
e) supravegherea entităților prevăzute la lit. c), pentru desfășurarea activității de depozitare și de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale;
f) supravegherea entităților prevăzute la lit. d), pentru activitatea acestora în legătură cu fondurile de pensii ocupaționale și administratorii acestora.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplică:
a) fondurilor de pensii ocupaționale;
b) administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale;
c) depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale;
d) auditorilor financiari;
e) angajatorilor;
f) Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
(2) Prezenta lege nu se aplică:
a) instituțiilor care administrează sistemele de securitate socială reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
b) instituțiilor reglementate de Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010,Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE;
c) instituțiilor care funcționează în sistem redistributiv;
d) instituțiilor în cadrul cărora salariații din întreprinderile plătitoare nu au dreptul legal la prestații și în care întreprinderea plătitoare poate răscumpăra activele în orice moment, fără a își îndeplini neapărat obligațiile de plată a pensiilor;
e) întreprinderilor care constituie provizioane la bilanț în vederea asigurării plății pensiilor pentru salariații proprii.

Articolul 3
Definiții
(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) act individual de aderare – înscrisul prin care o persoană își manifestă actul de voință de a fi parte la contractul de societate, respectiv la fondul de pensii ocupaționale;
b) acționar semnificativ – persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care deține direct ori indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți ori din drepturile de vot sau o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării societății respective;
c) activ net al fondului de pensii ocupaționale la o anumită dată – valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;
d) activ personal – suma acumulată în contul unui participant la fondul de pensii ocupaționale, rezultată din înmulțirea numărului de unități de fond deținute de acesta cu valoarea la zi a unei unități de fond;
e) active ale unui fond de pensii ocupaționale – instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;
f) activitate transfrontalieră – administrarea unei scheme de pensii în care relația dintre angajator și participanții vizați, respectiv moștenitorii acestora, astfel cum sunt definiți conform art. 963 și 986 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, este reglementată de legislația privind munca și protecția socială relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupaționale dintr-un stat membru diferit de statul membru de origine;
g) administrator – o societate de pensii constituită în vederea administrării de fonduri de pensii ocupaționale, conform prevederilor prezentei legi, precum și o societate de pensii care administrează un fond de pensii administrat privat și/sau fonduri de pensii facultative, o societate de administrare a investițiilor și o societate de asigurare de viață, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., conform legislației care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizație este în vigoare și care sunt autorizate pentru a administra fonduri de pensii ocupaționale și, opțional, pentru a furniza pensii ocupaționale, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
h) administrator către care se efectuează transferul transfrontalier – un administrator care primește total sau parțial pasivele unei scheme de pensii, provizioanele tehnice și alte obligații și drepturi, precum și activele aferente sau numerarul echivalent acestora, din partea unui administrator înregistrat sau autorizat în alt stat membru;
i) administrator de la care se efectuează transferul transfrontalier – un administrator care transferă total sau parțial obligațiile unei scheme de pensii, provizioanele tehnice și alte obligații și drepturi, precum și activele aferente sau numerarul echivalent acestora unui administrator înregistrat sau autorizat în alt stat membru;
j) administrare specială – exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și moștenitorilor participanților, definiți conform prevederilor Codului civil;
k) administrator special – orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de A.S.F. și care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinată;
l) angajator – persoana fizică sau juridică care poate, potrivit legii, să angajeze persoane pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, sau în temeiul oricărui alt tip de contract conform căruia o persoană desfășoară o activitate generatoare de venituri asimilate salariului;
m) A.S.F. – autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi prin exercitarea prerogativelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;
n) autoritate competentă în domeniul auditului financiar – autoritate care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;
o) beneficiarpersoana care primește o pensie ocupațională;
p) beneficii colaterale – orice avantaje, precum facilități bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de moștenitor al participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
q) contract de administrarecontractul încheiat în formă scrisă între angajator și administrator, care are ca obiect administrarea unui fond de pensii ocupaționale;
r) contribuție – suma plătită de către angajator și/sau de către angajat la un fond de pensii ocupaționale;
s) depozitar – instituția de credit avizată de A.S.F., potrivit legii, pentru activitatea de depozitare și custodie, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, activele fiecărui fond de pensii ocupaționale;
ș) Fond de garantare – fondul înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;
t) fond de pensii ocupaționale – entitatea constituită prin contract de societate potrivit dispozițiilor Codului civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale prezentei legi, având cel puțin 100 de participanți, denumit în continuare fond;
ț) instrumentele financiare reprezintă:
(i) valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare;
(ii) instrumente ale pieței monetare, respectiv categoriile de instrumente care se tranzacționează în mod obișnuit pe piața monetară, precum certificatele de trezorerie și certificatele de depozit, cu excepția instrumentelor de plată;
(iii) titluri de participare la organismele de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
(iv) instrumente financiare derivate;
u) instrumente financiare derivate – contracte futures, opțiuni, contracte forward, swap-uri și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau ale rentabilității, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănești;
  v) participant – persoana care a aderat la un fond, care a plătit sau în numele căruia s-au plătit contribuții la un fond și care are un drept prezent sau viitor la o pensie ocupațională;
  w) participație calificată – deținere directă sau indirectă din drepturile de vot sau din capitalul unei entități, care reprezintă cel puțin 10% din acestea sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării entității respective;
  x) pensie ocupațională – suma plătită periodic participantului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public, obținută în urma calității de participant la un fond de pensii ocupaționale;
  y) persoană care deține o funcție-cheie – persoană ale cărei atribuții au o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, îndeplinind în cadrul administratorului atribuțiile de:
(i) evaluare și administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;
(ii) conformitate și/sau control intern;
(iii) audit intern;
(iv) director de investiții/administrare a investițiilor;
(v) actuar;
z) piață reglementată – o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018;
aa) potențial achizitor – orice persoană care își propune:
(i) să achiziționeze, direct sau indirect, o participație calificată la un administrator;
(ii) să își majoreze, direct sau indirect, participația calificată deținută la un administrator, astfel încât să atingă sau să depășească 20%, 33% sau 50% din totalul drepturilor de vot sau din capitalul social;
bb) pondere lunară a unui fond – raportul dintre activul net al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor, calculate în luna respectivă;
cc) pondere medie a unui fond pe o anumită perioadă – media aritmetică a ponderilor lunare ale fondului pe perioada respectivă;
dd) proiect de achiziție – documentația și informațiile transmise A.S.F. de către un potențial achizitor privind achiziționarea sau majorarea, directă ori indirectă, a drepturilor de vot într-o entitate reglementată sau majorarea participației la capitalul social al acesteia;
ee) prospect al fondului de pensii ocupaționale – documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii ocupaționale, denumit în continuare prospect;
ff) provizion tehnic – volumul adecvat de active corespunzător obligațiilor financiare ale fondului, care acoperă riscurile biometrice și investiționale;
gg) rata de rentabilitate a unui fond – diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă;
hh) rata medie ponderată de rentabilitate a fondurilor – suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă și ponderea medie a fondului pe aceeași perioadă;
ii) reglementări interne ale administratorilor – regulamente, norme, proceduri, coduri, reguli sau politici interne;
jj) riscuri biometrice – riscuri legate de deces, invaliditate și longevitate;
kk) schemă de pensii ocupaționale – un sistem de termene, condiții și reguli prin care un angajator participă la asigurarea unor beneficii angajaților săi, în timpul activității lor, sub forma unei contribuții la un fond, în vederea obținerii de către aceștia a unei pensii ocupaționale;
ll) schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite – schema de pensii în baza căreia sumele ce urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale rezultă din contribuții la un fond și din câștigurile obținute în urma investirii acestor contribuții;
mm) schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite cu garanții – schema de pensii în baza căreia sumele ce urmează a fi plătite ca pensii ocupaționale rezultă din contribuții la un fond și din câștigurile obținute în urma investirii acestor contribuții, dar nu mai puțin garanțiile prevăzute de prospect;
nn) stat membru de origine – statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;
oo) stat membru gazdă – statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație socială și legislație a muncii relevante în domeniul pensiilor ocupaționale sunt aplicabile relației dintre angajator și participanți sau persoanelor care primesc o pensie ocupațională;
pp) stat terț – oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;
qq) structură de conducere – este reprezentată de:
(i) persoane care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii structurilor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea curentă a acestuia și au competența de a angaja răspunderea societății, respectiv directorii sau membrii directoratului, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;
(ii) membrii consiliului de administrație sau membrii consiliului de supraveghere, în funcție de sistemul de administrare, unitar sau dualist;
rr) supraveghere specială – măsura având drept scop limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului, în vederea protejării intereselor participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, în situația în care se constată deficiențe în urma supravegherii și/sau controalelor efectuate de A.S.F. și care nu sunt situații de natură a institui administrarea specială;
ss) transfer de lichidități băneștitrecerea contravalorii activului personal din contul unui participant la un fond către un alt fond;
șș) unitate de fond – raportul dintre valoarea activului net al fondului și numărul total de unități de fond;
tt) vesting – clauza prevăzută în schema de pensii ocupaționale potrivit căreia, la expirarea unui termen de maximum 3 ani, persoana prevăzută la art. 79 alin. (1) dobândește dreptul de proprietate asupra activului său personal la fond, obținut ca urmare a contribuțiilor plătite de către angajator pentru acesta, cu condiția ca raportul în baza căruia se plătesc respectivele contribuții să fie încă în vigoare;
țț) viitor participant – o persoană care este eligibilă să fie participant la un fond.
(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:
a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 15% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și, în același timp, deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;
e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entități;
f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

Capitolul II

Administratorul

Secţiunea 1

Autorizarea administratorului

Articolul 4
Entități care pot administra fonduri
(1) Pot administra fonduri:
a) societățile de pensii constituite în baza prezentei legi;
b) societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat;
c) societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare de viață, autorizate în condițiile prezentei legi de către A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor.
(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) pot furniza, opțional, pensii ocupaționale.
(3) Poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.
(4) Administratorii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința autorizării de către A.S.F.
(5) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri.
Articolul 5
Procedura de autorizare a administratorilor
(1) Administratorii prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru a administra fonduri, transmit următoarele documente:
a) hotărârea adunării generale a acționarilor privind activitatea de administrare a fondurilor;
b) dovada îndeplinirii cerințelor de capital social;
c) hotărârea adunării generale a acționarilor privind alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;
d) actul constitutiv actualizat;
e) proiectul prospectului;
f) proiectul contractului de societate și al actului individual de aderare;
g) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare și al contractului de audit financiar pentru fiecare fond;
h) planul de afaceri pe 3 ani.
(2) A.S.F. analizează documentele și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, procedează la autorizarea administrării/respingerea autorizării de administrare, prin decizie scrisă și motivată.
Articolul 6
Documente pentru autorizarea de constituire a societății de pensii
(1) Societățile de pensii nou-înființate trebuie autorizate de către A.S.F. pentru constituire și administrare.
(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, iar persoanele care intenționează să înființeze o societate de pensii depun la A.S.F. cererea pentru autorizarea de constituire.
(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societății de pensii este însoțită de următoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada că fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;
c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;
d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei;
e) documente din care să reiasă soliditatea financiară a fondatorilor;
f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru structura de conducere, din care să rezulte dacă dețin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate, cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
g) documente privind adecvarea candidaților pentru structura de conducere, din care să reiasă că aceștia îndeplinesc cerințele A.S.F. referitoare la competență și experiență profesională, integritate și bună reputație, guvernanță;
h) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în termenul de valabilitate legal, ale candidaților pentru structura de conducere sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care aceștia au stabilit/stabilită domiciliul și/sau reședința;
i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii;
j) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;
k) dovada plății taxei privind cererea de autorizare de constituire.
Articolul 7
Analizarea cererii pentru autorizarea de constituire
(1) A.S.F. analizează cererea pentru autorizarea de constituire și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia și a documentației prevăzute la art. 6 alin. (3), procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.
(2) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire.
Articolul 8
Aprobarea cererii pentru autorizarea de constituire
A.S.F. aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, pe baza următoarelor criterii:
a) onorabilitatea fondatorilor, respectiv buna reputație și integritate a acestora;
b) competența și onorabilitatea candidaților din structura de conducere;
c) soliditatea și stabilitatea financiară a fondatorilor;
d) capacitatea fondatorilor de a respecta și de a se conforma permanent cerințelor prudențiale;
e) inexistența unor motive rezonabile de a suspecta că o operațiune de spălare de bani ori de finanțare a terorismului, în sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a avut loc sau se încearcă a se comite de către fondatori sau de către candidați pentru structura de conducere;
f) fondatorii și candidații pentru structura de conducere nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment și nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice;
g) denumirea societății de pensii nu este de natură să inducă în eroare participanții, viitorii participanți sau alte persoane;
h) natura provenienței fondurilor care vor fi utilizate de către acționari ca participație la capitalul social al administratorului.
Articolul 9
Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire
(1) A.S.F. respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situații:
a) documentația prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile de autorizare prevăzute în reglementările A.S.F.
(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
Articolul 10
Înregistrarea societății de pensii la registrul comerțului
(1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.
(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile entității, duce la pierderea valabilității deciziei de autorizare de constituire.
(3) Obținerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizării de administrare.
Articolul 11
Obținerea autorizării de administrare
(1) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c) trebuie să obțină autorizare de administrare a fondurilor de la A.S.F.
(2) În vederea obținerii autorizării de administrare, entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c) depun la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în copie;
b) certificat constatator în termenul de valabilitate, în original;
c) actul constitutiv;
d) dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării, după caz, sub formă bănească a capitalului social, în copie;
e) proiectul de contract de societate și al actului individual de aderare;
f) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare, al contractului de custodie și al contractului de audit financiar al fondului;
g) planul de activitate întocmit pentru o perioadă de minimum 3 ani;
h) proiectul prospectului;
i) notificarea cu privire la persoanele care asigură auditul intern și funcția actuarială;
j) documente privind adecvarea persoanelor propuse pentru funcții-cheie autorizate;
k) dovada plății taxei de autorizare de administrare și de autorizare a fiecărui membru propus pentru structura de conducere, respectiv a fiecărei persoane propuse pentru o funcție-cheie autorizată.
(3) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) depun la A.S.F., suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (2), documentele în vederea îndeplinirii cerințelor de adecvare a persoanelor propuse pentru structura de conducere.
(4) A.S.F. poate solicita entităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c), în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente și informații suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(5) A.S.F. analizează cererea pentru autorizarea de administrare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia și a documentației prevăzute la alin. (2)-(4), după caz, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.
(6) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (5), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.
(7) Decizia de autorizare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
(8) Deciziile de respingere prevăzute la alin. (7) și la art. 9 alin. (2) pot fi atacate la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 12
Decizia de retragere a autorizării de administrare
(1) A.S.F. poate retrage, prin decizie, scrisă și motivată, autorizarea de administrare a administratorului în una dintre următoarele situații:
a) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de 2 ani de la primirea autorizației sau nu șia exercitat mai mult de 2 ani activitatea de administrare;
b) acționarii au decis lichidarea sau divizarea administratorului;
c) acționarii au decis fuziunea administratorului absorbit;
d) administratorul se află în incapacitate de plată;
e) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;
f) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;
g) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice.
(2) Decizia de retragere a autorizării de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Contestația adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, decizia prevăzută la alin. (2).
(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat contestația, A.S.F. publică anunțul privind retragerea autorizării de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F.
Articolul 13
Modificarea documentelor care au stat la baza autorizării de administrare
A.S.F. analizează modificările documentelor care au stat la baza autorizării de administrare și aprobă sau respinge prin decizie modificările solicitate.
Articolul 14
Obligația administratorului de a păstra pe întreaga durată de funcționare condițiile avute în vedere la autorizarea de către A.S.F.
Administratorul are obligația să păstreze pe întreaga durată de funcționare condițiile avute în vedere la autorizarea de către A.S.F.
Articolul 15
Emiterea de reglementări privind autorizarea administratorilor
A.S.F. emite reglementări privind:
a) autorizarea administratorilor;
b) modificarea documentelor care au stat la baza autorizării de administrare;
c) retragerea autorizării de administrare a administratorului și încetarea activității acestuia;
d) taxele de autorizare, avizare și funcționare.
Secţiunea a 2-a Cerințe privind organizarea
Articolul 16
Capitalul social minim al administratorului
(1) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupaționale, capitalul social minim necesar este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.
(2) Administratorul are obligația să păstreze pe întreaga durată de funcționare nivelul de capital social prevăzut la alin. (1).
(3) Capitalul social minim al administratorului societate de pensii este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.
(4) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupaționale, capitalul social al administratorului care este o entitate dintre cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c) se completează, dacă este cazul, până la a fi cel puțin egal cu suma capitalurilor minime prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, după caz, pentru activitățile desfășurate.
(5) Vărsarea capitalului social se realizează prin subscriere și vărsare integrală, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.
(6) Capitalul social prevăzut la alin. (1) se majorează cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro active nete ale fondurilor de pensii ocupaționale, aflate în administrare.
Articolul 17
Acțiunile administratorului
(1) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot constitui garanții sau să fie utilizate pentru acordarea de credite și nu pot fi executate silit, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanțiile, se acordă creditele sau a actelor de executare silită.
(2) Administratorii nu pot emite acțiuni preferențiale.
(3) Acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.
(4) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:
a) acordarea de împrumuturi;
b) garantarea de împrumuturi sau credite pentru terți.
Articolul 18
Dobândirea și proveniența capitalului
(1) Administratorul sau o persoană afiliată acestuia poate achiziționa acțiuni ale altui administrator, numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F. și cu respectarea legislației din domeniul concurenței, sub sancțiunea nulității absolute a actului.
(2) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.
Articolul 19
Fuziunea sau divizarea administratorului
(1) Operațiunile de fuziune sau divizare a administratorului sunt supuse autorizării prealabile a A.S.F.
(2) Administratorii rezultați în urma operațiunilor de fuziune sau divizare prevăzute la alin. (1) au obligația să respecte condițiile de autorizare, limita minimă a capitalului social, cerințele prudențiale și regulile de conduită stabilite prin prezenta lege și prin reglementările A.S.F., pe toată durata desfășurării activității.
(3) Fuziunea administratorilor poate genera în paralel fuziunea fondurilor aflate în administrare.
(4) Autoritatea poate respinge motivat solicitarea de fuziune sau divizare atunci când nu este în interesul participanților, precum și în orice alte situații prevăzute prin reglementările A.S.F.
Articolul 20
Acționariatul administratorului
(1) O persoană fizică sau juridică poate fi acționar la un singur administrator.
(2) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a fondului și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil.
(3) Acționarii administratorului trebuie să îndeplinească condițiile avute în vedere pentru fondatorii societății de pensii, precum și următoarele:
a) să justifice proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;
c) să fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultați în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a funcționat minimum 3 ani.
Articolul 21
Achizițiile
(1) Potențialii achizitori transmit A.S.F. proiectul de achiziție întocmit în conformitate cu prevederile legale, indicând mărimea participației care urmează a fi deținută.
(2) Acționarii care intenționează să cedeze, direct sau indirect, o participație calificată notifică Autorității intenția respectivă, menționând cota participației deținute în urma cedării.
(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) se realizează și în cazul în care acționarii își diminuează participația calificată deținută într-o societate, astfel încât dreptul de vot sau capitalul social deținut scade sub 20%, 33% sau 50%.
(4) A.S.F. evaluează impactul potențialului achizitor asupra administrării corecte și prudente a societății vizate de proiectul de achiziție și poate respinge motivat proiectul de achiziție.
Articolul 22
Cerințe pentru structura de conducere/persoanele care dețin funcții-cheie
(1) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (i), (ii) și (iv) sunt autorizate de către A.S.F., odată cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.
(2) Persoanele care dețin funcții-cheie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (iii) și (v) sunt notificate A.S.F.
(3) Membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie îndeplinesc următoarele cerințe:
a) privind competența:
(i) pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificările, cunoștințele și experiența lor sunt adecvate pentru a le permite să asigure o administrare sănătoasă și prudentă a administratorului;
(ii) pentru persoanele care dețin funcții-cheie, calificările, cunoștințele și experiența lor profesională sunt adecvate să îndeplinească atribuțiile funcțiilor-cheie în mod corespunzător;
b) privind onorabilitatea, respectiv o bună reputație și integritate.
(4) Persoana care deține o funcție-cheie în cadrul administratorului este diferită de cea care deține o funcție-cheie similară în cadrul angajatorului.
(5) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri în structura de conducere:
a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;
b) a administratorului unui fond de pensii facultative și/sau al unui fond de pensii administrat privat sau a persoanelor afiliate acestuia, cu excepția situației în care administratorii fac parte din același grup;
c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;
d) a societăților de servicii de investiții financiare sau a persoanelor afiliate acestora cu care administratorul a încheiat un contract de intermediere;
e) a unei organizații sindicale sau patronale.
(6) Interdicțiile prevăzute la alin. (5) se aplică și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitățile prevăzute la același alineat.
Articolul 23
Emiterea de reglementări privind organizarea administratorilor
A.S.F. emite reglementări privind:
a) verificarea provenienței capitalului vărsat de către fondatori;
b) procedura privind constituirea, majorarea și reducerea capitalului social;
c) criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la administratorii fondurilor de pensii ocupaționale;
d) fuziunea și divizarea administratorilor.

Secţiunea a 3-a

Condiții de funcționare

Articolul 24
Cerințe generale de guvernanță
(1) Administratorul are obligația să adopte măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de guvernanță corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și prudentă bazată pe principiul continuității activității, proporțional cu natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate.
(2) Sistemul de guvernanță corporativă aplicat trebuie să respecte următoarele cerințe:
a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
b) alocarea adecvată și separarea corespunzătoare a responsabilităților;
c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern;
e) asigurarea unei bune organizări administrative și contabile;
f) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a informațiilor;
g) aplicarea unor proceduri operaționale care să împiedice divulgarea informațiilor confidențiale;
h) includerea unei analize a factorilor de mediu, sociali și de guvernanță legați de activele care fac obiectul investițiilor.
(3) Administratorul are obligația să adopte, să aplice și să mențină politici și proceduri corespunzătoare pentru a se asigura că membrii structurii de conducere a administratorului și persoanele care dețin funcții-cheie îndeplinesc în permanență cerințele de bună reputație și integritate.
(4) Conducerea administratorului poate fi asigurată numai de către persoanele fizice care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale administratorului, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea acestuia.
Articolul 25
Politica de remunerare
(1) Administratorul are obligația să elaboreze și să aplice o politică judicioasă de remunerare pentru toate persoanele din structura de conducere, precum și pentru cele care dețin funcții-cheie și pentru alte categorii de angajați ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc.
(2) Administratorul, în absența unor dispoziții legale contrare, dă publicității, în mod regulat, informațiile relevante referitoare la politica de remunerare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
(3) Politica de remunerare prevăzută la alin. (1) respectă următoarele principii:
a) se stabilește, se pune în aplicare și se menține în funcție de activitățile, profilul de risc, obiectivele, interesul pe termen lung și performanța activității de administrare în ansamblu și sprijină administrarea corectă, prudentă și eficientă a fondurilor;
b) este corelată cu interesele pe termen lung ale participanților;
c) include măsuri menite să evite conflictele de interese;
d) este compatibilă cu gestionarea corectă și eficientă a riscurilor și nu încurajează asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc și politicile și strategiile fondului;
e) se aplică și prestatorilor de servicii în cazul activităților externalizate.
Articolul 26
Separarea funcțiilor
(1) Administratorul trebuie să separe funcțiile de decizie de funcțiile de execuție și de funcțiile-cheie.
(2) Administratorul constituie structuri responsabile cu activitățile de audit intern, control intern, administrare a riscurilor, analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și dispune, atunci când este cazul, de funcție actuarială.
(3) Persoana care deține o funcție-cheie raportează eventualele constatări și face recomandări structurii de conducere a administratorului potrivit competenței acesteia, care stabilește ce acțiuni trebuie întreprinse.
(4) Fără a aduce atingere dreptului de a nu se autoincrimina, persoana care deține o funcție-cheie informează A.S.F. dacă structura de conducere a administratorului nu ia în timp util și în mod adecvat măsurile corective în următoarele cazuri:
a) atunci când persoana care deține o funcție-cheie a sesizat un risc substanțial ca administratorul să nu respecte o cerință legală importantă și a informat structura de conducere a administratorului cu privire la acest risc și în cazul în care acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra intereselor participanților; ori
b) atunci când persoana care deține o funcție-cheie a sesizat o încălcare a legislației aplicabile administratorului și activităților sale în cadrul acestei funcții-cheie și a informat structura de conducere a administratorului cu privire la aceasta.
(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) nu constituie motiv pentru sancționarea persoanei care deține o funcție-cheie de către administrator.
Articolul 27
Funcția de audit intern
(1) Administratorul are obligația de a constitui o structură de audit intern, a cărei activitate se realizează conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Auditul intern trebuie să acopere toate activitățile de administrare a fondurilor.
(3) Administratorul notifică A.S.F. persoana care conduce structura responsabilă cu activitățile de audit intern.
(4) Obiectivele auditului intern sunt:
a) asigurarea că politicile și procedurile administratorului sunt respectate în cadrul tuturor activităților și structurilor;
b) revizuirea politicilor, procedurilor, proceselor și mecanismelor de control, astfel încât acestea să fie suficiente și adecvate activității desfășurate.
(5) În vederea îndeplinirii obiectivelor, activitatea de audit intern include următoarele:
a) evaluarea eficienței și a gradului de adecvare a activității de control intern, de administrare a riscurilor și a investițiilor;
b) analizarea relevanței și integrității datelor furnizate de sistemele informatice;
c) evaluarea acurateței și credibilității înregistrărilor contabile și situațiilor financiare;
d) evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și a pierderilor de orice fel.
(6) Este interzisă externalizarea activității de audit intern de către administrator.
(7) Fiecare misiune de audit intern face obiectul unui raport de audit intern care este prezentat consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.
(8) Raportul prevăzut la alin. (7) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) perioada supusă auditării interne;
b) lista activităților desfășurate de către structura de audit intern aferente perioadei auditate;
c) descrierea principalelor activități desfășurate;
d) persoanele responsabile pentru efectuarea respectivelor activități;
e) deficiențele identificate și recomandările structurii de audit intern pentru remedierea acestora;
f) situația privind planul de măsuri pentru soluționarea deficiențelor identificate, separat pentru deficiențele curente și cele identificate prin rapoartele de audit intern anterioare, în cazul în care acestea din urmă nu au fost soluționate corespunzător.
(9) Persoana care conduce structura de audit intern are obligația de a întocmi un raport semestrial privind misiunile de audit intern desfășurate, care se transmite A.S.F. în conformitate cu reglementările acesteia.
(10) Auditorii interni au acces la orice date sau înregistrări, precum și la documente și informații relevante necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin.
(11) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, persoana care conduce structura de audit intern urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în raportul de audit intern.
Articolul 28
Funcția actuarială
(1) Atunci când prospectul prevede acoperirea riscurilor biometrice și/sau garantează rata de rentabilitate a investițiilor sau un anumit nivel al garanțiilor, administratorul constituie sau dispune de o funcție actuarială responsabilă cu:
a) coordonarea și monitorizarea calculului provizioanelor tehnice;
b) evaluarea adecvării metodologiilor și modelelor de bază utilizate la calculul provizioanelor tehnice și a ipotezelor formulate în acest scop;
c) determinarea în ce măsură datele utilizate la calcularea provizioanelor tehnice sunt suficiente și calitatea acestora;
d) compararea ipotezelor utilizate la calculul provizioanelor tehnice cu experiența;
e) informarea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la adecvarea calculării provizioanelor tehnice;
f) exprimarea unei opinii privind strategia de aderare, în cazul în care prospectul prevede;
g) exprimarea unei opinii privind adecvarea mecanismelor de asigurare în cazul în care prospectul prevede astfel de mecanisme; și
h) participarea la punerea în aplicare efectivă a sistemului de gestionare a riscurilor.
(2) Administratorul desemnează cel puțin o persoană independentă, din interiorul sau din afara entității, care să răspundă de funcția actuarială.
(3) Administratorul notifică A.S.F. persoana responsabilă cu funcția actuarială.
(4) În exercitarea atribuțiilor sale, persoana responsabilă cu funcția actuarială are obligația de a întocmi anual un raport actuarial, care se transmite A.S.F. în conformitate cu reglementările acesteia.
Articolul 29
Funcția de control intern/conformitate
(1) Administratorul are obligația de a constitui o structură de control intern/conformitate pentru care trebuie prevăzute următoarele elemente:
a) rolul și responsabilitățile structurii de conducere în relația cu structura de control intern;
b) activitățile de control intern și separarea responsabilităților;
c) activitățile de monitorizare și corectare a deficiențelor.
(2) Obiectivele activității de control intern/conformitate sunt:
a) desfășurarea acesteia în condiții de eficiență;
b) furnizarea unor informații corecte, credibile, relevante, complete și oportune în luarea deciziilor de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directori/directorat, după caz, precum și de către utilizatorii externi ai informațiilor;
c) supravegherea respectării de către administrator și personalul acestuia a actelor normative aplicabile și a reglementărilor/normelor/procedurilor/regulilor interne;
d) reducerea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor de către administrator.
(3) Activitatea de control intern/conformitate se desfășoară în mod independent de activitățile pe care administratorul le monitorizează și controlează, astfel încât:
a) să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor administratorului, precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor acestuia;
b) să urmărească desfășurarea activității de administrare a fondului în condiții de eficacitate.
(4) Pentru a permite persoanei care conduce structura de control intern/conformitate să își ducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, administratorul trebuie să se asigure că aceasta:
a) are autoritatea, resursele și experiența necesare, precum și acces la toate informațiile relevante;
b) are atribuții aferente activității de control intern, precum și metode de remunerare, astfel încât să nu îi fie afectată obiectivitatea sau să conducă la această posibilitate;
c) nu este implicată în desfășurarea activităților pe care le monitorizează;
d) participă, în calitate de invitat, la ședința consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, atunci când pe ordinea de zi a acesteia este prevăzută dezbaterea raportului prevăzut la alin. (7).
(5) Activitatea de control intern/conformitate este implementată pentru fiecare nivel organizatoric al administratorului și se exercită în funcție de dimensiunea, natura și complexitatea acestuia.
(6) Este interzisă externalizarea activității de control intern/conformitate de către administrator.
(7) În exercitarea atribuțiilor sale, persoana care conduce structura de control intern/conformitate are obligația de a întocmi semestrial un raport de control intern, care se transmite A.S.F. în conformitate cu reglementările acesteia.
Articolul 30
Funcția de administrare a riscurilor
(1) Administratorul are obligația de a constitui o structură de administrare a riscurilor.
(2) Obiectivele activității de administrare a riscurilor sunt identificarea, analizarea, evaluarea, diminuarea, monitorizarea și raportarea riscurilor la care sunt expuse fondurile și administratorul, în mod proporțional cu dimensiunea și organizarea lor internă, precum și cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activității desfășurate.
(3) Activitatea de administrare a riscurilor trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni și externi care afectează activitatea fondului și administratorului acestuia, având în vedere următoarele:
a) calculul și constituirea provizionului;
b) administrarea activelor și a pasivelor;
c) strategia de investiții;
d) gestionarea riscului de lichiditate și a riscului de concentrare;
e) gestionarea riscului operațional;
f) asigurarea și alte tehnici de diminuare a riscurilor;
g) riscurile de mediu, sociale și de guvernanță asociate cu portofoliul de investiții și gestionarea acestora;
h) alți factori prevăzuți de reglementările A.S.F.
(4) În funcție de tipul schemei de pensii ocupaționale, sistemul de gestionare a riscurilor trebuie să ia în considerare riscurile suportate de participanți.
(5) Pentru riscurile identificate, administratorul efectuează analize cantitative și/sau calitative, utilizând teste de stres, după caz.
(6) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor raportează structurii de conducere în scopul de a oferi fundamentare pentru revizuirea și îmbunătățirea politicii de administrare a riscurilor și a limitelor de expunere fixate, inclusiv pentru adoptarea de măsuri adecvate dacă rezultatele testelor indică o vulnerabilitate semnificativă.
(7) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor are obligația de a întocmi semestrial un raport de risc, în conformitate cu art. 115, care se transmite A.S.F. în conformitate cu reglementările acesteia.
(8) Este interzisă externalizarea activității de administrare a riscurilor.
Articolul 31
Funcția de administrare a investițiilor
(1) Administratorul are obligația de a constitui o structură separată, responsabilă cu administrarea investițiilor, cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, după caz.
(2) Este interzisă externalizarea activității de administrare a investițiilor.
Articolul 32
Obligația privind existența unui sistem informatic
Administratorul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor operaționale și contabile ale fondului, ale valorii activului net, ale numărului de unități de fond ale participanților, ale plății drepturilor participanților/moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor încasate sau datorate, a modului de calcul al obligațiilor de plată.
Articolul 33
Începerea activității de administrare
Administratorul poate începe activitatea de administrare de la data comunicării deciziei de autorizare de administrare a fondului.
Articolul 34
Activitatea de administrare a fondurilor
(1) Activitatea de administrare a fondurilor cuprinde următoarele:
a) administrarea și investirea activelor fondului;
b) evaluarea portofoliului de active și determinarea valorii activului și pasivului fondului;
c) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului;
d) convertirea contribuțiilor;
e) calculul activului net al fondului;
f) calculul și plata pensiilor ocupaționale, după caz;
g) constituirea și actualizarea registrului participanților;
h) calculul ratelor de rentabilitate;
i) reflectarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor și veniturilor;
j) calculul provizionului tehnic;
k) gestionarea relațiilor cu entitățile implicate în domeniul pensiilor ocupaționale;
l) dispunerea efectuării plăților datorate entităților implicate în domeniul pensiilor ocupaționale și A.S.F.;
m) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea către A.S.F., angajatori și participanți, a situațiilor financiare anuale și a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;
n) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul, angajatorii, contribuțiile, participanții și moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, după caz, precum și altele asimilate, cu respectarea legislației în domeniu;
o) alte activități prevăzute în reglementările A.S.F.
(2) Ca principiu general, administratorul ține seama, după caz, în cadrul activității de administrare a fondurilor, de obiectivul repartizării echitabile a riscurilor și a beneficiilor între generații.
Articolul 35
Segregarea activelor
(1) Activitățile de administrare și furnizare a pensiilor ocupaționale, precum și toate activele și angajamentele corespunzătoare acestora sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale administratorului, fără posibilitate de transfer.
(2) Activele și pasivele unui fond sunt evidențiate și ținute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupaționale administrate, precum și de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.
Articolul 36
Externalizarea
(1) Administratorul poate externaliza, parțial sau în totalitate, activitățile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. h)-n) unor prestatori de servicii care să opereze în numele său.
(2) Administratorul nu poate delega răspunderea și rămâne pe deplin responsabil de respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentei legi atunci când externalizează oricare dintre activitățile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. h)-n).
(3) Externalizarea se realizează în așa fel încât să se evite oricare dintre următoarele consecințe:
a) diminuarea calității sistemului de guvernanță al administratorului;
b) creșterea nejustificată a riscului operațional;
c) subminarea capacității A.S.F. de a supraveghea respectarea de către administrator a obligațiilor sale;
d) prestarea de servicii către participanți și moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, în mod defectuos, cu încălcarea prevederilor legale și contractuale.
(4) Administratorul asigură funcționarea corespunzătoare a activităților externalizate prin procesul de selecție a unui prestator de servicii și prin monitorizarea continuă a activităților acestuia.
(5) Externalizarea activităților prevăzute la alin. (1) se realizează în baza unui contract încheiat între administrator și prestatorul de servicii.
(6) Administratorul este obligat să notifice A.S.F. intenția de a efectua operațiunile prevăzute la alin. (1), înainte de a încheia contractul prevăzut la alin. (5).
Articolul 37
Taxa de funcționare
Administratorul achită A.S.F. de la momentul autorizării fondului, pe toată durata de funcționare a acestuia, o taxă lunară, conform reglementărilor A.S.F.
Articolul 38
Emiterea de reglementări privind modul de funcționare a administratorilor
(1) A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) cerințele pentru autorizarea persoanelor din structura de conducere și a celor care dețin funcții-cheie;
b) principiile de organizare și funcționare a structurilor prevăzute la art. 26 alin. (2);
c) conținutul minim al rapoartelor prevăzute la art. 28 alin. (4), art. 29 alin. (7) și art. 30 alin. (7);
d) calculul și raportarea taxei de funcționare a administratorilor;
e) reguli aplicabile externalizării activităților care intră sub incidența prezentei legi;
f) contabilitatea administratorilor și a fondurilor, respectiv a Fondului de garantare;
g) organizarea activității de arhivă a administratorilor.
(2) Emiterea reglementărilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se realizează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.
Secţiunea a 4-a Reguli prudențiale
Articolul 39
Regulile prudențiale
(1) Administratorul trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfășurării activității, regulile de prudențialitate stabilite prin prezenta lege și prin reglementările A.S.F.
(2) Regulile prudențiale sunt cuprinse în reglementările interne ale administratorului și se referă, fără a se limita la:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale administratorului;
b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
c) stabilirea unor proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern;
d) stabilirea de proceduri adecvate care să asigure separarea activelor și pasivelor administratorului și ale fiecărui fond de pensii private administrat;
e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitățile de raportare internă și la administrarea conflictului de interese;
f) stabilirea unor proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește părțile implicate, timpul și locul în care au fost efectuate;
g) stabilirea de politici scrise în ceea ce privește gestionarea riscurilor, auditul intern și, dacă este cazul, activitățile actuariale și cele externalizate;
h) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudențiale, regulilor de guvernanță corporativă, precum și a altor cerințe legale.
(3) Politicile prevăzute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel puțin o dată la trei ani sau ori de câte ori este necesar.
Articolul 40
Obligații în scopul protejării intereselor participanților și moștenitorilor acestora
În scopul protejării intereselor participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, și a integrității sistemului de pensii ocupaționale, administratorul are următoarele obligații:
a) să acționeze cu onestitate, corectitudine și diligență profesională;
b) să evite conflictele de interese;
c) să asigure participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, un tratament corect, egal și nediscriminatoriu.
Articolul 41
Emiterea de reglementări privind regulile prudențiale
A.S.F. emite reglementări privind:
a) aplicarea de către administratori a regulilor prudențiale;
b) aplicarea principiilor de guvernanță corporativă.
Secţiunea a 5-a Finanțarea activității administratorului
Articolul 42
Comisionul de administrare
(1) Pentru activitatea de administrare, administratorul percepe un comision de administrare, prin:
a) deducerea unui procent de maximum 0,2% pe lună din activul net al fondului; și/sau
b) perceperea unei sume fixe care se suportă de către angajator.
(2) Cuantumul comisionului de administrare se stabilește prin contractul de administrare și este prevăzut în prospect.
(3) Modificarea comisionului de administrare se comunică participanților cu cel puțin 90 de zile înainte de aplicare.
(4) Modificarea comisionului de administrare prevăzut la alin. (2) este supusă regulilor de informare a participanților prevăzute în schema de pensii ocupaționale și este notificată A.S.F.
(5) Comisionul de administrare prevăzut la alin. (1) poate fi plătit de către angajator, din surse proprii, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2)-(4).
Articolul 43
Veniturile administratorului
Veniturile administratorului aferente activității de administrare a unui fond se constituie din comisioanele de administrare aferente schemelor de pensii ocupaționale administrate.
Articolul 44
Emiterea de reglementări privind finanțarea activității administratorului
A.S.F. emite reglementări privind:
a) metodologia de calcul și raportare a comisionului de administrare;
b) procedura de comunicare a modificării comisionului de administrare;
c) raportarea veniturilor administratorului;
d) reguli de notificare a modificării comisionului de administrare.
Capitolul III Schema de pensii ocupaționale și prospectul
Secţiunea 1 Schema de pensii ocupaționale
Articolul 45
Elementele constitutive ale schemei de pensii ocupaționale
(1) Schema de pensii ocupaționale trebuie să conțină următoarele:
a) tipul schemei de pensii ocupaționale;
b) cuantumul și periodicitatea contribuțiilor;
c) informații privind proporțiile de împărțire a contribuțiilor între angajator și angajat, după caz;
d) metode prin care se pot efectua plăți ale drepturilor participanților, precum și frecvența, durata și modificarea acestor plăți;
e) modalitatea de schimbare a cuantumului contribuțiilor;
f) garanțiile oferite, după caz;
g) informații referitoare la vesting, după caz;
h) condițiile de acordare a contravalorii activului personal în caz de invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
(2) Schema de pensii ocupaționale poate fi de tip contribuții definite sau contribuții definite cu garanții.
(3) Dreptul de a propune o schemă de pensii ocupaționale aparține angajatorului, prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, prin contractele individuale de muncă ale tuturor angajaților sau în temeiul unor rapoarte de serviciu sau acte de numire, după caz, în baza cărora fiecare angajat își desfășoară activitatea.
(4) Toate informațiile privind schema de pensii sunt furnizate de către angajator.
Articolul 46
Aderarea angajaților proprii la o schemă de pensii ocupaționale
(1) Administratorul transmite angajatorului actele individuale de aderare spre a fi completate și semnate de către fiecare angajat, viitor participant.
(2) Angajatorul transmite administratorului actele individuale de aderare completate.
Articolul 47
Emiterea de reglementări privind schema de pensii ocupaționale
A.S.F. emite reglementări privind regulile schemei de pensii ocupaționale.
Secţiunea a 2-a Prospectul
Articolul 48
Prospectul fondului
Fiecare fond are un prospect distinct și autorizat.
Articolul 49
Elementele obligatorii ale prospectului
(1) Prospectul este elaborat și propus de către administrator, care furnizează toate informațiile privind acesta.
(2) Administratorul trebuie să obțină autorizarea prospectului de către A.S.F.
(3) Prospectul conține obligatoriu următoarele elemente:
a) denumirea și sediul administratorului;
b) informații despre fond, depozitar și auditorul financiar;
c) termenii și condițiile schemei de pensii ocupaționale și ale contractului de administrare;
d) principiile și politica de investiții aplicate unitar tuturor schemelor de pensii ocupaționale;
e) riscurile financiare, tehnice și de altă natură;
f) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. e);
g) împărțirea între participanți a rezultatelor din investiții în mod proporțional cu numărul de unități de fond deținute de către aceștia;
h) dreptul exclusiv de proprietate al participanților asupra activului personal existent în conturile individuale sau amânarea momentului la care se naște acest drept în situația existenței unor clauze referitoare la vesting;
i) condițiile privind plata contribuțiilor;
j) condițiile de acordare a contravalorii activului personal în caz de invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie;
k) periodicitatea și procedura de raportare către participanți;
l) condițiile și procedurile de încetare a participării la fond și de transfer la un alt fond;
m) informații privind modul și măsura în care factorii de mediu, climatici, sociali și cei legați de guvernanță corporativă sunt luați în considerare în cadrul politicii de investiții;
n) indicații cu privire la modul în care pot fi obținute informații suplimentare.
(4) În cazul în care schema de pensii ocupaționale și/sau prospectul prevăd clauze referitoare la vesting, angajatul poate începe să contribuie doar ulterior datei la care acesta dobândește dreptul de proprietate asupra activului personal.
(5) În cazul aplicării clauzei privind vestingul, administratorul returnează angajatorului contravaloarea activului personal al unui participant, mai puțin deducerile legale.
Articolul 50
Încasarea de contribuții
Administratorul procedează la încasarea de contribuții numai după autorizarea prospectului și a fondului, sub sancțiunea retragerii autorizării de funcționare a administratorului.
Articolul 51
Autorizarea prospectului
(1) În vederea autorizării unui prospect, administratorul transmite A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:
a) proiectul prospectului;
b) schema/schemele de pensie/pensii ocupațională/ ocupaționale;
c) contractul de administrare;
d) contractul de depozitare;
e) contractul de custodie;
f) contractul de societate;
g) dovada plății taxei de autorizare a prospectului.
(2) A.S.F. aprobă sau respinge, după caz, cererea de autorizare, prin decizie.
Articolul 52
Modificarea prospectului
(1) Modificarea prospectului se autorizează de către A.S.F.
(2) Autoritatea poate respinge modificările solicitate dacă acestea:
a) prejudiciază interesul participanților;
b) creează inechități între participanți;
c) nu respectă legislația în vigoare.
(3) Administratorul are obligația să prezinte A.S.F. dovada informării participanților, cu privire la modificarea prevăzută la alin. (1).
Articolul 53
Retragerea autorizării prospectului
(1) A.S.F. poate retrage prin decizie, scrisă și motivată, autorizarea unui prospect în situațiile în care constată că administratorul a încălcat dispozițiile prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F.
(2) Cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de a proceda la retragerea autorizării, A.S.F. notifică administratorului fondului respectiv și angajatorului/angajatorilor intenția și motivele retragerii.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării A.S.F., administratorul are obligația să răspundă acestei notificări și, dacă este cazul, să propună un plan de remediere.
(4) A.S.F. poate aproba planul de remediere propus și acordă un termen de punere în aplicare.
(5) În cazul în care A.S.F. nu primește răspuns în termenul prevăzut la alin. (3) sau dacă răspunsul primit ori planul de remediere propus nu îndeplinește condițiile legale, procedează la retragerea autorizării prospectului și fondului.
(6) Decizia de retragere a autorizării prospectului, scrisă și motivată, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Contestația adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, decizia prevăzută la alin. (1).
Articolul 54
Retragerea autorizării fondului în cazul retragerii autorizării prospectului
Retragerea de către A.S.F. a autorizării unui prospect conduce la retragerea autorizării fondului.
Articolul 55
Emiterea de reglementări privind prospectul fondului
A.S.F. emite reglementări referitoare la:
a) conținutul prospectului;
b) procedura de autorizare, modificare și retragere a autorizării prospectului.
Capitolul IV Fondul
Secţiunea 1 Înființarea și autorizarea fondurilor
Articolul 56
Înființarea fondului
(1) Un fond poate fi administrat numai de către un administrator autorizat în acest scop de către A.S.F.
(2) Inițiativa constituirii unui fond aparține exclusiv unui administrator autorizat, în conformitate cu decizia adoptată de către structura de conducere a acestuia potrivit competențelor stabilite prin actul constitutiv.
Articolul 57
Date de identificare ale fondului
(1) Sediul fondului este același cu cel al administratorului.
(2) Denumirea fondului conține sintagma fond de pensii ocupaționale.
Articolul 58
Contractul de societate
(1) Contractul de societate este întocmit în formă scrisă de către administrator.
(2) Contractul de societate reprezintă un contract-cadru de adeziune la care participantul devine parte prin semnarea actului individual de aderare.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 1910 alin. (2) și (3) din Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, contractul de societate poate fi modificat la propunerea administratorului, cu acordul angajatorului/angajatorilor.
(4) A.S.F. analizează modificările prevăzute la alin. (3) și aprobă sau respinge prin decizie modificarea contractului de societate.
Articolul 59
Contractul de administrare
(1) Contractul de administrare se încheie de către angajator cu un administrator autorizat de A.S.F.
(2) A.S.F. elaborează modelul contractului-cadru de administrare, care conține în mod obligatoriu următoarele:
a) părțile contractante;
b) principiile schemei de pensii ocupaționale;
c) principalele drepturi și obligații ale părților contractante și modalitatea de implementare;
d) obligațiile de informare ale administratorului față de participanți și autorități;
e) răspunderea părților contractante;
f) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și de încetare a contractului de administrare.
Articolul 60
Modificarea contractului de administrare
(1) În situația modificării contractului de administrare, A.S.F. analizează modificările propuse și le aprobă sau respinge prin decizie.
(2) În cazul în care angajatorul și administratorul nu convin asupra termenilor de modificare a contractului de administrare, angajatorul poate decide încetarea contractului de administrare și transferul angajaților săi, a activelor personale ale acestora, precum și a schemei de pensii către un alt fond, având drept obligație să acționeze în interesul participanților, cu prudență și diligență.
(3) În cazul în care un singur angajator a încheiat un contract de administrare pentru un fond, în termen de 12 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de pronunțare a falimentului angajatorului, participanții solicită administratorului transferul activelor personale la un fond de pensii ocupaționale sau transferul activelor personale la un fond de pensii facultative.
(4) În situația în care participanții nu își exprimă opțiunea în termenul prevăzut la alin. (3), administratorul transferă activele personale ale acestora la un fond de pensii facultative selectat conform reglementărilor emise de A.S.F.
Articolul 61
Reprezentarea fondului în raport cu administratorii și terții
(1) Angajatorul reprezintă participanții la fond în relațiile cu administratorul.
(2) Administratorul reprezintă fondul în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești.
(3) Acțiunile și cererile în legătură cu administrarea fondului, introduse la instanțele judecătorești, de participanți sau de instituțiile publice, sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
(4) Administratorul este obligat să informeze angajatorul despre activitatea desfășurată, în conformitate cu contractul de administrare și cu reglementările A.S.F.
Articolul 62
Autorizarea fondului
(1) Fondul este autorizat de către A.S.F.
(2) Decizia de autorizare a fondului se eliberează în baza unei cereri formulate de către administratorul care va administra respectivul fond, însoțită de următoarele:
a) documentul care atestă, după caz, autorizarea ca administrator de fonduri de către autorități competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;
b) contractul de administrare;
c) contractele de depozitare și custodie încheiate între administratorul fondului și depozitar, contracte încheiate sub condiția autorizării fondului și care intră în vigoare la data autorizării acestuia;
d) contractul încheiat între administratorul fondului și auditorul financiar, pentru auditarea activității fondului, contract încheiat sub condiția autorizării fondului și care intră în vigoare la data autorizării acestuia;
e) contractul de societate;
f) proiectul prospectului;
g) actul individual de aderare la fond;
h) dovada existenței a cel puțin 100 de persoane care vor fi participanți la fond;
i) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare.
Articolul 63
Analiza cererii de autorizare a unui fond
(1) A.S.F. analizează cererea de autorizare a unui fond și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia și a documentației prevăzute la art. 62 alin. (2), procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.
(2) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii de autorizare a unui fond.
(3) Decizia de autorizare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
Articolul 64
Respingerea cererii de autorizare a unui fond
(1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a unui fond, dacă:
a) cererea sau documentele primite nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei legi;
b) documentele prezentate conțin clauze sau, dimpotrivă, nu conțin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor participanților la fond sau nu protejează în mod adecvat interesele participanților;
c) există posibilitatea ca administrarea fondului, ca volum sau complexitate, să nu fie desfășurată în conformitate cu practica administrării solide și prudente a fondurilor, potrivit reglementărilor A.S.F.
(2) În cazul respingerii cererii de autorizare a unui fond, A.S.F. informează administratorul care a formulat cererea despre motivele respingerii.
Articolul 65
Retragerea autorizării fondului
(1) A.S.F. poate retrage autorizarea unui fond în următoarele situații:
a) când nu sunt respectate prevederile prospectului;
b) când numărul de participanți la fond a scăzut sub minimul legal de 100 de persoane și se menține timp de 12 luni consecutiv;
c) când este în interesul participanților;
d) când rata de rentabilitate a unui fond este mai mică decât rata de rentabilitate minimă pentru 6 trimestre consecutive.
(2) Administratorului îi este interzisă investirea activelor fondului din momentul retragerii autorizării fondului.
Articolul 66
Decizia de respingere și decizia de retragere a autorizării fondului
(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului și decizia de retragere a autorizării fondului pot fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
(2) Contestația adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, decizia de retragere a autorizării fondului.
(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat contestația, A.S.F. publică anunțul privind retragerea autorizării fondului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F.
Articolul 67
Resursele financiare și cheltuielile legate de administrare suportate de fond
(1) Fondul primește contribuțiile participanților după autorizarea administratorului și fondului.
(2) Resursele financiare ale fondului sunt:
a) contribuțiile convertite în unități de fond;
b) drepturile cuvenite moștenitorilor participanților, definiți conform prevederilor Codului civil, la care aceștia au renunțat sau care nu au fost revendicate în termenul de prescripție de 10 ani de la data decesului participantului;
c) sumele reprezentând plăți ale administratorului/ angajatorului din resurse proprii conform obligațiilor asumate de administrator prin prospect sau de către angajator prin schema de pensii ocupaționale;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).
(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fond sunt următoarele:
a) comisionul de administrare;
b) comisionul de depozitare și de custodie;
c) comisioanele de tranzacționare;
d) comisioanele bancare;
e) onorariul pentru auditul situațiilor financiare ale fondului.
(4) Un fond nu poate fi declarat în stare de faliment.
Articolul 68
Emiterea de reglementări privind înființarea și autorizarea fondurilor
A.S.F. emite reglementări referitoare la:
a) înființarea și autorizarea fondurilor;
b) conținutul minim al contractului de societate prin care se constituie un fond, precum și procedura de modificare a acestuia;
c) conținutul minim al contractului de administrare, precum și procedura de modificare a acestuia;
d) operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului;
e) fuziunea fondurilor.
Secţiunea a 2-a Supravegherea specială și administrarea specială
Articolul 69
Supravegherea specială
(1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului, în vederea protejării intereselor participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, în situația în care se constată deficiențe în urma supravegherii sau controalelor efectuate de A.S.F. și care nu sunt situații de natură a institui administrarea specială.
(2) Supravegherea specială se instituie de către A.S.F., concomitent cu desemnarea Consiliului de supraveghere specială.
(3) A.S.F. notifică administratorului instituirea supravegherii speciale, prin decizie scrisă și motivată, care poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, conform prevederilor legislației în vigoare referitoare la contenciosul administrativ.
(4) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele și evidențele fondului și ale administratorului, fiind obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor.
(5) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
(6) Consiliul de supraveghere specială asistă și supervizează activitatea administratorului referitoare la fond.
(7) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuții:
a) analizează situația financiară a fondului și a administratorului și prezintă A.S.F. rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmărește modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale A.S.F.;
c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară a fondului, propus de administrator;
d) suspendă sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudențiale sau care determină deteriorarea situației financiare a fondului;
e) propune A.S.F. aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;
f) alte atribuții stabilite de A.S.F.
(8) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.
(9) A.S.F. emite reglementări referitoare la supravegherea specială.
Articolul 70
Instituirea administrării speciale
(1) Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor și de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil.
(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației prospectului și a fondului și/sau a autorizației de administrare.
(3) În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației prospectului și a fondului, A.S.F. notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației și solicită oferte celorlalți administratori pentru preluarea în administrare specială a fondului.
Articolul 71
Desemnarea administratorului special
(1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare specială.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), A.S.F. selectează ofertele de administrare specială.
(3) Principalele criterii de selecție a ofertelor constau în performanța administratorilor, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.
(4) Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecție prevăzute la alin. (3) preia în administrare activele fondului.
(5) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. desemnează un administrator special, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dintre administratorii autorizați.
Articolul 72
Transferul participanților în perioada administrării speciale
(1) În ziua lucrătoare, următoare desemnării administratorului special, A.S.F. anunță fiecare angajator al participanților la fond despre necesitatea alegerii unui nou administrator, în termen de 90 de zile calendaristice.
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), administratorul special procedează la efectuarea transferului activelor personale ale participanților la noul fond ales de către fiecare angajator.
Articolul 73
Decizia de instituire a administrării speciale și decizia de desemnare a administratorului special
Decizia de instituire a administrării speciale și decizia de desemnare a administratorului special pot fi contestate la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
Articolul 74
Informarea participanților privind administrarea specială
Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și a administratorului special desemnat se publică, de către A.S.F., în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F.
Articolul 75
Emiterea de reglementări privind administrarea specială
A.S.F. emite reglementări referitoare la:
a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;
b) atribuțiile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului până la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.
Secţiunea a 3-a Transferul participanților
Articolul 76
Transferul unui participant de la un fond la un alt fond
(1) Transferul unui participant de la un fond la un alt fond se poate realiza în condițiile prevăzute de prospectul fondului de la care se transferă și la care se transferă.
(2) La încetarea relațiilor contractuale cu angajatorul, participantul poate să opteze pentru:
a) transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaționale și/sau facultative;
b) păstrarea calității de participant, urmând a cumula activele personale la momentul deschiderii dreptului de pensie.
(3) Un fond de pensii reglementat de prezenta lege poate primi activul personal al unui participant care se transferă de la un alt fond de pensii facultative sau de la un alt fond de pensii ocupaționale.
(4) Este interzisă aplicarea de penalități la transfer, în condițiile prezentei legi.
Articolul 77
Viramentul de lichidități bănești în cazul unui transfer
(1) Participantul care dorește să transfere activul personal la un alt fond este obligat să înștiințeze administratorul fondului de la care dorește să se transfere și să îi transmită acestuia o solicitare în acest sens. Dispozițiile art. 76 se aplică în mod corespunzător.
(2) În luna următoare celei în care a fost depusă cererea de transfer, administratorul efectuează transferul de lichidități bănești către noul fond.
(3) Transferul de lichidități bănești cuprinde activul personal, calculat la valoarea unității de fond valabilă pentru ziua în care se efectuează plata, precum și garanțiile prevăzute de prospect, după caz, mai puțin deducerile legale.
Articolul 78
Emiterea de reglementări privind transferul participanților
A.S.F. emite reglementări cu privire la procedura care trebuie îndeplinită de către administratori și de către participanți, în vederea realizării transferului activului personal la un alt fond.
Capitolul V Participanți, contribuții și conturi ale participanților
Articolul 79
Calitatea de participant la un fond
(1) Calitatea de participant poate fi dobândită de către:
a) angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, precum și altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole, care aderă la un fond și care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond și are un drept viitor la o pensie ocupațională;
b) persoana pentru care se plătesc, în baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contribuții la un fond, din care rezultă un drept viitor la o pensie ocupațională;
c) persoana care acționează ca propriul său angajator, exercită o activitate independentă sau orice asocieri între acestea și a semnat un contract de administrare încheiat cu un administrator.
(2) În categoria persoanelor fizice care exercită o activitate independentă sunt incluse și persoanele asigurate în alte sisteme de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) negociază și semnează direct cu administratorul contractul de administrare a pensiei ocupaționale și un act individual de aderare la fond.
(4) La un fond pot participa angajații unuia sau ai mai multor angajatori.
Articolul 80
Actul individual de aderare la un fond
(1) Actul individual de aderare la un fond este semnat de către viitorul participant și de către administratorul fondului.
(2) În situația în care angajatul optează să contribuie la un fond, contribuția acestuia se stabilește prin actul individual de aderare.
(3) Înainte de semnarea actului individual de aderare, viitorii participanți sunt informați asupra:
a) prevederilor schemei de pensii ocupaționale și ale prospectului;
b) rezultatelor anterioare ale investițiilor aferente fondului de pensii pe o perioadă de minimum cinci ani sau pe toată durata de operare a fondului, în cazul în care aceasta este mai mică de cinci ani.
(4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond.
Articolul 81
Contribuțiile angajatorului la un fond
(1) Contribuțiile angajatorului la un fond se stabilesc prin schema de pensii ocupaționale.
(2) Obligația legală a angajatorului este limitată la valoarea cu care se hotărăște să contribuie, conform regulilor stabilite prin schemă, precum și a comisionului stabilit prin contractul de administrare încheiat cu un administrator, pentru fiecare angajat al său care îndeplinește condițiile de eligibilitate.
Articolul 82
Identificarea contribuțiilor pe baza codului numeric personal
(1) Contribuțiile angajatorului și ale angajatului se datorează, se colectează și se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului.
(2) Contribuțiile persoanelor prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. c) și alin. (2) sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui și a codului numeric personal al participantului.
Articolul 83
Drepturile și obligațiile participanților la un fond
(1) Drepturile și obligațiile participanților la un fond se stabilesc conform prospectului.
(2) Angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale.
(3) Încheierea unor relații contractuale între o persoană și un angajator nu poate fi condiționată de obligarea persoanei prevăzute la art. 79 alin. (1) de a contribui în nume propriu la un fond.
(4) Angajatorul nu poate face rețineri din veniturile pe care i le datorează angajatului pentru contribuțiile datorate de angajat la un fond fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la un fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.
Articolul 84
Forma-cadru a actului individual de aderare și modificarea acesteia
(1) Forma-cadru a actului individual de aderare, precum și modificarea acesteia sunt stabilite de către A.S.F., prin reglementări.
(2) Forma actului individual de aderare se stabilește și se poate modifica de către administrator numai cu autorizarea A.S.F.
Articolul 85
Nivelul contribuțiilor plătite la un fond și regimul fiscal al acestora
(1) Angajatorul reține atât contribuțiile proprii, cât și contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la un fond și le virează odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.
(2) Administratorul este obligat să notifice angajatorului și participantului neîndeplinirea obligației de plată față de fond.
(3) Contribuția proprie a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăși, împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate.
(4) Contribuția poate fi împărțită între angajat și angajator potrivit prevederilor stabilite de schemă și actul individual de aderare.
(5) Sumele reprezentând contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale din România sunt deductibile fiscal în conformitate cu legislația fiscală.
(6) Participanții pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (3), să suspende sau să înceteze contribuțiile proprii la un fond, fără niciun fel de sancțiune, înștiințând în scris administratorul și angajatorul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuțiilor.
(7) Modificarea prevăzută la alin. (6) se consideră implicită prin plata unei alte sume decât cea prevăzută în actul individual de aderare.
(8) Înștiințarea prevăzută la alin. (6) nu afectează calitatea de participant la fond.
(9) Angajatorul poate decide, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuțiile la un fond pentru angajații săi, înștiințând în scris, administratorul și angajații cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării deciziei.
Articolul 86
Încetarea plății
(1) Dacă un participant încetează plata contribuției, acesta își păstrează drepturile, conform regulilor prospectului și/sau schemei de pensii ocupaționale, cu excepția cazului în care a solicitat un transfer de lichidități bănești către alt fond.
(2) Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidității, acesta va avea dreptul de a primi contravaloarea activului personal, în conformitate cu reglementările A.S.F.
(3) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, contravaloarea activului personal se distribuie moștenitorilor participanților, definiți conform prevederilor Codului civil, conform actului de succesiune.
(4) Participantul la un fond din România, care a fost detașat într-o altă țară, are dreptul la continuarea plății contribuțiilor la acel fond pe durata detașării sale.
(5) Participanții la un fond au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reședinței într-o altă țară, stat membru al Uniunii Europene sau stat aparținând Spațiului Economic European, aceștia putând păstra dreptul la pensia ocupațională câștigată în cadrul fondurilor din România sau putându-și transfera contravaloarea activului personal, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și a cheltuielilor aferente prevăzute în prospect.
Articolul 87
Proprietarul activului personal
(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său, în condițiile prevăzute în schema de pensii ocupaționale.
(2) Activul personal este insesizabil, nu poate fi gajat sau cesionat și nu poate face obiectul unor măsuri de executare silită sau al unor măsuri asigurătorii, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se instituie.
Articolul 88
Convertirea în unități de fond
(1) Contribuțiile la un fond și transferurile de lichidități bănești primite se convertesc în unități de fond și diviziuni ale acestora, calculate cu 4 zecimale, la valoarea unității de fond valabilă pentru ziua în care se face convertirea.
(2) Convertirea prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de 4 zile lucrătoare de la data încasării contribuției.
Articolul 89
Valoarea inițială a unității de fond
Pentru fondurile nou-înființate, prima convertire în unități de fond care urmează plății primei contribuții la fond corespunde unei valori a unității de fond de 10 lei.
Articolul 90
Calculul unității de fond
(1) Valoarea activelor nete ale unui fond și valoarea unității de fond se calculează zilnic de către administrator și depozitar, pe baza datelor din ziua precedentă, și se comunică A.S.F. conform reglementărilor acesteia.
(2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net al fondului și valoarea unității de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor A.S.F.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică A.S.F. în 3 zile lucrătoare.
Articolul 91
Emiterea de reglementări cu privire la participanți, contribuții și conturi
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) aderarea și evidența participanților;
b) colectarea contribuțiilor individuale ale participanților;
c) regulile de calcul al rentabilității fondurilor, inclusiv regulile de rotunjire a valorilor obținute;
d) principiile, regulile și metodologia de evaluare a activelor fondurilor;
e) metoda de calcul al activului net și unităților de fond;
f) raportarea activului net și a unităților de fond;
g) protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor.
Capitolul VI Activități transfrontaliere
Articolul 92
Activități și proceduri transfrontaliere
(1) Un administrator autorizat de către A.S.F. pentru a administra fonduri de pensii ocupaționale poate să desfășoare activități transfrontaliere. De asemenea, administratorii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de fonduri de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European pot desfășura activitate transfrontalieră în România, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
(2) Un administrator autorizat de către A.S.F. pentru a administra fonduri de pensii ocupaționale poate să desfășoare activități transfrontaliere după autorizarea prealabilă a A.S.F.
(3) Administratorul notifică intenția sa de a desfășura activități transfrontaliere autorității competente din statul membru de origine și furnizează următoarele informații:
a) denumirea statului sau statelor membre gazdă, după caz;
b) denumirea angajatorului și adresa sediului principal al acestuia;
c) principalele caracteristici ale schemei de pensii care urmează să fie gestionată pentru angajator.
(4) În termen de 3 luni de la primirea tuturor informațiilor prevăzute la alin. (3), autoritatea competentă din statul membru de origine verifică dacă structura administrativă, situația financiară a administratorului, reputația și calificările profesionale sau experiența persoanelor din structura de conducere a administratorului sunt compatibile cu activitatea transfrontalieră propusă și emite unul dintre următoarele documente:
a) o decizie motivată, în cazul în care constată că activitatea administratorului este incompatibilă cu activitatea transfrontalieră;
b) o comunicare conținând informațiile prevăzute la alin. (3), către autoritatea competentă din statul membru gazdă, cu informarea administratorului cu privire la aceasta, în cazul în care constată că activitatea administratorului este compatibilă cu activitatea transfrontalieră.
(5) În cazul în care autoritatea competentă din statul membru de origine nu transmite autorității competente din statul membru gazdă comunicarea prevăzută la alin. (4) lit. b), aceasta prezintă administratorului solicitant motivele necomunicării informațiilor, în termen de 3 luni de la data primirii tuturor informațiilor respective. Necomunicarea informațiilor dă dreptul administratorului de a se adresa instanțelor judecătorești competente din statul membru de origine.
(6) Administratorii care desfășoară activități transfrontaliere se supun cerințelor impuse de statul membru gazdă în ceea ce privește informarea participanților, a viitorilor participanți și a persoanelor care primesc o pensie ocupațională, care se aplică activității transfrontaliere.
(7) Înainte ca un administrator să înceapă să desfășoare o activitate transfrontalieră, autoritatea competentă din statul membru gazdă informează autoritatea competentă din statul membru de origine, în termen de 6 săptămâni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (3), asupra dispozițiilor din legislația privind munca și protecția socială din statul membru gazdă care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale care reglementează schema de pensii administrată pentru un angajator și asupra cerințelor statului membru gazdă privind informarea participanților, a viitorilor participanți și a persoanelor care primesc o pensie ocupațională, care se aplică activității transfrontaliere. Autoritatea competentă din statul membru de origine comunică aceste informații administratorului.
(8) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (7) sau dacă nu primește nicio informație din partea autorității competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (7), administratorul poate începe să desfășoare activitatea transfrontalieră, în conformitate cu dispozițiile din legislația privind munca și protecția socială din statul membru gazdă care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale și cu cerințele statului membru gazdă privind informarea conform alin. (7).
(9) Autoritatea competentă din statul membru gazdă informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror schimbări semnificative survenite în dispozițiile din legislația privind munca și protecția socială din statul membru gazdă relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale, care pot afecta caracteristicile schemei de pensii în ceea ce privește activitatea transfrontalieră, precum și asupra oricărei schimbări semnificative a cerințelor statului membru gazdă privind informațiile prevăzute la alin. (7). Autoritatea competentă din statul membru de origine comunică aceste informații administratorului.
(10) Autoritatea competentă din statul membru gazdă supraveghează administratorul în permanență în ceea ce privește conformarea activităților sale cu dispozițiile din legislația privind munca și protecția socială din statul membru gazdă care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale și cu cerințele statului membru gazdă privind informarea participanților, a viitorilor participanți și a persoanelor care primesc o pensie ocupațională, care se aplică activității transfrontaliere. Dacă supravegherea relevă nereguli, autoritatea competentă din statul membru gazdă informează fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine, care, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă măsurile necesare pentru a determina administratorul să pună capăt încălcării constatate. Măsurile necesare pot consta inclusiv în interzicerea sau restricționarea activității administratorului.
(11) Dacă, în urma măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau deoarece aceasta nu a adoptat măsuri adecvate, administratorul continuă să încalce dispozițiile aplicabile din legislația privind munca și protecția socială din statul membru gazdă care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale sau cerințele statului membru gazdă privind informațiile, autoritatea competentă din statul membru gazdă poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau sancționa viitoare nereguli, inclusiv, dacă este strict necesar, să interzică administratorului să furnizeze servicii pentru angajatorul din statul membru gazdă.
(12) Autoritatea îndeplinește rolul de autoritate competentă din statul membru de origine sau de autoritate competentă din statul membru gazdă, după caz.
Articolul 93
Transferuri transfrontaliere
(1) Un administrator poate să transfere total sau parțial pasivele unui fond, provizioanele tehnice și alte obligații și drepturi, precum și activele aferente sau contravaloarea acestora către un alt fond.
(2) În cazul în care A.S.F. îndeplinește rolul de autoritate competentă din statul membru de origine, aceasta se asigură că efortul financiar ce îl presupune transferul nu este suportat de restul participanților din fondul de la care se efectuează transferul sau de participanții actuali și de beneficiarii fondului către care se efectuează transferul.
(3) Transferul este condiționat de acordul prealabil al majorității participanților, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.
Articolul 94
Condițiile transferului
(1) Informațiile privind condițiile transferului sunt puse la dispoziția participanților în timp util, de către administratorul de la care se efectuează transferul, înainte de depunerea cererii prevăzute la alin. (3).
(2) Transferul total sau parțial al pasivelor unui fond, al provizioanelor tehnice și al altor obligații și drepturi, precum și al activelor aferente sau al numerarului echivalent acestora este autorizat de către autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul, după obținerea acordului prealabil al autorității competente din statul membru de origine al administratorului de la care se efectuează transferul.
(3) Administratorul fondului către care se efectuează transferul trebuie să depună cererea de autorizare a transferului, iar autoritatea competentă din statul membru de origine al acestuia autorizează transferul sau respinge cererea de autorizare a transferului și comunică administratorului decizia, în termen de 3 luni de la data primirii cererii.
(4) Cererea de autorizare a transferului prevăzută la alin. (3) conține următoarele informații:
a) acordul scris între administratorul fondului de la care se efectuează transferul și administratorul fondului către care se efectuează transferul, precizând condițiile transferului;
b) principalele caracteristici ale schemei de pensii a fondului la care se face transferul;
c) pasivele sau provizioanele tehnice care urmează să fie transferate și alte obligații și drepturi, precum și activele aferente sau numerarul echivalent acestora;
d) denumirile și localizarea sediilor principale ale administratorilor fondurilor implicate în transfer, precum și denumirea statului membru în care este înregistrat sau autorizat fiecare administrator;
e) sediul principal și denumirea angajatorului;
f) dovada acordului prealabil, în conformitate cu alin. (2);
g) atunci când este cazul, denumirile statelor membre a căror legislație privind munca și protecția socială relevantă în domeniul schemelor de pensii ocupaționale este aplicabilă schemei de pensii în cauză.
(5) Autoritatea competentă din statul membru de origine în care se află administratorul fondului către care se efectuează transferul transmite cererea prevăzută la alin. (3) autorității competente din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectuează transferul, fără întârziere, după primirea cererii.
(6) Autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul evaluează dacă:
a) toate informațiile prevăzute la alin. (4) au fost furnizate de către administratorul fondului către care se efectuează transferul;
b) structura administrativă, situația financiară a administratorului fondului către care se efectuează transferul și reputația, calificarea sau experiența profesională a persoanelor care îl gestionează sunt compatibile cu transferul propus;
c) interesele pe termen lung ale participanților la fondul către care se efectuează transferul și partea transferată din fond, conform alin. (4) lit. c), sunt protejate în mod adecvat pe durata transferului și ulterior acestuia;
d) provizioanele tehnice ale administratorului fondului către care se efectuează transferul sunt integral finanțate la data transferului, în cazul în care transferul are ca rezultat o activitate transfrontalieră;
e) activele care urmează să fie transferate sunt suficiente și adecvate pentru a acoperi pasivele, provizioanele tehnice, precum și alte obligații și drepturi care urmează să fie transferate, în conformitate cu normele aplicabile în statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul.
(7) Autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectuează transferul evaluează dacă:
a) în cazul unui transfer parțial al pasivelor, provizioanelor tehnice și al altor obligații și drepturi, precum și al activelor aferente sau al numerarului echivalent acestora aparținând fondului, interesele pe termen lung ale participanților și beneficiarilor rămași în fond sunt protejate în mod adecvat;
b) drepturile individuale ale participanților sunt cel puțin aceleași în urma transferului;
c) activele fondului care urmează să fie transferate sunt suficiente și adecvate pentru a acoperi pasivele, provizioanele tehnice, precum și alte obligații și drepturi care urmează să fie transferate, în conformitate cu legislația aplicabilă sistemului de pensii ocupaționale.
(8) Autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectuează transferul comunică rezultatele evaluării prevăzute la alin. (7) în termen de 8 săptămâni de la primirea cererii prevăzute la alin. (3) pentru a permite autorității competente din statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul să ia o decizie în conformitate cu alin. (3).
(9) În cazul respingerii cererii de autorizare a transferului, autoritatea competentă a statului membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul își motivează decizia în termenul de 3 luni prevăzut la alin. (3).
(10) Decizia de respingere a cererii de autorizare a transferului sau nesoluționarea cererii de autorizare de către autoritatea competentă a statului membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul face obiectul dreptului de a exercita o cale de atac în fața instanțelor din statul membru de origine al respectivului administrator.
(11) Autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul informează autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectuează transferul cu privire la decizia prevăzută la alin. (3), în termen de 2 săptămâni de la adoptarea respectivei decizii.
(12) În cazul în care transferul are ca rezultat o activitate transfrontalieră, autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectuează transferul informează, în termen de alte 4 săptămâni, autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul cu privire la cerințele din legislația privind munca și protecția socială relevante pentru domeniul pensiilor ocupaționale în temeiul cărora trebuie gestionată schema de pensii și cu privire la cerințele statului membru gazdă privind informarea participanților, a viitorilor participanți și a persoanelor care primesc o pensie ocupațională, care se aplică activității transfrontaliere.
(13) Autoritatea competentă a statului membru de origine al administratorului fondului către care se efectuează transferul comunică acestuia informațiile prevăzute la alin. (12), în termen de o săptămână de la primire.
(14) La primirea deciziei de autorizare prevăzute la alin. (3) sau în cazul în care nu se primește nicio informație cu privire la decizia din partea autorității competente din statul membru de origine al administratorului către care se efectuează transferul la expirarea perioadei prevăzute la alin. (13), administratorul fondului către care se efectuează transferul poate începe administrarea activelor și pasivelor, precum și a celorlalte drepturi și obligații transferate.
(15) În cazul în care administratorul către care se efectuează transferul desfășoară activități transfrontaliere, se aplică prevederile art. 92 alin. (9)-(11).
(16) A.S.F. îndeplinește rolul de autoritate competentă din statul membru de origine sau de autoritate competentă din statul membru gazdă, după caz.
Articolul 95
Emiterea de reglementări cu privire la activitățile transfrontaliere
A.S.F. emite reglementări cu privire la activitățile transfrontaliere.
Capitolul VII Investițiile și evaluarea activelor fondurilor
Articolul 96
Reguli de investire prudențială
(1) A.S.F. verifică îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a activelor fondurilor, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:
a) investirea în interesul pe termen lung al participanților și beneficiarilor, precum și al moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, iar în cazul unui potențial conflict de interese, administratorul care gestionează activele fondului trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;
b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor;
c) investirea preponderentă în instrumente tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este prevăzută în legislația privind piața de capital;
d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției;
e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor;
f) investirea activelor fondurilor de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv și mecanic pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit;
g) investirea activelor fondurilor de către administratorii acestora să țină seama de potențialul impact pe termen lung al deciziilor de investiții asupra factorilor de mediu, sociali și de guvernanță.
(2) A.S.F. poate decide să nu aplice regulile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) pentru investițiile în titluri de stat.
Articolul 97
Declarația privind politica de investiții
(1) Administratorul elaborează o declarație privind politica de investiții, în formă scrisă.
(2) Declarația privind politica de investiții respectă regulile de investire și conține:
a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;
b) metode de evaluare a riscurilor investiționale;
c) procedurile de management al riscului;
d) metoda de revizuire a regulilor de investire;
e) persoanele responsabile de adoptarea deciziilor și realizarea investițiilor, mecanismul pentru adoptarea deciziilor;
f) descrierea modului în care politica de investiții ține seama de factorii de mediu, sociali și de guvernanță, dacă este cazul.
(3) Declarația privind politica de investiții se revizuiește și se completează ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiții sau cel puțin o dată la 3 ani, cu informarea participanților referitor la noua politică investițională.
Articolul 98
Investițiile fondului
(1) Administratorul investește activele fondului în instrumente financiare, precum și în alte forme de investiții prevăzute în reglementările adoptate de A.S.F. Dispozițiile art. 96 se aplică în mod corespunzător.
(2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu legislația privind piața de capital și cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare și operațiunile cu titluri de stat.
(3) Administratorul poate investi maximum:
a) 5% din activele unui fond în instrumente financiare emise de către fiecare angajator al participanților la respectivul fond;
b) 10% din activele unui fond în instrumente financiare emise de către societățile aparținând aceluiași grup ca angajatorul participanților la respectivul fond și persoanele afiliate.
Articolul 99
Regimul fiscal pentru investițiile activelor fondurilor
Investițiile activelor fondurilor și rezultatele investirii sunt scutite de impozit.
Articolul 100
Dreptul de vot în adunările generale
(1) Administratorul exercită, în numele fondului, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților în care s-au investit activele fondului.
(2) Votul este exercitat exclusiv în beneficiul participanților la fond.
Articolul 101
Interdicții privind investirea, dobândirea și înstrăinarea activelor fondului
(1) Activele fondului nu pot fi investite în:
a) active care, potrivit legii, nu pot fi dobândite sau înstrăinate;
b) active a căror evaluare este incertă, precum antichități, lucrări de artă, autovehicule și altele asemenea;
c) orice alte active stabilite prin reglementările A.S.F.
(2) Activele fondului nu pot fi dobândite de la sau înstrăinate către:
a) administratorul, depozitarul sau auditorul financiar al fondului;
b) administratorul special al fondului;
c) angajatorul/angajatorii care contribuie la fond sau sindicatul/sindicatele acestuia/acestora;
d) persoanele afiliate entităților prevăzute la lit. a)-c);
e) oricare alte persoane sau entități prevăzute prin reglementările A.S.F.
(3) Activele fondului nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul, cu excepția garanției/marjei/colateralului constituite/ constituit pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin reglementările A.S.F., utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului.
(4) A.S.F. poate stabili, prin reglementări, restricții suplimentare pentru investiții, în scopul protejării intereselor participanților.
Articolul 102
Ratele de rentabilitate
Administratorul unui fond calculează în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru rata de rentabilitate a fondului pe ultimele 24 de luni și o comunică A.S.F. în aceeași zi, iar după împlinirea a 5 ani de la primirea de contribuții, rata de rentabilitate se calculează pentru o perioadă de 60 de luni.
Articolul 103
Emiterea de reglementări privind investițiile și evaluarea activelor fondurilor
A.S.F. emite reglementări privind:
a) norme calitative și cantitative referitoare la activele fondului;
b) reguli de întocmire și raportare pentru declarația privind politica de investiții;
c) procentul maxim care poate fi investit în categoriile de instrumente financiare;
d) procentul maxim din activele unui fond care poate fi investit într-o singură societate, grup de emitenți și persoanele afiliate lor, precum și în fiecare categorie de active ale acestora;
e) modul de aplicare a regulilor și principiilor de investire a activelor fondurilor și modalitatea de evaluare a activelor;
f) utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor;
g) tehnicile și procedurile privind aplicarea unor restricții suplimentare pentru investiții, în scopul protejării intereselor participanților;
h) metodologia de calcul și de raportare ale ratelor de rentabilitate.
Capitolul VIII Provizionul tehnic
Articolul 104
Provizionul tehnic
(1) Provizionul tehnic este asigurat de către administrator din surse proprii, în scopul asigurării unui volum adecvat de obligații financiare corespunzător angajamentelor financiare rezultate din întreg portofoliul de scheme de pensii administrate.
(2) Provizionul poate fi asigurat și de către angajator din surse proprii, în condițiile prevăzute de schemă și prospect.
(3) Administratorul trebuie să mențină permanent un nivel al provizioanelor tehnice corespunzător obligațiilor financiare rezultate din prospectele fondurilor administrate.
(4) Nivelul provizioanelor tehnice prevăzute la alin. (3) trebuie să fie stabilit pe baze prudențiale, să fie adecvat și suficient, în conformitate cu natura, dimensiunea și complexitatea riscurilor asociate administratorului și/sau fondurilor administrate și în acord cu următoarele principii:
a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială suficient de prudentă, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor și a contribuțiilor, așa cum reies din schema de pensii ocupaționale a fondului;
b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determină în conformitate cu legislația națională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deținute de administrator și randamentul viitor al investițiilor și/sau randamentele obligațiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale;
c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii de prudențialitate, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii ocupaționale, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;
d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitățile pot fi justificate de schimbarea legislației, a condițiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.
(5) Calculul provizioanelor tehnice se realizează anual de către un actuar și este supus auditării de către un auditor financiar avizat de A.S.F.
(6) Administratorul constituie provizionul tehnic în baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard stabilit prin reglementările A.S.F. sau pe baza unui model intern ori parțial intern.
(7) Administratorul are obligația de a înștiința A.S.F. asupra elaborării și utilizării modelului intern sau parțial intern și de a transmite toate specificațiile acestuia cu cel puțin 90 de zile înainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.
(8) Administratorul are obligația de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia în termen de 60 de zile lucrătoare de la data efectuării calculului.
(9) A.S.F. poate să impună cerințe suplimentare pentru calculul provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților, potrivit reglementărilor A.S.F.
Articolul 105
Activele financiare necesare acoperirii provizionului tehnic
(1) Activele financiare necesare acoperirii provizionului tehnic provin din resursele financiare proprii ale administratorului sau ale angajatorului, după caz.
(2) Provizionul tehnic trebuie să conțină în permanență active suficiente și adecvate pentru a acoperi obligațiile pentru întreg portofoliul de scheme de pensii administrate.
(3) Categoriile de instrumente financiare permise a acoperi provizioanele tehnice, precum și calitatea acestora se stabilesc prin reglementările A.S.F. și trebuie să respecte principiile de investire referitoare la securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea activelor fondului.
(4) Depozitarul fondului păstrează în custodie activele care acoperă provizioanele tehnice și ține evidența acestora, similar regulilor aplicate activelor fondurilor, conform reglementărilor A.S.F.
(5) Activitatea de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se desfășoară în baza unui contract încheiat între administrator/angajator și depozitar, având un conținut minim similar cu cel al contractului de custodie încheiat pentru activele fondului administrat.
(6) Costurile aferente activității de custodie și evidență a activelor corespunzătoare provizionului tehnic se suportă de către administrator/angajator.
(7) Evaluarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic se realizează de către administrator și depozitar pe baza principiilor de evaluare aplicabile activelor fondurilor.
(8) Administratorul efectuează operațiuni de constituire, majorare sau diminuare a valorii contului în care sunt evidențiate activele corespunzătoare provizionului tehnic.
(9) Activele necesare acoperirii provizioanelor tehnice nu pot fi gajate sau cesionate și nu pot face obiectul executării silite sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului și/sau a depozitarului și/sau angajatorului, sub sancțiunea nulității absolute a acestora.
(10) A.S.F. poate permite, ca pe o perioadă determinată, administratorul să nu dețină active suficiente pentru a acoperi provizioanele tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin reglementările A.S.F.
(11) Prevederile alin. (1)-(10), precum și prevederile art. 104 se aplică în mod corespunzător și în cazul activității transfrontaliere.
(12) În cazul activității transfrontaliere, dacă condiția prevăzută la alin. (2) nu este îndeplinită, A.S.F., în calitatea de autoritate competentă a statului membru de origine, intervine prompt și solicită administratorului să elaboreze imediat măsurile adecvate și să le pună în aplicare fără întârziere, astfel încât participanții și beneficiarii să fie protejați în mod adecvat.
Articolul 106
Rezerve suplimentare
(1) Administratorii contribuie la Fondul de garantare, în situația în care prospectele aferente fondurilor administrate prevăd acoperirea riscurilor biometrice și/sau garantează rata de rentabilitate a investițiilor sau un anumit nivel al garanțiilor.
(2) În situații excepționale sau în alte cazuri de natură să prejudicieze interesele participanților, A.S.F. poate adopta măsuri specifice și punctuale.
(3) Administratorii prevăzuți la art. 4 alin. (2) calculează și dețin rezerve suplimentare în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private.
Articolul 107
Emiterea de reglementări cu privire la provizionul tehnic
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) categoriile de instrumente financiare permise pentru acoperirea provizioanelor tehnice, precum și calitatea acestora;
b) regulile privind păstrarea în custodie și evidență a activelor care acoperă provizioanele tehnice;
c) operațiunile de constituire, majorare sau diminuare a valorii contului în care sunt evidențiate activele corespunzătoare provizionului tehnic;
d) regulile privind constituirea și calcularea provizionului tehnic;
e) calculul actuarial al contribuției anuale datorate Fondului de garantare.
Capitolul IX Plata drepturilor participanților
Articolul 108
Dreptul la pensia ocupațională
(1) Dreptul la pensia ocupațională se deschide, la cererea participantului, în condițiile prevăzute de schemă și prospect și în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la cererea participantului, dreptul la pensia ocupațională se poate deschide începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, respectiv cu data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, în raport cu categoria profesională din care face parte, după caz.
(3) Participantul al cărui activ personal nu este suficient pentru acordarea unei pensii ocupaționale primește o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.
Articolul 109
Obținerea unei pensii ocupaționale
(1) Activul personal este folosit numai pentru obținerea unei pensii ocupaționale.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane care beneficiază de contravaloarea activului personal:
a) moștenitorii participanților, definiți conform prevederilor Codului civil;
b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, al căror activ personal la data acordării pensiei de invaliditate nu este suficient pentru a putea primi o pensie ocupațională;
c) persoanele al căror activ personal la data pensionării pentru limită de vârstă, prevăzută la art. 108 alin. (2), nu este suficient pentru a putea primi o pensie ocupațională.
(3) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia ocupațională, contravaloarea activului personal revine moștenitorilor acestuia, în condițiile legii, conform actului de succesiune.
Articolul 110
Plata pensiilor ocupaționale
(1) Plata pensiilor ocupaționale se efectuează în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private.
(2) Pensia ocupațională se supune dispozițiilor legale privind impozitarea pensiilor și executarea silită.
Articolul 111
Emiterea de reglementări cu privire la plata drepturilor participanților
A.S.F. emite reglementări cu privire la utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale.
Capitolul X Obligații de raportare și transparență
Articolul 112
Principii
(1) Administratorul furnizează:
a) viitorilor participanți cel puțin informațiile referitoare la:
(i) prevederile schemei de pensii ocupaționale și ale prospectului;
(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;
(iii) rezultatele anterioare ale investițiilor aferente fondului de pensii pe o perioadă minimă de cinci ani sau pe toată durata de operare a fondului, în cazul în care aceasta este mai mică de cinci ani;
b) participanților cel puțin informațiile referitoare la:
(i) prevederile schemei de pensii ocupaționale și ale prospectului;
(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;
(iii) informarea privind drepturile de pensie prevăzută la art. 116;
(iv) opțiunile de plată;
(v) raportările prevăzute la art. 117 alin. (3).
c) beneficiarilor care primesc o pensie ocupațională cel puțin informațiile referitoare la:
(i) prevederile schemei de pensii ocupaționale și ale prospectului;
(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;
(iii) prestații datorate și opțiuni de plată aferente;
(iv) raportările prevăzute la art. 117 alin. (3).
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie:
a) să fie actualizate în mod regulat;
b) să fie scrise într-un limbaj clar, concis și comprehensibil, evitându-se utilizarea jargonului și a termenilor tehnici atunci când se pot utiliza cuvinte din limbajul curent;
c) să nu inducă în eroare și să se asigure coerența la nivelul vocabularului și al conținutului;
d) să fie prezentate în așa fel încât să fie ușor de citit;
e) să fie disponibile în limba română;
f) să fie puse la dispoziția participanților, a viitorilor participanți și a beneficiarilor care primesc o pensie ocupațională, în mod gratuit, prin mijloace electronice sau pe hârtie.
(3) A.S.F. poate adopta sau menține dispoziții suplimentare cu privire la informațiile care trebuie puse la dispoziția participanților, a viitorilor participanți și a beneficiarilor care primesc o pensie ocupațională.
(4) Informațiile care trebuie comunicate în faza de plată a pensiilor sunt furnizate de către administratorii prevăzuți la art. 4 alin. (2), în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private.
Articolul 113
Raportul anual al administratorului
(1) Administratorul elaborează, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) conține următoarele elemente cu privire la administrator și la fondul pe care îl administrează:
a) componența structurii de conducere;
b) numele și adresa acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;
c) denumirea și sediul depozitarului și ale auditorului;
d) principiile de guvernanță pe care le aplică administratorul;
e) detalii privind prospectul fondului;
f) orice alte informații prevăzute de reglementările A.S.F.
Articolul 114
Raportul privind investițiile fiecărui fond
(1) Administratorul elaborează și transmite A.S.F., cel mai târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport privind investițiile fiecărui fond.
(2) Raportul trebuie să conțină următoarele elemente:
a) aspecte privind conformarea cu principiile prevăzute în declarația privind politica de investiții;
b) structura portofoliului de investiții la sfârșitul perioadei de raportare;
c) procentul activelor unui fond investite într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
d) orice alte informații prevăzute de reglementările A.S.F.
Articolul 115
Raportul privind evaluarea internă a riscurilor
(1) Administratorul transmite A.S.F., semestrial sau fără întârziere după orice modificare importantă a profilului de risc, un raport privind evaluarea internă a riscurilor.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) are în vedere dimensiunea și organizarea internă a administratorului, precum și volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate și conține următoarele elemente:
a) o descriere a modului în care evaluarea internă a riscurilor este integrată în procesul de gestionare și în procesul decizional la nivelul administratorului;
b) o evaluare a eficacității sistemului de gestionare a riscurilor;
c) o descriere a modului în care administratorul previne conflictele de interese cu angajatorul;
d) o evaluare a nevoilor de finanțare ale administratorului, inclusiv o descriere a planului de redresare, dacă este cazul;
e) o evaluare a riscurilor existente pentru participanți și beneficiari, precum și pentru moștenitorii acestora și a eficienței oricăror măsuri corective, după caz;
f) o evaluare calitativă a mecanismelor pentru protecția drepturilor de pensie, inclusiv, după caz, a garanțiilor și/sau a altor tipuri de sprijin financiar din partea angajatorului;
g) o evaluare calitativă a riscurilor operaționale;
h) în cazul în care factorii de mediu, sociali și de guvernanță sunt luați în considerare în cadrul deciziilor investiționale, o evaluare a riscurilor noi sau emergente, inclusiv a riscurilor legate de schimbările climatice, utilizarea resurselor și mediu, a riscurilor sociale și a riscurilor legate de deprecierea activelor din cauza modificării reglementărilor;
i) orice alte informații prevăzute de reglementările A.S.F.
(3) În sensul alin. (2), administratorul trebuie să dispună de metode de identificare și evaluare a riscurilor la care este sau ar putea fi expus pe termen scurt și lung și care ar putea avea un impact asupra capacității sale de a își îndeplini obligațiile. Metodele respective trebuie să fie proporționale cu volumul, natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente activităților acestuia. Metodele sunt descrise în evaluarea internă a riscurilor.
(4) Evaluarea internă a riscurilor trebuie să fie luată în considerare în deciziile strategice ale administratorului.
Articolul 116
Informare privind drepturile de pensie
(1) Administratorul transmite anual, fiecărui participant, un document intitulat „Informare privind drepturile de pensie“, gratuit, la ultima adresă de poștă electronică comunicată, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior. Participanții primesc, gratuit, la cerere, un exemplar pe hârtie, în scris, la ultima adresă poștală comunicată, în plus față de cel primit prin mijloace electronice. Orice modificare semnificativă față de anul anterior a informațiilor conținute în informare este clar indicată.
(2) Informarea anuală prevăzută la alin. (1) conține următoarele informații pentru participanți:
a) datele cu caracter personal ale participantului, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv o indicație clară a vârstei legale de pensionare aplicabile;
b) denumirea administratorului, adresa acestuia și indicarea fondului de pensii al participantului;
c) dacă este cazul, informații cu privire la garanțiile complete sau parțiale oferite de prospectul de pensii și precizarea eventualelor documente care cuprind informații suplimentare cu privire la garanții;
d) informații referitoare la proiecțiile privind contravaloarea activului personal, ținând seama de vârsta de pensionare prevăzută la lit. a), precum și o declarație de declinare a responsabilității cu privire la faptul că proiecțiile pot diferi de valoarea finală a beneficiilor primite. Dacă proiecțiile de pensie au la bază proiecții economice, respectivele informații oferă o variantă optimistă, precum și o variantă pesimistă, ținându-se cont de natura specifică a schemei de pensii;
e) informații referitoare la drepturile dobândite sau la activul personal acumulat, ținându-se seama de natura specifică a schemei de pensii;
f) informații cu privire la contribuțiile plătite de angajator și de participant la fondul de pensii, pentru ultimele 12 luni;
g) defalcarea costurilor deduse din fondul de pensii pentru anul calendaristic anterior;
h) informații cu privire la nivelul de finanțare a schemei de pensii în ansamblu;
i) indicații cu privire la modul în care pot fi obținute informații suplimentare, inclusiv: informații practice suplimentare cu privire la opțiunile de care dispun participanții în cadrul fondului, informațiile referitoare la conturile anuale și rapoartele anuale, informații privind principiile politicii de investiții și informații privind nivelul sumelor acumulate în conturile individuale în cazul încetării contractului de muncă;
j) orice alte informații prevăzute de reglementările A.S.F.
(3) În cazul în care un participant la un fond din România își schimbă locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi comunică, în scris, informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupațională și opțiunile sale în acest caz.
(4) Forma-cadru a informării anuale prevăzute la alin. (1) se stabilește prin reglementările A.S.F.
Articolul 117
Situațiile financiare și alte obligații de raportare
(1) Administratorul informează anual angajatorul despre valoarea și procentul investițiilor în diverse categorii de active corespunzătoare ultimei date de evaluare din ultima lună, incluzând referințe despre emitenții valorilor mobiliare care reprezintă cel puțin 1% din valoarea activelor financiare ale fondului.
(2) Administratorul transmite A.S.F., anual sau ori de câte ori este necesar, următoarele:
a) situațiile financiare anuale și opinia auditorului financiar pentru fiecare fond administrat;
b) situațiile financiare anuale și opinia auditorului financiar pentru activitatea proprie a administratorului;
c) situația comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator, auditor financiar, comisioanelor de tranzacționare și bancare, precum și alte situații solicitate de Autoritate privind cheltuielile fondului;
d) numărul de participanți la fiecare fond;
e) alte informații solicitate de A.S.F.
(3) Administratorul pune, la cerere, gratuit, la dispoziția participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil:
a) declarația privind politica de investiții a fondului;
b) situațiile financiare anuale proprii însoțite de raportul de audit;
c) situațiile financiare ale fondului însoțite de raportul de audit;
d) informații referitoare la ipotezele utilizate pentru generarea proiecțiilor prevăzute la art. 116 alin. (2) lit. d);
e) alte situații stabilite prin reglementările A.S.F.
(4) Administratorul publică pe pagina proprie de internet:
a) declarația privind politica de investiții a fondului;
b) raportul anual al administratorului;
c) situațiile financiare anuale proprii însoțite de raportul de audit;
d) situațiile financiare ale fondului însoțite de raportul de audit;
e) alte situații stabilite prin reglementările A.S.F.
Articolul 118
Emiterea de reglementări cu privire la obligații de raportare și transparență
A.S.F. emite reglementări cu privire la cerințele tehnice de raportare pentru:
a) raportul anual al administratorului;
b) raportul privind investițiile fiecărui fond;
c) raportul privind evaluarea internă a riscurilor;
d) informarea privind drepturile de pensie;
e) situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale;
f) alte obligații de raportare și transparență.
Capitolul XI Depozitarul activelor
Articolul 119
Numirea unui depozitar
(1) Pentru fiecare dintre fondurile administrate, administratorul încheie contracte de depozitare și de custodie cu o instituție de credit avizată în acest scop de A.S.F.
(2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare și de custodie cu mai mulți administratori, cu condiția de a păstra activele, operațiunile și înregistrările fiecărui fond separat de cele ale altor fonduri, precum și de propriile active.
(3) Poate fi depozitar în sensul prezentei legi și orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.
(4) Depozitarii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către A.S.F.
Articolul 120
Avizarea depozitarului
(1) Pot solicita avizarea ca depozitar instituțiile de credit aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României.
(2) Pentru obținerea avizului ca depozitar, o instituție de credit depune la A.S.F. o cerere de avizare însoțită de documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor condiții:
a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României cuprinde și activitatea de depozitare și de custodie a activelor fondurilor de pensii private;
b) nu se află în procedură de redresare sau de rezoluție;
c) nu este persoană afiliată administratorului;
d) prezintă suficiente garanții financiare și profesionale pentru a-și putea desfășura eficient activitățile care îi revin ca depozitar și pentru a-și îndeplini obligațiile aferente acestei funcții;
e) a achitat taxa de avizare;
f) îndeplinește alte cerințe prevăzute în prezenta lege și în reglementările A.S.F. prevăzute la art. 127.
(3) A.S.F. poate solicita instituțiilor de credit prevăzute la alin. (2), în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru avizare, documente și informații suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
(4) A.S.F. analizează cererea de avizare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia și a documentației prevăzute la alin. (2) și (3), după caz, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.
(5) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (4), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii de avizare.
(6) Avizul sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.
(7) Decizia de respingere a cererii de avizare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
(8) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza avizării se notifică, în prealabil, A.S.F.
Articolul 121
Interdicții privind depozitarul
(1) Angajații sau membrii structurii de conducere ai depozitarului nu pot fi membri ai structurii de conducere sau angajați ai administratorului fondului ale cărui active le păstrează și nici membri ai structurii de conducere a angajatorului.
(2) Depozitarul nu acordă credite, sub orice formă, administratorului cu care are încheiate contracte de depozitare și de custodie a activelor fondului.
Articolul 122
Atribuțiile depozitarului
(1) Depozitarul are următoarele atribuții:
a) să primească în custodie și să păstreze în siguranță activele și înregistrările referitoare la toate activele fondului și activele corespunzătoare provizionului tehnic;
b) să calculeze și să transmită A.S.F. valoarea activelor și a activului net aferente fondului, conform reglementărilor A.S.F.;
c) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor;
d) să calculeze și să raporteze valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic, conform reglementărilor A.S.F.;
e) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;
f) să transmită A.S.F. raportările privind activele fondului și activele corespunzătoare provizionului tehnic, în condițiile și la termenele stabilite prin reglementările acesteia;
g) să furnizeze A.S.F. informații privind toate aspectele activității de depozitare și de custodie desfășurate, inclusiv orice detalii, clarificări și explicații, precum și să pună la dispoziția acesteia toate documentele aferente acesteia;
h) să se asigure că în tranzacțiile care implică activele unui fond orice contravaloare este achitată în termenele uzuale;
i) să se asigure că veniturile obținute din investirea activelor fondului sunt utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
j) să îndeplinească orice alte cerințe prevăzute de reglementările A.S.F. prevăzute la art. 127.
(2) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de depozitare, administratorul și depozitarul acționează în mod onest, echitabil, profesionist, independent și în interesul participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil.
(3) Activitățile desfășurate de depozitar în legătură cu administratorul trebuie separate din punct de vedere operațional și ierarhic de alte activități care ar putea crea conflicte de interese interne sau între acesta și participanți, respectiv moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil.
(4) În situația apariției unor conflicte de interese, acestea sunt gestionate, monitorizate și comunicate administratorului.
Articolul 123
Păstrarea în condiții de siguranță a activelor și răspunderea depozitarului
(1) Activele unui fond de pensii, reprezentând instrumente financiare care pot fi păstrate în custodie, sunt încredințate unui depozitar pentru păstrare în condiții de siguranță.
(2) Depozitarul păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului și toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic depozitarului.
(3) În scopul prevăzut la alin. (1), depozitarul se asigură că activele fondului sunt înregistrate în evidențele depozitarului în conturi separate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, deschise în numele fondului de către administrator, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod clar, în orice moment, ca aparținând fondului.
(4) Pentru activele fondului, altele decât cele prevăzute la alin. (1), depozitarul verifică dacă acestea aparțin fondului și ține evidența activelor respective. Verificarea se efectuează pe baza informațiilor sau documentelor furnizate de administrator și pe baza unor dovezi externe, atunci când acestea sunt disponibile. Depozitarul își actualizează permanent evidențele.
(5) Depozitarul răspunde față de administrator și față de participanți și moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, pentru orice pierdere suferită de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sale în mod nejustificat sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
(6) Răspunderea depozitarului prevăzută la alin. (5) rămâne aceeași, chiar dacă depozitarul încredințează unei terțe părți active pe care le păstrează în condiții de siguranță sau o parte din acestea.
(7) Depozitarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a) să se asigure că instrumentele financiare sunt păstrate și protejate în mod corespunzător, prin separarea activelor fondului de activele sale proprii;
b) să țină evidențe care să permită administratorului și A.S.F. să identifice toate activele fondului în orice moment și fără întârziere;
c) să ia măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese în ceea ce privește păstrarea în condiții de siguranță a activelor;
d) să informeze A.S.F., la solicitarea acesteia, cu privire la modul în care sunt păstrate activele fondului;
e) să pună în aplicare instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea contravin legii sau procedurilor administratorului.
Articolul 124
Executarea silită
Activul fondului nu poate face obiectul unor măsuri de executare silită sau al unor măsuri asigurătorii împotriva administratorului și/sau depozitarului, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se instituie.
Articolul 125
Retragerea avizului depozitarului
(1) Autoritatea poate retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situații:
a) pentru aceleași motive pentru care respinge cererea de avizare;
b) avizul a fost obținut pe baza unor declarații false sau prin orice alt mijloc ilegal, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;
c) la cererea depozitarului respectiv;
d) ca efect al lichidării, fuziunii sau divizării depozitarului;
e) depozitarea activelor financiare ale unui fond neautorizat;
f) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din reglementările A.S.F. sau din contractul de depozitare;
g) evenimente care prejudiciază interesele participanților;
h) depozitarul se află în procedură de redresare sau de rezoluție.
(2) A.S.F. informează depozitarul, administratorul și Banca Națională a României despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
(3) În situația retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte A.S.F. raportul privind activele fondului care i-au fost încredințate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.
(4) Decizia de retragere a avizului poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
(5) Contestația adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, decizia de retragere a avizului depozitarului.
(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat contestația, Autoritatea publică anunțul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și pe pagina de internet a A.S.F.
Articolul 126
Contractul de depozitare și contractul de custodie
(1) Contractul de depozitare și contractul de custodie cuprind clauze privind:
a) drepturile și obligațiile depozitarului și ale administratorului;
b) comisionul depozitarului și modul de calcul al acestuia;
c) răspunderea contractuală a părților și alte elemente prevăzute în reglementările A.S.F.;
d) încetarea contractului.
(2) Încetarea contractului de depozitare și a contractului de custodie este notificată A.S.F. de către administrator, conform reglementărilor A.S.F.
(3) Schimbarea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activității de depozitare și custodie.
(4) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului și copii ale tuturor documentelor privind activitatea sa în legătură cu acesta.
Articolul 127
Emiterea de reglementări privind depozitarul activelor
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) obligațiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;
b) conținutul minim al contractului-cadru de depozitare;
c) conținutul minim al contractului-cadru de custodie;
d) activitatea de depozitare și custodie a activelor fondului și a activelor corespunzătoare provizionului tehnic;
e) criteriile de avizare și de retragere a avizului pentru depozitar.
Capitolul XII Auditorul financiar
Articolul 128
Avizarea auditorului financiar
(1) Situațiile financiare ale fondurilor și ale administratorilor acestora se auditează de către un auditor financiar, avizat de către A.S.F.
(2) Pentru avizarea de către A.S.F., auditorul financiar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să fie persoană juridică, membru activ al autorității competente din domeniul auditului financiar;
b) să fi funcționat anterior solicitării avizării minimum 4 ani, cu excepția persoanei juridice rezultate dintr-o fuziune/divizare, caz în care acest termen include și funcționarea persoanei/ persoanelor juridice din care aceasta provine;
c) să aibă competență și onorabilitate în domeniul auditului financiar;
d) să nu fi fost sancționat de către autoritățile române sau străine din domeniul auditului sau din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități de audit financiar;
e) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional, contract valabil pe întreaga durată a efectuării misiunilor de audit financiar;
f) să nu fie persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.
(3) A.S.F. analizează cererea pentru avizarea auditorului financiar și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia și a documentației din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2), procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.
(4) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii pentru avizarea auditorului financiar.
(5) Decizia de avizare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
(6) Auditorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare în vederea funcționării ca auditor în sistemul pensiilor ocupaționale într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European este exceptat de la cerința avizării de către A.S.F.
Articolul 129
Contractul de audit
(1) Contractul de audit încheiat între administrator și auditorul financiar trebuie să respecte următoarele condiții:
a) contractul de audit se încheie până la data de 30 septembrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;
b) prețul contractului de audit se stabilește în moneda agreată între părți, cu excepția contractelor de audit încheiate pentru auditul situațiilor financiare ale fondurilor, pentru care prețul se stabilește în lei;
c) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preț în cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit încheiate pentru auditul situațiilor financiare ale fondurilor.
(2) Administratorii au obligația să solicite A.S.F. avizarea contractului de audit, în termen de 15 zile calendaristice de la încheiere.
(3) Administratorii au obligația să solicite A.S.F. avizarea modificării contractului de audit, în termen de 15 zile calendaristice de la modificare.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), modificarea contractului de audit privind prelungirea termenului acestuia se notifică A.S.F. de către administrator, în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării.
Articolul 130
Raportul de audit financiar
(1) Auditorul financiar întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit și cu legislația aplicabilă.
(2) Raportul de audit al situațiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor include:
a) o referire privind modul de respectare a prevederilor referitoare la:
(i) metodologia de calcul și evidență a provizionului tehnic constituit de administrator;
(ii) categoriile de active destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;
(iii) regulile de diversificare pentru activele destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;
(iv) calculul și evidența veniturilor administratorului constituite conform legii;
b) o referire privind practicile și procedurile administratorului privind controlul intern și auditul intern, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora.
(3) Raportul de audit al situațiilor financiare anuale aplicabil unui fond include:
a) o referire privind auditarea anuală a valorii activului net și a valorii unității de fond;
b) o referire privind respectarea prevederilor legale referitoare la:
(i) calculul, convertirea și evidența contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii ocupaționale;
(ii) calculul și evidența comisionului de administrare;
(iii) calculul și evidența activelor fondurilor, inclusiv a dividendelor de încasat;
(iv) calculul și evidența operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului;
(v) calculul și evidența transferurilor participanților între fonduri;
(vi) calculul și evidența utilizării activului personal al participantului la un fond, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;
(vii) calculul și evidența provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum și regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;
(viii) calculul și evidența garanției minime pentru fiecare participant al fondului;
c) o referire privind practicile și procedurile controlului și auditului intern aplicate fondului, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora.
(4) Raportul de audit financiar al situațiilor financiare anuale ale fondului nu poate fi întocmit de același auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.
Articolul 131
Scrisoarea auditorului financiar către conducere
(1) Auditorul financiar are obligația de a transmite A.S.F., în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii administratorului.
(2) În situația în care nu a fost emisă o scrisoare către conducere, auditorul financiar transmite Autorității, în termenul prevăzut la alin. (1), o comunicare scrisă, care să prezinte motivele pentru care nu a fost emisă scrisoarea către conducere.
(3) În urma recomandărilor formulate de către auditorul financiar în scrisoarea către conducere, administratorul elaborează un plan de măsuri care cuprinde modalități și termene concrete de realizare.
(4) Planul de măsuri prevăzut la alin. (3) se comunică A.S.F. în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea scrisorii auditorului financiar de către conducerea administratorului.
Articolul 132
Deficiențele semnificative
(1) Auditorul financiar are obligația de a informa A.S.F. și conducerea entității auditate, în situația constatării unor aspecte semnificative care pot avea una din următoarele consecințe:
a) încălcarea legii și/sau a reglementărilor A.S.F., prin care sunt stabilite condițiile de autorizare și de desfășurare a activității entității auditate;
b) afectarea situației patrimoniale a entității auditate;
c) potențiale riscuri de discontinuitate în desfășurarea activității entității auditate;
d) exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situațiilor financiare ale entității auditate.
(2) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în termen de o zi lucrătoare de la data constatării.
(3) În cazul în care constată deficiențe semnificative în activitatea auditorului financiar în legătură cu auditul situațiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia, A.S.F. poate sesiza autoritatea competentă în domeniul auditului financiar, solicitând acesteia adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit legii.
(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calității de membru activ al auditorului financiar, autoritatea competentă în domeniul auditului financiar informează A.S.F. despre aceasta.
Articolul 133
Emiterea de reglementări privind auditorul financiar
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) modelul-cadru al raportului de audit;
b) elementele obligatorii asupra cărora auditorul financiar trebuie să formuleze opinie;
c) scrisoarea către conducerea administratorului;
d) procedura aplicabilă în cazul pierderii calității de membru activ al unui auditor financiar;
e) cerințele de informare referitoare la auditul financiar;
f) constatarea deficiențelor semnificative în activitatea auditorului financiar în legătură cu auditul situațiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia.
Capitolul XIII Supravegherea activității
Articolul 134
Obiectivul supravegherii prudențiale
(1) Supravegherea prudențială are ca obiectiv principal protecția drepturilor participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, soliditatea financiară a administratorului și stabilitatea pieței sistemului de pensii ocupaționale.
(2) În vederea exercitării activității de supraveghere prudențială, A.S.F. realizează activități de reglementare, autorizare și control al entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d)-f).
(3) În vederea exercitării activității de supraveghere a entităților prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), A.S.F. realizează activități de reglementare, avizare și control al depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale.
Articolul 135
Sfera supravegherii prudențiale
Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt supuse supravegherii prudențiale, în privința următoarelor elemente, după caz:
a) modul și condițiile de organizare și funcționare;
b) aderarea, evidența și colectarea contribuțiilor participanților;
c) convertirea contribuțiilor participanților;
d) evidența și gestionarea conturilor individuale ale participanților;
e) evidența și desfășurarea operațiunilor;
f) provizioanele tehnice și finanțarea acestora;
g) regulile de investire;
h) administrarea investițiilor;
i) sistemul de guvernanță;
j) informațiile care trebuie furnizate participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;
k) transparență și raportare.
Articolul 136
Principiile generale ale supravegherii prudențiale
(1) A.S.F. răspunde de supravegherea prudențială a administratorilor.
(2) A.S.F. se asigură că supravegherea se bazează pe o abordare proactivă și bazată pe riscuri.
(3) Supravegherea administratorilor constă într-o combinație adecvată de activități bazate pe raportări prudențiale și controale la fața locului.
(4) Competențele de supraveghere se exercită în timp util și în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților administratorilor.
(5) A.S.F. ia în calcul în mod corespunzător impactul potențial al acțiunilor sale asupra stabilității sistemelor financiare din Uniunea Europeană, în special în situații de urgență.
Articolul 137
Competențe de intervenție și atribuții principale ale Autorității
(1) Pentru desfășurarea activității în conformitate cu prevederile prezentei legi, A.S.F. are următoarele atribuții principale:
a) acordarea sau retragerea autorizărilor;
b) acordarea sau retragerea avizelor;
c) protejarea drepturilor participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;
d) supravegherea prudențială a activităților prevăzute de prezenta lege, desfășurate de către entitățile autorizate/avizate;
e) informarea și educarea populației cu privire la scopurile și principiile de funcționare a fondurilor de pensii ocupaționale și a administratorilor;
f) comunicarea în mod public a informațiilor privind procesul de supraveghere prudențială și a datelor statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicării cadrului prudențial;
g) colaborarea cu alte instituții, autorități, organisme și organizații interne și internaționale, pentru a asigura reglementarea și supravegherea eficientă a sistemului de pensii ocupaționale;
h) controlul activităților prevăzute de prezenta lege, desfășurate de către entitățile autorizate/avizate;
i) desfășurarea altor activități prevăzute în prezenta lege.
(2) A.S.F. își exercită atribuțiile prevăzute în prezenta lege în mod transparent, independent și responsabil, cu respectarea prevederilor art. 157 privind secretul profesional.
(3) A.S.F. își exercită atribuțiile de control asupra entităților autorizate/avizate, conform planului de control aprobat.
(4) A.S.F. are calitatea procesuală activă și poate interveni în orice proces împotriva administratorilor, persoane fizice sau juridice care se află într-o relație juridică cu aceștia, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării participanților.
Articolul 138
Procesul de supraveghere prudențială
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, A.S.F. are dreptul de a solicita și primi de la administrator, angajator, depozitar și/sau auditorul financiar, după caz, următoarele informații și documente:
a) documente care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;
b) orice registre, fișiere informatice sau alte evidențe care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;
c) conturile anuale și rapoartele anuale, rapoartele interne intermediare, evaluări actuariale și previziuni detaliate, situații contabile privind activele și pasivele, documente din care rezultă respectarea politicii de investiții, documente care fac dovada plății contribuțiilor, rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul situațiilor financiare anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii.
(2) A.S.F. are competența necesară pentru a reexamina strategiile, operațiunile și raportările întocmite de administrator, luând în considerare volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților acestuia.
(3) Reexaminarea prevăzută la alin. (2) se realizează ținând seama de volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților administratorilor vizați, în conformitate cu reglementările A.S.F., și conține:
a) o evaluare a cerințelor calitative referitoare la sistemul de guvernanță;
b) o evaluare a riscurilor cu care se confruntă administratorul;
c) o evaluare a capacității administratorului de a evalua și a gestiona riscurile cu care se confruntă acesta.
Articolul 139
Informații furnizate A.S.F.
(1) A.S.F., în cadrul procesului de supraveghere și control, poate solicita structurii de conducere a administratorului sau persoanelor care dețin funcții-cheie să furnizeze în orice moment informații privind toate aspectele activității sau să pună la dispoziție toate documentele în cauză.
(2) A.S.F. poate controla relațiile dintre administrator și alte societăți, în situațiile în care administratorul externalizează acestor societăți orice activități care influențează situația financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficace.
(3) A.S.F. poate controla spațiile în care administratorul își desfășoară activitatea și, dacă este cazul, spațiile în care se desfășoară activitățile externalizate, pentru a verifica dacă acestea se derulează în conformitate cu prezenta lege și cu reglementările A.S.F.
(4) A.S.F. poate solicita informații din partea administratorului în orice moment cu privire la activitățile externalizate.
Articolul 140
Registrul
(1) Registrul prevăzut la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o secțiune conținând entitățile autorizate sau avizate să desfășoare activități în sistemul de pensii ocupaționale.
(2) Secțiunea prevăzută la alin. (1) cuprinde informații cu privire la:
a) denumirea fondului și codul prevăzut în decizia de autorizare a fondului;
b) denumirea administratorului, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în decizia de autorizare a administratorului;
c) numele persoanelor din structura de conducere a administratorului;
d) denumirea depozitarului, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în avizul acordat depozitarului;
e) denumirea auditorului financiar, sediul acestuia, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și codul prevăzut în avizul acordat auditorului financiar;
f) alte informații prevăzute în reglementările A.S.F.
(3) În cazul activităților transfrontaliere desfășurate în conformitate cu art. 92-94, registrul A.S.F. prevăzut la alin. (1) conține, de asemenea, informații privind statele membre în care funcționează administratorii.
Articolul 141
Publicarea sancțiunilor
(1) Fără întârziere nejustificată, A.S.F. publică orice sancțiune sau măsură administrativă aplicată pentru încălcarea prezentei legi și față de care nu a fost inițiată exercitarea dreptului la o cale de atac în termen, inclusiv informații cu privire la tipul și natura încălcării și la identitatea persoanelor responsabile de aceasta.
(2) În cazul în care publicarea identității persoanelor juridice ori a identității sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporționată, pe baza unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporționalitatea publicării unor astfel de date, sau în cazul în care publicarea respectivă ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o anchetă în curs, A.S.F. poate decide să amâne publicarea, să nu publice aceste informații sau să publice sancțiunile sub formă anonimă.
(3) Autoritatea notifică Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale cu privire la orice decizie de a interzice sau de a restricționa activitățile unui administrator.
Articolul 142
Soluționarea sesizărilor
(1) Orice persoană interesată și care se consideră vătămată într-un drept al său de către o persoană sau o entitate cu atribuții în sistemul de pensii ocupaționale poate formula o sesizare către A.S.F.
(2) În situația în care sesizarea are ca obiect activitatea unui administrator, aceasta se depune în prealabil, în vederea soluționării, la respectivul administrator.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizării, A.S.F. comunică un răspuns persoanei prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.
(4) Răspunsul prevăzut la alin. (3) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.
(5) După epuizarea căilor administrative de atac, persoanele prevăzute la alin. (1) se pot adresa instanțelor judecătorești competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 143
Emiterea de reglementări privind supravegherea
A.S.F. emite reglementări cu privire la:
a) actualizarea informațiilor din registrul prevăzut de art. 140;
b) procedura privind soluționarea plângerilor formulate împotriva administratorului și a sesizărilor cu privire la activitatea acestuia;
c) raportarea informațiilor care vor fi comunicate public privind:
(i) procesul de supraveghere prudențială;
(ii) date statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicării cadrului prudențial.
Capitolul XIV Răspunderea juridică
Articolul 144
Dispoziții generale
(1) Încălcarea de către administrator, angajator, depozitar și de către auditorul financiar a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.
(2) Administratorul, angajatorul, depozitarul și auditorul financiar răspund față de participanți și moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care le revin, cu excepția cazurilor de forță majoră.
(3) Persoanele fizice din structura de conducere prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. qq) răspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.
(4) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.
Articolul 145
Regimul sancționatoriu
(1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(2) Sancțiunile și măsurile administrative prevăzute la alin. (1) sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(3) La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii sau măsurilor administrative dispuse în temeiul exercitării competențelor sale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, A.S.F. are în vedere principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:
a) gravitatea și durata încălcării;
b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;
c) importanța profiturilor obținute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în măsura în care acestea pot fi determinate;
d) prejudiciile suferite de participanți, de moștenitorii acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, și, după caz, de angajator ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă cooperează cu A.S.F. în vederea remedierii faptelor constatate;
f) încălcările anterioare săvârșite de persoana fizică sau juridică responsabilă;
g) eventualele măsuri luate de către contravenient, ulterior săvârșirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficiențelor produse prin săvârșirea faptei.
Articolul 146
Infracțiuni
(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea prin orice mijloace de către reprezentantul legal, de către angajat, prepus ori de către altă persoană din cadrul entității supuse controlului, conform prezentei legi, în mod nejustificat, a personalului cu atribuții de control din cadrul A.S.F. de a intra în spațiile supuse controlului, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă desfășurarea fără drept a unei activități pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei decizii de autorizare sau a unui aviz emis de către A.S.F.
(3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:
a) utilizarea resurselor fondului prevăzute la art. 67 alin. (2) în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;
b) utilizarea lichidităților bănești ale unui participant la un fond în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege.
Articolul 147
Contravenții
(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:
a) nerespectarea de către administrator, de către persoanele care fac parte din conducerea acestuia sau de către persoanele care dețin funcții-cheie:
(i) a obligațiilor prevăzute în cuprinsul prezentei legi și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia;
(ii) a măsurilor prevăzute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control ale A.S.F.;
(iii) a prevederilor existente în reglementările proprii ale administratorului în domeniul pensiilor ocupaționale;
b) neexecutarea obligațiilor depozitarului și auditorului financiar, în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul sistemului de pensii ocupaționale;
c) nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (2), art. 83 alin. (4) și art. 85 alin. (9);
d) nerespectarea de către administrator sau de către persoanele care fac parte din conducerea acestuia ori a persoanelor care dețin funcții-cheie a obligațiilor prevăzute la art. 14, art. 16 alin. (2), art. 22, 24, art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1), (2) și (4), art. 27 alin. (1), (3) și (6), art. 28 alin. (1), (2), (3), art. 29 alin. (1), (4) și (6), art. 30 alin. (1), art. 31, 32, 35, art. 36 alin. (2) și (6), art. 39 alin. (1), art. 40, art. 42 alin. (3) și (4), art. 49 alin. (2), art. 52 alin. (3), art. 61 alin. (4), art. 65 alin. (2), art. 76 alin. (4), art. 77 alin. (2), art. 85 alin. (2), art. 92, art. 101 alin. (1)-(3), art. 104 alin. (8), art. 106 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 114 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 alin. (1), art. 117, art. 119 alin. (1), art. 129 alin. (2)-(4), art. 131 alin. (3) și a regulilor de investire prudențială prevăzute la art. 96 alin. (1);
e) nerespectarea de către persoanele care dețin funcții-cheie a prevederilor art. 26 alin. (3) și (4);
f) nerespectarea de către persoana care conduce structura de audit intern a obligațiilor prevăzute la art. 27 alin. (9) și (11);
g) nerespectarea de către persoana care îndeplinește funcția actuarială a obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (4);
h) nerespectarea de către persoana care conduce structura de control intern/conformitate a prevederilor art. 29 alin. (7);
i) nerespectarea de către persoana care conduce structura de administrare a riscurilor a prevederilor art. 30 alin. (6) și (7);
j) nerespectarea de către administrator a interdicțiilor prevăzute la art. 17 referitoare la activele financiare ale acestuia;
k) nerespectarea de către administrator sau de către depozitar a prevederilor art. 88, art. 90 alin. (3) și art. 98 alin. (1) și (2) referitoare la activitatea fondului;
l) nerespectarea de către administrator, depozitar sau de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 104 alin. (1)-(7) și art. 105 alin. (1)-(9) referitoare la provizionul tehnic;
m) nerespectarea de către depozitar sau de către persoanele care fac parte din conducerea acestuia a prevederilor art. 122 și art. 123 alin. (1)-(4) și (7) referitoare la activitatea de depozitare și de custodie a activelor fondului;
n) nerespectarea de către auditorul financiar a prevederilor art. 130, art. 131 alin. (1) și (2) și art. 132 alin. (1) și (2);
o) împiedicarea exercitării drepturilor conferite A.S.F. de către lege, precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi.
(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravențională;
c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea, de către A.S.F., pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani de la data comunicării deciziei de sancționare sau de la o altă dată prevăzută expres în decizie;
d) retragerea avizului/autorizării acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului și persoanelor cu funcții-cheie;
e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorului de a dispune de propriile active;
f) retragerea autorizării administratorului, a avizului depozitarului sau a avizului auditorului financiar.
(3) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).
(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice: începând de la 0,1% și până la 5% din capitalul social, subscris și vărsat;
b) pentru persoanele fizice: începând de la 1.000 lei și până la 100.000 lei.
(5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.
(6) A.S.F. poate aplica sancțiuni persoanei juridice supravegheate în situația în care constată săvârșirea unei fapte contravenționale, precum și persoanelor fizice din structura de conducere și/sau persoanelor care dețin funcții-cheie, cărora le este imputabilă respectiva contravenție.
(7) Constatarea contravențiilor se face de către persoanele din cadrul A.S.F., care au atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării legislației din domeniul pensiilor ocupaționale, ori de către alte persoane, împuternicite în acest scop, prin decizie a președintelui A.S.F.
Articolul 148
Procedura de stabilire și constatare a contravențiilor
(1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenții, se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, în măsura în care nu contravin prezentei legi.
(2) Procedura de constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor este prevăzută prin reglementările A.S.F.
(3) Actul administrativ prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu.
Articolul 149
Prescripția aplicării și executării sancțiunilor contravenționale
(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescripție a aplicării și executării sancțiunii contravenționale este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contravențiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data constatării faptei.
Articolul 150
Măsuri administrative
(1) A.S.F. poate să dispună măsuri administrative de prevenire a unor situații de natură să afecteze buna funcționare a sistemului de pensii ocupaționale sau măsuri de remediere a unor deficiențe.
(2) Măsurile administrative se dispun în mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entității supravegheate.
(3) A.S.F. dispune următoarele măsuri administrative:
a) suspendarea exercițiului dreptului de vot al acționarilor, în cazurile în care nu mai îndeplinesc cerințele legale privind calitatea acționariatului unui administrator care desfășoară o politică individuală sau comună care periclitează asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a administratorului și a fondului, în detrimentul participanților și moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil;
b) limitarea sau interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a anumitor operațiuni ale administratorului reglementate de lege;
c) restrângerea exercițiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept.
(4) Măsurile administrative prevăzute la alin. (3) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute la art. 147 alin. (2).
(5) Autoritatea poate decide, după caz, atenționarea persoanei fizice și/sau juridice în situația în care constată nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezenta lege sau în normele emise în aplicarea acesteia, care au o gravitate redusă, care nu au adus atingere intereselor participanților, care sunt sub pragul de materialitate și care pot fi încadrate ca fiind erori operaționale izolate.
Capitolul XV Accesul la informații și secretul profesional
Articolul 151
Documente suplimentare
(1) În procesul de autorizare/avizare, precum și în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control realizate în temeiul prezentei legi, A.S.F. poate solicita entităților orice documente și informații pe care le consideră necesare.
(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare/avizare a entității, fiind îndreptățită:
a) să se adreseze autorităților competente;
b) să solicite documente și informații din alte surse, potrivit legii.
Articolul 152
Accesul la informații
(1) Entitățile autorizate sau avizate, după caz, în temeiul prezentei legi, furnizează, la solicitarea A.S.F., orice informații, detalii, clarificări, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea desfășurată.
(2) A.S.F. are acces la orice documente întocmite în cadrul activității desfășurate în domeniul pensiilor ocupaționale de către entitățile prevăzute la alin. (1).
(3) A.S.F. asigură confidențialitatea informațiilor primite, cu excepția celor de natură penală.
(4) A.S.F. utilizează informații confidențiale obținute în temeiul prezentei legi în scopul exercitării atribuțiilor sale, în următoarele scopuri:
a) pentru a verifica dacă administratorii îndeplinesc condițiile legale;
b) pentru a facilita monitorizarea activităților administratorilor;
c) pentru a impune măsuri corective, inclusiv sancțiuni administrative;
d) pentru a publica indicatori-cheie de performanță;
e) în cadrul contestațiilor formulate împotriva deciziilor Autorității;
f) în cadrul acțiunilor în instanță introduse în ceea ce privește prevederile prezentei legi.
(5) Transmiterea către A.S.F. a informațiilor stabilite de prezenta lege nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional.
(6) Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit A.S.F. informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către aceasta a atribuțiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi.
Articolul 153
Schimbul de informații
(1) A.S.F. cooperează cu supraveghetorii sau autoritățile și organismele competente din alte state membre, garantând secretul profesional, în condițiile prevăzute la art. 157, și utilizarea informațiilor numai în scopul exercitării supravegherii.
(2) A.S.F. participă în calitate de membru sau reprezintă România la asociațiile internaționale ale autorităților de reglementare și supraveghere, la conferințele și întâlnirile internaționale în sistemul de pensii ocupaționale.
(3) În scopul întăririi stabilității și integrității sistemului de pensii ocupaționale, A.S.F. colaborează cu alte instituții și autorități din țară și din străinătate, acestea cuprinzând, în special, autoritățile de supraveghere și reglementare a piețelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, Comisia Europeană, Comitetul european pentru risc sistemic, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.
(4) Colaborarea se realizează prin schimb de informații, de experiență sau în orice alt mod, potrivit legii și/sau acordurilor încheiate cu instituțiile și autoritățile prevăzute la alin. (1) și cu asociațiile internaționale prevăzute la alin. (2), în scopul îndeplinirii atribuțiilor lor specifice și în condiții de reciprocitate și de asigurare a confidențialității informațiilor astfel furnizate.
(5) Instituțiile și autoritățile publice furnizează A.S.F. informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivelor A.S.F.
(6) Informațiile primite ca urmare a schimbului de informații între autorități și informațiile obținute prin verificarea la fața locului se divulgă doar cu acordul expres al autorității competente de la care provin informațiile sau cu cel al autorității competente a statului membru în care s-a efectuat verificarea la fața locului.
(7) A.S.F. poate autoriza comunicarea de informații confidențiale referitoare la supravegherea prudențială a unui administrator către comisii parlamentare de anchetă și către alte entități naționale cu atribuții de anchetă, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) entitățile cu atribuții de anchetă au competența, în temeiul legislației naționale, de a cerceta sau a examina acțiunile autorităților responsabile de supravegherea administratorilor sau de elaborare a legislației privind această supraveghere;
b) informațiile sunt strict necesare pentru exercitarea competenței prevăzute la lit. a);
c) persoanelor care au acces la informații le revin obligațiile privind păstrarea secretului profesional;
d) în cazul în care informațiile provin de la alt stat membru, acestea sunt comunicate cu acordul explicit al autorităților competente din statul membru de proveniență și doar în scopurile pentru care respectivele autorități și-au dat acordul.
(8) În schimburile de informații, transmiterea și comunicarea acestora, există obligația respectării cel puțin a următoarelor condiții:
a) schimbul, transmiterea sau comunicarea de informații se realizează în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere sau de control;
b) informațiile primite fac obiectul obligației privind păstrarea secretului profesional;
c) în cazul în care informațiile provin din alt stat membru, acestea nu sunt divulgate fără acordul expres al autorității competente din statul de proveniență și, dacă este cazul, sunt comunicate exclusiv în scopurile pentru care respectiva autoritate și-a dat acordul.
Articolul 154
Inactivitatea pe o perioadă de 2 ani a entităților autorizate/avizate
Dacă entitatea autorizată sau avizată de către A.S.F. nu are activitate pe o perioadă de 2 ani de la data obținerii deciziei de autorizare sau a avizului, A.S.F. îi poate retrage autorizarea/avizul, după caz.
Articolul 155
Taxele de autorizare, avizare și funcționare
(1) Taxele de autorizare, avizare și funcționare se stabilesc prin reglementările adoptate de A.S.F.
(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se achită de către solicitant.
(3) În cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa percepută nu se restituie.
Articolul 156
Prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Entitățile prevăzute la art. 2 prelucrează datele cu caracter personal ale participanților și ale moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege și de reglementările Autorității, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor de protecție a participanților și a moștenitorilor acestora, definiți conform prevederilor Codului civil, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 190/2018.
Articolul 157
Secretul profesional
(1) Persoanele care au fost sau sunt angajate în cadrul A.S.F. au obligația de a respecta secretul profesional și nu pot divulga informațiile obținute în context profesional niciunei persoane fizice sau juridice decât într-o formă sintetică sau agregată, astfel încât entitățile prevăzute la art. 2 să nu poată fi identificate.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), informațiile confidențiale pot fi comunicate, în condițiile legii, organelor judiciare în timpul procedurilor judiciare, în procedurile de insolvență în cazul în care societățile autorizate sau avizate, conform prezentei legi, sunt declarate insolvente sau în procesul de lichidare.
Articolul 158
Dreptul de anchetă al Parlamentului European
Prevederile art. 152, 153 și 157 nu aduc atingere dreptului de anchetă conferit Parlamentului European prin art. 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Capitolul XVI Dispoziții finale
Articolul 159
Abrogare
La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera c) se abrogă.
Articolul 160
Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Reglementările emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/2.341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 23 decembrie 2016.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ION-MARCEL CIOLACU
PREȘEDINTELE SENATULUI
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
București, 6 ianuarie 2020.
Nr. 1.

Similar Posts

2 Comments

 1. avatar
  Cociarjuc Magdalena says:

  Am 54 de ani si 27 de ani de munca la ce varsta pot merge la pensie mai repede de 63 de ani

  1. avatar
   Pensii says:

   Stimata Magdalena COCIARJUC, pensionarea mai timpurie se va putea realiza prin pensie anticipată ( Legea 127/2019) sau anticipată parțială( Legea 263/2010) imediat ce veți cumula minim 35 ani prin contribuție. Altfel dacă starea de sănătate se erodează până la un nivel la care medicul de expertiză medicală poate stabili un grad de invaliditate se poate accesa pensia de invaliditate. Pentru mai multe scrieți-ne la contact@pensii.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *