Legea 108/1997 – aprobare OUG 9/1997

author
4 minutes, 59 seconds Read

LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu următoarele modificări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Salariaţii societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum şi ai regiilor autonome, care înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.”
2. Articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
„a) hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală sau, după caz, a consiliului de administraţie al regiei autonome, din care să rezulte ca societăţile comerciale sau regiile autonome înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative;”
3. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Societăţile comerciale sau regiile autonome pentru care au fost aprobate programele de restructurare, privatizare, lichidare, potrivit art. 3 şi 4, vor comunică organizaţiilor sindicale, constituite la nivelul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, ori reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, precum şi informaţiile privind numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi, motivele care determina aceste măsuri, precum şi perioada în care se vor efectua concedierile colective.”
4. Articolul 7 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Conducerea societăţilor comerciale sau a regiilor autonome, cu acordul organizaţiilor sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor, poate stabili criterii suplimentare în afară celor prevăzute la alin. (1)-(3).”
5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a acorda servicii de preconcediere colectivă în asistarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome la elaborarea programelor de reconversie profesională, precum şi în pregătirea şi orientarea individuală a salariaţilor.”
6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – Pentru coordonarea activităţilor prevăzute la art. 9 şi 10, se constituie Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Somajului, organism tripartit, cu rol consultativ, a cărui componenta va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.”
7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Pentru aplicarea, pe plan local, a măsurilor active pentru combaterea somajului, se constituie comitete judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, organisme consultative, coordonate de prefect, din care vor face parte reprezentanţi ai consiliilor judeţene sau locale, ai serviciile descentralizate ale ministerelor, ai Fondului Proprietăţii de Stat, ai organizaţiilor sindicale şi patronale.”
8. Articolul 14 literele b), c) şi e) va avea următorul cuprins:
„b) propune priorităţile Grupului de intervenţie rapida;
c) propune priorităţile, la nivel naţional, tipurile de intervenţie şi programele de măsuri active înaintate de comitetele judeţene de coordonare;”
„e) coordonează şi urmăreşte activitatea comitetelor judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, destinată realizării măsurilor active.”
9. Articolul 15, partea introductivă, va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Comitetele judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:”
10. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Campania de sondare şi informare a opiniei publice, privind realizarea măsurilor active de combatere a somajului prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi finanţată din sursele menţionate la alin. (1).”
11. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Suma totală de bani, acordată potrivit alin. (1), se majorează cu cel mult trei salarii medii nete pe economie, în următoarele situaţii:
a) beneficiarul are domiciliul într-o zona geografică cu un nivel al ratei somajului de cel puţin 12%;
b) beneficiarul domiciliază într-o zona geografică în care exista un număr limitat de activităţi profesionale;
c) beneficiarul exercita o meserie, o profesie sau o ocupaţie de stricta specialitate.”
12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se transfera de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi personale, purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
(2) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarului de plati compensatorii.
(3) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile personale speciale, şi pentru regularizările ulterioare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie, similar cu cel prevăzut pentru încasarea veniturilor bugetare.”
13. Articolul 27 devine articolul 28, iar articolul 28 devine articolul 27.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

www.pensii.ro – Ca sa sti !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *