Legea 154/1998 salarizare bugetari

author
68 minutes, 14 seconds Read

LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 (*actualizată*)

privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică (actualizată până la data de 5 decembrie 2008*).

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Capitolul I  Dispoziţii generale

Articolul 1
Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar şi de monitorizare a aplicării acestora;
b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de baza în sectorul bugetar, în vederea promovării performantei individuale;
c) remunerarea persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica.
Articolul 2
Dispoziţiile prezentei legi se aplica persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publica, precum şi persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca în sectorul bugetar.
Articolul 3
In sensul prezentei legi, funcţia de demnitate publica este acea funcţie publica care se ocupa prin mandat obţinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.
Articolul 4
(1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de baza se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.
(2) Stabilirea salariilor de baza individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.
Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar
Articolul 5
(1) Salariile de baza în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
a) valoarea de referinţa universala, care se exprima în lei şi care este baza unica de determinare a valorii de referinţa, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;
b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimaţi în procente, diferenţiaţi pe domenii de activitate;
c) valori de referinţa sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulţirea valorii de referinţa universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:
– baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;
– baza de calcul pentru salariile de baza corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;
– baza de calcul al cuantumului indemnizaţiei lunare;
d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza, pentru funcţiile specifice fiecărui sector de activitate.
(2) Valoarea de referinţa universala, indicatorii de prioritate intersectoriala şi valorile de referinţa sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.
Articolul 6
(1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de baza pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcţie de execuţie, grad profesional sau treapta profesională.
(2) Un interval este definit de coeficienţii de multiplicare care, înmulţiţi cu valoarea de referinţa sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de baza.
Articolul 7
Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de baza specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.
Articolul 8
(1) Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de baza.
(2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza al funcţiei de execuţie şi sunt prevăzute în anexa nr. IX.
(3) Indemnizaţiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcţiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituţiilor la care se referă.
(4) Indemnizaţia de conducere se acorda şi persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituţiei respective.
Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de baza
Articolul 9
Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referinţa universala şi evoluţia acesteia în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala şi cu valorile de referinţa sectoriala, ţinând seama de priorităţile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum şi de evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.
Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de baza
Articolul 10
Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de baza ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege şi valorii de referinţa sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.
Articolul 11
Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de baza ale personalului din unităţile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de baza, cu respectarea limitelor de salarii de baza ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceştia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.
Articolul 12
(1) Criteriile de stabilire a salariilor de baza între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale şi metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor angajaţilor, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru structurile administraţiei publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administraţie Publica Locală, cu consultarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale.
(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcţii de demnitate publica constituie vechime în munca şi în specialitate.
Articolul 13
Salariul de baza al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.
Articolul 14
(1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia.
(2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor şi proiectelor, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.
Articolul 15
Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar
Articolul 16
Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.
Articolul 17
(1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de munca, perioadele de realizare, numărul de personal şi salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.
(2) Pentru activităţile curente din atribuţiile prevăzute pentru instituţiile publice respective şi necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariaţi stabilit pentru realizarea acestora şi a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluţia programata pe perioada următoare.
Articolul 18
In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.
Capitolul VI Indemnizaţii pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica
Articolul 19
Persoanele care ocupa funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.
Articolul 20
(1) Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte pe baza valorii de referinţa sectoriala, înmulţită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referinţa sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I.
(3) Indemnizaţiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii.
Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice
Articolul 21
Persoanele care ocupa funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publica au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la un salariu de baza lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.
Articolul 22
(1) Salariul de baza lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include şi indemnizaţia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de baza lunar şi din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituţiile publice, potrivit legii.
(2) Cuantumul salariului de baza lunar se determina prin înmulţirea valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.
(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) şi (2) este în suma bruta şi este impozabil, potrivit legii.
Articolul 23
Abrogat.
––––
Art. 23 a fost abrogat de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.
Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii
Articolul 24
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensaţiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de baza. Fiecărui salariat i se va menţine salariul de baza avut, inclusiv compensaţiile acordate, cu excepţia celor care se situează sub nivelul minim al funcţiei şi gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadraţi la nivelul minim al intervalului respectiv.
(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege şi cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de baza al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.
(3) Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţii de munca, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.
(4) Valoarea de referinţa universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creşterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluţia preţurilor de consum în anul 1998.
Articolul 25
Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, potrivit competentelor ce le revin.
Articolul 26
(1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale:
a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publica centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;
b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi şi propune Guvernului măsuri pentru îmbunătăţirea eficientei utilizării resurselor de munca în sectorul public.
(2) In aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanţelor:
a) stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
c) controlează, în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi în instituţiile bugetare din subordinea acestora, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate; în cazul constatării depăşirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.
Articolul 27
Prevederile prezentei legi se aplica şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publica şi siguranţa naţionala.

Capitolul IX Dispoziţii finale

Articolul 28
Prezenta lege nu se aplica:
a) personalului de specialitate juridică prevăzut în Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia funcţiilor de demnitate publica numite, altele decât cele ocupate de judecători şi procurori detaşaţi;
–––––
Lit. a) a art. 28 a fost modificată de art. IX al Titlului XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de baza ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
c) personalului diplomatic şi consular de cariera;
d) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţa naţionala. Salarizarea personalului militar şi unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.
Articolul 29
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum şi orice alte dispoziţii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.
Articolul 30
Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

ANEXA 1

__________________________________________________
| Valoarea de referinta universala = 1.158.000 lei |
|__________________________________________________|

ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE A SALARIILOR DE BAZA

–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Activitati           Indicatori de    Valori de    Grilele cu
crt. (subsisteme)          prioritate       referinta    coeficienti de
intersectoriala  sectoriala*) multiplicare
– lei –     (ierarhizare)
sunt cuprinse in:
–––––––––––––––––––––––––
1. Functii de demnitate
publica alese                0,55         637.000    Anexa nr. II/1
2. Functii de demnitate
publica numite               0,55         637.000    Anexa nr. II/2
3. Functii asimilate cu
functiile de demnitate
publica                      0,55         637.000    Anexa nr. III
4. Autoritati autonome          0,55         637.000    Anexa nr. IV
5. Administratia publica
centrala de specialitate
(ministere, alte organe
din subordinea
Guvernului ori a
ministerelor, serviciile
Presedintiei, aparatul de
lucru al Guvernului si
aparatul Parlamentului)      0,55         637.000    Anexa nr. V
6. Administratia publica
locala (prefecturi,
consilii, primarii si
servicii publice
subordonate)                 0,55         637.000    Anexa nr. VI
7. Invatamant                   0,53         614.000    Anexa nr. VII/1
8. Sanatate                     0,53         614.000    Anexa nr. VII/2
9. Cercetare stiintifica        0,53         614.000    Anexa nr. VII/3
10. Cultura                      0,53         614.000    Anexa nr. VII/4
11. Culte                        0,53         614.000    Anexa nr. VII/5
12. Sport                        0,52         603.000    Anexa nr. VII/6
13. Autoritatea vamala           0,52         603.000    Anexa nr. VII/7
14. Navigatie                    0,52         603.000    Anexa nr. VII/8
15. Agricultura                  0,52         603.000    Anexa nr. VII/9
16. Cadastru                     0,52         603.000    Anexa nr. VII/10
17. Protectia mediului           0,52         603.000    Anexa nr. VII/11
18. Aviatia sportiva             0,52         603.000    Anexa nr. VII/12
19. Functii de executie din
alte unitati bugetare de
subordonare centrala         0,45         522.000    Anexa nr. VIII/1
20. Alte functii comune din
sectorul bugetar             0,45         522.000    Anexa nr. VIII/2
–––––––––––––––––––––––––
*) Valoarea de referinta sectoriala rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinta universala, rotunjita la o mie de lei prin adaos, si se aplica in luna iunie.

ANEXA 2/1

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

CAP. 1
Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei

Coeficienti de multiplicare
––––––––––––––––––––––
Nr.  Functia                                     Coeficientul de
crt.                                             multiplicare
––––––––––––––––––––––
Presedintia Romaniei
1. Presedintele Romaniei                             22,000

Parlamentul Romaniei
2. Presedintele Senatului si Presedintele
Camerei Deputatilor                               20,300
3. Vicepresedintii Senatului si ai Camerei
Deputatilor                                       18,700
4. Secretarii si chestorii Senatului si ai
Camerei Deputatilor                               17,600
5. Presedintii comisiilor permanente ale
Senatului si Camerei Deputatilor                  17,600
6. Presedintii grupurilor parlamentare ale
Senatului si Camerei Deputatilor                  17,600
7. Vicepresedintii comisiilor permanente ale
Senatului si Camerei Deputatilor                  16,500
8. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului
si Camerei Deputatilor                            16,300
9. Senatori, deputati                                16,100

Primarii si consilii
10. Primar general al Capitalei                       15,400
11. Viceprimar al Capitalei                           13,900
12. Presedinte al consiliului judetean
(categoria I)                                     14,800
13. Presedinte al consiliului judetean
(categoria II)                                    13,900
14. Vicepresedinte al consiliului judetean
(categoria I)                                     13,300
15. Vicepresedinte al consiliului judetean
(categoria II)                                    12,400
16. Primar de municipiu
(cu peste 320.000 locuitori)                      13,000
17. Primar de municipiu (categoria I)                 12,100
18. Primar de municipiu (categoria II)                11,100
19. Primar de municipiu (categoria III)               10,200
20. Viceprimar de municipiu
(cu peste 320.000 locuitori)                      11,400
21. Viceprimar de municipiu (categoria I)             10,500
22. Viceprimar de municipiu (categoria II)             9,600
23. Viceprimar de municipiu (categoria III)            8,700
24. Primar de oras (categoria I)                       9,300
25. Primar de oras (categoria II)                      8,500
26. Primar de oras (categoria III)                     7,700
27. Viceprimar de oras (categoria I)                   7,700
28. Viceprimar de oras (categoria II)                  7,000
29. Viceprimar de oras (categoria III)                 6,200
30. Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)       6,200
31. Primar de comuna (categoria I)                     5,600
32. Primar de comuna (categoria II)                    5,000
33. Primar de comuna (categoria III)                   4,400
34. Viceprimar de comuna
(cu peste 15.000 locuitori)                        5,000
35. Viceprimar de comuna (categoria I)                 4,400
36. Viceprimar de comuna (categoria II)                3,700
37. Viceprimar de comuna (categoria III)               3,100
––––––––––––––––––––––

CAP. 2
Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale

Coeficienti de multiplicare
–––––––––––––––––––––––
Nr.  Functia                                        Coeficientul de
crt.                                                multiplicare
–––––––––––––––––––––––
1. Consilier:
– la Consiliul General al Municipiului
Bucuresti                                           3,100
– la consilii judetene (categoria I)                  3,000
– la consilii judetene (categoria II)                 2,800
– la consilii locale municipale
(cu peste 320.000 locuitori)                        2,600
– la consilii locale municipale (categoria I)         2,500
– la consilii locale municipale (categoria II)        2,300
– la consilii locale municipale (categoria III)       2,100
– la consilii locale orasenesti (categoria I)         1,900
– la consilii locale orasenesti (categoria II)        1,700
– la consilii locale orasenesti (categoria III)       1,600
– la consilii locale comunale
(cu peste 15.000 locuitori)                         1,300
– la consilii locale comunale (categoria I)           1,200
– la consilii locale comunale (categoria II)          1,000
– la consilii locale comunale (categoria III)         0,900
–––––––––––––––––––––––

NOTA:
Indemnizatia se acorda proportional cu numarul de sedinte ordinare sau extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum si ale comisiilor de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat, din numarul total al sedintelor organizate.

ANEXA 2/2

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii publice, numite in functii potrivit legii

Coeficienti de multiplicare
–––––––––––––––––––––––
Nr.  Functia                                        Coeficientul de
crt.                                                multiplicare
–––––––––––––––––––––––
Guvernul Romaniei
1. Prim-ministru                                         20,300
2. Ministru de stat                                      18,700
3. Ministru                                              17,600
4. Secretar de stat, membru al Guvernului                16,100
5. Secretar de stat                                      15,400
6. Subsecretar de stat                                   13,000

Curtea Suprema de Justitie
7. Presedinte                                            20,300
8. Vicepresedinte                                        17,900
9. Presedinte de sectie                                  15,200
10. Judecator                                             13,900

Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
11. Procuror general                                      16,500
12. Prim adjunct al procurorului general                  14,600
13. Adjunct al procurorului general                       14,300

Curtea Constitutionala
14. Presedinte                                            20,300
15. Judecator                                             17,900

Consiliul Legislativ
16. Presedinte                                            17,600
17. Presedinte de sectie                                  15,400

Avocatul poporului
18. Avocatul poporului                                    17,600
19. Adjunct al avocatului poporului                       15,400

Curtea de Conturi
20. Presedinte                                            20,300
21. Vicepresedinte                                        17,900
22. Presedinte de sectie                                  15,200
23. Consilier conturi                                     13,900
24. Procuror financiar general                            16,500

Prefecturi
25. Prefect al municipiului Bucuresti                     14,200
26. Prefect (la judet categoria I)                        13,800
27. Prefect (la judet categoria II)                       13,000
28. Subprefect al municipiului Bucuresti                  12,700
29. Subprefect (la judet categoria I)                     12,000
30. Subprefect (la judet categoria II)                    11,600

Secretariatul General al Guvernului
31. Secretar general al Guvernului                        16,100
32. Secretar general adjunct al Guvernului                15,400
33. Consilier de stat                                     15,400

Presedintia Romaniei
34. Consilier prezidential                                17,600
35. Consilier de stat                                     15,400

Parlamentul Romaniei
36. Secretar general la Camera
Deputatilor si la Senat                               16,100
37. Secretar general adjunct la
Camera Deputatilor si la Senat                        15,400

Consiliul Concurentei
38. Presedinte                                            17,600
39. Vicepresedinte                                        15,400
40. Consilier de concurenta                               13,000

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
41. Presedinte                                            15,400
42. Vicepresedinte                                        14,500
43. Membri                                                13,000

Consiliul National al Audiovizualului
44. Presedinte                                            15,400
45. Membri                                                13,000
–––––––––––––––––––––––

ANEXA 3

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru personalul din institutiile publice din subordinea Guvernului
–––––––––––––––––––––––
Nr.  Functia                                        Coeficientul de
crt.                                                multiplicare
–––––––––––––––––––––––
Institutii publice din subordinea Guvernului*)

1. Conducatorul institutiei (presedinte, director
general, sef de oficiu etc.)                         11,200
2. Adjunctul conducatorului institutiei
(vicepresedinte, director general adjunct etc.)       9,500
–––––––––––––––––––––––
*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ANEXA 4/1

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
–––––––––––––––––––––––––
Nr.    Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                 studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
1. Reglementator piete de capital,
analist politici de piata,
inspector autorizare, controlor
valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul I                 S         3,400          6,800
2. Reglementator piete de capital,
analist politici de piata,
inspector autorizare, controlor
valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul II                S         3,075          6,150
3. Reglementator piete de capital,
analist politici de piata,
inspector autorizare, controlor
valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; gradul III               S         2,750          5,500
4. Reglementator piete de capital,
analist politici de piata,
inspector autorizare, controlor
valori mobiliare, supraveghetor,
anchetator; asistent                 S         1,975          3,950
–––––––––––––––––––––––––

ANEXA 4/2

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

CURTEA DE CONTURI

Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi
–––––––––––––––––––––––––
Nr.    Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                 studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
1. Controlor financiar gradul I,
judecator financiar gradul I,
procuror financiar gradul I,
magistrat-asistent gradul I,
judecator financiar gradul I
inspector, procuror financiar
gradul I inspector                  S          3,400          6,800
2. Controlor financiar gradul II,
judecator financiar gradul II,
procuror financiar gradul II,
magistrat-asistent gradul II        S          3,075          6,150
3. Controlor financiar gradul III,
judecator financiar gradul III,
procuror financiar gradul III       S          2,750          5,500
4. Controlor financiar-asistent        S          1,975          3,950
–––––––––––––––––––––––––

ANEXA 4/3

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

CONSILIUL CONCURENTEI

Coeficienti de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
1. Inspector de concurenta
gradul I                            S         3,400          6,800
2. Inspector de concurenta
gradul II                           S         3,075          6,150
3. Inspector de concurenta
gradul III                          S         2,750          5,500
4. Inspector de concurenta
asistent                            S         1,975          3,950
–––––––––––––––––––––––––

ANEXA 5

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)
–––––
*) Functiile prevazute la cap. I se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

A. Functii de conducere
–––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul         Coeficientul
crt.                                studiilor       de multiplicare
–––––––––––––––––––––––
1.    Secretar general                 S                 8,800
–––––––––––––––––––––––

NOTA:
Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

B. Functii de executie
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul IA                 S         2,325          4,650
2. Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul I                  S         2,125          4,250
3. Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor
contabil; gradul II                 S         1,925          3,850
4. Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul III        S         1,725          3,450
5. Referent de specialitate,
inspector de specialitate,
revizor contabil; gradul IV         S         1,570          3,100
6. Referent, inspector, revizor
contabil; debutant                  S         1,555            –
7. Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul I               SSD        1,725          3,450
8. Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul II              SSD        1,550          3,100
9. Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul III             SSD        1,400          2,800
10. Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; debutant               SSD        1,350            –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

11. Consilier juridic gradul IA         S         2,325          4,650
12. Consilier juridic gradul I          S         2,125          4,250
13. Consilier juridic gradul II         S         1,925          3,850
14. Consilier juridic gradul III        S         1,725          3,450
15. Consilier juridic gradul IV         S         1,550          3,100
16. Consilier juridic debutant          S         1,535            –

c) Functii de executie pe trepte profesionale
17. Referent IA                         M         1,225          2,450
18. Referent I                          M         1,075          2,150
19. Referent II                         M         1,000          2,000
20. Referent III                        M         0,875          1,750
21. Referent IV                         M         0,825          1,600
22. Referent debutant                   M         0,820            –
–––––––––––––––––––––––––

II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice si de executie de specialitate specifice aparatului Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului

A. Functii de conducere specifice
––––––––––––––––––––––-
Nr.   Functia*)                     Nivelul       Coeficientul
crt.                                studiilor     de multiplicare
––––––––––––––––––––––-
1. Sef departament, director
general;*)                        S               8,800
––––––––––––––––––––––-
*) Functiile se utilizeaza si in cabinetul demnitarului.
*) Se utilizeaza numai in aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

B. Functii de executie de specialitate specifice
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia*)                     Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
2. Sef birou senatorial*),
sef cabinet                          S        2,125          4,250
3. Sef birou senatorial*),
stenodactilograf*), sef cabinet    SSD       1,775          3,550
4. Sef birou senatorial*),
stenodactilograf*), sef cabinet     M        1,450          2,900
5. Director de cabinet                  S        3,800          7,600
6. Consilier                            S        3,800          7,600
7. Expert                               S        3,475          6,950
8. Consultant                           S        2,375          4,750
9. Secretar cabinet                     M        1,000          2,600
–––––––––––––––––––––––––
*) Functiile se utilizeaza si in cabinetul demnitarului.
*) Se utilizeaza numai in aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

III. Functii specifice unor ministere

1. Ministerul Finantelor

a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

Garda financiara – personal militarizat
––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul      Coeficientul
crt.                                studiilor    de multiplicare
––––––––––––––––––––––
1. Comisar general                                  8,000
––––––––––––––––––––––

Functii de executie
––––––––––––––––––––––-
Nr.   Functia               Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                        studiilor  –––––––––
minim          maxim
––––––––––––––––––––––-
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Comisar principal IA        S         2,325          4,650
2. Comisar principal I         S         2,125          4,250
3. Comisar principal II        S         1,875          3,750
4. Comisar principal III       S         1,725          3,450
5. Comisar principal IV        S         1,680          3,350
6. Comisar debutant            S         1,675            –
7. Comisar principal I        SSD        1,925          3,850
8. Comisar principal II       SSD        1,725          3,450
9. Comisar principal III      SSD        1,560          3,100
10. Comisar debutant           SSD        1,555            –

b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Comisar IA                  M         1,300          2,600
12. Comisar I                   M         1,150          2,300
13. Comisar II                  M         1,050          2,100
14. Comisar III                 M         0,950          1,900
15. Comisar debutant            M         0,945            –
––––––––––––––––––––––-

b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor subordonate Ministerului Finantelor
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
1. Casier trezorier I                   M        1,000          2,000
2. Casier trezorier II;
agent fiscal, operator rol,
numarator bani; I                   M; G      0,875          1,750
3. Casier trezorier,
agent fiscal, operator rol,
numarator bani; debutant            M; G      0,820            –
–––––––––––––––––––––––––

2. Ministerul Afacerilor Externe
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
Functii de executie pe trepte profesionale

1. Referent transmitere I              M         1,075          2,150
2. Referent transmitere II             M         0,975          1,950
3. Referent transmitere III            M         0,910          1,750
4. Referent debutant                   M         0,900            –
–––––––––––––––––––––––––

3. Ministerul Industriei si Comertului
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
Functii de executie pe grade profesionale

1. Ministru consilier                  S         2,325          7,800*)
2. Consilier economic                  S         2,125          4,250
3. Secretar economic I                 S         1,925          3,850
4. Secretar economic II                S         1,725          3,450
5. Secretar economic III               S         1,550          3,100
–––––––––––––––––––––––––
*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

4. Ministerul Tineretului si Sportului
–––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                       Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                                studiilor  –––––––––
minim          maxim
–––––––––––––––––––––––––
Functii de executie pe grade profesionale

1. Instructor sportiv,
referent sportiv; gradul I         SSD        1,725          3,450
2. Instructor sportiv,
referent sportiv, gradul II        SSD        1,550          3,100
3. Instructor sportiv,
referent sportiv, gradul III       SSD        1,400          2,800
4. Instructor sportiv,
referent sportiv; debutant         SSD        1,350            –
–––––––––––––––––––––––––

IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

Oficiul Concurentei
––––––––––––––––––––––––
Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
crt.                            studiilor  –––––––––
minim          maxim
––––––––––––––––––––––––
Functii de executie pe grade profesionale

1. Inspector de concurenta
gradul I                         S        2,325          4,650
2. Inspector de concurenta
gradul II                        S        2,125          4,250
3. Inspector de concurenta
gradul III                       S        1,925          3,850
–––––––––––––––––––––––-

ANEXA 6
________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
|________________________________________________|

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
Prefecturi, consilii, primarii si servicii publice din
subordinea acestora

I. Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate

Functii de executie
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul IA           S        1,725    3,450
2. Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect; gradul I            S        1,525    3,050
3. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul II                                       S        1,325    2,650
4. Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul III                                      S        1,200    2,400
5. Referent, inspector, revizor contabil,
arhitect; debutant                              S        1,125      –
6. Conductor arhitect IA, referent IA,
subinginer IA                                  SSD       1,225    2,450
7. Conductor arhitect I, referent I,
subinginer I                                   SSD       1,025    2,050
8. Conductor arhitect II, referent II,
subinginer II                                  SSD       0,950    1,900
9. Conductor arhitect, referent, subinginer;
debutant                                       SSD       0,945      –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10. Consilier juridic gradul IA                     S        2,325    3,850
11. Consilier juridic gradul I                      S        2,125    3,450
12. Consilier juridic gradul II                     S        1,925    3,050
13. Consilier juridic gradul III                    S        1,725    2,650
14. Consilier juridic gradul IV                     S        1,550    2,300
15. Consilier juridic debutant                      S        1,535      –

c) Functii de executie pe trepte profesionale

16. Referent, inspector; IA                         M        1,125    2,250
17. Referent, inspector; I                          M        1,050    2,100
18. Referent, inspector; II                         M        0,950    1,900
19. Referent, inspector; III                        M        0,885    1,750
20. Referent, inspector; debutant                   M        0,880      –
21. Agent agricol I                                 M        0,925    1,850
22. Agent agricol II                               M; G      0,875    1,750
23. Agent agricol III                              M; G      0,800    1,600
24. Agent agricol debutant                         M; G      0,795      –
_____________________________________________________________________________

II. Coeficienti de multiplicare pentru functii din aparatul
prefecturilor si al consiliilor

1. Prefectura Municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                        Functia                             multiplicare
crt.                                                         –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
1. Secretar general al prefecturii                          3,225    6,450
2. Secretar                                                 3,225    6,450
_____________________________________________________________________________

2. Prefecturi si consilii judetene
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de multiplicare
Nr.               Functia                   –––––––––––
crt.                                         Categoria I       Categoria II
–––––––––––
minim    maxim     minim    maxim
_____________________________________________________________________________
3. Secretar general al prefecturii        3,225    6,450     2,900    5,800
4. Secretar                               3,225    6,450     2,900    5,800
_____________________________________________________________________________

3. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
_____________________________________________________________________________
Coeficienti de multiplicare
Nr.    Functia      –––––––––––––––––––
crt.                  Cu peste                       Categoria
320.000 de     ––––––––––––––
locuitori*)         I             II            III
–––––––––––––––––––
minim  maxim   minim  maxim   minim  maxim   minim  maxim
_____________________________________________________________________________

5.  Municipii
– secretar     3,200  6,400   2,500  5,000   2,300  4,600   2,175  4,350
_____________________________________________________________________________
*) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

_____________________________________________________________________________
6.  Orase
– secretar       –      –     2,050  4,100   1,875  3,750   1,725  3,450
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Coeficienti de multiplicare
––––––––––––––––––––
Categoria
Nr.    Functia                 –––––––––––––––-
crt.               Cu peste           I               II             III
15.000          intre            intre         pana la
de        7.001 – 15.000    3.001 – 7.000    3.000 de
locuitori      de locuitori     de locuitori    locuitori
––––––––––––––––––––
minim  maxim   minim maxim      minim maxim     minim maxim
_____________________________________________________________________________
7.  Comune
– secretar   1,600  3,200   1,525 3,050      1,450 2,900     1,350 2,700
_____________________________________________________________________________

ANEXA 7/1
________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
|________________________________________________|

UNITATI DE INVATAMANT

I. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul
didactic din invatamant

A. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile
didactice din invatamantul superior

Functii didactice
––––––––––––––––––––
Nr.                  Functia                       Nivelul
crt.                                              studiilor
––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––
Vechimea in invatamant
––––––––––––––––––––––––––
pana
la       3-6     6-10   10-15   15-20   20-25   25-30   30-35   35-40   peste
3 ani     ani     ani     ani     ani     ani     ani     ani     ani    40 de
ani
––––––––––––––––––––––––––
1.   Profesor universitar                             S
–       –       –      2,650   2,750   2,825   2,925   3,050   3,200   3,350
2.   Conferentiar universitar                         S
–       –      2,225   2,275   2,375   2,450   2,525   2,650   2,800   2,925
3.   Sef lucrari (lector universitar)                 S
_      1,825   1,900   1,950   2,025   2,100   2,200   2,300   2,400    –
4.   Asistent universitar                             S
1,575   1,600   1,625   1,650   1,725   1,775   1,850   1,950   2,050    –
5.   Preparator                                       S
1,500   1,550*) 1,575*)  –       –       –       –       –       –       –
––––––––––––––––––––––––––
*) Pentru preparatorii din domeniul medical.

NOTA:
In limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat si in functie de veniturile extrabugetare, coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru pozitiile aflate la nr. crt. 1 – 5 de la pct. I lit. A pot fi majorati, proportional, cu cel mult 2,65 unitati.

B. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile
didactice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial,
profesional, liceal si de maistri

Functii didactice
––––––––––––––––––––
Nr.                  Functia                       Nivelul
crt.                                              studiilor
––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––
Vechimea in invatamant
–––––––––––––––––––––––––
pana
la     2-6    6-10  10-14  14-18  18-22  22-25  25-30  30-35  35-40  peste
2 ani   ani    ani    ani    ani    ani    ani    ani     ani    ani  40 de
ani
–––––––––––––––––––––––––
1.  Profesor                                         S
– cu grad didactic I
–      –    1,825  1,900  1,950  1,975  2,075  2,150  2,225  2,325  2,400
– cu grad didactic II
–    1,525  1,550  1,575  1,600  1,650  1,725  1,825  1,875  1,950  2,025
– definitiv
–    1,425  1,450  1,475  1,525  1,550  1,650  1,725  1,800  1,875  1,925
– debutant
1,400    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –

2.  Profesor                                       SSD
– cu grad didactic I
–      –    1,525  1,550  1,600  1,650  1,725  1,825  1,875  1,950  2,025
– cu grad didactic II
–    1,400  1,425  1,475  1,525  1,550  1,650  1,725  1,800  1,875  1,925
– definitiv
–    1,360  1,365  1,370  1,375  1,400  1,425  1,525  1,575  1,625  1,700
– debutant
1,350    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –

3.   Institutor I                                    S
– cu grad didactic I
–      –    1,525  1,550  1,600  1,650  1,725  1,825  1,875  1,950  2,025
– cu grad didactic II
–    1,375  1,385  1,400  1,425  1,475  1,525  1,600  1,675  1,725  1,800
– definitiv
–    1,360  1,365  1,370  1,375  1,400  1,425  1,475  1,525  1,600  1,650
– debutant
1,350    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –

4.   Institutor II                                  SSD
– cu grad didactic I
–      –    1,475  1,525  1,550  1,600  1,675  1,775  1,850  1,900  1,975
– cu grad didactic II
–    1,350  1,375  1,385  1,400  1,425  1,475  1,550  1,625  1,675  1,750
– definitiv
–    1,330  1,335  1,340  1,350  1,375  1,400  1,450  1,500  1,575  1,625
– debutant
1,325    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –

5.   Invatator, educatoare, educator,                M
maistru-instructor;
– cu grad didactic I
–      –    1,425  1,475  1,525  1,550  1,650  1,725  1,800  1,875  1,925
– cu grad didactic II
–    1,325  1,350  1,375  1,385  1,400  1,425  1,525  1,575  1,625  1,700
– definitiv
–    1,310  1,315  1,320  1,325  1,350  1,400  1,425  1,475  1,550  1,600
– debutant
1,300    –      –      –      –      –      –      –      –      –      –

6.   Profesor, invatator, educatoare, educator,      M
maistru-instructor; cu studii de nivel
liceal, fara pregatire de specialitate*)
1,100  1,105  1,110  1,120  1,130  1,140  1,150  1,160  1,175  1,225  1,275
–––––––––––––––––––––––––
*) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

NOTA:
In limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat si in functie de veniturile extrabugetare, coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru pozitiile aflate la nr. crt. 1 – 5 de la pct. I lit. B pot fi majorati, proportional, cu cel mult 2,50 unitati, iar coeficientii de multiplicare (ierarhizare) pentru pozitia aflata la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fi majorati, proportional, cu cel mult 2,00 unitati.

II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare
din institutiile de invatamant*)
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
*)       minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Bibliotecar, documentarist, redactor;           S
gradul IA*)                                            1,750    2,375
gradul I                                                 1,575    2,150
gradul II                                                1,325    1,800
gradul III                                               1,150    1,575
debutant                                                 1,085      –
2. Bibliotecar, documentarist, redactor;          SSD
gradul I                                                 1,275    1,725
gradul II                                                1,100    1,500
gradul III                                               0,975    1,325
debutant                                                 0,955      –
3. Informatician                                   S
gradul IA                                                1,800    2,450
gradul I                                                 1,625    2,200
gradul II                                                1,450    1,975
gradul III                                               1,200    1,625
gradul IV                                                1,100    1,500
debutant                                                 1,085      –
4. Informatician                                  SSD
gradul I                                                 1,275    1,725
gradul II                                                1,100    1,500
gradul III                                               0,975    1,325
debutant                                                 0,955      –
5. Instructor-animator                             S
gradul I                                                 1,375    1,875
gradul II                                                1,200    1,625
gradul III                                               1,100    1,500
debutant                                                 1,085      –
6. Instructor-animator                            SSD
gradul I                                                 1,275    1,725
gradul II                                                1,100    1,500
gradul III                                               0,975    1,325
debutant                                                 0,955      –
7. Asistent social                                 S
gradul I                                                 1,500    2,025
gradul II                                                1,250    1,700
gradul III                                               1,130    1,525
debutant                                                 1,125      –
8. Asistent social                                SSD
gradul I                                                 1,275    1,725
gradul II                                                1,100    1,500
debutant                                                 0,955      –
9. Corepetitor                                     S
gradul I                                                 1,375    1,875
gradul II                                                1,200    1,625
gradul III                                               1,100    1,500
debutant                                                 1,085      –
10. Corepetitor                                    SSD
gradul I                                                 1,275    1,725
gradul II                                                1,100    1,500
gradul III                                               0,975    1,325
debutant                                                 0,955      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Bibliotecar, documentarist, redactor;         PL/M
IA                                                       1,100    1,500
I                                                        0,975    1,325
II                                                       0,900    1,225
debutant                                                 0,830      –
12. Informatician                                 PL/M
IA                                                       1,100    1,500
I                                                        1,025    1,400
II                                                       0,925    1,250
III                                                      0,850    1,125
debutant                                                 0,830      –
13. Instructor-animator                             M
IA                                                       1,100    1,500
I                                                        0,975    1,325
II                                                       0,900    1,225
debutant                                                 0,830      –
14. Instructor de educatie extrascolara             M
IA                                                       1,100    1,500
I                                                        1,025    1,400
II                                                       0,925    1,250
III                                                      0,850    1,125
debutant                                                 0,830      –
15. Asistent social                                PL/M
I                                                        1,275    1,725
II                                                       1,100    1,500
III                                                      0,950    1,300
debutant                                                 0,915      –
16. Corepetitor                                     M
I                                                        0,975    1,325
II                                                       0,900    1,225
III                                                      0,825    1,125
debutant                                                 0,810      –
17. Tehnician*)                                  M
IA                                                       1,100    1,500
I                                                        1,025    1,400
II                                                       0,925    1,250
III                                                      0,900    1,225
debutant                                                 0,890      –
18. Laborant                                       PL/M
I                                                        0,950    1,300
II                                                       0,875    1,200
19. Pedagog scolar I                                M        0,950    1,300
20. Pedagog scolar II                               M        0,890      –
–––––––––––––––––––––––––-
*) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, este autorizat ca, in functie de dinamica invatamantului, sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
*) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
*) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
*) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoala.

III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii
specifice din institutiile de invatamant
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Secretar I*)                                    S        1,575    2,150
2. Secretar II                                     S        1,375    1,875
3. Secretar III                                    S        1,200    1,625
4. Secretar IV                                     S        1,100    1,500
5. Secretar debutant                               S        1,085      –
6. Secretar I*)                                   SSD       1,275    1,725
7. Secretar II                                    SSD       1,150    1,575
8. Secretar III                                   SSD       1,075    1,475
9. Secretar IV                                    SSD       0,975    1,325
10. Secretar debutant                              SSD       0,955      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Secretar IA                                     M        1,100    1,500
12. Secretar I                                      M        1,025    1,400
13. Secretar II                                     M        0,975    1,325
14. Secretar III                                    M        0,900    1,225
15. Secretar debutant                               M        0,890      –

c) Alte functii

16. Sef atelier-scoala I                            M        1,000    1,350
17. Sef atelier-scoala II                           M        0,975    1,325
18. Sef atelier-scoala III                          M        0,900    1,225
19. Instructor I                                    M        0,950    1,300
20. Instructor II                                   M        0,875    1,200
21. Model I                                         M        0,900    1,225
22. Model II                                        M        0,800    1,100
23. Supraveghetor noapte                            G        0,800    1,100
––––––––––––––––––––––––––
*) Se poate utiliza numai in cele mai mari institutii de invatamant stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.

ANEXA 7/2

________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
|________________________________________________|

SANATATE
I. Unitati sanitare si de asistenta sociala,
altele decat cele clinice

A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
medico-sanitar
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
1. Medic primar                                    S        1,750    7,650
2. Medic specialist                                S        1,340    4,763
3. Medic rezident anul II – VII                    S        1,210    3,450
4. Medic rezident anul I                           S        1,190      –
5. Medic                                           S        1,230    4,425
6. Medic stagiar                                   S        1,165      –
7. Farmacist primar*)                              S        1,500    3,824
8. Farmacist specialist                            S        1,165    3,450
9. Farmacist rezident anul II – III                S        1,125    1,639
10. Farmacist rezident anul I                       S        1,100      –
11. Farmacist                                       S        1,145    2,904
12. Farmacist stagiar                               S        1,080      –
13. Dentist principal                              SSD       1,145    3,220
14. Dentist                                        SSD       0,995    2,846
15. Dentist debutant                               SSD       0,950      –
16. Asistent medical principal*)                  PL        1,145    2,281
17. Asistent medical*)                            PL        0,950    1,425
18. Asistent medical debutant*)                   PL        0,930      –
19. Asistent medical principal*)                   M        1,015    2,031
20. Asistent medical*)                             M        0,915    1,719
21. Asistent medical debutant*)                    M        0,905      –
22. Tehnician dentar principal*)                  M        1,055    1,869
23. Tehnician dentar*)                            M        0,925    1,533
24. Tehnician dentar debutant*)                   M        0,905      –
25. Sora medicala principala*)                   M        0,930    1,875
26. Sora medicala*)                              M        0,865    1,594
27. Sora medicala debutanta*)                    M        0,850      –
––––––––––––––––––––––––––
*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
*) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
*) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
*) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator-registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut; principal                 S        1,515    4,156
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut; specialist                S        1,145    3,750
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut                            S        1,080    3,156
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut; debutant                  S        1,075      –
32. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
principal                                       S        1,255    3,508
33. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social         S        1,080    2,904
34. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
debutant                                        S        1,070      –
35. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
principal*)                                    SSD       1,145    3,220
36. Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)            SSD       0,995    2,846
37. Profesor C.F.M., biolog, chimist;
debutant*)                                     SSD       0,950      –

C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

38. Infirmiera, agent D.D.D.                        G        0,800    1,293
39. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant              G        0,725      –
40. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,
ingrijitoare                                    G        0,755    1,238
41. Ambulantier*)                                           1,015    1,815
42. Sofer autosanitara I*)                                 0,975    1,760
43. Sofer autosanitara II*)                                0,885    1,705
44  Sofer autosanitara III*)                               0,865    1,568
––––––––––––––––––––––––––
*) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma invatamantul superior cu durata studiilor de 2 – 3 ani invatamant de zi sau de 3 – 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
*) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
*) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

II. Unitati clinice, institute si centre medicale*)
A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
medico-sanitar

*) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 – 4 si lit. B nr. crt. 11 – 13.
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
1. Medic primar                                    S        1,945    8,438
2. Medic specialist                                S        1,470    5,213
3. Farmacist primar*)                              S        1,665    4,198
4. Farmacist specialist                            S        1,255    3,795
5. Asistent medical principal*)                   PL       1,210    2,329
6. Asistent medical*)                             PL       0,950    1,840
7. Asistent medical principal*)                   M        1,100    2,156
8. Asistent medical*)                             M        0,930    1,725
9. Sora medicala principala*)                    M        1,015    1,926
10. Sora medicala*)                               M        0,885    1,639
––––––––––––––––––––––––––
*) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
*) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
*) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de
specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
11. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut; principal                 S        1,650    4,563
12. Biolog, biochimist, chimist, fizician,
fiziokineto-terapeut; specialist                S        1,200    4,125
13. Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social;
principal                                       S        1,400    3,853
14. Profesor C.F.M. principal                      SSD       1,175    3,536
––––––––––––––––––––––––––
NOTA:
1. Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.
2. Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala. Diferentierea salariilor de baza in cadrul grilelor de intervale corespunzatoare specializarii medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevazuta la art. 13 din lege.

ANEXA  7/3

________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
|________________________________________________|

CERCETARE
UNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Cercetator stiintific principal gradul I        S        2,125    5,000
2. Cercetator stiintific principal gradul II       S        1,700    3,650
3. Cercetator stiintific principal gradul III      S        1,450    2,900
4. Cercetator stiintific                           S        1,275    2,550

b) Functii de executie de specialitate neatestate

5. Asistent de cercetare stiintifica               S        1,175    2,350
6. Asistent de cercetare stiintifica stagiar       S        1,165      –

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

7. Asistent I                                      M        1,175    2,350
8. Asistent II                                     M        1,000    2,000
9. Asistent III                                    M        0,925    1,850
10. Asistent stagiar                                M        0,890      –
––––––––––––––––––––––––––

ANEXA 7/4

________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
|________________________________________________|

CULTURA
UNITATI DE CULTURA

I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate din
unitatile teatrale, muzicale si de cinematografie
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concert-maistru*), artist
instrumentist I;                                S
gradul I                                                 1,950    4,500
gradul II                                                1,675    3,350
gradul III                                               1,500    3,000
gradul IV                                                1,325    2,650
gradul V                                                 1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –
––––-
*) La salarizarea functiei de concertmaistru se utilizeaza gradele profesionale I, II si III.

2. Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
dirijor cor, producator delegat,
impresar artistic;                              S
gradul I                                                 1,850    3,700
gradul II                                                1,550    3,100
gradul III                                               1,325    2,650
3. Sef orchestra, artist instrumentist II,
maestru de studii (balet, canto), secretar
literar (muzical, public relations),
operator imagine (sunet), sufleor opera,
artist liric opera;                             S
gradul I                                                 1,675    3,350
gradul II                                                1,500    3,000
gradul III                                               1,325    2,650
gradul IV                                                1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –
4. Artist liric, balerin, dansator,
acompaniator, corepetitor, actor manuitor
papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,
artist plastic, machior, peruchier, montor
imagine, editor imagine;                        S
gradul I                                                 1,425    2,850
gradul II                                                1,300    2,600
gradul III                                               1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5. Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,
corepetitor), concertmaistru, maestru de
studii balet, maestru lumini-sunet;
I                                                        1,225    2,450
II                                                       1,050    2,100
III                                                      0,925    1,850
debutant                                                 0,920      –
6. Solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, instrumentist,
sufleor opera, corist opera;
I                                                        1,225    2,450
II                                                       1,050    2,100
III                                                      0,925    1,850
debutant                                                 0,920      –
7. Maestru artist circ, artist circ, maestru
(acordor pian-clavecin, lutier), specialist
(orga, instrumente de suflat);
I                                                        1,500    3,000
II                                                       1,325    2,650
III                                                      1,225    2,450
IV                                                       1,050    2,100
V                                                        0,950    1,900
debutant                                                 0,920      –
8. Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor
manuitor papusi, sculptor papusi, sufleor
teatru, artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, operator imagine, editor
imagine, regizor scena (culise), secretar
platou;
I                                                        1,075    2,150
II                                                       1,000    2,000
III                                                      0,910    1,800
debutant                                                 0,900      –
9. Regizor scena (culise), secretar platou;        M
I                                                        1,075    2,150
II                                                       1,000    2,000
III                                                      0,910    1,800
debutant                                                 0,900      –
10. Supraveghetor sala, controlor bilete,
garderobier, plasator                          M; G      0,850    1,700

c) Muncitori din activitatea specifica institutiilor teatrale si muzicale

11. Muncitor calificat
I                                                        1,250    2,125
II                                                       1,175    2,000
III                                                      1,075    1,850
IV                                                       1,000    1,700
V                                                        0,900    1,550
VI                                                       0,825    1,425
––––––––––––––––––––––––––

II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
din presa, edituri, informare documentara
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Redactor de rubrica, redactor, lector,
publicist comentator, corespondent in
strainatate;                                    S
gradul I                                                 1,500    3,000
gradul II                                                1,325    2,650
gradul III                                               1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –
2. Sef agentie publicitate, administrator
(publicatii, editura), reporter
(fotoreporter, corespondent local);             S
gradul I*)                                               1,450    2,900
gradul II                                                1,300    2,600
gradul III                                               1,200    2,400
debutant                                                 1,185      –
3. Secretar (tehnic) de redactie,
documentarist, traducator, caricaturist,
desenator artistic, corector,
tehnoredactor;                                  S
gradul I                                                 1,425    2,850
gradul II                                                1,300    2,600
gradul III                                               1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –
4. Redactor, secretar de redactie;                SSD
gradul I                                                 1,325    2,650
gradul II                                                1,225    2,450
gradul III                                               1,060    2,100
debutant                                                 1,055      –
–––––
*) Nivelul de salarizare nu se aplica functiilor de administrator (publicatii, editura).

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5. Redactor, secretar (tehnic) de redactie,
documentarist, traducator, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor;    M
treapta IA                                               1,225    2,450
treapta I                                                1,075    2,150
treapta II                                               1,000    2,000
debutant                                                 0,920      –
6. Laborant foto, retusor foto, fotograf;         M; G
treapta I                                                1,050    2,100
treapta II                                               0,925    1,850
treapta III                                              0,850    1,700
debutant                                                 0,835      –
––––––––––––––––––––––––––

III. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de
specialitate din muzee si biblioteci

Functii de executie
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar;                        S
gradul IA                                                1,650    4,000
gradul I                                                 1,375    2,750
gradul II                                                1,250    2,500
debutant                                                 1,185      –

2. Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar-arhivist;              SSD
gradul I                                                 1,325    3,000
gradul II                                                1,225    2,450
gradul III                                               1,060    2,100
debutant                                                 1,055      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3. Restaurator*), conservator, trezorier,
gestionar custode sala;                         M
treapta I                                                1,225    2,450
treapta II                                               1,075    2,150
treapta III                                              1,000    2,000
debutant                                                 0,920      –
4. Bibliotecar                                     M
treapta IA                                               1,225    2,450
treapta I                                                1,075    2,150
treapta II                                               1,000    2,000
debutant                                                 0,920      –
5. Supraveghetor muzeu, manuitor carte            M; G      0,850    1,700
––––––––––––––––––––––––––
*) In institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi incadrati si absolventi ai invatamantului gimnazial si profesional.

IV. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de
specialitate din case de cultura, camine culturale si din alte
institutii de cultura
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Referent                                        S
gradul I                                                 1,425    2,850
gradul II                                                1,300    2,600
gradul III                                               1,225    2,450
debutant                                                 1,185      –
2. Referent                                       SSD
gradul I                                                 1,325    2,650
gradul II                                                1,225    2,450
gradul III                                               1,060    2,100
debutant                                                 1,055      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3. Redactor
treapta IA                                               1,225    2,450
treapta I                                                1,075    2,150
treapta II                                               1,000    2,000
debutant                                                 0,920      –
––––––––––––––––––––––––––

ANEXA 7/5
________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
|________________________________________________|

CULTE
Coeficienti de multiplicare pentru personalul clerical*)
Functii de executie
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
minim    maxim
_____________________________________________________________________________
1. Preot
gradul I                                        S        1,800    3,600
gradul II                                       S        1,500    3,000
definitiv                                       S        1,350    2,700
debutant                                        S        1,340      –
2. Preot
gradul I                                        M        1,300    2,600
definitiv                                       M        1,250    2,500
debutant                                        M        1,230      –
_____________________________________________________________________________
*) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat in unitatile bugetare.
Conditiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea functiilor de la alte culte cu cea de preot.

ANEXA 7/6
________________________________________________
|                                                |
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

SPORT
UNITATI SPORTIVE

I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de
specialitate din federatii sportive
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
*)        minim    maxim
_____________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*), expert sportiv;
gradul IA                                                1,800    3,800
2. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*), expert sportiv;
gradul IA                                                1,625    3,250
3. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*), expert sportiv;
gradul II                                                1,450    2,900
4. Secretar federatie, antrenor federal,
antrenor lot national*); gradul III,
instructor sportiv gradul I                              1,325    2,650
5. Secretar federatie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II                  1,225    2,450
6. Instructor sportiv debutant                              1,205      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

7. Instructor sportiv I, referent I                         1,225    2,450
8. Instructor sportiv II, referent II                       1,100    2,200
9. Instructor sportiv III, referent III                     1,025    2,050
10. Instructor sportiv debutant                              0,935      –
––––––––––––––––––––––––––
*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
*) Se poate utiliza si la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului si sportului.

II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de
specialitate din alte unitati sportive
_____________________________________________________________________________
Coeficientul de
Nr.                     Functia                   Nivelul      multiplicare
crt.                                             studiilor    –––––
*)        minim    maxim
_____________________________________________________________________________

Functii de executie pe categorii de clasificare*)

1. Antrenor categoria I, expert sportiv
gradul I                                                 1,500    3,000
2. Antrenor categoria II, expert sportiv
gradul II                                                1,325    2,650
3. Antrenor categoria III, referent sportiv
gradul III                                               1,225    2,450
4. Antrenor categoria IV, referent sportiv
gradul IV                                                1,125    2,250
5. Antrenor categoria V                                     1,035    2,050
6. Antrenor debutant, referent sportiv debutant             1,025      –
––––––––––––––––––––––––––
*) Nivelul studiilor si conditiile de ocupare a functiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
*) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

ANEXA Nr. 7/7
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

AUTORITATEA VAMALA

DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate

CAP. 1
Aparatul central
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor           multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Expert vamal                         S              3,350     6,700
2.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul IA           S              2,850     5,700
3.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul I            S              2,650     5,300
4.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul II           S              2,450     4,900
5.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul III          S              2,250     4,500
6.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul IV           S              2,050     4,100
7.   Inspector vamal, referent
de specialitate; debutant            S              2,015       –
8.   Referent gradul I                   SSD             2,300     4,600
9.   Referent gradul II                  SSD             2,100     4,200
10.   Referent gradul III                 SSD             1,900     3,800
11.   Referent debutant                   SSD             1,870       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.   Referent IA                          M              2,150     4,300
13.   Referent I                           M              1,950     3,900
14.   Referent II                          M              1,750     3,500
15.   Referent III                         M              1,550     3,100
16.   Referent IV                          M              1,350     2,700
17.   Referent debutant                    M              1,320       –
___________________________________________________________________________

CAP. 2
Directia Generala a Vamilor
Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere
pentru zonele vamale speciale

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Expert vamal                         S              4,000     7,500
2.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul IA           S              3,400     6,800
3.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul I            S              3,200     6,400
4.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul II           S              2,950     5,900
5.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul III          S              2,700     5,400
6.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul IV           S              2,450     4,900
7.   Inspector vamal, referent
de specialitate; debutant            S              2,415       –
8.   Referent gradul I                   SSD             2,800     5,600
9.   Referent gradul II                  SSD             2,550     5,100
10.   Referent gradul III                 SSD             2,300     4,600
11.   Referent debutant                   SSD             2,265       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.   Referent IA                          M              2,650     5,300
13.   Referent I                           M              2,400     4,800
14.   Referent II                          M              2,200     4,400
15.   Referent III                         M              2,000     4,000
16.   Referent IV                          M              1,800     3,600
17.   Referent debutant                    M              1,770       –
___________________________________________________________________________

CAP. 3
Directia regionala vamala
Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Expert vamal                         S              2,950     5,900
2.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul IA           S              2,450     4,900
3.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul I            S              2,250     4,500
4.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul II           S              2,000     4,000
5.   Inspector vamal, referent
de specialitate; gradul III          S              1,800     3,600
6.   Inspector vamal, referent
de specialitate; debutant            S              1,770       –
7.   Referent gradul I                   SSD             1,950     3,900
8.   Referent gradul II                  SSD             1,750     3,500
9.   Referent gradul III                 SSD             1,600     3,200
10.   Referent debutant                   SSD             1,570       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.   Referent IA                          M              1,750     3,500
12.   Referent I                           M              1,600     3,200
13.   Referent II                          M              1,450     2,900
14.   Referent III                         M              1,250     2,500
15.   Referent debutant                    M              1,220       –
___________________________________________________________________________

CAP. 4
Birouri vamale
Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate

A. Functii de executie de categoria A
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Expert vamal                         S sau          2,650     5,300
scoala vamala
2.   Inspector vamal principal            S sau          2,150     4,300
scoala vamala
3.   Inspector vamal gradul I             S sau          1,950     3,900
scoala vamala
4.   Inspector vamal gradul II            S sau          1,750     3,500
scoala vamala
5.   Inspector vamal gradul III           S sau          1,550     3,100
scoala vamala
6.   Inspector vamal debutant             S sau          1,520       –
scoala vamala
7.   Inspector vamal                  Scoala vamala      1,775     3,550
sau SSD
8.   Controlor vamal gradul I         Scoala vamala      1,550     3,100
sau SSD
9.   Controlor vamal gradul II        Scoala vamala      1,350     2,700
sau SSD
10.   Agent vamal debutant             Scoala vamala      1,320       –
sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.   Controlor vamal I                    M              1,600     3,200
12.   Controlor vamal II                   M              1,450     2,900
13.   Controlor vamal III                  M              1,250     2,500
14.   Controlor vamal debutant             M              1,070       –
___________________________________________________________________________

B. Functii de executie de categoria B

___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Inspector pentru datoria vamala      S              2,150     4,300
principal
2.   Inspector pentru datoria vamala      S              1,950     3,900
gradul I
3.   Inspector pentru datoria vamala      S              1,750     3,500
gradul II
4.   Inspector pentru datoria vamala      S              1,550     3,100
gradul III
5.   Inspector pentru datoria vamala      S              1,520       –
debutant
6.   Inspector pentru datoria vamala    Scoala vamala    1,775     3,550
sau SSD
7.   Controlor pentru datoria vamala    Scoala vamala    1,550     3,100
gradul I                           sau SSD
8.   Controlor pentru datoria vamala    Scoala vamala    1,350     2,700
gradul II                          sau SSD
9.   Controlor pentru datoria vamala    Scoala vamala    1,320       –
debutant                           sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.   Controlor pentru datoria vamala I    M              1,600     3,200
11.   Controlor pentru datoria vamala II   M              1,450     2,900
12.   Controlor pentru datoria vamala III  M              1,250     2,500
13.   Controlor pentru datoria vamala      M              1,070       –
debutant
___________________________________________________________________________

ANEXA 7/8
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

NAVIGATIE
UNITATI NAVALE SI CAPITANII DE PORTURI

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________
1.   Comandant instructor                 S              1,550     4,000
2.   Sef mecanic instructor               S              1,450     2,900

a) Functii de executie pe nave maritime

3.   Comandant                            S              1,575     3,650
4.   Sef mecanic                          S              1,475     2,950
5.   Capitan secund, sef mecanic secund,  S              1,250     2,500
sef electrician
6.   Ofiter punte, ofiter mecanic,        S              1,175     2,350
ofiter electrician
7.   Ofiter aspirant                      S              1,165       –

b) Functii de executie pe nave portuare, tehnice, fluviale

8.   Capitan dragor                       M              1,225     2,450
9.   Capitan                              M              1,125     2,250
10.   Sef mecanic                          M              1,100     2,200
11.   Dragor-sef                           M              1,075     2,150
12.   Ofiter punte                         M              1,025     2,050
13.   Ofiter mecanic, ofiter electrician   M              1,000     2,000
14.   Dragor                               M              0,925     1,850
15.   Ofiter punte, ofiter mecanic,        M              0,905       –
ofiter electrician, dragor;
aspirant

c) Functii de executie comune pe nave

16.   Sef statie RTG                       M              1,075     2,150
17.   Ofiter RTG I                         M              0,975     1,950
18.   Ofiter RTG II                        M              0,900     1,800
19.   Sef echipaj                                         1,050     2,100
20.   Conducator salupa, sef timonier,                    0,975     1,950
ajutor ofiter mecanic
21.   Electrician, motorist, motopompist,                 0,925     1,850
timonier, marinar
22.   Electrician, motorist, motopompist,                 0,905       –
timonier, marinar; debutant
23.   Scafandru autonom                                   1,175     2,350
24.   Scafandru greu                                      1,075     2,150
25.   Scafandru debutant                                  1,035       –

d) Functii de executie de specialitate din activitatea capitaniilor de porturi
– Functii de executie pe grade profesionale –

26.   Capitan de port specialist           S              1,475     2,950
27.   Capitan de port gradul I             S              1,250     2,500

– Functii de executie pe trepte profesionale –

28.   Capitan de port gradul II            M              1,125     2,250
29.   Ofiter de port gradul I              M              1,075     2,150
30.   Ofiter de port gradul II             M              0,975     1,950
31.   Ofiter de port debutant              M              0,905       –
___________________________________________________________________________

Capitaniile de porturi vor putea utiliza si functiile prevazute la lit. a) – c) din prezenta anexa, in functie de dotare si de atributiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTA:
Criteriile si conditiile pentru ocuparea functiilor prevazute in prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si se utilizeaza de catre toate unitatile, indiferent de subordonare.

ANEXA 7/9
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

AGRICULTURA
LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITATI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA, SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE SI DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENE

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Inginer*), meteorolog (hidrolog,     S              1,600     4,000
hidrogeolog, pedolog); expert
2.   Inginer*), meteorolog (hidrolog,     S              1,400     2,800
hidrogeolog, pedolog); gradul I
3.   Inginer*), meteorolog (hidrolog,     S              1,225     2,450
hidrogeolog, pedolog); gradul II
4.   Inginer*), meteorolog (hidrolog,     S              1,175     2,350
hidrogeolog, pedolog); gradul III
5.   Inginer*), meteorolog (hidrolog,     S              1,165       –
hidrogeolog, pedolog); debutant
6.   Medic primar veterinar*)            S              1,875     4,500
7.   Medic veterinar gradul I             S              1,600     3,200
8.   Medic veterinar gradul II            S              1,400     2,800
9.   Medic veterinar gradul III           S              1,210     2,350
10.   Medic veterinar debutant             S              1,206       –
11.   Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; I                 SSD             1,300     2,800
12.   Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; II                SSD             1,125     2,250
13.   Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; III               SSD             1,050     2,100
14.   Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; debutant          SSD             1,035       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

15.   Tehnician*), observator            M              1,125     2,400
meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog); IA
16.   Tehnician*), observator            M              1,025     2,050
meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog); I
17.   Tehnician*), observator            M              0,925     1,850
meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog); II
18.   Tehnician*), observator            M              0,905       –
meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog); debutant
19.   Asistent veterinar I, tehnician      M              1,175     2,400
veterinar IA
20.   Asistent veterinar II, tehnician     M              1,075     2,150
veterinar I
21.   Asistent veterinar III, tehnician    M              0,975     1,950
veterinar II
22.   Asistent veterinar, tehnician        M              0,905       –
veterinar; debutant
23.   Agent veterinar I                   Scoala          0,925     1,850
profesionala
24.   Agent veterinar II                  Scoala          0,825     1,650
profesionala
25.   Agent veterinar debutant            Scoala          0,820       –
profesionala
___________________________________________________________________________

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
*) In functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
*) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

ANEXA 7/10
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate

___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________
a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Inginer cadastru gradul IA           S              1,825     4,000
2.   Inginer cadastru gradul I            S              1,400     2,800
3.   Inginer cadastru gradul II           S              1,275     2,550
4.   Inginer cadastru gradul III          S              1,190     2,350
5.   Inginer cadastru debutant            S              1,185       –
6.   Subinginer cadastru I               SSD             1,300     2,800
7.   Subinginer cadastru II              SSD             1,200     2,400
8.   Subinginer cadastru III             SSD             1,060     2,100
9.   Subinginer cadastru debutant        SSD             1,055       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.   Tehnician cadastru IA                M              1,200     2,400
11.   Tehnician cadastru I                 M              1,025     2,050
12.   Tehnician cadastru II                M              0,935     1,850
13.   Tehnician cadastru debutant          M              0,930       –
14.   Operator cadastru I                  M; G           0,925     1,850
15.   Operator cadastru II                 M; G           0,845     1,650
16.   Operator cadastru debutant           M; G           0,840       –
___________________________________________________________________________

ANEXA 7/11
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

PROTECTIA MEDIULUI
AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEI
BIOSFEREI „DELTA DUNARII”

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Inspector de specialitate expert,    S              1,600     4,000
inginer expert*)
2.   Inspector de specialitate,           S              1,400     2,800
inginer*); gradul I
3.   Inspector de specialitate,           S              1,225     2,450
inginer*); gradul II
4.   Inspector de specialitate,           S              1,175     2,350
inginer*); gradul III
5.   Inspector, inginer*); debutant       S              1,170       –
6.   Subinginer I                        SSD             1,300     2,800
7.   Subinginer II                       SSD             1,125     2,250
8.   Subinginer III                      SSD             1,050     2,100
9.   Subinginer debutant                 SSD             1,035       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.   Tehnician, observator conditii        M             1,125     2,400
mediu; IA*)
11.   Tehnician, observator conditii        M             1,025     2,050
mediu; I*)
12.   Tehnician, observator conditii        M             0,925     1,850
mediu; II*)
13.   Tehnician, observator conditii        M             0,905       –
mediu; debutant*)
___________________________________________________________________________

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi salarizate, in activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician si altele, daca persoanele incadrate pe aceste functii desfasoara activitate in specialitatea functiei.
*) Specialitatea functiilor de tehnician si de observator conditii mediu este cea care se regaseste in activitatea de baza a unitatii.

ANEXA 7/12
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 603.000 lei |
|________________________________________________|

AVIATIA SPORTIVA
AEROCLUBUL ROMANIEI

I. Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate

1. Personal navigant si tehnic navigant profesionist
Functii de executie
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
*)             ––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________
1.   Personal navigant si tehnic
navigant profesionist;
clasa I                                    1,650     4,000
clasa a II-a                               1,425     2,850
clasa a III-a                              1,250     2,500
clasa a IV-a                               1,175     2,350
clasa a V-a                                1,165       –
___________________________________________________________________________

*) Nivelul studiilor si nivelul de ocupare a functiilor se stabilesc prin
ordin al ministrului transporturilor.

2. Personal tehnic aeronautic
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe clase profesionale

1. Inginer de aviatie                    S
clasa I                                    1,650     4,000
clasa a II-a                               1,425     2,850
clasa a III-a                              1,250     2,500
clasa a IV-a                               1,175     2,350
debutant                                   1,165       –
2. Tehnician de aviatie                  M
clasa I                                    1,200     2,400
clasa a II-a                               1,100     2,200
clasa a III-a                              1,000     2,000
clasa a IV-a                               0,925     1,850
debutant                                   0,905       –
3.  Mecanic de aviatie               Scoala tehnica
clasa I                 de aviatie sau     1,275     2,550
clasa a II-a            echivalenta        1,100     2,200
clasa a III-a                              0,975     1,950
clasa a IV-a                               0,925     1,850
debutant                                   0,905       –
4.  Mecanic pentru intretinerea          M;
aparatelor de lansare la zbor    Scoala
(turn de parasutism, automosor,  profesionala
plior parasute, deltaplanism
etc.);
clasa I                                    1,100     2,400
clasa a II-a                               1,050     2,100
clasa a III-a                              0,975     1,950
clasa a IV-a                               0,925     1,850
debutant                                   0,905       –
5.  Maistru de aviatie               Scoala de
clasa I                 maistri            1,300     2,600
clasa a II-a            aviatie            1,200     2,400
clasa a III-a                              1,025     2,050
___________________________________________________________________________

3. Personal operativ aeronautic
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.   Meteorolog aeronautic specialist     S
gradul I                                   1,650     4,000
gradul II                                  1,425     2,850
gradul III                                 1,250     2,500
gradul IV                                  1,175     2,350
debutant                                   1,165       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

2.   Meteorolog aeronautic                M + curs
I                         de calificare    1,075     2,150
II                                         0,975     1,950
debutant                                   0,905       –
3.   Controlor trafic dirijare            M + curs
I                         de calificare    1,200     2,400
II                                         1,075     2,150
III                                        0,975     1,950
4.   Controlor trafic operatiuni          M + curs
auxiliare                          de calificare
I                                          1,100     2,200
II                                         1,000     2,000
III                                        0,925     1,850,
debutant                                   0,905       –
___________________________________________________________________________

ANEXA 8/1

________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 522.000 lei |
|________________________________________________|

FUNCTII DE EXECUTIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE
SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM SI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITATILE
CUPRINSE IN ANEXELE Nr. VII/1 – VII/12

I. Coeficienti de multiplicare pentru activitatea de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.  Consilier, expert, inspector de      S              1,850     4,000
specialitate; gradul I; inginer,
economist; specialist IA
2.  Referent de specialitate, inspector  S              1,600     3,200
de specialitate; gradul II;
economist, referent, inginer;
gradul I
3.  Referent de specialitate, inspector  S              1,475     2,975
de specialitate; gradul III;
economist, referent, inginer;
gradul II
4.  Referent de specialitate, inspector  S              1,375     2,750
de specialitate: gradul IV;
economist, referent, inginer;
gradul III
5.  Referent, inspector, inginer,        S              1,370       –
economist; debutant
6.  Referent, subinginer, conductor     SSD             1,500     3,000
arhitect, arhivist,
tehnician-economist; I
7.  Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivist,
tehnician-economist; II             SSD             1,375     2,775
8.  Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivist,
tehnician-economist; III            SSD             1,225     2,475
9.  Referent, subinginer, conductor
arhitect, arhivist,
tehnician-economist; debutant       SSD             1,220       –

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10.  Consilier juridic gradul IA          S              1,850     4,000
11.  Consilier juridic gradul I           S              1,600     3,200
12.  Consilier juridic gradul II          S              1,475     2,975
13.  Consilier juridic gradul III         S              1,375     2,750
14.  Consilier juridic debutant           S              1,370       –

c) Functii de executie pe trepte profesionale

15.  Tehnician, merceolog, contabil,      M              1,375     2,475
referent; IA
16.  Tehnician, merceolog, contabil,      M              1,275     2,300
referent; I
17.  Tehnician, merceolog, contabil,      M              1,150     2,075
referent; II
18.  Tehnician, merceolog, contabil,      M              1,075     1,900
referent; III
19.  Tehnician, merceolog, contabil,      M              1,070       –
referent; debutant
___________________________________________________________________________

II. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire superioara

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

Functii de executie pe grade profesionale

1.  Expert-consultant IA                 S              2,000     4,000
2.  Expert-consultant I                  S              1,750     3,500
3.  Expert-consultant II                 S              1,550     3,100
___________________________________________________________________________

III. Unitati de perfectionare a personalului cu pregatire
medie si centre de calificare si recalificare

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________

Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.  Expert gradul I                      S              1,750     3,500
2.  Expert gradul II                     S              1,500     3,000
3.  Expert gradul III                    S              1,375     2,750
4.  Expert debutant                      S              1,370       –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

5.  Instructor I                         M              1,375     2,750
6.  Instructor II                        M              1,175     2,350
7.  Instructor III                       M              1,075     2,150
8.  Instructor debutant                  M              1,070       –
___________________________________________________________________________

NOTA:
Coeficientii de multiplicare prevazuti in prezenta anexa se aplica si functiilor de specialitate din Scoala populara de arta.

IV. Proiectare
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________

Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Proiectant gradul I                    S               1,950    3,900
2. Proiectant gradul II                   S               1,700    3,400
3. Proiectant gradul III                  S               1,475    2,950
4. Proiectant gradul IV                   S               1,375    2,700
5. Proiectant debutant                    S               1,370      –
6. Subinginer cartograf I                SSD              1,500    3,000
7. Subinginer cartograf II               SSD              1,375    2,750
8. Subinginer cartograf III              SSD              1,225    2,400
9. Subinginer cartograf debutant         SSD              1,220      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10. Tehnician proiectant I                 M               1,375    2,750
11. Tehnician proiectant II*)              M               1,175    2,350
12. Tehnician proiectant III*)             M               1,075    2,150
13. Tehnician proiectant
debutant*)                             M               1,070      –
___________________________________________________________________________

*) Coeficientii de multiplicare prevazuti pentru aceasta functie se utilizeaza si la functia de desenator tehnic cartograf.

V. Unitati de informatica
Coeficienti de multiplicare pentru functiile de specialitate
___________________________________________________________________________

Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

a) Functii de executie pe grade profesionale

1. Analist, programator,
inginer de sistem; IA                 S                2,100    4,000
2. Analist, programator,
inginer de sistem; I                  S                1,900    3,800
3. Analist, programator,
inginer de sistem; II                 S                1,700    3,400
4. Analist, programator,
inginer de sistem; III                S                1,475    2,950
5. Analist, programator,
inginer de sistem; IV                 S                1,375    2,700
6. Analist, programator,
inginer de sistem; debutant           S                1,370      –
7. Informatician, conductor
tehnic; I                            SSD               1,500    3,000
8. Informatician, conductor
tehnic; II                           SSD               1,375    2,750
9. Informatician, conductor
tehnic; III                          SSD               1,220    2,400
10. Informatician, conductor
tehnic; debutant                     SSD               1,219      –

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11. Analist (programator)
ajutor IA                             M                1,375    2,750
12. Analist (programator)
ajutor I                              M                1,275    2,550
13. Analist (programator)
ajutor II                             M                1,150    2,300
14. Analist (programator)
ajutor III                            M                1,075    2,100
15. Analist (programator)
debutant                              M                1,070      –
16. Operator, controlor date; I           M                1,275    2,550
17. Operator, controlor date; II          M                1,150    2,300
18. Operator, controlor date; III         M                1,050    2,100
19. Operator, controlor date; IV          M                0,975    1,900
20. Operator, controlor date;
debutant                              M                0,970      –
__________________________________________________________________________

ANEXA 8/2
________________________________________________
| Valoarea de referinta sectoriala = 522.000 lei |
|________________________________________________|

ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
Coeficienti de multiplicare pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii
si de deservire*)

*) Se utilizeaza in administratia publica si in unitatile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

Functii de executie pe trepte profesionale
___________________________________________________________________________

Nr.           Functia                  Nivelul           Coeficientul de
crt.                                   studiilor         multiplicare
––––––
minim     maxim
___________________________________________________________________________

1. Stenodactilograf IA*)                 M                1,300    2,450
2. Stenodactilograf I                    M                1,150    2,075
3. Stenodactilograf II                   M                1,075    1,900
4. Stenodactilograf debutant             M                1,070      –
5. Secretar-dactilograf,
dactilograf; IA*)                     M                1,275    2,300
6. Secretar-dactilograf,
dactilograf; I                        M; G             1,125    2,025
7. Secretar-dactilograf,
dactilograf; II                       M; G             1,025    1,850
8. Secretar-dactilograf,
dactilograf; debutant                 M; G             1,020      –
9. Secretar,
secretar-dactilograf; I*)            M; G             1,075    1,950
10. Secretar,
secretar-dactilograf; II*)           M; G             0,975    1,775
11. Secretar,
secretar-dactilograf;
debutant*)                           M; G             0,970      –
12. Administrator I                       M                1,375    2,475
13. Administrator II                      M                1,250    2,250
14. Administrator III                     M                1,125    2,025
15. Sef depozit I                         M                1,225    2,225
16. Sef depozit II                        M                1,125    2,025
17. Casier, magaziner; I                  M                1,200    2,175
18. Casier, magaziner; II                 M; G             1,075    1,950
19. Casier, magaziner; debutant           M; G             1,070      –
20. Functionar, arhivar; I                M                1,175    2,125
21. Functionar, arhivar; II               M                1,075    1,950
22. Functionar, arhivar; III              M                0,975    1,775
23. Functionar, arhivar; debutant         M                0,970      –
24. Sef formatie paza, pompieri                            1,075    1,950
25. Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I                           0,925    1,675
26. Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II                          0,850    1,550
27. Maistru I                                              1,325    2,400
28. Maistru II                                             1,225    2,225
29. Sofer IA*)                                           1,350    2,475
30. Sofer I*)                                            1,350    2,450
31. Sofer II*)                                          1,300    2,350
32. Muncitor calificat I                                   1,300    2,350
33. Muncitor calificat II                                  1,225    2,225
34. Muncitor calificat III                                 1,150    2,075
35. Muncitor calificat IV                                  1,075    1,950
36. Muncitor calificat V                                   1,000    1,800
37. Muncitor calificat VI                                  0,925    1,675
38. Muncitor necalificat                                   0,850    1,550
__________________________________________________________________________

*) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice.
*) Se utilizeaza in activitatea de secretariat-administrativ din unitatile bugetare.
*) Se utilizeaza in Parlament, in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul propriu.
*) Se utilizeaza in ministere si in celelalte institutii centrale ale administratiei publice, in parcul comun.

NOTA:
In unitatile bugetare din subordinea ministerelor si a celorlalte institutii ale administratiei publice, incadrarea soferilor se face tinandu-se seama si de autovehiculul pe care il deservesc, potrivit echivalarii categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ANEXA 9/1

INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE
_____________________________________________________________________________
Nr.                                             Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                            procente din salariul de baza
– % –
_____________________________

limita maxima
_____________________________________________________________________________
1. Director general, inspector de stat sef                  55
2. Director general adjunct, inspector de
stat sef adjunct                                         50
3. Director, inspector sef                                  50
4. Director adjunct, inspector sef adjunct                  40
5. Contabil sef                                             40
6. Inginer sef                                              40
7. Sef serviciu, sef sectie, sef serviciu
contencios                                               30
8. Sef birou, sef atelier, sef laborator,
sef oficiu                                               25
9. Sef formatie muncitori                                   15
____________________________________________________________________________

ANEXA 9/2

INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE
____________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

A. Serviciile Presedintiei, aparatul
Guvernului si aparatul Parlamentului

1. Director, sef sector, sef compartiment                   50
2. Director adjunct, sef sector adjunct,
sef compartiment adjunct                                 40

B. Ministere, alte organe de specialitate,
precum si unitatile teritoriale de
specialitate din subordinea acestora

a) aparatul propriu

1. Ministerul Finantelor

1.1. Garda Financiara – aparatul central
1. Comisar general adjunct                                  50
2. Comisar sef divizie                                      30

2. Ministerul Educatiei Nationale
__________________________________________________________________________
Nr.                                          Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia*)                       procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
minim       maxim
__________________________________________________________________________
1. Inspector general                                  45          55
2. Inspector principal de specialitate                45          50
–––––––
*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

b) servicii publice descentralizate

1. Ministerul Finantelor

1.1. Garda financiara – aparatul teritorial
1. Comisar sef sectie                                       40
2. Comisar sef sectie adjunct                               30
3. Comisar sef sectie divizie                               25

1.2. Directia generala a finantelor
publice si controlului financiar de
stat

– la nivel de municipiu

1. Director administratie financiara                        40
2. Director adjunct administratie financiara                30
3. Sef circumscriptie fiscala                               30

– la nivel de comuna

1. Sef perceptie                                            25

2. Ministerul Culturii

2.1. Inspectoratul pentru cultura
1. Consilier teritorial sef                                 50
2. Consilier teritorial sef adjunct                         40

2^1. Ministerul Educatiei Nationale
2^1.1. Inspectoratul scolar*)
1. Inspector scolar general                           45          55
2. Inspector scolar general adjunct                   35          45
3. Inspector scolar de specialitate                   30          40
4. Inspector scolar                                   25          30
––––-
*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

3. Ministerul Sanatatii

3.1. Directia sanitara

Indemnizatii pentru indeplinirea unor
sarcini, activitati si responsabilitati
suplimentare functiei de baza, care fac
parte din salariul de baza
1. Medic inspector                                          25
2. Farmacist inspector                                      25

c) aparatul propriu al administratiei
publice locale si serviciile publice
din subordinea acesteia

1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria
Municipiului Bucuresti si Consiliul
General al Municipiului Bucuresti,
consilii locale
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

1.1. La nivel de judet si municipiul
Bucuresti
1. Sef departament*)                                        55
2. Arhitect sef                                             50
3. Arhitect sef adjunct                                     40
4. Sef filiala, sef corp control comercial I                30
5. Sef corp control comercial II                            25
–––––
*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

1.2. La nivel de municipiu si oras
1. Sef corp control comercial I                             30
2. Sef corp control comercial II                            25

1.3. La nivel de comuna
1. Sef perceptie                                            25
2. Sef birou                                                15

d) din unitati subordonate ministerelor
si altor organe de specialitate
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

1. Ministerul Culturii

1.1. Functiile de conducere din
activitatea redactionala
1. Redactor-sef                                             40
2. Redactor-sef adjunct                                     30
3. Sef redactie, secretar general de redactie               25

1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor
sarcini sau activitati suplimentare
functiei de baza, care fac parte din
salariul de baza
1. Artistii lirici opera, artistii lirici,
coristii opera, coristii, balerinii,
artistii instrumentisti, instrumentistii,
dansatorii, care desfasoara activitate
solistica                                                10
2. Artistii instrumentisti si instrumentistii
care desfasoara activitate de sef de
partida                                                  10

1^1. Ministerul Educatiei Nationale
1^1.1. Unitati de invatamant
1^1.1.1. Functiile didactice de conducere
din invatamantul superior*)
–––––
*) Indemnizatia de conducere se calculeaza conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
__________________________________________________________________________
Nr.                                          Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                         procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
minim       maxim
__________________________________________________________________________
1. Rector                                            35          45
2. Prorector                                         25          30
3. Director general administrativ al
universitatii                                     25          30
4. Decan                                             20          30
5. Secretar stiintific al senatului
universitar                                       20          25
6. Prodecan                                          15          20
7. Administrator-sef al facultatii                   15          20
8. Secretar stiintific al consiliului
facultatii                                        10          15
9. Director de departament                           15          20
10. Sef de catedra                                    10          15

1^1.1.2. Functiile didactice de conducere
din invatamantul gimnazial,
profesional, liceal si de
maistri*)
–––––
*) Indemnizatia de conducere se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

1. Director de scoala sau de liceu                   25          35
2. Director adjunct de scoala
sau de liceu                                      20          25
3. Director (educatoare,
invatator sau institutor)                         15          25
4. Directorul Casei corpului
didactic                                          25          35

1^1.1.3. Alte functii de conducere
specifice din institutiile de
invatamant
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

1. Secretar-sef*)                                           10
2. Secretar-sef*)                                          10
––––-
*) Se utilizeaza numai in invatamantul superior.
*) Se utilizeaza la centrele bugetare, grupurile scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.

1^1.1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea
unor sarcini, activitati si
responsabilitati suplimentare
functiei didactice de predare de
baza, care fac parte din salariul
de baza, stabilite potrivit
art. 51 alin. (4) din
Legea nr. 128/1997.

Invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________
1. Diriginte                                   10% din salariul de baza al
functiei didactice detinute

1^1.1.5. Indemnizatii si sporuri pentru
activitati prestate in afara
obligatiilor functiei de baza si
care nu fac parte din salariul
de baza

1. Presedintele comisiei de bacalaureat
– la o comisie, de pana la 100
de candidati                              50% din salariul de baza lunar
al functiei didactice in care
este incadrat
– la o comisie de peste 100
de candidati                              un salariu de baza lunar al
functiei didactice in care
este incadrat
2. Personal didactic desemnat sa conduca si    10 – 25% din salariul de baza
sa realizeze practica pedagogica            al functiei didactice in care
este incadrat, calculat in
raport cu numarul elevilor sau
al studentilor practicanti
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________
2. Ministerul Sanatatii

2.1. Inspectoratele de sanatate publica
1. Inspector-sef                                            50
2. Inspector-sef adjunct                                    40

2.2. Unitati sanitare

2.2.1. Functiile de conducere
medico-sanitare
1. Medic (farmacist) director                               50
2. Medic (farmacist) director adjunct                       40
3. Medic sef (policlinica, statie salvare,
centru transfuzie sanguina si altele
similare)                                                40
4. Medic (farmacist, biolog, biochimist,
chimist, psiholog, sef sectie, sef
laborator si altele similare)                            25
5. Asistent medical sef                                     25

2.2.2. Indemnizatii pentru indeplinirea
unor sarcini, activitati si
responsabilitati suplimentare
functiei de baza, care fac parte
din salariul de baza

1. Farmacist diriginte                                      15
2. Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune                 10
3. Asistent medical (tehnician sanitar, sora
medicala, oficiant medical, moasa, laborant
si altele similare) sef                                  10
4. Spalatoreasa cu gestiune; sef echipa                      7

2.2.3. Indemnizatii pentru activitati
prestate in afara obligatiilor
functiei de baza si care nu fac
parte din salariul de baza

Membrii comisiilor de avizare              cel mult 25%, in cursul unei
medico-legala, ai comisiilor de expertiza  luni, din salariul de baza al
si recuperare a capacitatii de munca si    functiei de executie
ai comisiilor medicale                     indeplinite

3. Ministerul Tineretului si Sportului
3.1. Functiile de conducere din federatii
sportive
1. Presedinte federatie                                     30
2. Secretar general federatie                               25

3.2. Functiile de conducere din alte
unitati sportive
3.2.1. Cluburi
1. Presedinte club                                          20
2. Vicepresedinte club                                      10

3.2.2. Complex sportiv

Sef complex sportiv                                      10
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

4. Ministerul Transporturilor
4.1. Unitati navale si capitanii de
porturi
Functiile de conducere din unitatile navale
si capitaniile de porturi

1. Capitan sef port                                         20
2. Sef grup scafandri                                       10

4.2. Pentru activitatea de imersiune,
desfasurata potrivit prevederilor
art. 8 lit. f) din Hotararea
Guvernului nr. 281/1993, se acorda o
indemnizatie de 7.300 lei/ora de
scufundare

4.3. Aviatie sportiva
4.3.1. Functiile de conducere specifice
activitatii de zbor
1. Comandant detasament zbor                                50
2. Comandant aeroclub teritorial                            50
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial                    30
4. Sef sector zbor aeroclub teritorial                      15

4.3.2. Functiile de conducere specifice
activitatii tehnic-aeronautice
1. Sef grupa lucrari – reparatii (LR)                       30
2. Sef sector tehnic                                        15

4.3.3. Functiile de conducere specifice
activitatii operativ-aeronautice
1. Director zbor                                            40
2. Director tehnic                                          40
3. Sef serviciu informare zbor – meteo –
– navigatie                                              30

4.3.4. Indemnizatia de zbor pentru
personalul navigant si tehnic,
navigant profesionist, precum si
indemnizatia de exploatare pentru
personalul tehnic aeronautic din
Aeroclubul Romaniei

Activitatea pentru care se acorda: Indemnizatia
_______________________________
1. Misiuni prevazute in Codul aerian         pana la:  6.200 lei/ora de zbor
2. Misiuni prevazute in Codul aerian                   3.300 lei/start
3. Salturi cu parasuta                                27.400 lei/salt
4. Lansarea la zbor a aeronavelor si                   1.800 lei/aterizare
aterizari
____________________________________________________________________________

NOTA:
1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata astfel:
1 ora zbor acrobatie           = 2 ore zbor normal;
1 ora zbor inalta acrobatie    = 4 ore zbor normal.
Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc de catre Aeroclubul Romaniei.
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

5. Ministerul Agriculturii
5.1. Functiile de conducere din
activitatea specifica
1. Sef oficiu*), inspector sef*)                            40
2. Sef statie, sef ferma, sef centru, sef
circumscriptie                                           30
––––-
*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridica, dupa caz.

5.2. Indemnizatii pentru indeplinirea
unor sarcini, activitati si
responsabilitati suplimentare
functiei de baza, care fac parte din
salariul de baza:

– Medicii veterinari incadrati in          10% din salariul de baza al
activitatile prevazute in anexa          functiei de executie
nr. VII/9 la prezenta lege,              indeplinite
autorizati sa exercite atributii
de inspector al politiei
sanitar-veterinare.
Marimea concreta a sporului se stabileste
de organul care il autorizeaza.
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________
6. Ministerul Apelor, Padurilor si
Protectiei Mediului
6.1. Functii de conducere din activitatea
specifica
1. Guvernator*)                                             50
2. Inspector sef*)                                         40
–––––
*) Se utilizeaza numai la Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.
*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.

7. Academia Romana
7.1. Functiile de conducere specifice din
activitatea de cercetare stiintifica,
dezvoltare tehnologica si proiectare
1. Director institut                                        50
2. Director adjunct stiintific, director
adjunct institut                                         40
3. Secretar stiintific, director centru                     30

8. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
8.1. Functiile de conducere specifice in
unitatile de perfectionare a
personalului cu pregatire medie si
in centre de calificare si
recalificare
1. Director centru de perfectionare                         30
2. Director adjunct centru de perfectionare                 25
3. Director centru de calificare si
recalificare                                             30
4. Sef centru de calificare                                 15
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

C. Autoritatea vamala

1. Sef birou vamal                                          30
2. Sef adjunct birou vamal                                  25
3. Sef tura, sef sector                                     20
___________________________________________________________________________
Nr.                                            Indemnizatia de conducere in
crt.         Functia                           procente din salariul de baza
– % –
_____________________________
limita maxima
____________________________________________________________________________

D. Autoritati autonome

1. Functii de conducere la Curtea de
Conturi
1. Director directie control financiar, sef
compartiment control financiar la Camera
de Conturi, presedinte colegiu
jurisdictional, director adjunct la
Directia de control financiar si la
Camera de Conturi a Municipiului
Bucuresti, sef serviciu control,
controlor financiar care exercita
control preventiv                                        40
2. Judecator financiar inspector, procuror
financiar inspector                                      35

2. Functii de conducere la Comisia
Nationala a Valorilor Mobiliare
1. Director general de departament                          55
2. Director general adjunct de departament                  50
3. Director                                                 50
4. Director adjunct al directiilor aferente
departamentelor                                          40
5. Sef serviciu                                             30
6. Sef birou din cadrul directiilor aferente
departamentelor                                          25
___________________________________________________________________________

ANEXA 10

PREVEDERI DIN UNELE ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA

1. Prevederile referitoare la promovarea in grade, trepte profesionale si gradatii, indemnizatii de conducere, ponderea functiilor de conducere prevazute la art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 24, art. 25, art. 28 alin. (2) si alin. (3), art. 30, art. 33, art. 37, art. 39 si la art. 41, precum si anexa nr. 7 pct. 2 din nota, anexa nr. 8 si pct. 1, 3 si 7 din nota, anexa nr. 9 si nota de la cap. II, pct. 1 din nota la cap. III lit. B si pct. 1 si 2 de la cap. III lit. C, din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si al personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993.
2. Art. 1 alin. (3), art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, cu exceptia alin. (3), art. 11, art. 21 alin. (1) si (2), art. 29, art. 33 alin. (1) si (2), art. 36 anexele nr. 1 – 4 si art. 37 alin. (2) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996.
3. Art. 27 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992.
4. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza, precum si prevederile cuprinse in notele referitoare la salariile de baza din anexele nr. I/1 – I/4; I/5 nr. crt. 2, I/6 si I/7; II/1 – II/6; III/1 si III/2 (cu exceptia pct. 8 din nota), III/3, precum si anexele nr. V/1 , V/1A, V/2 – V/10A, V/11 (cu exceptia cap. IV Corpul gardienilor publici) si V/12 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 29 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 134/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, se abroga pentru personalul salarizat prin prezenta lege. Prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, precum si prevederile referitoare la majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor de baza in cazul unor activitati de productie organizate in subordinea consiliilor locale si judetene, a unor ministere, reglementate prin hotarari ale Guvernului.
5. Articolul unic pct. 2 si 3 din Legea nr. 20/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 12 aprilie 1994.
6. Prevederile referitoare la promovarea in grade, trepte profesionale si gradatii, indemnizatii de conducere, ponderea functiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu exceptia alin. (7) si (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) si (4) si la art. 33 din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
7. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 560/1994 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa „Rompres”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994.
8. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. I pct. 6 din Hotararea Guvernului nr. 42/1994 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.
9. Prevederile art. 1 pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 0366 din 28 iunie 1994 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale si ale art. 23 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 0282/1993.
10. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7, cu exceptia alin. (1), art. 10 alin. (3), art. 19, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 si art. 31 (anexele nr. 1 – 3) din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995. Prevederile referitoare la Curtea de Conturi din art. 52 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996. Se abroga prevederile referitoare la Curtea de Conturi si Curtea Constitutionala din art. 22 alin. (1), art. 36 si cap. I si IIA din anexa la Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996.
11. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 220/1995 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
12. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
13. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.
14. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 223/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.
15. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995.
16. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 213/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995.
17. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 214/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.
18. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.
19. Prevederile Hotararii Guvernului nr. 275/1995 privind majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor in unele unitati bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.
20. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din institutiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum si cele cuprinse in normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si imbunatatirea salarizarii personalului din institutiile si activitatile cu profil cultural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, si art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
21. Prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din unitatile sportive cuprinse la art. 3 si la art. 4, precum si cele cuprinse in normele metodologice emise potrivit art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996, privind imbunatatirea sistemului de finantare a unitatilor sportive finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste unitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 59/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.
22. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 12 noiembrie 1996.
23. Art. I pct. 20, anexa nr. 2, cap. A, precum si prevederile referitoare la functiile de conducere utilizate pentru alt personal decat cel de specialitate juridica din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si din Ministerul Justitiei, din cap. B, din Ordonanta Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997. Prevederile referitoare la sporul de vechime pentru functiile de demnitate publica numite, cuprinse la art. 31 din Legea nr. 50/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996.
24. Art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, cu exceptia alin. (3), art. 22, art. 28, art. 30, cu exceptia anexei nr. 4, din Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a personalului burselor de valori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997.
25. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 295 din 30 octombrie 1997.
26. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 mai 1998.
27. Prevederile referitoare la asimilarea functiilor de conducere cu functii de nivel guvernamental cuprinse la art. 4 alin. (1) si art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a Corpului de arbitri, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 60/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 18 martie 1997.
28. Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 26 noiembrie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 85/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 27 aprilie 1998.
29. Prevederile referitoare la salarizarea, promovarea in grade, trepte profesionale si gradatii a personalului prevazut la art. 21, art. 41, art. 45, art. 46, art. 62, art. 79, art. 112 si art. 117, precum si anexele nr. 1 – 3 din Ordonanta Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998.
*
*   *
Reglementarile cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 281/1993, Legea nr. 40/1991, republicata, si Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, cu modificarile ulterioare, privind stabilirea salariilor de baza se mentin in vigoare in vederea salarizarii personalului incadrat in activitatile carora nu li se aplica prevederile prezentei legi.
Celelalte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor pentru personalul prevazut in prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *