Legea 19/1971 – Regimul preturilor si tarifurilor

author
77 minutes, 19 seconds Read

LEGEA Nr. 19 din 1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor
EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICATA IN: BULETINUL OFICIAL Nr. 154 din 16 decembrie 1971 In cadrul vastului program, trasat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Roman, cu privire la perfectionarea organizarii si conducerii planificate a economiei, sistemul de preturi contribuie la repartizarea planificata a muncii sociale pe ramuri, subramuri si produse, constituie un instrument de masurare a aportului fiecarei intreprinderi si ramuri la crearea venitului national, precum si de fundamentare a optiunilor si deciziilor in vederea realizarii eficientei maxime a intregii activitati economice.
Sistemul de preturi are un rol important in realizarea obiectivelor politicii economice de industrializare socialista si de dezvoltare intensiva a agriculturii, in largirea schimbului intern si extern de marfuri, asigurarea stabilitatii monetare si cresterea nivelului de trai al populatiei.
Preturile au un rol insemnat in aprecierea corespunzatoare a eforturilor si rezultatelor activitatii intreprinderilor, in intarirea gestiunii lor economice, in cointeresarea acestora la realizarea sarcinilor cantitative si calitative de plan, la introducerea tehnicii noi si ridicarea calitatii produselor, la sporirea si diversificarea productiei si serviciilor.
Reducerea continua a pretului de cost, folosirea rationala a resurselor materiale si de munca in toate ramurile economiei nationale, ca urmare a ridicarii productivitatii muncii sociale, asigura sporirea fondurilor necesare reproductiei socialiste largite si constituie, in acelasi timp, un factor esential pentru cresterea veniturilor reale ale populatiei in ritmurile si proportiile prevazute prin plan.
Reducerea cheltuielilor de productie si circulatie constituie, totodata, calea principala pentru apropierea preturilor din tara noastra de nivelul si corelatiile de preturi existente in tarile dezvoltate din punct de vedere economic.
La baza stabilirii preturilor – in conformitate cu legile economice obiective – trebuie sa stea cheltuielile sociale de productie, tinindu-se seama totodata de nivelul de dezvoltare a bazei tehnico-materiale si posibilitatile de satisfacere a cerintelor pietei socialiste, organizate. La stabilirea preturilor trebuie sa se aiba in vedere realizarea unor corelatii fundamentale intre preturile diferitelor produse sau grupe de produse, care sa contribuie la asigurarea tuturor sortimentelor necesare consumului productiv, investitiilor, consumului populatiei si exportului, precum si la o circulatie normala a marfurilor in economie.
Stabilirea preturilor se infaptuieste in mod organizat in conformitate cu politica unitara si coordonata a partidului si statului. Existenta unor preturi stabile ce nu pot oscila in functie de schimbarea conditiilor individuale de productie si desfacere constituie o premisa de baza pentru fundamentarea si infaptuirea planurilor economice, pentru cresterea sistematica a nivelului de trai al populatiei. Totodata, trebuie asigurata mentinerea concordantei preturilor cu cheltuielile sociale prin modificarea preturilor in raport cu schimbarile ce intervin in factorii care au stat la baza stabilirii lor.
La produsele si serviciile importante pentru economia nationala si consumul populatiei se stabilesc preturi unice pe tara, indiferent de producator si de costurile individuale de productie.
Pentru infaptuirea obiectivelor prevazute in plan, si in primul rind a acelora legate de nivelul de trai al populatiei si de acumulare, precum si pentru intarirea continua a monedei nationale este necesara o disciplina riguroasa in ce priveste respectarea regulilor, criteriilor si normelor de stabilire si aplicare a preturilor.
In vederea perfectionarii si statornicirii unor reguli si criterii de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor in economie, precum si a cadrului organizat in care se desfasoara intreaga activitate din acest domeniu, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege .
CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In Republica Socialista Romania preturile si tarifele trebuie sa reflecte cheltuielile sociale de productie, sa tina seama de valoarea de intrebuintare a produselor si sa contribuie la infaptuirea politicii partidului si statului de dezvoltare in ritm inalt a economiei nationale si de crestere continua a productivitatii muncii, la reducerea sistematica a pretului de cost, valorificarea rationala a resurselor materiale si de munca, promovarea progresului tehnic, imbunatatirea calitatii produselor si cresterea nivelului de trai al intregului popor.
Statul stabileste politica preturilor, organizeaza si urmareste aplicarea acesteia si asigura controlul respectarii legalitatii si intarirea disciplinei preturilor.
ART. 2
Sistemul de preturi din economia nationala cuprinde urmatoarele categorii de preturi:
a) preturi ale producatorilor, care revin unitatilor industriale, de lucrari de constructii-montaj, agricole, precum si altor producatori;
b) preturi de livrare, la care circula produsele intre unitatile socialiste; in cazul mijloacelor de productie, preturile de livrare sint egale cu cele ale producatorilor, cu exceptiile prevazute in dispozitiile legale;
c) preturi cu amanuntul, pentru desfacerea produselor si executarea lucrarilor de constructii catre populatie;
d) tarife pentru serviciile prestate unitatilor socialiste si populatiei.
Continutul fiecarei categorii de pret, modul de stabilire si modificare, regimul de aplicare a preturilor si tarifelor, precum si atributiile organelor centrale, organelor locale, ale unitatilor de stat, cooperatiste si altor organizatii obstesti sint cele prevazute in prezenta lege.
Asimilarea categoriilor de preturi in vigoare cu cele prevazute in prezentul articol se face potrivit anexei.
ART. 3
In conformitate cu cerintele politicii economice si sociale, precum si in functie de conditiile de productie si desfacere, preturile si tarifele prevazute in art. 2 pot fi:
– fixe, care se aplica la nivelul la care au fost stabilite;
– limita, care reprezinta un nivel maxim ce nu poate fi depășit si in cadrul căruia se vor putea stabili sau practica preturi mai mici; in anumite cazuri se vor putea stabili si limite minime de pret.
Preturile si tarifele fixe sau limita pot fi unice sau diferențiate.
Preturile si tarifele unice se aplica pe intreg teritoriul tarii, de toate organele si unitatile socialiste producatoare si de desfacere pentru principalele produse si pentru serviciile de mare importanta pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei.
Preturile si tarifele diferențiate se stabilesc la un nivel diferit in functie de zone, judete, bazine de productie sau localitati.
Preturile si tarifele fixe sau limita pot fi diferentiate si pe sezoane, pe producători, pe destinatii sau categorii de beneficiari.
Preturile si tarifele prevăzute in art. 2 pot fi stabilite pentru o perioada limitata de timp, dupa care isi inceteaza valabilitatea.
ART. 4
Categoriile de preturi si tarifele prevazute in art. 2 din prezenta lege se stabilesc avindu-se in vedere urmatoarele:
– pretul de cost antecalculat, care cuprinde totalitatea cheltuielilor normate necesare executarii produsului sau prestarii serviciului;
– beneficiul, care contribuie la asigurarea reproductiei largite, precum si la cointeresarea unitatilor economice si a colectivelor de oameni ai muncii pentru indeplinirea si depasirea tuturor indicatorilor de plan.
La elementele de mai sus se adauga, dupa caz:
– impozitul pe circulatia marfurilor sau alte prelevari la bugetul de stat, in functie de politica economica si financiara a statului;
– rabatul (adaosul) comercial, destinat acoperirii cheltuielilor pentru desfacerea marfurilor si asigurarea unui beneficiu organizatiilor comerciale.

CAP. 2  Prețul de cost – baza de stabilire a preturilor

ART. 5
La baza stabilirii oricarei categorii de preturi trebuie sa stea pretul de cost care cuprinde urmatoarele elemente de cheltuieli:
a) materii prime si materiale;
b) combustibil, energie, apa;
c) salarii si contributii asupra salariilor;
d) amortizarea fondurilor fixe;
e) taxa asupra fondurilor de productie;
f) taxa asupra terenurilor;
g) cheltuieli pentru introducerea tehnicii noi;
h) dobinzi si alte cheltuieli banesti.
Aceste elemente ale pretului de cost se adapteaza specificului fiecarei ramuri.
In scopul calcularii, analizei si controlului pretului de cost pe produse, cheltuielile de productie si desfacere prevazute la lit. a-h de mai sus se planifica, se evidentiaza si se raporteaza pe articole de calculatie si se grupeaza in cheltuieli directe si cheltuieli indirecte (de regie).
La stabilirea preturilor, calcularea acestor cheltuieli se face pe baza normelor de consum pentru materii prime, materiale, combustibil si energie, a normelor de munca, a normelor de amortizare pentru fondurile fixe, precum si a normelor financiare. In vederea micsorarii continue a cheltuielilor de productie , ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile socialiste producatoare sint obligate sa ia masuri pentru reducerea normelor de consum, in functie de perfectionarea tehnologiei, a organizarii productiei si a muncii si a modernizarii productiei. Aceste norme vor fi revizuite odata cu intocmirea planului si ori de cite ori este necesar pe parcursul indeplinirii lui.
Materiile prime si materiale, combustibilul si energia – provenite din mai multe surse de aprovizionare si pentru care preturile sint diferentiate in functie de furnizori – se iau in calcul la pretul mediu ponderat.
Unitatile producatoare sint obligate sa urmareasca ca aprovizionarea sa se faca de la cel mai apropiat furnizor.
La stabilirea pretului de cost antecalculat este interzisa luarea in considerare a cheltuielilor determinate de rebuturi, amenzi, penalizari si alte cheltuieli neproductive. Pierderile din rebuturi vor putea fi avute in vedere in pretul de cost antecalculat numai in cazuri exceptionale, cind acestea sint inevitabile din punct de vedere tehnologic – in limitele prevazute in licentele de fabricatie sau in documentatiile si normele legale aprobate – iar scazamintele de materii prime, materiale si produse finite, in limita cotelor normate de pierderi tehnologice, de transport si de depozitare.
Fondul pentru introducerea tehnicii noi se determina prin aplicarea asupra pretului de cost planificat a cotelor procentuale stabilite potrivit legii.
Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale vor controla sistematic formarea si folosirea fondului pentru introducerea tehnicii noi, urmarindu-se utilizarea cit mai rationala si eficienta a acestuia.
Taxa asupra fondurilor de productie, precum si cea asupra terenurilor sint menite sa stimuleze utilizarea cit mai rationala a acestora.
Fondurile de productie si categoriile de terenuri asupra carora se aplica aceste taxe se stabilesc potrivit legii. De asemenea, prin lege se stabilesc nivelul taxelor asupra fondurilor de productie si asupra terenurilor, modul de aplicare, reducerile, precum si scutirile temporare de la plata acestor taxe.
ART. 6
La baza stabilirii preturilor unice sta pretul de cost mediu la nivel de ramura, antecalculat, care se determina prin luarea in calcul a cheltuielilor de productie ale tuturor unitatilor care produc aceleasi produse.
Pentru produsele la care nu se stabilesc preturi unice, acestea se determina pe baza pretului de cost antecalculat al unitatilor producatoare subordonate organului sau organizatiei care stabileste preturile.
Stabilirea preturilor va fi precedata in toate cazurile de analiza critica a costurilor pe fiecare unitate producatoare – urmarindu-se optimizarea productiei, valorificarea maxima a rezervelor interne si oglindirea cheltuielilor realmente necesare, justificate din punct de vedere economic, pentru fabricarea diferitelor produse – precum si de verificarea documentatiilor privind calitatea produselor.
ART. 7
Costurile mai mari, determinate de repartizarea nerationala intre unitati a fabricarii unui produs, precum si orice alte cheltuieli nejustificate rezultate din organizarea defectuoasa a productiei si a muncii, nu vor fi luate in considerare la stabilirea preturilor.
Pretul de cost al produselor fabricate in unitatile producatoare sau sectiile nou infiintate se va lua in calcul – pina la atingerea parametrilor proiectati – la nivelul prevazut in documentatiile tehnico-economice aprobate.
ART. 8
Este interzisa crearea de rezerve – sub orice forma – in pretul de cost antecalculat. De asemenea, este interzisa luarea in calcul a cheltuielilor suplimentare determinate de folosirea unor materii prime si materiale de calitate mai ridicata si a unor forte de munca cu calificare superioara celor care sint necesare pentru executarea normala a produsului, precum si a cheltuielilor efectuate pentru inlaturarea defectelor de fabricatie, cu exceptia cheltuielilor pentru executarea obligatiilor de garantie, in limita normelor aprobate. Abaterile de la aceste prevederi se sanctioneaza potrivit legii.

CAP. 3 Reguli de bază pentru stabilirea si aplicarea preturilor la mijloacele de producție industriale

ART. 9
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile producatoare sint obligate sa ia masuri pentru scaderea continua a pretului de cost, astfel ca treptat sa se poata reduce preturile de livrare ale mijloacelor de productie industriale, contribuind la scaderea sistematica a cheltuielilor de productie in toate ramurile economiei nationale, la reducerea costului investitiilor si la cresterea eficientei exportului.
ART. 10
Pentru mijloacele de productie industriale se stabilesc:
a) preturi de productie, care asigura unitatilor producatoare ce lucreaza in conditii normale de dotare, organizare si gospodarire, recuperarea pretului de cost si un beneficiu;
b) preturi de livrare, care se situeaza de regula la nivelul preturilor de productie; in cazurile prevazute de lege preturile de livrare cuprind, in afara preturilor de productie, impozitul pe circulatia marfurilor si alte prelevari la bugetul de stat.
Mijloacele de productie desfacute prin reteaua comertului cu amanuntul se vind la preturi stabilite in conformitate cu prevederile cap. V privind „Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor la bunurile de consum”.
ART. 11
Preturile mijloacelor de productie se stabilesc pe baza pretului de cost determinat potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege.
Sectiunea I Determinarea beneficiului

ART. 12
Nivelul beneficiului normat pe ramuri si subramuri se calculeaza in raport cu fondurile de productie – fixe si circulante – ale acestora. Beneficiul astfel determinat impreuna cu taxa asupra fondurilor de productie constituie o sursa principala pentru reproductia largita in concordanta cu politica de dezvoltare a economiei nationale.
La diferentierea nivelului beneficiului normat pe ramuri si subramuri, in raport cu fondurile de productie, se va avea in vedere:
a) dezvoltarea cu prioritate a ramurilor de baza care asigura punerea in valoare a resurselor naturale, inzestrarea tehnica a diferitelor sectoare ale economiei sau care contribuie in proportie importanta la largirea exportului si la cresterea eficientei acestuia;
b) asigurarea pe produse a unei rentabilitati corespunzatoare fata de pretul de cost atit la nivelul ramurilor, cit si in unitatile producatoare care lucreaza in conditii normale de dotare, organizare si gospodarire;
c) asigurarea unui beneficiu mai ridicat pentru ramurile care necesita cheltuieli suplimentare de cercetare si experimentare, diversificare si reinnoire, precum si pentru cele care sint supuse unei uzuri morale mai rapide.
ART. 13
Beneficiul determinat potrivit prevederilor art. 12 se raporteaza la pretul de cost total al ramurii sau subramurii respective, obtinindu-se astfel rata rentabilitatii medii, care se stabileste potrivit legii. In cazul ramurilor si subramurilor la care cheltuielile pentru materii prime si materiale au o pondere ridicata in pretul de cost, beneficiul poate fi stabilit in raport cu cheltuielile de prelucrare.
Odata cu ratele rentabilitatii medii pe ramuri si subramuri se stabilesc si limitele maxime ale acestora.
ART. 14
Rata rentabilitatii pe produse poate fi diferentiata in functie de cerintele politicii economice si de necesitatile de corelare, asigurindu-se pe totalul fiecarei ramuri si subramuri rata medie a rentabilitatii.
ART. 15
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile producatoare sint obligate sa examineze sistematic nivelul pretului de cost si sa ia masuri de reducere continua a acestuia, asigurind astfel cresterea rentabilitatii si ieftinirea productiei.
In situatiile in care, ca urmare a reducerii cheltuielilor de productie, rentabilitatea medie pe ramuri si subramuri depaseste limita maxima stabilita, preturile de productie se reexamineaza, putindu-se reduce, stabili preturi de livrare – cuprinzind impozit pe circulatia marfurilor sau alte prelevari la bugetul de stat – sau mentine, dupa caz, in functie de cerintele politicii economice.
Sectiunea a II-a Preturile mijloacelor de productie industriale

ART. 16
La determinarea nivelului preturilor de productie si de livrare ale mijloacelor de productie industriale se va tine seama de corelatiile necesare intre preturile diferitelor produse care sa exprime raporturile dintre valorile de intrebuintare ale acestora, concretizate in caracteristicile tehnicefunctionale, de durabilitate, estetice, de confort si alte asemenea caracteristici, avindu-se in vedere costurile de productie, beneficiul si, dupa caz, impozitul pe circulatia marfurilor.
ART. 17
Preturile ce se stabilesc potrivit prevederilor art. 16 vor trebui sa asigure urmatoarele cerinte ale politicii economice:
a) stimularea introducerii in fabricatie a produselor noi, de un inalt nivel tehnic si cu o eficienta sporita, in care scop se poate lua in calcul o rentabilitate mai mare decit cea a produselor care satisfac necesitati asemanatoare.
Odata cu stabilirea preturilor la principalele produse din aceasta categorie se precizeaza termenele la care se vor face propuneri de reducere a preturilor de productie, precum si cuantumul orientativ al acestor reduceri. La stabilirea acestor termene se va tine seama, in principal, de durata normata de serviciu a fondurilor fixe, de prevederile planului tehnic, precum si de marimea perioadei in care tipurile sau categoriile de produse similare se uzeaza moral pe plan mondial.
In acelasi scop, rentabilitatea produselor invechite va fi redusa, astfel incit unitatile producatoare sa fie cointeresate sa le inlocuiasca cu altele moderne si cu eficienta sporita;
b) stimularea valorificarii resurselor naturale, necesare dezvoltarii economiei nationale chiar in situatiile in care exploatarea si folosirea acestora se fac in conditii mai grele, asigurindu-se, totodata, un minim de eficienta necesar;
c) stimularea productiei si consumului mijloacelor de productie fabricate in tara;
d) folosirea cit mai rationala a materiilor prime si materialelor, precum si a combustibililor ce pot fi destinati unei valorificari superioare, stabilinduse preturi care sa duca la economisirea acestora si la stimularea folosirii de inlocuitori. Pentru stimularea utilizarii de materiale inlocuitoare si de deseuri se vor stabili pentru acestea preturi mai mici in conditii de eficienta egala pentru beneficiari. In cazuri exceptionale, preturile se vor putea situa cel mult la nivelul celor deficitare inlocuite;
e) stimularea cooperarii si specializarii in productie, prin stabilirea si reducerea periodica a preturilor pieselor, subansamblelor si ansamblelor livrate in cadrul cooperarii, astfel ca scaderea pretului de cost la produsele fabricate de unitatile specializate sa se reflecte si in preturile produselor finite, asigurindu-se unitatilor furnizoare o rentabilitate stimulativa;
f) orientarea unitatilor producatoare spre cresterea calitatii productiei prin diferentierea preturilor pe calitati si asigurarea unor beneficii mai mari pentru produsele de calitate superioara;
g) cointeresarea unitatilor producatoare locale, de stat si cooperatiste, pentru valorificarea resurselor locale de materii prime si materiale;
h) stimularea productiei pieselor de schimb in cantitati corespunzatoare necesitatilor economiei nationale, precum si utilizarea acestora in mod rational , in care scop preturile pieselor de schimb se determina astfel incit unitatilor producatoare sa li se asigure un beneficiu care sa le cointereseze in fabricarea produselor respective; suma preturilor pieselor componente va trebui sa fie mai mare decit pretul utilajului sau masinii.
ART. 18
Pentru extinderea fabricarii de mijloace de productie destinate autoutilarii , in masura in care acestea nu pot fi procurate de la alti furnizori interni in conditii mai economice, preturile se vor stabili pe baza pretului de cost realizat si a unui beneficiu corespunzator.
In situatiile in care pentru produsele destinate autoutilarii sint stabilite preturi – pentru productie interna sau pentru import – mai mari decit cele rezultate potrivit prevederilor alineatului precedent, se pot aplica preturile in vigoare.
ART. 19
In cazurile in care la unele produse criteriile prevazute in art. 17 conduc la necesitatea stabilirii unor preturi care includ o rentabilitate sensibil mai mare fata de media pe ramura sau subramura, se vor stabili si preturi de livrare , prin includerea impozitului pe circulatia marfurilor sau altor prelevari la bugetul de stat.
ART. 20
Noile produse si sortimente care urmeaza a fi executate si puse in circulatie trebuie sa prezinte imbunatatiri substantiale, sa constituie o imbogatire reala a gamei de produse existente, corespunzator cerintelor economiei nationale si sa asigure o eficienta sporita. La aprecierea eficientei se va tine seama, in principal, ca pretul rezultat din corelare sa asigure beneficiarilor – la efect util egal – cheltuieli mai mici sau cel mult la acelasi nivel cu cele determinate de folosirea produselor similare existente, iar unitatilor producatoare realizarea unui beneficiu stimulativ si – dupa caz a impozitelor, conform normelor legale.
In cazul in care produsul nou nu asigura eficienta prevazuta la alineatul precedent se interzice fabricarea produsului si stabilirea pretului respectiv.
In mod exceptional, Consiliul de Stat poate aproba fabricarea unor produse din aceasta categorie si stabilirea preturilor in cazul in care producerea lor este justificata de necesitati majore ale economiei nationale.
ART. 21
Stabilirea preturilor se face pe baza regulilor din prezenta lege, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) pentru produsele noi, care au valori de intebuintare egale sau superioare celor existente, destinate inlocuirii acestora, preturile se stabilesc in limita preturilor produselor inlocuite;
b) pentru produsele noi destinate largirii sortimentelor, preturile se stabilesc corelat cu preturile in vigoare pentru produsele din grupa sau subgrupa din care face parte noul produs, fara a putea depasi pretul cel mai mare al grupei sau subgrupei respective, considerat ca limita.
In cazurile in care este necesara fabricarea de produse noi cu valori de intrebuintare mult superioare fata de cele existente si care justifica un pret care sa depaseasca limitele determinate potrivit prevederilor lit. a si b, preturile respective se vor stabili de organele competente potrivit prezentei legi.
Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul produselor ce se livreaza la export.
ART. 22
Pentru valorificarea la maximum a resurselor naturale si a capacitatilor de productie, precum si pentru rationalizarea importurilor, in situatiile in care anumite produse – datorita conditiilor naturale, de exploatare sau de fabricatie – se produc de unele unitati la preturi de cost mai ridicate, Consiliul de Ministri poate aproba stabilirea si aplicarea de preturi care sa asigure un beneficiu pentru fiecare unitate, in baza carora se vor efectua decontarile cu organul tutelar.
Pretul mediu ponderat rezultat potrivit alineatului precedent trebuie sa se situeze la nivelul pretului de productie unic stabilit, la care se efectueaza livrarile.
ART. 23
Pentru mijloacele de productie fabricate in serie mica sau executate pe baza de comanda ocazionala, preturile se pot stabili la un nivel superior celor pentru produsele de serie mare sau de masa, tinindu-se seama de cheltuielile suplimentare necesare productiei si desfacerii acestor produse.
In cazul in care fabricarea unor produse avind caracter de serie mica se transforma in productie de serie mare sau de masa, preturile se vor reduce corespunzator, pe masura trecerii la o asemenea productie.
ART. 24
Preturile de productie si cele de livrare pentru comenzile ocazionale destinate investitiilor, reparatiilor capitale sau productiei, care depasesc limitele valorice pe comanda ce se vor stabili potrivit prezentei legi, se vor recalcula pe baza de postcalculatie. In cazul in care pretul efectiv realizat va fi mai mic sau mai mare decit cel stabilit pe baza de antecalculatie, pretul va fi modificat, iar diferenta se va regulariza cu beneficiarul in termen de cel mult 30 de zile de la data postcalculului.
ART. 25
In cazuri exceptionale in care datorita tehnologiilor noi de productie nu se pot determina cu anticipatie cheltuielile de productie sau la care stabilirea preturilor nu se poate face prin comparare cu alte produse, se pot stabili preturi, cu acordul beneficiarului, pe baza de postcalculatie.
ART. 26
Odata cu stabilirea preturilor se precizeaza si conditiile de livrare.
Pentru productia interna conditia de livrare este „franco producator”, ” franco depozit furnizor”, „franco vagon statia de incarcare” sau alte conditii de franco similare. Furnizorii si beneficiarii pot conveni, prin contract, ca livrarea marfurilor sa se faca si in alte conditii de franco, cu decontarea cheltuielilor legale fata de conditia de franco prevazuta in actul normativ de stabilire a pretului.
In cazul in care este necesar ca mijloacele de productie sa se livreze prin organizatiile de aprovizionare si desfacere la preturile stabilite se va aplica cota legala de adaos.
ART. 27
Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale ale administratiei de stat, centralele industriale si alte unitati cu statut de centrala, precum si organele centrale si organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti vor elabora, edita si difuza cataloage, care sa cuprinda denumirea produselor, caracteristicile tehnice, preturile si conditia de livrare. Aceste cataloage vor fi completate cel putin o data pe an si adaptate periodic in functie de diversificarea si modernizarea productiei sau de modificarea preturilor aprobate conform legii.

CAP. 4 Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor la produsele agricole

ART. 28
Preturile producătorilor de produse agricole sint:
a) preturi de producție, pentru livrările efectuate de unitățile agricole de stat la fondul central.
b) preturi de contractare, care se aplica la produsele vîndute statului pe baza contractelor încheiate intre organizațiile de stat sau cooperatiste achizitoare si cooperativele agricole de producție, membrii acestora sau producatorii individuali.
In scopul stimularii cresterii productiei agricole, al imbunatatirii calitatii acesteia si al valorificarii unor cantitati sporite pe baza de contracte, se pot acorda, in afara acestui pret, sporuri de pret si alte avantaje contractuale, potrivit dispozitiilor legale;
c) preturi de achizitie, care se aplica pentru cantitatile vindute in afara contractelor de cooperativele agricole de productie, membrii acestora si producatorii individuali daca, potrivit clauzelor contractuale, pentru cantitatile respective nu se aplica preturi de contractare; preturile de achizitie se aplica si la produsele pentru care nu sint stabilite preturi conform lit. b de mai sus.
Organizațiile de stat si cele cooperatiste, achizitoare, vînd produsele agricole la preturi de livrare.

ART. 29
Pretul de cost al produselor agricole vegetale si animale obtinute de unitatile agricole de stat se determina potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege, tinindu-se seama de cheltuielile specifice acestei ramuri cum sint cele pentru seminte, ingrasaminte si furaje, pentru efectuarea lucrarilor de mecanizare, plata tarifelor pentru irigatii, precum si alte cheltuieli specifice, efectuate in conditii normale de organizare, dotare si de productie.
ART. 30
Evidenta pretului de cost al produselor agricole se va extinde treptat la toate organizatiile agricole cooperatiste, tinindu-se seama de prevederile articolului precedent, precum si de elementele specifice sectorului cooperatist.
ART. 31
Preturile produselor agricole se stabilesc avindu-se in vedere:
a) cresterea productiei, in special a acelor produse care intereseaza in mod deosebit economia nationala, consumul populatiei si exportul;
b) imbuntatatirea calitatii si sortarea produselor;
c) posibilitatile de desfacere in functie de cerere;
d) realizarea fondului centralizat in conditiile si cantitatile prevazute de plan;
e) cheltuielile suportate de catre stat pentru finantarea directa si indirecta a agriculturii;
f) asigurarea corelatiilor corespunzatoare intre preturile produselor vegetale si animale, intre preturile produselor din cadrul acestor grupe si in mod deosebit intre preturile produselor vegetale care se cultiva in aceleasi zone de productie;
g) valorificarea optima a fondului funciar;
h) specializarea si dezvoltarea productiei agricole in zonele favorabile;
i) corelatiile cu preturile produselor industriale destinate aprovizionarii tehnico-materiale a agricultuii, precum si consumul taranimii;
j) nivelul preturilor cu amanuntul pentru bunurile de consum rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole.
ART. 32
Odata cu stabilirea preturilor de productie, de contractare, de achizitie sau de livrare ale produselor agricole, se precizeaza conditiile de livrare la care se refera pretul. Pentru preluarea produselor agricole la fondul centralizat al statului conditia de livrare este „franco destinatie”, „franco producator” sau alte conditii similare.
Prin contracte se pot prevedea si alte conditii de franco decit cele pentru care s-au stabilit preturile, cu decontarea cheltuielilor aferente.
In cazul in care produsele agricole se livreaza in alte conditii de calitate decit cele stabilite, pretul se recalculeaza in functie de calitatea efectiva a acestora, potrivit legii.
Sectiunea I Preturile produselor livrate de unitatile agricole de stat

ART. 33
Preturile de producție ale produselor agricole vegetale si animale livrate de unitățile agricole de stat la fondul central cuprind – pe linga pretul de cost mediu pe tara sau pe zone – si un beneficiu determinat in condițiile prevăzute la cap. III secțiunea I din prezenta lege.
Pentru alte destinații la preturile astfel stabilite se adaugă, potrivit legii, impozitul pe circulația mărfurilor.
ART. 34
In cazul produselor vegetale, de importanta deosebita pentru consumul populației sau pentru export, care se cultiva pe suprafețe mari cu fertilități mult diferențiate, la care unele unități agricole de stat realizează preturi de cost mai ridicate, decontarea produselor respective cu organul tutelar se poate face la preturile de cost planificate ale unităților si un beneficiu minim.
Prețul mediu ponderat rezultat potrivit alineatului precedent trebuie sa se situeze la nivelul prețului de producție unic stabilit, la care se efectuează livrările.
ART. 35
Pentru a se stimula si evidentia aportul fiecarei unitati agricole de stat si al subunitatilor acestora la reducerea cheltuielilor de productie, produsele agricole se livreaza intre unitatile si subunitatile agricole de stat la preturile de productie legal stabilite.

Sectiunea a II-a Preturile produselor livrate de organizațiile cooperatiste, membrii acestora si producătorii individuali

ART. 36
Preturile de contractare si de achizitie ale organizatiilor cooperatiste agricole, membrilor acestora si producatorilor individuali se stabilesc unice pe tara sau diferentiate pe zone, pe baza cheltuielilor de productie necesare in conditii normale de productie, astfel incit sa se asigure recuperarea acestora si realizarea unui anumit beneficiu. In unele situatii, diferentierea preturilor se poate face prin acordarea de sporuri pe zone la pretul unic pe tara stabilit.
La fundamentarea preturilor produselor agricole se vor avea in vedere productiile normale realizate, cele planificate pentru perioadele urmatoare, precum si scaderea pretului de cost fata de realizarile din ultimii ani, corespunzator cresterii productiei in concordanta cu dezvoltarea bazei tehnicomateriale.
ART. 37
Cumpararea produselor agricole de catre organizatiile de stat si cooperatiste de la cooperativele agricole de productie, membrii acestora si producatorii individuali se face pe principii economice – prin acordul partilor – la preturile inscrise in contract sau in documente de achizitie.
Organizatiile de stat si cooperatiste achizitoare au obligatia sa se incadreze in preturile stabilite conform dispozitiilor legale.
Sectiunea a III-a Preturile produselor livrate de organizatiile achizitoare de stat si cooperatiste

ART. 38
Preturile de livrare pentru produsele agricole vindute de organizatiile de stat sau cooperatiste achizitoare se stabilesc pe baza preturilor de productie, a celor de contractare si achizitie, a cheltuielilor normate de achizitie, conditionare, pastrare, insilozare si desfacere, a beneficiului planificat si dupa caz – a impozitului pe circulatia marfurilor sau a altor prelevari la bugetul statului.
ART. 39
Preturile de livrare ale produselor agricole preluate de unitatile prestatoare de servicii cu plata in natura se stabilesc la un nivel echivalent cu pretul de cost normat al prestarilor si un beneficiu care sa asigure rentabilitatea unitatilor prestatoare ce lucreaza in conditii normale de organizare a productiei si a muncii.
CAP. 5

Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor la bunurile de consum

ART. 40
Pentru bunurile de consum, alimentare si nealimentare, se stabilesc preturi de productie si preturi cu amanuntul. Preturile de livrare se stabilesc sau se deduc din cele cu amanuntul, dupa caz.
ART. 41
Bunurile de consum si alte produse destinate aprovizionarii populatiei se vind la preturile cu amanuntul. Aceleasi preturi se aplica si la vinzarile prin reteaua comertului cu amanuntul catre unitatile de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti.
ART. 42
Preturile de productie pentru bunurile de consum industriale se determina pe baza pretului de cost si a beneficiului potrivit prevederilor cap. II si III sectiunea I din prezenta lege.
ART. 43
Preturile cu amanuntul cuprind:
– pretul de productie;
– impozitul pe circulatia marfurilor sau alte prelevari la buget;
– rabatul (adaosul) comercial.
Preturile cu amanuntul la produsele agricole care nu sint supuse industrializarii se stabilesc sau se formeaza pe baza preturilor de livrare ale organizatiilor achizitoare, la care se adauga, dupa caz, impozitul pe circulatia marfurilor si rabatul (adaosul) comercial.
In cazurile in care unitatile de stat si ale cooperatiei mestesugaresti si de consum, producatoare, sint autorizate sa vinda produsele direct populatiei, prin unitati de desfacere pe care le organizeaza, acestea vor putea practica preturi mai mici, in limita preturilor cu amanuntul stabilite pentru produsele respective, cu conditia ca aceasta sa nu afecteze realizarea indicatorilor economico-financiari pe unitatea respectiva. Pentru produsele care au preturi cu amanuntul unice, unitatile producatoare vor aplica aceste preturi. Rabatul (adaosul) comercial incasat de unitatile producatoare se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.
ART. 44
La determinarea preturilor cu amanuntul se va urmari asigurarea corelatiilor necesare intre preturile diferitelor produse care sa exprime raporturile dintre valorile de intrebuintare, concretizate in caracteristicile lor tehnicefunctionale, de durabilitate, estetice, de confort si alte asemenea carateristici, tinindu-se totodata seama si de urmatoarele criterii:
a) la produsele de larg consum preturile cu amanuntul vor cuprinde un beneficiu si – dupa caz – un impozit pe circulatia marfurilor, care sa permita aplicarea unor preturi accesibile pentru categoriile de consumatori.
Pentru produsele destinate exclusiv copiilor, preturile cu amanuntul vor putea include impozit pe circulatia marfurilor mai mic decit cel cuprins in preturile produselor similare destinate adultilor, sau chiar vor putea fi scutite de impozit;
b) la produsele de serie mica, cu caracter de noutate, comanda individuala si la cele de lux se vor stabili preturi corespunzatoare materiilor prime, materialelor, manoperei si prezentarii superioare a produselor si se vor include beneficii si impozit pe circulatia marfurilor mai mari, in concordanta cu posibilitatile de productie si de desfacere.
Pe masura ce productia acestor bunuri de consum se transforma in productie de serie mare sau de masa, preturile se vor reduce corespunzator;
c) la produsele din categoriile prevazute la lit. a si b de mai sus, la care standardele sau normele interne prevad mai multe calitati, preturile se diferentiaza astfel incit unitatile producatoare sa fie stimulate in realizarea productiei de calitate superioara.
In cazurile in care, temporar, preturile cu amanuntul nu pot fi diferentiate pe calitatile prevazute in standarde sau norme interne, unitatile producatoare vor acorda organizatiilor beneficiare bonificatii de pret sau se vor varsa la buget penalizari pentru calitatile inferioare, potrivit normelor Comitetului de Stat pentru Preturi;
d) in cadrul sarcinii de largire a gamei de produse preambalate se va urmari apropierea preturilor cu amanuntul la produsele preambalate de preturile acelorasi produse desfacute in vrac; in acest scop, pentru ambalaje se vor folosi materialele cele mai indicate din punct de vedere comercial, in functie de categoria din care face parte produsul preambalat si se vor reduce cheltuielile de preambalare; rabaturile comerciale pentru produsele preambalate vor fi stabilite, de regula, la un nivel mai mic decit produsele in vrac, diferenta revenind unitatilor producatoare pentru acoperirea cheltuielilor de preambalare si realizarea unui beneficiu corespunzator.
ART. 45
In vederea asigurarii unor proportii corespunzatoare intre categoriile de produse prevazute in art. 44 si pentru indeplinirea sarcinilor de diversificare si modernizare a bunurilor de consum in limita nivelului planificat al preturilor:
a) prin planurile de stat anuale se vor nominaliza principalele marfuri de larg consum pe grupe de produse, produse sau sortimente, dupa caz, in proportie corespunzatoare necesitatilor populatiei cu venituri mai mici.
Unitatile producatoare si organizatiile comerciale sint obligate sa produca, sa livreze si respectiv sa preia cu prioritate aceste marfuri;
b) pe baza studierii cererii de consum a populatiei, la elaborarea si realizarea planului se va asigura o structura pe sortimente a productiei si desfacerii bunurilor de consum in concordanta cu evolutia puterii de cumparare a tuturor categoriilor de consumatori. In acest scop, odata cu planurile anuale se vor aproba preturile medii pentru grupele si subgrupele de produse cu pondere importanta in consumul populatiei.
ART. 46
Unitatile producatoare au obligatia sa ridice calitatea bunurilor de consum existente in cadrul preturilor in vigoare.
Scoaterea din productie a produselor si sortimentelor existente sau diminuarea cantitatilor acestora in conformitate cu cerintele si necesitatile pietei, cu exceptia celor nominalizate in planul de stat, se poate face numai cu acordul principalelor organizatii beneficiare.
Noile produse si sortimente care urmeaza a fi executate si puse in circulatie trebuie sa constituie o diversificare si reinnoire a gamei de produse existente in circuitul economic in conformitate cu cerintele populatiei. Este interzis sa se stabileasca preturi mai mari pentru produsele si sortimentele noi care se deosebesc de cele existente numai prin schimbari minime, care nu sporesc valoarea de intrebuintare pentru consumatori.
ART. 47
Stabilirea preturilor cu amanuntul pentru sortimentele noi de bunuri de consum destinate largirii gamei de sortimente aflate in circuitul comercial sau inlocuirii unor sortimente in conditiile prevazute la articolul precedent se va face in limita preturilor cu amanuntul determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
ART. 48
Odata cu stabilirea preturilor se precizeaza si conditiile de livrare, care se aplica la livrarea bunurilor de consum catre organizatiile comerciale.
Livrarea produselor de la producatori catre organizatiile comerciale se face in conditia de „franco producator”. In cazurile in care natura produselor o impune, si in special la produsele alimentare perisabile, conditia de livrare poate fi „franco destinatie”.
Furnizorii si beneficiarii pot conveni, prin contract, ca livrarea bunurilor de consum sa se faca si in alte conditii de franco, cu decontarea cheltuielilor legale fata de conditia de franco prevazuta in actul normativ de stabilire a pretului.
ART. 49
La desfacerea produselor prin unitatile de alimentatie publica se aplica preturi cu amanuntul stabilite ca atare sau formate pe baza de adaosuri, care trebuie sa asigure:
a) acoperirea cheltuielilor de aprovizionare cu produsele ce se folosesc ca materie prima, pentru prepararea produselor finite, deservirea consumatorilor, precum si a cheltuielilor de regie;
b) realizarea beneficiului si a impozitului legal stabilit.
ART. 50
Preturile cu amanuntul ce se aplica in alimentatia publica se determina in functie de categoria de confort a unitatilor, precum si in raport cu gradul de preparare a produselor ce se desfac prin unitatile de alimentatie publica.
Pentru unitatile din categoriile superioare, la preturile cu amanuntul determinate potrivit art. 43 se adauga remiza si, dupa caz, taxa de serviciu, potrivit dispozitiilor legale.
Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale care au in subordine unitati de alimentatie publica sint obligate sa asigure o proportie pe categorii a acestor unitati, corespunzatoare structurii veniturilor consumatorilor. Incadrarea unitatilor de alimentatie publica pe categorii se face cu acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 51
Pentru meniurile fixe, preparatele si alte produse servite in cadrul cantinelor-restaurant care functioneaza pe linga unitatile de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti, preturile se stabilesc potrivit legii.
ART. 52
Modificarea preturilor cu amanuntul se poate face numai cu respectarea prevederilor de plan privind veniturile reale ale populatiei.
Preturile cu amanuntul se pot reduce definitiv sau pe timp limitat, la unele marfuri sezoniere aflate in stoc in reteaua comerciala, in perspectiva de a deveni marfuri demodate sau depasite, precum si la alte marfuri care nu mai pot fi desfacute la preturile initial stabilite, in vederea soldarii acestor produse .
ART. 53
Unitatile producatoare si organizatiile comerciale care preambaleaza bunuri de consum sint obligate sa asigure stantarea, imprimarea sau etichetarea pretului cu amanuntul legal si, dupa caz, a termenului de garantie.
Unitatile comerciale au indatorirea sa afiseze vizibil la locul de vinzare preturile pe fiecare produs, iar cind nu este posibil, afisarea se va face prin liste de preturi.
CAP. 6

Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea rabaturilor (adaosurilor) comerciale

ART. 54
Rabatul (adaosul) comercial este destinat acoperirii cheltuielilor normate de desfacere a marfurilor si asigurarii unui beneficiu organizatiilor comerciale cu ridicata si cu amanuntul. El se stabileste de Consiliul de Stat pe produse si grupe de produse, dupa caz, fiind cuprins in pretul cu amanuntul al acestora.
ART. 55
In cazul produselor care se livreaza prin organizatiile de aprovizionare si desfacere, la preturile de productie sau de livrare a acestora, se va aplica o cota de adaos care sa asigure acoperirea cheltuielilor normate ale acestor organizatii si un beneficiu corespunzator.
ART. 56
Rabaturile (adaosurile) comerciale, adaosurile pentru alimentatia publica, precum si cele ale organizatiilor de aprovizionare si desfacere, se stabilesc ca limite maxime, in cadrul carora se pot practica cote mai mici fara afectarea indicatorilor economico-financiari planificati pe organizatie.
ART. 57
Organizatiile comerciale sint obligate ca, in conditiile imbunatatirii permanente a deservirii populatiei si a unitatilor economice, sa ia masuri de reducere continua a nivelului cheltuielilor de circulatie pe baza perfectionarii activitatii comerciale, a cresterii eficientei in folosirea mijloacelor materiale, de munca si banesti de care dispun si a valorificarii rezervelor interne existente in sfera circulatiei marfurilor.
CAP. 7

Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea tarifelor la servicii

ART. 58
Tarifele reprezinta categoria de preturi care se stabileste si se aplica in domeniul prestarilor de servicii efectuate atit intre unitatile economice cit si intre acestea si populatie.
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale si unitatile economice sint obligate sa stabileasca tarife bazate pe cheltuielile normate necesare efectuarii serviciilor, astfel incit acestea sa stimuleze largirea retelei de unitati de servire, dezvoltarea si diversificarea gamei de servicii pentru toate categoriile de beneficiari si in primul rind pentru populatie, precum si imbunatatirea calitatii si cresterea operativitatii in efectuarea serviciilor.
ART. 59
Tarifele in bani si in natura pentru serviciile efectuate de catre unitatile de stat si cooperatiste se stabilesc pe baza urmatoarelor elemente determinate potrivit prevederilor prezentei legi:
a) pretul de cost, exclusiv valoarea materialelor care sint supuse prelucrarii si a pieselor de schimb ce se monteaza; in cazul cind beneficiarul aduce materialele auxiliare, contravaloarea acestora cuprinsa in tarif se scade;
b) beneficiul si, dupa caz, c) impozitul pe circulatia marfurilor sau alte prelevari la bugetul de stat.
Materialele care sint supuse prelucrarii, precum si piesele de schimb ce se monteaza, se vor deconta separat, la preturi de productie sau de livrare, dupa caz – pentru serviciile executate unitatilor socialiste – si la preturi cu amanuntul pentru cele executate populatiei.
Pentru materialele decontate populatiei la preturile cu amanuntul, rabatul comercial incasat de unitatea prestatoare se utilizeaza potrivit dispozitiilor legale.
ART. 60
La stabilirea tarifelor se va tine seama si de urmatoarele:
a) stabilirea, la serviciile de uz general, care au un rol deosebit pentru economia nationala sau ocupa un loc important in cheltuielile populatiei a unui beneficiu si, dupa caz, a unui impozit care sa permita aplicarea unor tarife accesibile pentru toate categoriile de beneficiari;
b) asigurarea unor corelatii corespunzatoare intre tarifele serviciilor asemanatoare sau care se pot inlocui reciproc;
c) asigurarea unui raport corespunzator intre nivelul tarifelor in bani sau in natura si efectele economice obtinute de catre beneficiarii prestarilor de servicii;
d) includerea la serviciile pentru populatie din categoria celor de lux a unor beneficii si impozite mai mari;
e) nivelul de executie, confort, complexitatea lucrarilor;
f) frecventa prestarilor si influenta acesteia asupra pretului de cost;
g) cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor la sediul (domiciliul) beneficiarilor, in regim de urgenta sau alte conditii speciale. In aceste cazuri se pot stabili tarife la un nivel superior sau adaosuri la tarifele in vigoare.
ART. 61
Stabilirea tarifelor pentru servicii noi se va face cu respectarea regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
ART. 62 Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale care au in subordine unitati prestatoare de servicii incadrate pe categorii sint obligate sa asigure o proportie intre acestea, corespunzatoare structurii veniturilor populatiei. Incadrarea unitatilor prestatoare pe categorii se face cu acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz.
ART. 63
Pentru serviciile prestate organizatiilor socialiste prin unitatile de servire a populatiei se aplica tarifele stabilite pentru populatie.
ART. 64
Pentru serviciile noi introduse la care nu se poate determina cu anticipatie pretul de cost se pot stabili tarife temporare.
In mod exceptional, pentru serviciile noi executate unitatilor socialiste, la care nu este posibila determinarea cu anticipatie a costurilor, tarifele se pot stabili, cu acordul beneficiarului, pe baza de postcalcul.
ART. 65
Odata cu stabilirea tarifelor se precizeaza conditiile in care se executa serviciul, operatiile si materialele auxiliare incluse in tarifele respective.
ART. 66
Organizatiile prestatoare sint obligate sa asigure afisarea tarifelor la locuri vizibile in toate unitatile in care se executa prestari. In cazul in care afisarea tarifelor nu este posibila, se vor asigura liste de tarife sau alte forme de aducere la cunostinta a tarifelor practicate.
Supraevaluarea cheltuielilor prin luarea in calcul a unor norme exagerate, includerea unor materiale cu preturi mai mari decit cele reale sau efectuarea serviciilor prin folosirea unor materiale de calitate inferioara celor avute in vedere la stabilirea tarifelor, includerea unor lucrari care nu se executa si incadrarea lucrarilor sau unitatilor in categorii superioare celor reale se sanctioneaza potrivit legii.
CAP. 8

Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor la produsele exportate si la cele importate

ART. 67
La stabilirea preturilor pentru produsele destinate exportului sau importate , organele centrale, organele locale, precum si unitatile economice, sint obligate sa tina seama ca aceste preturi sa contribuie la sporirea competitivitatii marfurilor romanesti pe piata externa si realizarea unui aport valutar ridicat, la rationalizarea importurilor si la asigurarea unei inalte eficiente economice a intregii activitati de comert exterior.
Sectiunea I Preturile produselor exportate

ART. 68
La stabilirea preturilor pentru produsele destinate in principal exportului, se vor avea in vedere – pe linga prevederile art. 16 si 17 din prezenta lege si corelatiile de preturi existente pe piata externa.
ART. 69
Pentru produsele care se livreaza la export in conditiile de calitate si ambalare prevazute in standarde sau norme interne se aplica preturile de productie ale produselor industriale sau de livrare a produselor agricole in vigoare, cu exceptiile prevazute de lege.
Pentru stimularea productiei si cresterii exportului la produsele sau grupele de produse pentru care economia nationala este interesata in mod deosebit se pot acorda prime de export peste preturile prevazute la alineatul precedent.
ART. 70
Pentru mijloacele de productie si bunurile de consum destinate exportului, cu caracteristici calitative sau forme de prezentare diferite fata de cele pentru care exista preturi stabilite si care necesita cheltuieli de productie suplimentare, se vor stabili preturi de productie corespunzatoare acestor conditii de calitate si forme de prezentare.
La produsele destinate exportului la care, fata de conditiile prevazute in standarde sau norme interne, se efectueaza unele operatiuni pentru finisari, conditionari speciale, imbunatatiri constructive de mica valoare si alte asemenea operatiuni care nu schimba caracteristicile de baza tehnice sau calitative ale produsului, se stabilesc cheltuieli speciale de export.
ART. 71
Stabilirea de preturi de productie si acordarea de cheltuieli speciale de export, in conditiile aratate in art. 70, se va face numai daca cheltuielile suplimentare efectuate se recupereaza prin preturile externe obtinute, astfel incit sa se asigure cel putin eficienta economica ce se realizeaza la exportul acelorasi produse, pentru care nu se efectueaza asemenea cheltuieli. Aceste preturi nu pot fi practicate la intern decit cu respectarea prevederilor art. 21 din prezenta lege.
Sectiunea a II-a Preturile produselor importate

ART. 72
Preturile de livrare a produselor din import se stabilesc in functie de nivelul preturilor de pe pietele externe, tinindu-se seama de necesitatea recuperarii costului valutei cheltuite pentru efectuarea importului, precum si de natura produselor, de importanta lor penru economia nationala si populatie, de gradul de acoperire a necesitatilor din resurse interne, de nivelul preturilor produselor din tara.
ART. 73
Pentru materiile prime si materialele care provin in exclusivitate din import, preturile se vor stabili prin corelare cu preturile de productie sau de livrare ale produselor de fabricatie interna din aceeasi grupa, tinind seama si de corelatiile existente pe piata mondiala. In cazuri de necesitate, la unele produse din aceasta categorie preturile se vor putea stabili prin transformarea in lei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
ART. 74
Preturile materiilor prime si materialelor care se importa in vederea completarii resurselor interne si care au corespondent identic sau similar in productia interna se stabilesc prin corelare cu preturile acestora din urma.
In cazul materiilor prime si materialelor pentru care exista conditii de largire a productiei pe baza folosirii mai intense a resurselor interne si a capacitatilor de productie existente sau care se pot dezvolta, preturile se vor stabili astfel incit sa stimuleze productia interna si rationalizarea importului .
ART. 75
Masinile, utilajele si instalatiile din import destinate investitiilor, precum si piesele de schimb necesare acestora vor fi decontate la preturi de import rezultate din transformarea in lei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
ART. 76
Preturile ansamblelor, subansamblelor si pieselor de schimb din import destinate productiei si intretinerii se vor stabili – cu ocazia primului import – prin transformarea in lei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
Preturile astfel determinate se vor aplica produselor identice importate ulterior, iar pentru produsele asemanatoare, preturile se vor stabili prin corelare. Aceste preturi se vor revizui periodic in functie de modificarea preturilor externe.
ART. 77
Pentru bunurile de consum importate, preturile cu amanuntul se stabilesc in functie de categoria marfurilor importate, astfel:
a) pentru produsele de larg consum preturile cu amanuntul se stabilesc prin corelare cu preturile in vigoare pentru produsele similare din productia interna;
b) pentru produsele de consum restrins si cele de lux preturile cu amanuntul se vor stabili prin transformarea in lei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
Lista acestor produse se stabileste de Ministerul Comertului Interior sau de celelalte organe coordonatoare ale desfacerii, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale producatoare, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi.
ART. 78
Stabilirea preturilor produselor din import se face cu respectarea limitelor de pret determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
Fac exceptie preturile ce se stabilesc prin transformarea in ei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
ART. 79
In cazurile in care sint stabilite potrivit legii taxe vamale, acestea se adauga la preturile de import sau se includ in preturile cu amanuntul, dupa caz.
CAP. 9

Reguli de baza pentru stabilirea si aplicarea preturilor in constructii

ART. 80
Preturile producatorilor pentru lucrarile de constructii-montaj sint:
a) preturi pe obiecte de constructii;
b) preturi pe parti de obiecte, pe unitati fizice si de folosinta;
c) preturi de deviz.
ART. 81
In vederea ieftinirii lucrarilor de constructii-montaj si de reparatii la constructii, unitatile de proiectare si cele de constructii-montaj, ministerele, celelalte organe centrale si organele locale vor lua masuri pentru adoptarea de solutii constructive economice, scurtarea termenelor de executie, revizuirea normelor de consum de munca si de folosire a utilajelor pe baza perfectionarii tehnologiei, a introducerii de noi materiale de constructii si instalatii, a organizarii superioare a muncii pe santiere.
ART. 82
In activitatea de constructii-montaj se vor introduce treptat preturi pe obiecte, parti de obiecte, pe unitati fizice si de folosinta, diferentiate pe tipuri.
Aceste preturi sint preturi limita, in cadrul carora beneficiarii de investitii, unitatile de proiectare si cele de constructii, de comun acord, pot aplica preturi mai reduse.
ART. 83
Propunerile de preturi limita se elaboreaza de Ministerul Constructiilor Industriale si de Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala, pentru lucrarile de constructii-montaj care intra in competenta lor, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si organele locale interesate.
Aceste preturi se determina pe baza analizei critice a cheltuielilor materiale, de manopera, de folosire a utilajelor si a altor cheltuieli directe si indirecte rezultate din cercetarea unui numar de lucrari reprezentative, precum si a reducerii acestor cheltuieli prin mobilizarea tuturor rezervelor existente.
La costurile astfel determinate se vor adauga cheltuielile normate pentru introducerea tehnicii noi, taxa asupra fondurilor de productie, precum si beneficiul unitatilor de constructii, potrivit prezentei legi.
ART. 84
Pentru obiecte de constructie unicate si lucrari de complexitate deosebita sau cu un specific aparte pentru care nu se pot stabili preturi limita, precum si pentru lucrarile de reparatii la constructii se pot stabili preturi de deviz pe articole de lucrari.
Acestea pot fi unice cind sint determinate pe baza normelor de deviz republicane sau diferentiate in functie de normele de deviz specifice, locale.
Preturile de deviz pe articole de lucrari se stabilesc pe baza normelor de consum de materiale, de munca si de folosire a utilajelor, precum si a preturilor si tarifelor stabilite potrivit legii.
Preturi de deviz pe articole de lucrari se pot folosi si pentru alte lucrari de constructii-montaj, in mod tranzitoriu, pina la stabilirea preturilor limita . ART. 85 Preturile limita si preturile de deviz pe articole de lucrari pot fi modificate periodic, tinindu-se seama de progresul tehnic si organizatoric din ramura constructii-montaj, precum si de modificarile intervenite la elementele luate in calcul.
ART. 86
Ministerul Constructiilor Industriale, celelalte organe centrale si organele locale care coordoneaza unitati de constructii vor elabora, edita si difuza cataloagele de preturi limita si de deviz. Aceste cataloage vor fi completate si adaptate periodic in functie de diversificarea si modernizarea productiei de constructii-montaj.
CAP. 10

Atributii in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor

ART. 87
In vederea asigurarii unei politici unitare in domeniul preturilor si tarifelor, atributiile de stabilire si modificare a acestora se delimiteaza prin lege, potrivit competentelor fiecarui organ central, local sau unitati economice, precum si in raport cu importanta produselor si serviciilor pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei.
Atributiile se delimiteaza prin prezenta lege.
A. Consiliul de Stat

ART. 88
Consiliul de Stat:
a) hotaraste asupra nivelului general al preturilor si tarifelor;
b) stabileste limite maxime de preturi si tarife la principalele grupe si subgrupe de produse si servicii, precum si la obiectele de constructii;
c) stabileste preturi si tarife la produsele si serviciile importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei; de asemenea, poate modifica preturile si tarifele pe care le-a stabilit;
d) aproba modificarile de preturi si tarife care sint unice pe tara; de asemenea, aproba majorarile de preturi cu amanuntul – cu exceptia celor pentru legume si fructe – si de tarife pentru serviciile prestate populatiei, din competenta Consiliului de Ministri, ministerelor si celorlalte organe prevazute in art. 91, 96 si 106.
Consiliul de Stat va stabili prin decret grupele, subgrupele, produsele, obiectele de constructii si serviciile care constituie nomenclatura sa. De asemenea, Consiliul de Stat va preciza in nomenclatura sa grupele si subgrupele de produse si servicii pentru care Consiliul de Ministri si organele prevazute in art. 91, 96 si 106 vor stabili preturi si tarife pe sortimente si servicii in cadrul limitelor fixate potrivit dispozitiilor lit. b.
B. Consiliul de Ministri

ART. 89
Consiliul de Ministri are urmatoarele atributii:
a) organizeaza aplicarea in intreaga economie a politicii de preturi si tarife;
b) stabileste preturi si tarife pentru sortimentele care fac parte din grupele si subgrupele de produse si servicii cuprinse in nomenclatura Consiliului de Stat si pe care acesta i le-a dat in competenta;
c) stabileste limite maxime de preturi ale producatorilor, de livrare si cu amanuntul, precum si limite maxime de tarife pentru grupele si subgrupele de produse si servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
d) aproba preturile si tarifele pentru produsele si serviciile din competenta ministerelor si celorlalte organe centrale si comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti – cu exceptia celor prevazute in art. 88 si 94 – daca aceste preturi si tarife depasesc limitele determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege;
e) aproba modul de stabilire, modificare si aplicare a preturilor – potrivit prezentei legi – pentru situatii specifice, precum si regimul preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile cu plata in valuta straina;
f) aproba reducerile de preturi si tarife, care nu sint unice, pentru produsele si serviciile din competenta ministerelor sau altor organe centrale ale administratiei de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sau centralelor industriale si altor unitati socialiste de stat cu statut de centrala, daca prin reducerile respective se afecteaza indicatorii economici si financiari din planul si bugetul de stat;
g) aproba majorarile de preturi si tarife la toate produsele si serviciile, precum si ale preturilor de deviz din competenta organelor si unitatilor prevazute la lit. f, cu exceptia celor prevazute in art. 88 lit. d.
C. Ministerele si alte organe centrale ale administratiei de stat

ART. 90
Comitetul de Stat pentru Preturi are urmatoarele atributii principale:
a) controleaza si urmareste permanent la ministere, celelalte organe centrale, la organe locale si la unitati economice modul in care se aplica politica de preturi si informeaza periodic si ori de cite ori este nevoie Consiliul de Stat si Consiliul de Ministri;
b) prezinta Consiliului de Stat si Consiliului de Ministri propuneri cu privire la stabilirea si modificarea preturilor si tarifelor si avizeaza asemenea propuneri intocmite de ministere, celelalte organe centrale sau de comitetele executive ale consiliilor populare, la produsele si serviciile ale caror preturi si tarife se aproba de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Ministri;
c) da acordul la stabilirea preturilor si tarifelor pentru sortimentele care fac parte din grupele si subgrupele de produse si servicii din nomenclatura Consiliului de Stat si ale caror preturi si tarife se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si organele locale; de asemenea, da acordul asupra preturilor si tarifelor pentru produsele si serviciile din competenta ministerelor, celorlalte organe centrale si organelor locale, daca produsele si serviciile devin importante pentru economia nationala si nivelul de trai al populatiei, precum si pentru corectarea de catre aceste organe a unor preturi si tarife eronat stabilite, dispunind, dupa caz, varsarea la buget a sumelor incasate de nedrept, ca urmare a acestor erori;
d) da acordul asupra preturilor produselor noi prevazute in studiile tehnico -economice ale investitiilor care se aproba de Consiliul de Ministri;
e) elaboreaza, pe baza si in vederea executarii legii, norme in domeniul preturilor si tarifelor, precum si bareme si normative de calcul; da acordul asupra baremelor si normativelor de calcul elaborate de ministere, celelalte organe centrale si organele locale;
f) analizeaza, impreuna cu ministerele, celelalte organe centrale si cele locale, influenta preturilor si tarifelor asupra dinamicii si diversificarii productiei, circulatiei normale a marfurilor, consumului, cresterii eficientei activitatii economice si nivelului de trai al populatiei, luind sau propunind potrivit atributiilor lor legale – masurile corespunzatoare;
g) colaboreaza cu Directia Centrala de Statistica si celelalte organe centrale la determinarea indicilor de preturi;
h) intocmeste impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale, precum si cu organele locale studii si propuneri cu privire la perfectionarea sistemului, nivelului si corelatiilor de preturi si tarife si elaboreaza in colaborare cu aceste organe proiectul de plan, precum si prognoze pe termen lung cu privire la dinamica preturilor si tarifelor;
i) colaboreaza cu celelalte organe centrale la intocmirea planului pretului de cost, la determinarea normelor de consum si a indicatorilor privind nivelul de trai; de asemenea, colaboreaza cu Ministerul Finantelor in problemele de preturi care sint legate de realizarea veniturilor bugetului de stat.
ART. 91
Organele de conducere colectiva ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat stabilesc, pentru produsele si serviciile cuprinse in nomenclatura Consiliului de Stat si pe care acesta le-a dat in competenta lor, precum si pentru cele necuprinse in nomenclatura Consiliului de Stat:
a) preturi ale producatorilor si preturi de livrare pentru produsele fabricate, achizitionate sau importate, precum si tarife pentru serviciile prestate de catre unitatile subordonate;
b) preturi cu amanuntul pentru produsele fabricate sau importate de unitatile de interes republican, ce se desfac prin organizatiile comerciale din sectoarele pe care le coordoneaza sau care se desfac in exclusivitate prin organizatiile economice din subordine; de asemenea, organele centrale coordonatoare ale desfacerii marfurilor stabilesc preturi cu amanuntul si la unele produse cu pondere mai mare in consumul populatiei, fabricate de unitatile de interes local, precum si de unitatile cooperatiei mestesugaresti si de consum, potrivit nomenclaturii elaborate de aceste organe cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi;
c) preturi pentru produsele achizitionate de unitatile subordonate de la unitatile agricole de stat, organizatiile cooperatiste agricole, membrii acestora, meseriasi sau alti producatori individuali; pentru produsele agricole , stabilirea preturilor se face cu acordul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor *);
d) tarife plafon, in limita carora unitatile subordonate au dreptul sa convina asupra tarifelor efective, cu organizatiile cooperatiste agricole, membrii acestora sau cu meseriasii particulari care presteaza serviciile respective.
*) Denumirea „Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor” a fost inlocuita cu „Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor”, in conformitate cu dispozitiile art. III din Decretul nr.19/1972, publicat in B. Of. nr. 6 din 24 ianuarie 1972.
ART. 92
Preturile de deviz pe articole de lucrari, care au la baza norme de deviz republicane, se stabilesc de catre organele de conducere colectiva ale Ministerului Constructiilor Industriale sau Comitetului de Stat pentru Economia si Administratia Locala (dupa caz) la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale si celor locale, cu activitate in ramura de constructii-montaj.
Preturile de deviz pe articole de lucrari, determinate pe baza normelor de deviz locale, se stabilesc de comun acord de catre unitatile de proiectare, de prestare, de constructii-montaj si beneficiari.
ART. 93
Pentru produsele si serviciile mai importante, precizate cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, preturile si tarifele stabilite de ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat principal producatoare, importatoare, prestatoare sau achizitoare sint unice si se aplica de toate organele, unitatile de stat, ale cooperatiei mestesugaresti si de consum, precum si de alte organizatii obstesti, cu exceptiile prevazute de lege.
Preturile cu amanuntul ce se stabilesc de Ministerul Comertului Interior sau de celelalte organe centrale ale administratiei de stat coordonatoare ale desfacerii marfurilor sint unice, cu exceptiile prevazute de lege.
ART. 94
Organele de conducere colectiva ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pot delega centralelor industriale, unitatilor cu statut de centrala si altor unitati direct subordonate, precum si oganizatiilor comerciale coordonate, competenta de a stabili preturi si tarife la unele produse si servicii, stabilind totodata limite maxime de preturi si tarife pe grupe si subgrupe de produse. Precizarea acestor produse si servicii se face cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi.
Organele de conducere prevazute la alineatul precedent aproba preturile si tarifele pentru produsele si serviciile lasate in competenta unitatilor si organizatiilor prevazute mai sus, daca aceste preturi si tarife depasesc limitele determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
ART. 95
Organele de conducere colectiva ale ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pot modifica preturile si tarifele din competenta lor – cu exceptia celor prevazute in art. 88 lit. d si 89 lit. f si g – si pot corecta pe cele pe care le-au stabilit in mod eronat.
D. Organele locale ale administratiei de stat ART. 96 Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti stabilesc, pentru produsele si serviciile cuprinse in nomenclatura Consiliului de Stat si pe care acesta le-a dat in competenta lor, precum si pentru alte produse si servicii care nu sint prevazute in art. 93:
a) preturi ale producatorilor si preturi de livrare pentru marfurile produse , achizitionate sau importate si tarife pentru serviciile prestate – de unitatile subordonate;
b) preturi cu amanuntul pentru marfurile produse sau importate de unitatile de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti, de interes local, care se vind prin organizatiile comertului de stat;
c) preturi ale producatorilor pentru produsele achizitionate de la unitatile agricole de stat, organizatiile cooperatiste agricole, membrii acestora, meseriasi si alti producatori individuali – de catre unitatile subordonate;
d) preturi la legume si fructe, potrivit reglementarilor legale;
e) tarife plafon in limita carora unitatile subordonate pot conveni asupra tarifelor efective, cu organizatiile cooperatiste agricole, membrii acestora sau cu meseriasii particulari care presteaza serviciile respective;
f) preturi pentru produsele executate, achizitionate sau desfacute de unitatile subordonate organelor centrale, la solicitarea acestor organe. Aceasta reglementare se aplica si pentru tarifele prevazute in art. 91 lit. d.
ART. 97
In vederea prevenirii tendintelor speculative, comitetele executive ale consiliilor populare vor stabili preturi maximale de mercurial, in limita carora producatorii desfac produsele pe piata taraneasca, precum si tarife maximale pentru serviciile prestate populatiei de catre meseriasi sau alti prestatori particulari; preturile si tarifele maximale vor fi modificate operativ, ori de cite ori este nevoie, comitetele executive ale consiliilor populare avind obligatia aducerii lor la cunostinta producatorilor si consumatorilor si de a urmari stricta respectare a acestora.
ART. 98
Preturile cu amanuntul stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti se aplica de toate organele si unitatile de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti, cu exceptiile prevazute de lege. Aceste preturi pot fi aplicate si de organizatiile comerciale din alte judete care desfac aceste produse. De asemenea, organizatiile comerciale din municipiul Bucuresti pot aplica preturile cu amanuntul stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene.
ART. 99
Comitetele executive ale consiliilor populare stabilesc preturi si tarife pentru produsele si serviciile executate de unitatile subordonate si care fac obiectul activitatilor economice de productie si prestari de servicii din comune . Stabilirea acestor preturi si tarife se face prin invoiala cu beneficiarii, potrivit legii.
ART. 100
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot delega competenta de stabilire a preturilor si tarifelor unitatilor subordonate, pentru produse si servicii de mai mica importanta executate de acestea.
Comitetele executive ale consiliilor populare aproba preturile si tarifele pentru produsele si serviciile lasate in competenta unitatilor subordonate, daca aceste preturi si tarife depasesc limitele determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
ART. 101
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot modifica preturile si tarifele din competenta lor – cu exceptia celor prevazute in art. 88 lit. d si art. 89 lit. f si g – si pot corecta pe cele pe care le-au stabilit in mod eronat.
E. Centralele industriale, intreprinderile si alte unitati socialiste de stat

ART. 102
Organele de conducere colectiva ale centralelor industriale, celorlalte unitati cu statut de centrala, unitatilor subordonate direct ministerelor, celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si comitetelor executive ale consiliilor populare, precum si cele ale organizatiilor comerciale stabilesc preturi si tarife, potrivit delegarii facute de organele care le coordoneaza.
ART. 103
Organele de conducere colectiva ale unitatilor prevazute in art. 102 pot delega unitatilor subordonate competenta de a stabili preturi si tarife pentru unele produse si servicii, precizate cu acordul organului ierarhic superior, stabilind totodata limite maxime de preturi si tarife pe grupe si subgrupe de produse.
Organele de conducere colectiva prevazute la alineatul precedent aproba preturile si tarifele pentru produsele si serviciile lasate in competenta unitatilor subordonate, daca aceste preturi si tarife depasesc limitele determinate potrivit regulilor prevazute in art. 21 din prezenta lege.
ART. 104
Organele de conducere colectiva ale centralelor industriale, altor unitati cu statut de centrala, unitatilor subordonate, precum si organele de conducere colectiva ale organizatiilor comerciale stabilesc preturi si tarife pentru produsele si serviciile date in competenta lor de catre organele si unitatile ierarhic superioare, pe baza acordului cu beneficiarii. Se excepteaza de la aceste dispozitii preturile produselor importate care se stabilesc prin transformarea in lei a preturilor externe, conform dispozitiilor legale.
ART. 105
Organele de conducere colectiva prevazute la art. 104 pot modifica preturile si tarifele din competenta lor – cu exceptia celor prevazute in art. 89 lit. f si g – pe baza acordului cu beneficiarii si potrivit normelor Comitetului de Stat pentru Preturi; de asemenea, pot corecta pe cele pe care le-au stabilit in mod eronat.
F. Organizatiile cooperatiste si alte organizatii obstesti

ART. 106
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum stabilesc preturi si tarife pentru produse si servicii – cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi – dupa cum urmeaza:
a) preturi cu amanuntul pentru produsele executate, cumparate, importate si desfacute exclusiv prin unitatile cooperatiste din sistemul propriu si care nu au preturi unice;
b) preturi ale producatorilor si preturi de livrare pentru produsele executate, achizitionate sau importate, precum si tarife pentru serviciile prestate, de catre unitatile cooperatiste din sistemul propriu si care nu sint cuprinse in nomenclatura Consiliului de Stat sau in competenta Consiliului de Ministri.
Exceptiile de la prevederile lit. a si b din prezentul articol sint cele prevazute de lege.
ART. 107
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum pot reduce preturile si tarifele care sint in competenta lor pentru produsele desfacute si serviciile prestate de unitatile din sistemul propriu, cu conditia de a nu se diminua varsamintele datorate bugetului de stat.
Majorarea preturilor si tarifelor a caror stabilire este in competenta organelor centrale cooperatiste, precum si corectarea preturilor si tarifelor eronat stabilite se pot face cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi, cu exceptiile prevazute de lege.
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum pot stabili si modifica preturile mijloacelor de productie si tarifele pentru prestarile de servicii, executate de unitatile din sistemul propriu si care fac obiectul livrarii sau prestarii in cadrul aceluiasi sistem cooperatist, chiar daca produsele si serviciile au preturi sau tarife stabilite de catre organele sau unitatile de stat care au atributii in acest domeniu.
ART. 108 Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum pot delega uniunilor si intreprinderilor judetene competenta de a stabili si modifica preturi si tarife potrivit dispozitiilor legale. Stabilirea si modificarea preturilor si tarifelor de catre acestea se fac cu acordul comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz. De asemenea, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum pot delega centralelor industriale, altor unitati cu statut de centrala, intreprinderilor si organizatiilor comerciale, cooperativelor si unitatilor de deservire a populatiei, din sistemul propriu, competenta de a stabili si modifica – cu acordul beneficiarilor – preturi si tarife, potrivit dispozitiilor legale.
Organele si organizatiile prevazute la alineatul precedent vor stabili limite maxime de preturi si tarife pentru grupele sau subgrupele de produse si servicii din competenta organizatiilor pe care le indruma sau coordoneaza in mod direct si vor putea aproba – cu respectarea conditiilor prevazute in art. 21 preturi si tarife care depasesc limitele pe care le-au stabilit.
Precizarea produselor si serviciilor ale caror preturi si tarife urmeaza sa fie stabilite de unitatile din sistemul propriu al Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum se face cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi.
ART. 109
Preturile cu amanuntul stabilite de organele si organizatiile cooperatiei mestesugaresti sau ale cooperatiei de consum pentru produsele de artizanat si arta populara executate de unitatile cooperatiste pot fi aplicate si de alte organizatii care desfac aceste produse.
ART. 110
Celelalte organizatii obstesti indeplinesc atributiile in domeniul stabilirii si modificarii preturilor si tarifelor prevazute in art. 106-108 din prezenta lege.
CAP. 11

Atributii in domeniul controlului preturilor si tarifelor

ART. 111
Politica partidului si statului in domeniul preturilor si tarifelor se infaptuieste sub controlul Marii Adunari Nationale si Consiliului de Stat.
Consiliul de Ministri controleaza aplicarea dispozitiilor legale privind regimul preturilor si tarifelor in economia nationala si ia masuri pentru respectarea stricta a acestora.
ART. 112
Comitetul de Stat pentru Preturi are urmatoarele atributii principale in domeniul controlului preturilor si tarifelor:
a) coordoneaza din punct de vedere metodologic intreaga activitate de control exercitata de ministere, celelalte organe centrale, organele locale, precum si de unitatile economice;
b) exercita control asupra modului de stabilire, modificare si aplicare a preturilor si tarifelor;
c) verifica existenta si aplicarea intocmai a normelor de consum si de folosire a utilajelor, in scopul determinarii stricte a cheltuielilor materiale si de manopera care stau la baza stabilirii preturilor si tarifelor;
d) verifica la ministere, alte organe centrale si la cele locale, precum si la unitatile economice, realizarea pretului de cost al produselor si serviciilor , in scopul determinarii organelor in drept sa introduca cele mai eficiente masuri care sa conduca la reducerea acestuia;
e) urmareste modul cum se aduc la indeplinire normele legale in domeniul preturilor la produsele destinate consumului intern, pentru export, la cele provenite din import, precum si la tarifele pentru serviciile prestate; cere ministerelor, celorlalte organe centrale si organelor locale – de stat, cooperatiste si altor organizatii obstesti – precum si unitatilor din subordinea acestora sa ia masuri pentru inlaturarea deficientelor si abaterilor constatate si pentru sanctionarea celor vinovati, informind Consiliul de Ministri, in situatiile in care deficientele sau abaterile nu au fost eliminate;
f) controleaza si indruma uniunile centrale ale cooperativelor mestesugaresti si de consum sa modifice sau sa dispuna organizatiilor cooperatiste din sistemul lor sa modifice preturile si tarifele stabilite de acestea si sa santioneze pe cei vinovati, daca se constata ca stabilirea lor s-a facut fara respectarea normelor legale sau in cazurile cind se constata ca cheltuielile de productie avute in vedere au fost supraevaluate.
ART. 113
Pentru indeplinirea atributiilor prevazute in art. 112, in cadrul Comitetului de Stat pentru Preturi se infiinteaza Inspectia de stat pentru controlul preturilor, care va avea in subordine organe de control al preturilor si tarifelor in cadrul fiecarui judet, precum si in municipiul Bucuresti.
Inspectia de stat pentru controlul preturilor colaboreaza cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, Inspectoratul comercial de stat si alte organe care au sarcini de control in domeniul preturilor si tarifelor.
ART. 114
Ministerul Finantelor, in exercitarea controlului asupra activitatii economice si financiare a unitatilor socialiste, verifica prin aparatul central si organele sale teritoriale de control si revizie modul in care se aplica normele in vigoare in domeniul preturilor si tarifelor, urmarind respectarea legalitatii in ceea ce priveste stabilirea, modificarea si aplicarea acestora si ia, potrivit legii, masuri pentru intrarea in legalitate si stabilirea raspunderilor.
ART. 115
Banca Nationala a Republicii Socialiste Romania si bancile specializate controleaza, la unitatile pe care le deservesc, aplicarea preturilor si tarifelor legale si iau masuri, potrivit atributiilor ce le revin, pentru respectarea legalitatii preturilor.
ART. 116
Ministerul Constructiilor Industriale si Comitetul de Stat pentru Economia si Administratia Locala controleaza stabilirea si aplicarea preturilor pentru lucrarile de constructii-montaj care intra in competenta lor si iau masuri pentru respectarea legalitatii in acest domeniu.
ART. 117
Ministerul Comertului Interior controleaza respectarea preturilor cu amanuntul si a tarifelor in relatiile cu populatia, precum si concordanta dintre calitatea produselor vindute si serviciilor prestate si preturile si tarifele aplicate de catre unitatile socialiste de stat, cooperatiste si alte organizatii obstesti, precum si de persoane fizice. De asemenea, controleaza modul de stabilire a preturilor si tarifelor de catre organizatiile si unitatile pe care le indruma sau coordoneaza, luind masuri pentru inlaturarea deficientelor si abaterilor si sanctionarea celor vinovati.
ART. 118
Ministerul Comertului Exterior controleaza modul de aplicare a normelor privind conditiile de tratare a preturilor si tarifelor in valuta straina pentru produsele si serviciile care fac obiectul tranzactiilor de import-export cu partenerii straini, precum si eficienta acestora, luind masuri de aplicare stricta a normelor stabilite.
ART. 119
Organele de control ale militiei controleaza respectarea normelor legale privind aplicarea preturilor si tarifelor si iau masuri potrivit atributiilor care le revin.
ART. 120
Celelalte ministere si organe centrale ale administratiei de stat, comitetele executive ale consiliilor populare, centralele industriale si celelalte unitati cu statut de centrala, uniunile centrale ale cooperativelor mestesugaresti si ale cooperativelor de consum, organizatiile centrale obstesti, uniunile de cooperative, precum si intreprinderile, cooperativele si alte unitati economice controleaza si raspund de modul de stabilire si aplicare a preturilor si tarifelor, precum si de concordanta dintre calitatea produselor si preturile stabilite, la unitatile si subunitatile pe care le conduc, indruma sau coordoneaza, potrivit legii, luind masuri operative de eliminare a deficientelor si abaterilor constatate si de sanctionare a celor vinovati.
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti controleaza modul de aplicare a preturilor si tarifelor in cuprinsul unitatilor administrativ-teritoriale respective, indiferent de organul sau unitatea care a stabilit preturile sau tarifele.
ART. 121
Organele de control obstesc vor urmari, potrivit legii, indeplinirea obligatiilor ce revin unitatilor producatoare, organizatiilor si unitatilor comerciale, precum si producatorilor, meseriasilor si altor prestatori individuali in legatura cu aplicarea preturilor si tarifelor si concordanta dintre calitatea produselor sau prestarii serviciilor si preturile sau tarifele stabilite.
ART. 122
Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, precum si uniunile de cooperative mestesugaresti si de consum vor indruma si controla organizatiile din sistemul lor si vor lua masuri pentru inlaturarea abaterilor in domeniul preturilor si tarifelor si sanctionarea celor vinovati.
ART. 123
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile care stabilesc sau aplica preturi si tarife sint obligate ca, la sesizarile facute de organele de control, sa ia masurile necesare pentru inlaturarea deficientelor si abaterilor si respectarea normelor legale in domeniul preturilor si tarifelor.
ART. 124
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile economice vor analiza periodic, in colectivele lor de conducere, desfasurarea activitatii de preturi si vor lua masuri pentru perfectionarea acesteia.
CAP. 12

Dispozitii speciale

ART. 125
Modificarea preturilor si tarifelor se poate efectua numai cind intervin schimbari mai importante in conditiile din economie avute in vedere la stabilirea lor, precum si in nivelul si corelatiile de preturi pe piata externa.
Modificarea preturilor de productie si de livrare pe ramuri sau subramuri, pe produse si grupe de produse, potrivit prevederilor prezentei legi, se va face , de regula, pina la data de 1 iulie a fiecarui an, cu aplicare de la inceputul anului urmator, pentru a putea fi avuta in vedere la incheierea contractelor economice si la definitivarea planurilor de catre unitati.
Modificarea preturilor si tarifelor in vigoare la data aplicarii prezentei legi se va putea face de organele si unitatile in competenta carora sint prevazute produsele si serviciile, potrivit legii de fata.
ART. 126
Produsele ce se vor executa de unitatile nou infiintate si care nu au preturi stabilite se vor lua in calcul la elaborarea studiilor tehnico-economice la preturi provizorii, determinate de unitatile care intocmesc aceste studii, prin comparare cu preturile produselor similare aflate in circuitul economic si cu acordul organului central al principalului beneficiar.
Stabilirea preturilor de catre ministere, celelalte organe centrale, organele locale, precum si de catre unitati la produsele respective la un nivel diferit de cel provizoriu se poate face numai pe baza acordului organelor care au aprobat indicatorii tehnico-economici.
ART. 127
Comitetul de Stat pentru Preturi si Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie vor lua masuri pentru asigurarea concordantei dintre prevederile standardelor de stat sau normelor interne si nivelul preturilor.
In cazul in care modificarea sau derogarea de la standardele de stat sau normele interne nu determina modificarea calitatii sau a conditiilor de prezentare a produselor, situatie confirmata de principalele organe beneficiare, se vor mentine preturile in vigoare.
ART. 128
Preturile si tarifele intra in vigoare de la data stabilirii lor sau la o data ulterioara prevazuta in actul de aprobare a preturilor si tarifelor. Este interzisa introducerea in fabricatie a produselor si prestarea serviciilor cu caracter de serie sau de masa inainte de a se fi stabilit preturile si tarifele legale.
Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, organele de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale si organelor locale, centralelor industriale si celorlalte unitati cu statut de centrala vor putea dispune:
– punerea in executare a unor produse si servicii noi, urmind ca stabilirea preturilor si tarifelor sa se faca pina cel mai tirziu la prima livrare (prestare), sau – fixarea, cu acordul beneficiarului, de preturi de productie, de livrare sau tarife cu caracter retroactiv, in situatiile prevazute in art. 25.
Eventualele pagube produse prin aplicarea necorespunzatoare a prevederilor de mai sus vor fi imputate celor vinovati.
Este interzisa stabilirea cu efect retroactiv a preturilor cu amanuntul si a tarifelor pentru serviciile prestate populatiei.
ART. 129
Consiliul de Ministri va stabili pentru ministere, celelalte organe centrale si pentru organele locale – pe categorii de lucrari si pe verigi – termenele maxime de stabilire si avizare a preturilor si tarifelor la produsele si serviciile noi, astfel incit durata totala sa nu depaseasca 30 zile de la data propunerii de pret sau tarif a unitatii.
ART. 130
Organele de conducere colectiva ale ministerelor si celorlalte organe centrale si locale, precum si ale organizatiilor si unitatilor – prevazute in art. 91, 96, 102 si 103 – pot delega organelor de conducere operativa dreptul de a stabili preturi si tarife la unele produse si servicii.
Organele de conducere operativa vor raporta periodic asupra indeplinirii acestei sarcini.
ART. 131
Preturile si tarifele se stabilesc prin actele emise de catre organele si organizatiile cu competenta legala. Unitatile socialiste de stat prevazute in art. 104 din prezenta lege si care stabilesc preturi si tarife pe baza acordului cu beneficiarii inscriu aceste preturi sau tarife in contracte.
ART. 132
Aplicarea unor preturi si tarife care se determina prin insumarea elementelor componente ale preturilor si tarifelor se face numai pe baza normelor emise de Comitetul de Stat pentru Preturi.
ART. 133
Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale, precum si unitatile socialiste de stat, ale cooperatiei mestesugaresti sau de consum si alte organizatii obstesti sint obligate sa reexamineze preturile si tarifele produselor si serviciilor noi, executate in serie, pe care le-au stabilit pe baza de antecalculatie, in cel mult 12 luni de la prima livrare sau prestare, luind masurile care se impun. Reexaminarea preturilor si tarifelor se face pe baza postcalculatiei, potrivit normelor Comitetului de Stat pentru Preturi.
ART. 134
Organizatiile cooperatiste agricole, membrii cooperativelor agricole de productie, meseriasii, producatorii individuali si alte persoane fizice autorizate vind produsele si presteaza serviciile la preturi si tarife de invoiala. Preturile si tarifele de invoiala practicate de organizatiile cooperatiste agricole, pentru produsele rezultate din prelucrari industriale, constructii, prestari de servicii si alte activitati neagricole, se determina pe baza normativelor date de Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi.
In toate cazurile in care – potrivit dispozitiilor legale – se stabilesc preturi si tarife maximale, de mercurial, pentru vinzarile catre populatie, preturile si tarifele de invoiala se vor practica in limita acestora.
CAP. 13 Raspunderile si sanctiunile pentru incalcarea normelor privind regimul preturilor si tarifelor

ART. 135
Incalcarea indatoririlor prevazute in prezenta lege atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
Sectiunea I Abateri disciplinare

ART. 136
Sanctiunile disciplinare ce se aplica personalului cu atributii si responsabilitati ce decurg din prezenta lege pentru incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca sint cele prevazute in legislatia muncii sau alte dispozitii legale.
Stabilirea si aplicarea sanctiunilor se fac in conditiile si cu procedura prevazute in regulamentele de ordine interioara ale unitatilor respective.
Sanctiunile disciplinare ce se aplica membrilor cooperativelor agricole de productie, mestesugaresti si de consum, precum si ai celorlalte organizatii obstesti pentru incalcarea cu vinovatie a obligatiilor ce le revin sint cele prevazute de reglementarile legale. Stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se fac in conditiile si cu procedura prevazute in statute si in regulamentele de ordine interioara.

Sectiunea a II-a Contraventii

ART. 137
Constituie contraventie la normele privind regimul preturilor si tarifelor, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1. Cu amenda de la 100 la 1000 lei:
a) vinzarea de marfuri sau prestarea de servicii cu preturi sau tarife nelegale, din culpa, de catre personalul unitatilor socialiste sau de membri ai cooperativelor si ai altor organizatii obstesti, in cadrul insarcinarilor de serviciu;
b) vinzarea de catre producatori a produselor cu depasirea preturilor stabilite prin mercurial;
c) clasificarea si marcarea produselor in alte clase de calitati decit cele pentru care li s-au stabilit preturile sau a serviciilor in alte categorii decit cele pentru care li s-au stabilit tarifele;
d) neafisarea in unitatile si locurile de desfacere sau de deservire a preturilor sau a tarifelor legale, lipsa listelor de meniu, afisarea preturilor sau a tarifelor in conditii necorespunzatoare de vizibilitate, claritate sau de identificare a marfii sau a serviciilor si neafisarea categoriei de calitate a produselor sau a serviciilor si a categoriei localului, in cazurile in care preturile sau tarifele se aplica in functie de aceste elemente, precum si neasigurarea, de catre organizatiile prestatoare de servicii, a listelor de tarife sau a altor forme de aducere la cunostinta a tarifelor practicate;
e) neefectuarea reducerii preturilor cu amanuntul la legume si fructe de catre angajatii organizatiilor comertului socialist, imputernicit sa aplice reduceri de preturi, in asa fel incit unitatile comertului socialist care desfac legume si fructe in piete sa practice preturi efective cu amanuntul cel mult la nivelul preturilor practicate frecvent de producatori la produsele de aceeasi calitate si in aceleasi conditii de prezentare.

2. Cu amenda de la 200 la 1200 lei:
a) vinzarea de catre personalul unitatilor socialiste sau de membri ai cooperativelor si ai altor organizatii obstesti, in cadrul insarcinarilor de serviciu, a legumelor si fructelor nesortate pe soiuri si calitati, la acele produse la care preturile sint stabilite pe soiuri si calitati;
b) expunerea sau desfacerea marfurilor cu pret redus – cu exceptia soldarilor sezoniere – fara ca acestea sa poarte semnul distinctiv al soldarii si fara a avea etichetat vechiul si noul pret;
c) neaplicarea modificarilor de preturi si tarife in termenul stabilit;
d) refuzul de a comunica, la cererea organelor de control, datele si informatiile cu privire la respectarea normelor legale privind stabilirea, aplicarea sau modificarea preturilor si tarifelor sau comunicarea din culpa a unor date si informatii eronate;
e) introducerea in fabricatie a produselor si prestarea serviciilor cu caracter de serie sau de masa inainte de a se fi stabilit preturile si tarifele legale, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 128 din prezenta lege.

3. Cu amenda de la 500 la 2000 lei:
a) punerea in fabricatie sau vinzare a unor produse, precum si prestarea unor servicii de alta calitate decit cea prevazuta de standarde, norme interne, retete de fabricatie sau orice acte normative si care a fost avuta in vedere la stabilirea pretului sau a tarifului;
b) vinzarea unor produse sau prestarea unor servicii pentru care s-a aprobat modificarea calitatii prevazuta in standarde, norme interne, retete de fabricatie sau orice acte normative, fara ca pretul sau tariful sa fi fost modificat sau mentionat conform art. 127, daca prin aceasta se aduc prejudicii unitatilor producatoare sau beneficiarilor;
c) aplicarea remizei in unitatile de alimentatie publica, fara aprobare sau in alte conditii decit cele aprobate de organele in drept;
d) vinzarea produselor sau prestarea serviciilor de catre meseriasii particulari cu depasirea preturilor si tarifelor – daca sint stabilite preturi si tarife pentru activitatea lor;
e) supraevaluarea pretului de cost sau includerea in calculatiile de pret a unor elemente mai mari decit cele legale, daca prin aceasta s-a determinat stabilirea unor preturi sau tarife care cauzeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice;
f) stabilirea sau modificarea fara aprobare legala a unor preturi sau tarife care depasesc limitele determinate potrivit legii, precum si stabilirea sau modificarea fara competenta legala a unor preturi sau tarife de catre unitatile eonomice de stat, cooperatiste sau alte organizatii obstesti, producatorilor de marfuri, prestatoare de servicii sau comerciale;
g) nerespectarea de catre angajatii unitatilor de stat la stabilirea preturilor cu amanuntul pentru legume si fructe a preturilor plafon stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti.
Sectiunea a III-a Infractiuni

ART. 138
Savirsirea de catre personalul unitatilor socialiste sau de membri ai cooperativelor si ai altor organizatii obstesti, in cadrul insarcinarilor de serviciu, a urmatoarelor fapte:
a) vinzarea de marfuri si prestarea de servicii, cu depasirea preturilor sau a tarifelor legale;
b) incadrarea si plata la categorii de calitate inferioara celor reale, cu rea-credinta, a produselor cumparate de la producatorii agricoli, constituie infractiune de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta in art. 246 din Codul penal, si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani.
Tentativa se pedepseste.
ART. 139
Falsificarea ori substituirea de marfuri, precum si expunerea spre vinzare sau vinzarea de asemenea bunuri, cunoscind ca sint falsificate ori substituite de catre cei prevazuti in art. 138, constituie infractiune de inselaciune cu privire la calitatea marfurilor, prevazuta in art. 297 din Codul penal, si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Daca marfurile au devenit prin falsificare sau substituire vatamatoare sanatatii, sint aplicabile dispozitiile art. 313 din Codul penal.
Tentativa se pedepseste.
Sectiunea a IV-a Aplicarea sanctiunilor si a altor masuri prevazute in prezenta lege

ART. 140
Persoanele care comit infractiunile prevazute in prezenta lege vor fi judecate, in cazuri deosebite apreciate ca atare de instanta, in fata colectivelor de munca din care fac parte, sau a colectivitatilor care au avut de suferit in urma actiunilor lor ilicite.
In aceleasi conditii vor fi judecati si instigatorii, complicii, tainuitorii si favorizatorii infractiunilor prevazute in prezenta lege.
ART. 141
In cazul condamnarii pentru infractiunile prevazute in prezenta lege, presedintele instantei, daca este cazul, va instiinta organele financiare de la domiciliul condamnatului, care, dupa examinarea situatiei, in masura in care constata ca sint temeiuri suficiente, vor sesiza comisia de cercetare prevazuta in Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit.
ART. 142
Persoanele condamnate pentru infractiunile prevazute in prezenta lege nu pot fi gestionari, aplicindu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 4 si 5 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste. De asemenea, aceste persoane nu pot ocupa functii de organe de control financiar.
In cazul infractiunilor savirsite de catre personalul unitatilor socialiste ori de membrii cooerativelor sau ai altor organizatii obstesti in cadrul insarcinarilor de serviciu, cei condamnati nu vor putea indeplini timp de 3 ani de la executarea pedepsei, in aceeasi unitate sau in alte unitati, functia in care erau incadrati la data savirsirii infractiunii, in masura in care nu li se aplica prevederile alineatului precedent.
ART. 143
Hotarirea definitiva de condamnare va fi comunicata de instanta de executare spre a fi afisata timp de doua luni, prin grija organului de conducere, la locul de munca din unitatea la care cel condamnat functiona in momentul savirsirii infractiunii.
ART. 144
Contraventiile privind incalcarea normelor referitoare la preturi si tarife se constata si se sanctioneaza de inspectori si alti lucratori ai Comitetului de Stat pentru Preturi, imputerniciti in acest scop, persoanele cu atributii de control tehnic de calitate, economic si financiar din cadrul organelor centrale si celor locale ale administratiei de stat si ale unitatilor ce le sint subordonate, precum si din cadrul organizatiilor cooperatiste si al altor organizatii obstesti, in sectoarele de activitate si unitatile in care exercita controlul potrivit atributiilor lor de serviciu: inspectorii comerciali de stat , in sectoarele de activitate unde exercita controlul conform dispozitiilor normative care reglementeaza activitatea inspectiei comerciale de stat;
angajatii oficiilor de preturi si tarife din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, imputerniciti in acest scop de comitetele executive; primarii, ofiterii si subofiterii de militie.
ART. 145
Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica si in ce priveste contraventiile prevazute in art. 137 .
In cazul contraventiilor prevazute in art. 137 plingerea se solutioneaza de conducatorul organului din care face parte agentul constatator sau de catre un alt angajat ierarhic superior agentului constatator, imputernicit de conducatorul acestui organ.
Daca contraventia a fost constatata de conducatorul organului, plingerea se solutioneaza de conducatorul organului ierarhic superior, iar daca a fost constatata de primar, plingerea se solutioneaza de comitetul executiv al consiliului popular.
In cazul contraventiilor prevazute in art. 137 pct. 2 si 3, plingerea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.
ART. 146
In cazul in care echipele de control obstesc, in exercitarea atributiilor lor, apreciaza ca faptele constatate constituie contraventie sau infractiune, vor sesiza organele competente sa aplice sanctiunile contraventionale sau organele de urmarire penala; daca se considera ca faptele constatate constituie abateri disciplinare sau sint de competenta comisiei de judecata, sesizeaza conducerea unitatii socialiste pentru a lua masuri corespunzatoare.
ART. 147
In situatiile in care din controalele efectuate sau din postcalculatiile produselor noi se constata o crestere nejustificata a rentabilitatii, ca urmare a includerii in calculatiile de pret sau tarif a unor cheltuieli de productie supraevaluate, a altor elemente de pret mai mari decit cele legale sau din cauza abaterii de la normele de calitate si retetele de fabricatie prevazute in standardele de stat, normele interne sau caietele de sarcini, unitatile de stat vor varsa la buget beneficiul suplimentar astfel realizat in anul curent, ca fiind necuvenit. Organizatiile cooperatiei mestesugaresti sau de consum si celelalte organizatii obstesti vor varsa la buget beneficiile suplimentare astfel obtinute numai pentru livrarile de produse si prestarile de servicii efectuate unitatilor din afara sistemului propriu.
Totodata, organele si unitatile prevazute la alineatul precedent vor reduce corespunzator preturile si tarifele pe care le-au stabilit gresit, recalculinduse pentru anul in curs realizarea sarcinilor de plan economic si financiar.
ART. 148
Unitatile de stat, cele cooperatiste, precum si celelalte organizatii obstesti sint obligate sa restituie celor in drept, in conditiile legii, sumele incasate pe nedrept ca urmare a aplicarii unor preturi sau tarife mai mari decit cele stabilite si sa plateasca sumele neachitate ca urmare a aplicarii unor preturi mai mici decit cele legale la cumpararea produselor agricole.
Organele de control au obligatia sa aduca la cunostinta organelor tutelare sau care coordoneaza si indruma unitatile interesate cazurile constatate potrivit alineatului precedent.
Sumele provenite din surse pentru care nu este posibila identificarea celor indreptatiti sa le pretinda vor fi varsate la buget, de indata ce existenta acestor sume a fost stabilita. In cazul in care s-a aplicat o sanctiune penala sau contraventionala, sumele se varsa la buget de indata ce sanctiunea a ramas definitiva. Organele care au constatat existenta sumelor incasate pe nedrept vor sesiza unitatea bancara pentru a face decontarea la buget.
CAP. 14

Dispozitii finale

ART. 149
Ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat, organele centrale ale cooperatiei mestesugaresti si cooperatiei de consum, precum si ale altor organizatii obstesti vor emite – cu acordul Comitetului de Stat pentru Preturi – bareme si normative de calcul, norme de stabilire, corelare si formare a preturilor si tarifelor potrivit specificului ramurii, subramurii, grupelor sau produselor si serviciilor din competenta lor, precum si pentru produsele si serviciile la care competenta de aprobare a preturilor si tarifelor a fost lasata unitatilor in subordine sau celor din sistemul propriu.
ART. 150
Comitetul de Stat pentru Preturi, impreuna cu Directia Centrala de Statistica, Ministerul Finantelor, Comitetul de Stat al Planificarii si alte organe centrale interesate vor urmari evolutia preturilor si tarifelor potrivit unui sistem informational imbunatatit, care va fi elaborat si supus aprobarii Consiliului de Ministri in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi.
ART. 151
Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si preturilor pentru reparatii.
ART. 152
Atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare se vor aproba prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 153
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de la publicare, cu exceptia prevederilor art. 5 privind taxa asupra fondurilor si terenurilor, art.
12-15 referitoare la determinarea beneficiului si art. 26 privind conditiile de franco, care se aplica odata cu reasezarile de preturi.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr.172 din 18 aprilie 1953 pentru reorganizarea regimului de stabilire a preturilor; art.
2 lit. h si i, precum si art. 3 lit. b din Hotarirea Consiliului de Ministri nr.
2503 din 31 decembrie 1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regulile generale de comert si orice alte prevederi contrare prezentei legi.
ANEXA 1

Asimilarea categoriilor de preturi in vigoare cu cele prevazute in lege –––––––––––––––––––––––––-Categoriile de preturi in vigoare Categoriile de preturi prevazute in asimilate noilor denumiri lege –––––––––––––––––––––––––-

I. Preturi ale producatorilor a) pentru produsele industriale:
– preturi cu ridicata ale intreprinderii – preturi de productie b) pentru produsele agricole livrate de unitatile agricole de stat:
– preturi de livrare – preturi de productie c) pentru produsele agricole cumparate la fondul de stat de la C.A.P., membrii acestora si producatorii individuali:
– preturi de contractare – preturi de contractare – preturi de achizitie – preturi de achizitie d) pentru lucrari de constructii-montaj:
– preturi de obiecte de constructii – preturi pe parti de obiecte, pe unitati fizice si de folosinta – preturi de deviz – preturi de deviz e) pentru produsele mestesugaresti sau de artizanat cumparate de la C.A.P., membrii acestora si alti producatori individuali:
– preturi de achizitie – preturi de achizitie *) II. Preturi de livrare a) pentru produsele industriale:
– preturi cu ridicata ale industriei – preturi de livrare b) pentru produsele agricole livrate de organizatiile achizitoare:
– preturi de livrare – preturi de livrare Preturi cu amanuntul III. Preturi cu amanuntul IV. Tarife – tarife pentru serviciile prestate – tarife pentru serviciile prestate unitatilor socialiste unitatilor socialiste – tarife pentru serviciile prestate – tarife pentru serviciile prestate populatiei populatiei *) Se aplica si la cumpararea deseurilor.

 

www.pensii.ro – Ca să ști !
–––––-

 

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *