Legea 215/1997 – Casa Sociala a Constructorilor

author
6 minutes, 55 seconds Read

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Capitolul 1 Înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor
Articolul 1
Se înfiinţează Casa Socială a Constructorilor, organizaţie nonprofit, autonomă, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, cu sediul în municipiul Bucureşti.
Articolul 2
Casa Socială a Constructorilor se constituie şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egala şi libera a organizaţiilor sindicale şi a asociaţiilor patronale din ramura de construcţii şi de producere a materialelor de construcții.
Articolul 3
(1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiectiv de activitate asigurarea protecției salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile.
(2) În sensul prezentei legi, prin activitățile de producere a materialelor de construcţii se înţelege activităţile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere şi balastiere, precum şi din alte activităţi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Articolul 4
(1) Casa Socială a Constructorilor funcţionează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanţilor şi are, în principal, următoarele atribuţii:
a) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru protecţia salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;
b) stabileşte condiţiile de acordare a drepturilor salariaţilor prevăzute de prezenta lege şi garantează aceste drepturi.
(2) Casa Socială a Constructorilor îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite în conformitate cu statutul sau.
Articolul 5
Conducerea Casei Sociale a Constructorilor se exercită de către:
a) adunarea generală a reprezentanţilor;
b) consiliul de administraţie.
Articolul 6
Adunarea generală a reprezentanților este alcătuită din delegați ai partenerilor sociali, pe baza unei norme de reprezentare stabilite prin statut, cu respectarea principiului parității.
Articolul 7
Adunarea generală a reprezentanților aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor şi raportul consiliului de administraţie privind execuţia bugetară.
Articolul 8
(1) Consiliul de administraţie asigura activitatea permanenta a Casei Sociale a Constructorilor şi este format din reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel de ramura, după cum urmează:
a) 4 membri desemnați de comun acord de către organizațiile patronale reprezentative la nivel de ramura;
b) 4 membri desemnați de comun acord de către federațiile sindicale reprezentative la nivel de ramura.
(2) Sunt reprezentative federaţiile sindicale de ramura şi organizaţiile patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, modificată prin Legea nr. 143/1997.
Articolul 9
Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.
Articolul 10
(1) Casa Socială a Constructorilor este condusă de un preşedinte, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(2) Preşedintele este ales de consiliul de administraţie dintre membrii săi.
(3) Alegerea preşedintelui se face pentru o perioadă de 4 ani.
(4) Mandatul preşedintelui încetează în urma demisiei, revocării sau decesului.
(5) Preşedintele reprezintă Casa Socială a Constructorilor în raporturile cu terţii.
(6) Atribuţiile preşedintelui se stabilesc prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.
Articolul 11
Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi organizarea activităţii financiar-contabile a Casei Sociale a Constructorilor se stabilesc prin statutul acesteia.
Capitolul 2 Constituirea şi utilizarea fondului pentru protecţia socială a membrilor Casei Sociale a Constructorilor

Articolul 12
(1) Salariaţii cu contract individual de muncă din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii beneficiază pe perioada întreruperii activităţii de o indemnizaţie reprezentând o sumă impozabilă, al cărei cuantum lunar este egal cu 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de baza brut.
(2) Indemnizația se acordă proporțional cu perioada de întrerupere a activității.
(3) Perioada de acordare a indemnizației nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activității – 31 martie al anului următor.

Articolul 13
De prevederile prezentei legi beneficiază salariații agenților economici care fac dovada ca sunt membri ai Casei Sociale a Constructorilor şi au contribuit la constituirea fondului pentru plata îndemnizației prevăzute la art. 12 alin. (1).
Articolul 14
(1) În perioada întreruperii activităţii, salariaţii care beneficiază de indemnizaţia prevăzută în prezenta lege rămân la dispoziţia agenţilor economici, iar contractele individuale de muncă ale acestora nu pot inceta pentru motive legate de restrangerea sau de încetarea activităţii.
(2) Salariaţii care vor beneficia de indemnizaţii, în condiţiile prezentei legi, vor fi nominalizaţi de consiliul de administraţie al agenţilor economici, cu acordul organizaţiilor sindicale legal constituite şi reprezentative la nivel de ramura sau, acolo unde nu sunt sindicate reprezentative, al reprezentanţilor aleşi ai salariaţilor, potrivit legii.
Articolul 15
Criteriile privind stabilirea agenţilor economici cu activitate de construcţii-montaj şi de producere a materialelor de construcţii, precum şi cu activităţi asimilabile acestora, potrivit legii, ai căror salariaţi beneficiază de indemnizaţie, precum şi condiţiile în care aceasta indemnizaţie se acordă vor fi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor.
Articolul 16
(1) Fondul necesar pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) se constituie din:
a) contribuţia salariaţilor reprezentând 1% din salariul de baza brut;
b) contribuţia agenţilor economici reprezentând 1,5% din valoarea producţiei de construcţii, realizată şi încasată de la beneficiar pentru agenţii economici din construcţii, respectiv din valoarea producţie-marfa vândute şi încasate pentru producătorii de materiale de construcţii, fără corespondent în devizul lucrării;
c) prelevarea unei cote în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării;
d) alte surse atrase.
(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se păstrează la o societate bancară, fiind purtătoare de dobânda.
Articolul 17
(1) Fondul constituit conform prevederilor art. 16 alin. (1), neconsumat până la sfârşitul anului, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
(2) Dobânzile încasate se constituie venit la fondul pentru plata indemnizaţiilor.
(3) Sumele reprezentând contribuţia agenţilor economici se includ în costurile de producţie.
Articolul 18
Cheltuielile legate de administrarea şi gestionarea fondului pentru plata indemnizaţiilor se fac din fondul constituit potrivit art. 16 alin. (1) şi nu pot depăşi 10% din totalul acestora.
Articolul 19
Pentru sumele reprezentând indemnizaţiile acordate potrivit art. 12 alin. (1) agenţii economici datorează contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de risc şi accident.
(2) Contribuţiile prevăzute la alin. (1), precum şi impozitul pe salariu se calculează şi se reţin la data plăţii indemnizaţiilor.
Articolul 20
(1) Personalul care primeşte indemnizaţia prevăzută de prezenta lege, pe perioada întreruperii activităţii menţionate la art. 12 alin. (1), beneficiază de vechime în munca şi de drepturi de asigurări sociale.
(2) În situaţia în care un salariat, care primeşte indemnizaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), îşi pierde temporar capacitatea de muncă, plata indemnizaţiei se suspenda, persoana în cauza beneficiind de drepturile de asigurări sociale de stat prevăzute de lege.
Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Articolul 21
(1) Prevederile din prezenta lege referitoare la plata indemnizaţiei, prevăzute la art. 12 alin. (1), din fondul Casei Sociale a Constructorilor, se aplică salariaţilor începând cu data de 1 noiembrie 1998.
(2) În perioada 1 decembrie 1997 – 31 martie 1998, plata indemnizaţiei prevăzute la art. 12 alin. (1) se efectuează de către agenţii economici prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin virarea sumelor de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *