Legea 4/1977- pensiile membrilor cooperativelor agricole;

author
20 minutes, 35 seconds Read

LEGE nr. 4 din 30 iunie 1977
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie


În Republica Socialistă România îmbunătăţirea sistemului de asigurări sociale şi creşterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanenta a partidului şi statului, în cadrul programului general de ridicare necontenita a nivelului de trai al întregului popor.
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi perfecţionarea continua a relaţiilor de producţie în agricultura cooperatista asigura condiţiile necesare pentru obţinerea unor producţii vegetale şi animale tot mai mari, prin folosirea eficienta a pămîntului şi celorlalte mijloace de producţie, valorificarea tuturor resurselor materiale şi a forţei de muncă şi, pe aceasta baza, sporirea veniturilor cooperativelor şi ale membrilor cooperatori.
Ridicarea continua a nivelului retributiei cooperatorilor ca şi creşterea pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt nemijlocit condiţionate de muncă fiecărui cooperator şi se realizează pe măsura sporirii producţiei agricole, a dezvoltării averii obşteşti a fiecărei unităţi cooperatiste.
În acest scop,
Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1

Membrii cooperativelor agricole de producţie au dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi.
Dreptul la pensie şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în raport de muncă prestată de fiecare cooperator, de vechimea în munca, precum şi de rezultatele obţinute de unitatea agricolă cooperatista în îndeplinirea planului de producţie, de venituri şi de cheltuieli.


Articolul 2

Membrii cooperativelor agricole de producţie au următoarele drepturi de pensie:
a) pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta;
b) pensie pentru pierderea totală sau în cea mai mare parte a capacităţii de muncă;
c) pensie de urmaş;
d) pensie suplimentar.


Articolul 3

Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se stableste în funcţie de următoarele elemente:
a) vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista;
b) venitul realizat în unitatea agricolă cooperatista;
c) sectorul în care s-a desfăşurat activitatea şi funcţia îndeplinită;
d) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea;
e) perioada de contribuţie personală şi cuantumul acestei contribuţii, pentru pensia suplimentară.


Articolul 4

Membrii cooperativelor agricole de producţie beneficiază, în condiţiile stabilite de lege, de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, indemnizaţii pentru copii, precum şi de asistenţa medicală şi medicamente.


Articolul 5

Toţi cooperatorii apţi de muncă, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucrează în alte sectoare de activitate şi ai persoanelor încadrate cu contract de muncă în unităţile agricole cooperatiste, au obligaţia sa lucreze cel puţin 200 zile calendaristice anual.
În vederea creării condiţiilor necesare pentru ca toţi cooperatorii să poată efectua, în fiecare an, cel puţin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie sînt obligate sa ia măsuri de dezvoltare şi diversificare a producţiei agricole, de dezvoltare a activităţilor de producţie industriala, de construcţii, prestări de servicii şi a altor activităţi productive.
În cooperativele agricole de producţie în care exista forta de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate sa organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, brigazi şi echipe care să lucreze în alte unităţi cooperatiste sau de stat, pe santiere, la exploatări forestiere şi în alte activităţi.


Articolul 6
Fondurile necesare plăţii pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se realizează din:
a) contribuţia cooperativelor agricole de producţie, constind în 8 la suta din valoarea producţiei globale;
b) contribuţia asociaţiilor economice intercooperatiste, constind în 3,5 la suta din valoarea producţiei globale;
c) contribuţia personală a cooperatorilor pentru pensia suplimentară, de 10.15 sau 20 lei lunar;
d) contribuţia statului, de 2 la suta, stabilită la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de către unitătile agricole cooperatiste în cadrul planului, şi de 2,5 la suta, la valoarea produselor livrate peste plan;
e) contribuţia statului, de 2 la suta, stabitita la valoarea produselor livrate de către cooperatori la fondul de stat.
Contribuţia unităţilor agricole cooperatiste şi contribuţia personală a cooperatorilor la fondul de pensii şi asigurări sociale se depun lunar.
Contribuţia statului se depune de către unitătile de stat cărora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse în parte lunar pentru livrările în cadrul planului şi la încheierea ciclului de producţie sau la sfîrşitul anului pentru livrările peste plan.
Sumele depuse la fondul de pensii şi asigurări sociale de unităţile agricole cooperatiste şi de membrii cooperatori au regimul dobinzii de 3 la suta.


Articolul 7

Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se plătesc integral cooperatorilor din unităţile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale. La celelalte unităţi drepturile se plătesc proporţional cu contribuţia depusa, dar nu mai puţin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor.


Articolul 8

Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi şi pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista.
Suma rezultată din pensiile cumulate nu va putea depăşi nivelul pensiei de asigurări sociale ce s-ar fi cuvenit persoanei respective în cazul în care întreaga activitate ar fi fost prestată într- o unitate de stat. În cazul în care, prin cumul, se depăşeşte acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporţional.


Articolul 9

Pensiile şi indemnizaţiile de asigurări sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de producţie nu sînt impozabile.
Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizaţie de asigurări sociale, introduse în faţa oricăror organe sînt scutite de taxe.


Articolul 10

Dreptul la pensie şi indemnizaţie de asigurări sociale este impozabil.
Pensia şi indemnizaţia de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parţial.


Capitolul 2 Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale

A. Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta

Articolul 11

Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă cooperatorilor pe tot timpul vieţii, după cum urmează:
a) bărbaţilor care au împlinit vîrsta de 65 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 30 ani;
b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani şi au vechime în munca în unităţile agricole cooperatiste de cel puţin 25 ani.


Articolul 12

Venitul mediu anual ce se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca în unităţile agricole cooperatiste în 5 ani consecutiv care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergatori pensionării, la alegerea acestuia
Dacă în ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel puţin 5 ani consecutiv, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani în care a lucrat în unitatea agricolă cooperatista.


Articolul 13

Vechimea în munca, în înţelesul prezentei legi, reprezintă totalul anilor în care coperatorul a lucrat cel puţin 200 zile calendaristice în unitata agricolă cooperatista.


Articolul 14

Numărul anilor la care cooperatorul a lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice anual intră în calculul vechimii în munca numai dacă acesta şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite şi a efectuat volumul de muncă prevăzut pentru realizarea sarcinilor din planul de producţie, de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv.
Se considera vechime în munca şi perioadele în care cooperatorul îşi îndeplineşte obligaţiile militare, urmează cursuri de pregătire, specializare sau perfecţionare la care a fost trimis de cooperativa sau este în concediu de sarcina şi lehuzie, dacă în restul anului a lucrat un număr de zile calendaristice proporţional cu aceste perioade sau, după caz, a îndeplinit celelalte obligaţii prevăzute la alin. 1.


Articolul 15

Pensia integrală pentru munca depusa şi limita de vîrsta se acordă în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat şi de funcţia pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în munca de cel puţin 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile .
Cuantumul pensiei este de 350-1000 lei lunar şi se stabileşte după cum urmează:
a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în zootehnie şi sere şi pentru cooperatorii calificaţi care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în meseria de lacatus, electrician, mecanic, conducător de tractoare rutiere, mecanizator, sofer şi altele asemănătoare:

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
– lei – – lei –
peste 15.000 650
10.001 – 15.000 560
8.001 – 10.000 480
6.001 – 8.000 450
pînă la 6.000 420


    b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puţin 10 ani, în viticultura, pomicultura,şi legumicultura:

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
– lei – – lei –
peste 15.000 550
10.001 – 15.000 500
7.001 – 10.000 450
5.001 – 7.000 400
pînă la 5.000 380    c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puţin 10 ani în sectoarele prevăzute la lit; a) şi b):

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
– lei – – lei –
peste 15.000 500
10.001 – 15.000 460
7.001 – 15.000 420
5.001 – 7.000 385
pînă la 5.000 350


d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de brigada cel puţin 10 ani:

Grupa de venit mediu anual
– lei –
peste 15.000 10.001 – 15.000 7.001 – 10.000 pînă la 7.000
– pentru cei din sectorul zootehnic şi sere 725 635 545 460
– pentru cei din viticultură, pomicultură şi legumicultură 625 550 480 420
– pentru cei din alte sectoare 575 500 440 390e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de şef de ferma sau de sector cel puţin 10 ani, pensia este cu 10 la suta mai mare decît cea prevăzută pentru şeful de brigada, corespunzător sectorului în care au lucrat şi grupei de venit mediu anual;
f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcţia de preşedinte al cooperativei agricole de producţie cel puţin 10 ani:

Grupa de venit mediu anual Cuantumul pensiei lunare
– lei – – lei –
peste 36.000 1.000
28.001 – 36.000 900
20.001 – 28.000 750
pînă la 20.000 600


g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de vicepreşedinte scos din producţie sau de contabil-şef, pensia este de 85 la suta din cea cuvenită preşedintelui, la grupa de venit şi vechimea în munca corespunzătoare.


Articolul 16

Cooperatorii care, au o vechime în munca de peste 30 ani bărbaţii şi 25 ani femeile, vor primi o pensie lunară majorată pentru fiecare an lucarat în plus cu 0,5 la suta din venitul mediu lunar luat ca baza de calcul la stabilirea pensiei.


Articolul 17

Cooperatorii care nu, îndeplinesc condiţiile de vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista pentru obţinerea pensiei integrale pentru munca depusa şi limita de vîrsta au drepturi la pensie la împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista. În acest caz, cuantumul pensiei se calculează în raport cu numărul anilor de vechime în munca în unitatea, agricolă cooperatista.


Articolul 18

La pensia cuvenită cooperatorilor care au îndeplinit cel puţin 10 ani funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, scos din producţie, şef de ferma sau de brigada se adauga, din fondurile de stat, o sumă reprezentind 50 la suta din indemnizaţia medie lunară primită în ultimii 5 ani în care au îndeplinit aceste funcţii, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii.
Aceasta suma se acordă cu condiţia ca în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor, unitatea sa fi realizat planul de livrări la fondul de stat iar în cazul şefului de ferma sau de brigada, subunitatea de producţie să-şi fi indeplint sarcinile proprii de plan, o perioadă de cel puţin 5 ani din ultimii 10 ani în care aceste persoane au îndeplinit funcţiile respective.


Articolul 19

Cooperatorii a căror vechime în munca cuprinde, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 14, şi ani în care aceştia au lucrat mai puţin de 200 zile calendaristice vor primi o pensie lunară redusă cu 2 la suta pentru fiecare dintre aceşti ani, dar nu cu mai mult de 20 la suta din cuantumul pensiei cuvenite.


Articolul 20

Pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta nu va putea fi mai mica de 400 lei pentru presedinti şi de 220 lei pentru ceilalţi cooperatori.

B. Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă

Articolul 21

Cooperatorii care, datorită unor accidente de muncă, şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradui I sau II de invaliditate, primesc pensie pe tot timpul cît durează invaliditatea.
Beneficiază, de asemenea, de pensie, în condiţiile prezentei legi cooperatorii care şi-au pierdut total sau în cea mai mare parte capacitatea de muncă din cauza unei boli sau a unui accident în afară de muncă, dacă invaliditatea este de gradul I sau II.


Articolul 22

Pensia ce se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă datorită unui accident de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate se stabileşte, în raport de vechimea în munca, după cum urmează:

Grupele de vechime în muncă
pînă la 10 ani 15 ani 20 ani 25 ani 30 ani
– procente din pensia cuvenită pentru munca depusă şi limită de vîrstă 50 60 70 80 90În cazul cooperatorilor cu o vechime în munca mai mare de 10 ani, procentual de 50 la suta se va aplica la pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta corespunzătoare unei vechimi în munca de 10 ani.
În cadrul fiecărei grupe de vechime cuprinsă între 10-30 ani, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.


Articolul 23

Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza de boala sau de accident în afară procesului de muncă se acordă cooperatorilor care şi-au pierdut total capacitatea de muncă şi sînt încadraţi în gradul I de invaliditate, dacă au cel puţin 10 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista.
Pensia se stabileşte, în raport de vechimea în munca, în procente din pensia pentru munca depusa şi limita de vîrsta, după cum urmează:

Grupele de vechime în muncă
10 ani 15 ani 20 ani 25 ani 30 ani
– procente din pensia pentru munca depusă şi limită de vîrstă 35 45 55 65 75


În cadrul fiecărei grupe de vechime, procentele se aplică proporţional cu numărul anilor lucrati.


Articolul 24

În cazul invaliditatii de gradul II cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia corespunzătoare gradului I de invaliditate, stabilită potrivit art. 22 şi 23.


Articolul 25

După împlinirea virstei de 65 ani bărbaţii şi 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensia pentru limita de vîrsta la care au dreptul.


Articolul 26

Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I şi II de invaliditate, în vederea acordării pensiei, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

C. Pensia de urmaş

Articolul 27

Pensia de urmaş se acordă copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii părinţi, pînă la împlinirea virstei de 16 ani sau, dacă urmează o şcoala, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani.
Pensia de urmaş se acordă cu condiţia ca părintele sau, după caz, părinţii decedati sa fi îndeplinit condiţiile pentru obţinerea, unei pensii
Cuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinţi şi de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinţi.

D. Pensia suplimentară

Articolul 28

Pensia suplimentară se acordă cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel puţin 5 ani, cu cîte 10, 15 sau 20 lei lunar, în timpul activităţii în unitatea agricolă cooperatista, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.
Cuantumul pensiei suplimentare este de cîte 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioada de 5 ani de contribuţie personală a cooperatorului, potrivit contribuţiei depuse lunar.
Cooperatorilor care, înainte de pensionare, au contribuit pentru pensia suplimentară mai puţin de 5 ani li se va restitui, la data pensionării, suma cu care au contribuit, la care se adauga o dobinda de 3 la suta.


Articolul 29

Cooperatorii care au împlinit vîrsta de pensionare sau sînt invalizi şi, ambele cazuri, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta sau pentru pierderea totală ori în cea mai mare parte a capacităţii de muncă au dreptul la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puţin 5 ani

E. Alte drepturi de asigurări sociale

Articolul 30

Cooperatorii care lucrează în unităţile agricole cooperatiste; cooperatorii pensionari, precum şi membrii lor de familie beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreţinere şi medicamente.
Pe timpul tratamentului ambulatoriu cooperatorii beneficiază de medicamente, potrivit legii.
Cheltuielile necesare în acest scop se suporta din fondul de pensii şi asigurări sociale al membrilor cooperativelor agricole de producţie.


Articolul 31

Cooperatorii care realizează sarcinile de producţie în conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate teporara de muncă determinata de boli sau accidente, potrivit legii.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă determinata de accident de muncă în unitatea agricolă cooperatista se acordă indiferent de vechimea în munca.


Articolul 32

Cooperatoarele care lucrează în unităţile agricole cooperatiste beneficiază de un concediu plătit pentru sarcina şi lehuzie, pe timp de 60 de zile lucrătoare, potrivit legii.


Articolul 33

Familiilor de cooperatori, din care cel puţin unul din soţi lucrează în unitatea agricolă cooperatista, li se acordă o indemnizaţie lunară de 50 lei pentru fiecare copil în vîrsta de pînă la l6 ani împliniţi, aflat în întreţinerea acestora.
Indemnizaţia de 50 lei pentru fiecare copil se majorează cu:
– 20 lei pentru al saselea copil;
– 30 lei pentru al saptelea copil;
– 40 lei pentru al optulea copil;
– 50 lei pentru al noualea copil şi următorii.
Indemnizaţia se acordă numai în luna în care unul din soţi a lucrat cel puţin 15 zile şi a realizat sarcinile de producţie în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizaţia va fi acordată în continuare şi în perioada în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.
Au dreptul la indemnizaţie şi familiile cu copii care sotii sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producţie.
Indemnizaţia nu se acordă familiilor care au dreptul sa primească, din alte sectoare de activitate, alocaţie pentru copii.


Articolul 34

Cooperatorii pensionari pot beneficia, în afară pensiilor prevăzute de prezenta lege, de ajutoare în natura şi în bani acordate de unităţile ai căror membri sînt, potrivit cooperativei agricole de producţie.


Articolul 35

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi concediul pentru sarcina şi lehuzie se acordă pe bază de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit prevederilor legii.


Capitolul 3 Stabilirea şi plata pensiilor


Articolul 36

În vederea asigurării respectării stricte a prevederilor legii privind întocmirea actelor de pensionare, a ţinerii unei evidente corecte a tuturor datelor şi celorlalte elemente pe baza cărora se stabilesc drepturile la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale, pe lîngă organele de conducere colectivă ale unităţilor agricole cooperatiste se constituie comisii de pensii şi asigurări sociale.
Comisiile de pensii şi asigurări sociale sînt alcătuite din 3-7 membri şi sînt conduse de vicepreşedintele cooperativei sau un alt membru al consiliului de conducere sau, după caz, al consiliului oamenilor muncii.
Componenta comisiei se stabileşte de către adunarea generală a unităţii agricole cooperatiste.
Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi răspunderile comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.


Articolul 37

În vederea stabilirii pensiei, unitatea agricolă cooperatista întocmeşte dosarul de pensionare, care trebuie să cuprindă carnetul de pensii şi asigurări sociale cu înregistrările la zi, precum şi orice alte documente necesare. Dosarul de pensionare se verifica de către comisia de pensii şi asigurări sociale, care are obligaţia sa semnaleze conducerii unităţii orice nereguli constatate. Unitatea agricolă cooperatista poarta întreaga răspundere pentru exactitatea datelor pe care le conţine dosarul de pensie.
Unitatea agricolă cooperatista este obligată sa înainteze, în termenele prevăzute de lege, dosarul de pensionare direcţiei pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, care va propune, potrivit legii, comisiei judeţene de pensii emiterea deciziei de pensionare sau va depune dosarul la comisia judeteana de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
Comislile judeţene de pensii emit, potrivit legii, deciziile de pensionare şi examinează contestaţiile împotriva hotărîrilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţile agricole cooperatiste şi ale comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă. În aceste cazuri din comisia judeteana de pensii va face parte şi delegatul uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie.
Împotriva deciziilor comisiilor judeţene de pensii se poate face apel, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Pensii, care funcţionează la Ministerul Muncii.


Articolul 38

În vederea stabilirii drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie se introduce „Carnetul de pensii şi asigurări sociale”, în care se vor evidenţia vechimea în munca în unitatea agricolă cooperatista, venitul realizat, sectorul în care s-a desfăşurat activitatea, funcţia îndeplinită, perioada de contribuţie personală şi alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi.


Articolul 39

Operaţiunile privind constituirea şi administrarea fondurilor necesare şi pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole de producţie se fac de Ministerul Muncii, prin direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi oficiile acestora.
Casa de pensii şi asigurări sociale a membrilor cooperativelor agricole de producţie îşi încetează activitatea.


Articolul 40

Pensiile şi celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptăţite.


Articolul 41

Vechimea în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie şi altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.
Perioada de timp în care o persoană a lucrat în cooperativa pe bază de contract de muncă se cumulează cu vechimea în munca în cooperativa în calitate de membru, în vederea stabilirii pensiei potrivit prezentei legi, dacă persoana respectiva nu are drept la pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat.
Au dreptul la pensie, în condiţiile prezentei legi, şi persoanele care au cel puţin 5 ani vechime în munca în unitatea agricolă cooperatista, dacă au lucrat şi în sectorul de stat, iar perioada lucrata în cele doua sectoare este mai mare de 10 ani. În acest caz cuantumul pensiei cuvenite pentru munca depusa în unitatea agricolă cooperatista se stabileşte în raport cu vechimea în munca în aceasta unitate.


Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii


Articolul 42

Stabilirea vechimii în munca a membrilor cooperativelor agricole de producţie pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi se face potrivit prevederilor existente la data prestării muncii.


Articolul 43

Prevederile prezentei legi se intregesc în mod corespunzător cu dispoziţiile legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială referitoare la plata pensiei şi suspendarea acesteia, la revizuirea deciziilor de pensionare şi recuperarea sumelor plătite fără temei cu titlu de pensie sau alte drepturi aferente, precum şi la contestaţia împotriva hotărîrii privind încadrarea în grade de invaliditate şi revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate.


Articolul 44

Prevederile prezentei legi se aplică începînd de la data de 1 ianuarie 1978, cu excepţia celor privind contribuţia statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977, precum şi a celor privind contribuţia personală a cooperatorilor, care se aplică de la 1 iulie 1977.


Articolul 45

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 535 din 23 iunie 1966 privind dreptul la pensie şi alte drepturi sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 30 iunie 1977.
Preşedintele
Marii Adunări Naţionale,
NICOLAE GIOSAN

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *