sporurile acordate in sectorul bugetar

Legea 40/1991- salarizarea aparatului de stat

author
31 minutes, 37 seconds Read
Legea Nr. 40 din 1 iunie 1991, cu privire la salarizarea Președintelui şi Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articolul 1

Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanta și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății.

Articolul 2

Salariul de baza al Președintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.

Articolul 3

Salariile de baza pentru funcțiile din Guvernul României sânt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Articolul 4

Salariile de baza pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției și aparatului Guvernului sânt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Articolul 5

În serviciile Președinției și aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcții, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, funcției de execuție în care sânt încadrate, la care se adaugă o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.

Articolul 6

Salariile de baza pentru funcțiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sânt prevăzute în anexa nr. 6.

Articolul 7

Salariile de baza ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și primăriilor sânt prevăzute în anexa nr. 7.

Articolul 8

(1) Salariile de baza ale personalului cu funcții de conducere și de execuție din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale, din aparatul propriu al prefecturilor, primăriilor și al organelor teritoriale de specialitate ale administrației de stat, precum și din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sânt prevăzute în anexele nr. 8, 9 și 10.

(2) Salariile de baza pentru personalul de execuție sânt diferențiate pe funcții și în cadrul fiecărei funcții pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sânt stabilite pe 3-4 gradații.

(3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10 – director general, director, șef serviciu și șef birou, adjuncți și asimilați ai acestora – sânt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de baza, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și compartimentelor, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și prefecturi, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate.

Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul organului care îl numește în funcția de conducere, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce îi revine.

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăși 20% din totalul personalului din instituțiile prevăzute în anexele nr. 8 și 9 și se stabilește de ministru, conducătorul organului central, al instituțiilor asimilate acestora sau de prefect.

Articolul 9

Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizație în limitele prevăzute de prezenta lege.

Articolul 10

(1) Personalul încadrat pe funcții de specialitate poate primi un salariu de merit care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pînă la 15% aplicat la salariul de baza și se acordă pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată.

(2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul personalului de specialitate pe total instituție. Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit.

Articolul 11

(1) Majorarea salariului de baza și a indemnizației de conducere, individuale, în limitele prevăzute de lege, pentru personalul încadrat în funcții de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 și 4, se poate face o dată pe an, la începutul anului bugetar, ținând seama de calitățile personale reflectate în rezultatele obținute în activitatea profesională.

(2) Pentru personalul încadrat în funcții de execuție, altele decât cele de specialitate specifice, precum și pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, trecerea în gradația imediat superioară se face o dată pe an pentru întregul personal, la începutul anului bugetar, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează, cu aprobarea conducătorului instituției respective.

(3) La trecerea în gradația imediat superioară se tine seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul „foarte bun” sau „bun” în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(4) În mod excepțional, vechimea minima prevăzută la alin. (3) poate fi redusă la jumătate.

Articolul 12

(1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condițiile legii, în raport cu competenta profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradația 1.

Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.

(2) În mod excepțional, pentru personalul având o valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul organului central poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

(3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru avansare – doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele – se face de către ministerele, celelalte organe centrale și prefecturi pentru activitățile proprii.

Articolul 13

Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative: „foarte bun”, „bun”, „satisfăcător” sau „slab”.

Articolul 14

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în munca de pînă la 15% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 3%
de la 5 la 10 ani 6%
de la 10 la 15 ani 9%
de la 15 la 20 ani 12%
peste 20 ani 15%

(2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca.
(3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
Articolul 15
(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
(2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.
Articolul 16
Pentru condiţii grele de muncă în unităţile tipografice şi de multiplicare se poate acorda un spor de pînă la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de conducătorii instituţiilor respective.
Articolul 17
Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pînă la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.
Articolul 18
(1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfîrşitul anului calendaristic de un premiu anual de pînă la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata.
(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
Articolul 19
Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Preşedintelui României şi primului-ministru, care se aproba anual prin buget.
Articolul 20
(1) Persoanele utilizate în cadrul Presedentiei şi Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11.
(2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în limita şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedentiei sau Guvernului, după caz.
Articolul 21
Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.
Articolul 22
Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcţie de conducere care lipseşte temporar din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primesc, pe lîngă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sînt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.
Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
Articolul 23
(1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior.
(2) Cînd detasarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.
(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suport de instituţia unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(4) Drepturile personalului mutat în alta localitate sînt cele ce se acordă personalului din unităţile bugetare.
Articolul 24
(1)În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetele locale, fiecare minister, organ central şi prefectura defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate.
(2) Statele de funcţii pentru aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe centrale şi prefecturilor se avizează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.
Articolul 25
La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal pe funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, tinindu-se seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute pînă la data reincadrarii şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.
Articolul 26
(1) Pentru personalul încadrat în munca după data aplicării prezentei legi, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin.
(2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul „bun”.
(3) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordare sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectiva a obţinut calificativul „slab”.
Articolul 27
(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite în urma reincadrarii personalului, împreună cu sporurile, premiile şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în prevederile bugetare stabilite cu aceasta destinaţie.
(2) Prevederile art. 17 şi 18 se vor aplica începînd cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
Articolul 28
Salariile de baza prevăzute în anexele la prezenta lege sînt valabile pentru anul 1991.
Articolul 29
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa Secretariatului general al Presedentiei, Secretariatului general al Guvernului şi a consiliului de administraţie al ministerului, organului central sau prefecturii, pentru personalul aparatului propriu.
(2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa.
(3) Organele prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile.
(4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoştinţa de măsura contestată.
Articolul 30
Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pînă la expirarea perioadei de proba şi avansare, de baza de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.
Articolul 31
Statele de funcţii pentru ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobate prin hotărîri ale Guvernului.
Articolul 32
În serviciile Presedentiei şi în aparatul Guvernului pot fi utilizate, în afară funcţiilor de execuţie de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, şi funcţiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 15% – 30%, după caz.
Articolul 33
Preşedinţia, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi prefecturile vor putea include în statele de funcţii ce se aplică pentru serviciile sau aparatul propriu şi, după caz, în instituţiile pe care le coordonează, şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unităţile bugetare unde funcţiile respective sînt specifice.
Articolul 34
Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilită prin hotărîrea Guvernului pentru unităţile bugetare.
Articolul 35
(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca organe de specialitate, avizează la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale, altor instituţii asimilate acestora şi prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat în gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege.
(2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere şi celelalte organe centrale, instituţii asimilate, prefecturi şi instituţii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.
Articolul 36
Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.
Articolul 37
Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din prezenta lege.
Articolul 38
(1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pînă la care rămîn valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.
(2) Salariile prevăzute în prezenta lege sînt brute şi impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordată sub forma de indexare şi nici compensaţiile pentru creşterea preţurilor.
Articolul 39
Salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii se stabilesc prin lege.
Articolul 40
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 9 alin. 1 şi anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 şi anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor şi mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI
ION ILIESCU
Anexa 1
SALARIUL DE BAZA
al Preşedintelui României
Preşedintele României primeşte un salariu de baza lunar de 50.000 lei.

Anexa 2
SALARIILE DE BAZA
pentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar
1. Prim-ministru 35.000 lei
2. Ministru de stat 30.000 lei
3. Ministru 28.000 lei
4. Secretar de stat 26.000 lei
5. Subsecretar de stat 24.000 lei

Anexa 3 SALARIILE DE BAZĂ pentru funcţiile de conducere şi de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției României

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază lunar
a) Funcţii de conducere
1. Şef departament de analiză politică S 28.000 lei
2. Secretar general, consilier prezidenţial S 25.000 lei
b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice
3. Consilier*) S 19.000-21.000 lei
4. Expert prezidenţial S 17.000-19.000 lei
5. Consultant S 11.000-14.000 lei
6. Şef de cabinet I S 8.000-11.000 lei
7. Şef de cabinet II M 6.000- 9.000 lei
8. Secretar de cabinet M 5.000- 7.000 lei

Notă *)Se încadrează şi șeful Direcției de protocol.

Anexa 4

SALARIILE DE BAZĂ pentru unele funcții de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază lunar
a) Funcţii de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 28.000 lei
2. Secretar general adjunct S 26.000 lei
b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice
3. Consilier de stat, director de cabinet**) S 21.000-22.000 lei
4. Consilier guvernamental, director de cabinet***) S 19.000-21.000 lei
5. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 17.000-19.000 lei
6. Consultant S 11.000-14.000 lei
7. Şef de cabinet I S 8.000-11.000 lei
8. Şef de cabinet II M 6.000- 9.000 lei
9. Secretar de cabinet M 5.000- 7.000 lei

**) Se utilizează la primul-ministru.***) Se utilizează la miniștrii de stat.

Anexa 5 INDEMNIZAŢIA DE CONDUCERE pentru personalul din serviciile Președinției şi aparatul Guvernului

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere – lei
minimă maximă
1. Director, şef sector, şef compartiment Salariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice, respectiv funcţii de execuţie 2.000 5.000
2. Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct 1.000 4.000

Anexa 6 SALARIILE DE BAZA pentru funcţiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar
I. Asimilaţi cu funcţia de ministru
1. Preşedintele Academiei Române 28.000 lei
2. Guvernatorul Băncii Naţionale a României 28.000 lei
II. Asimilaţi cu funcţia de secretar de stat
3. Secretar de stat – Şeful Secretariatului de Stat pentru Culte 26.000 lei
4. Preşedinte:
– Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 26.000 lei
– Academia de Ştiinţe Medicale 26.000 lei
5. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică 26.000 lei
6. Vicepreşedintele Academiei Române 26.000 lei
7. Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României 26.000 lei
III. Asimilaţi cu funcţia de subsecretar de stat
8. Preşedinte:
– Comisia Naţională de Informatică 24.000 lei
– Comisia Naţională pentru Standarde şi Calitate 24.000 lei
9. Director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice 24.000 lei
10. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare 24.000 lei
11. Director general al Institutului de Fizică Atomică 24.000 lei
12. Director general al Agenţiei Române de Presă „ROMPRES” 24.000 lei
13. Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei 24.000 lei
14. Preşedintele Fundaţiei Culturale Române 24.000 lei
15. Vicepreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică 24.000 lei
IV. Asimilaţi cu funcţia de consilier de stat
16. Secretar general al Academiei Române 22.000 lei
17. Director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Presă „ROMPRES” 22.000 lei
18. Preşedintele Comisiei Zonei Montane 22.000 lei
19. Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice 22.000 lei
20. Vicepreşedinte al Centrului Naţional al Cinematografiei 22.000 lei
21. Vicepreşedintele Fundaţiei Culturale Române 22.000 lei

 


NOTĂ: Echivalarea altor funcţii de conducere din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, înfiinţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, cu funcţiile de nivel guvernamental se face de Guvern, iar la cele care se vor înființa ulterior, prin actul normativ de înfiinţare.

 

Anexa 7

SALARIILE DE BAZA ale funcțiilor din conducerea prefecturilor şi primăriilor

I. Primăria municipiului Bucureşti – capitala României

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar
1. Primar general al capitalei 25.000 lei
2. Viceprimar 22.000 lei
3. Secretar 20.000 lei

II. Prefecturi

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar
Categoria I Categoria II
1. Prefect 24.000 lei 22.000 lei
2. Subprefect 22.000 lei 20.000 lei
3. Secretar 19.000 lei 18.000 lei

III. Primării, municipii şi sectoare ale municipiului București, orașe, comune

Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar – lei
Cu peste 320.000 locuitori *) Categoria I Categoria II **) Categoria III
1. Municipii
– primar 20.000 17.000 14.500 13.500
– viceprimar 18.000 15.000 13.500 12.500
– secretar 17.000 14.000 12.500 12.000
2. Oraşe
– primar 13.000 12.000 11.500
– viceprimar 12.000 11.000 10.500
– secretar 11.000 10.000 9.500
3. Comune
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază lunar – lei
Cu peste 15.000 locuitori Categoria I între 7.001-15.000 locuitori Categoria II între 3.001-7.000 locuitori Categoria III pînă la 3.000 locuitori
– primar 12.000 10.500 9.500 9.000
– viceprimar 11.000 9.500 8.750
– secretar 10.000 8.500 8.000 8.000

*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.**) Se aplică şi pentru municipiul Petroşani.––––––-

NOTĂ: Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor şi orașelor se aproba de Guvern.

Anexa 8

MINISTERE ŞI CELELALTE ORGANE CENTRALEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier, export, inspector de specialitate; gradul I***) S 11.900 12.350 12.850 13.350
2. Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul II S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul V S 6.600 6.850 7.100 7.350
6. Referent, inspector; debutant S 6.350
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7. Referent I M 6.600 6.850 7.100 7.350
8. Referent II M 5.700 5.900 6.100 6.350
9. Referent III M 4.900 5.100 5.300 5.500
10. Referent IV M 4.300 4.450 4.600 4.750
11. Referent debutant M 4.150

Notă ***) Se utilizează numai la ministere şi departamente din cadrul ministerelor, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcției de ministru sau secretar de stat.

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de maximă – lei
12. Director general, inspector de stat şef 4.500
13. Consilier al ministrului*) 4.500
14. Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 4.000
15. Director, inspector şef 4.000
16. Director adjunct, inspector şef adjunct 3.600
17. Şef serviciu, şef secţie 2.800
18. Şef birou 2.000

Notă *)Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere şi cîte 1-2 posturi la departamente şi alte organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcţiei de ministru sau secretar de stat.II. Salarii de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărie, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului centralA. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul I S 8.850 9.200 9.550 9.900
2. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul II S 7.350 7.650 7.950 8.250
3. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul III S 6.350 6.600 6.850 7.100
4. Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; debutant S 6.100
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 5.900 6.100 6.350 6.600
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 5.100 5.300 5.500 5.700
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 4.450 4.600 4.750 4.900
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 4.000 4.150 4.300
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.850
10. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 5.700 5.900 6.100 6.350
11. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 4.750 4.900 5.100 5.300
12. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 4.000 4.150 4.300 4.450
13. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 3.850
14. Funcţionar I M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Funcţionar II M 4.450 4.600 4.750 4.900
16. Funcţionar III M 3.850 4.000 4.150 4.300
17. Funcţionar debutant M 3.700
18. Casier, magaziner, arhivar; I M 5.100 5.300 5.500 5.700
19. Casier, magaziner, arhivar; II M; G 4.450 4.600 4.750 4.900
20. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
21. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 3.700
22. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 3.850 4.000 4.150
23. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 3.400 3.550 3.700
24. Curier I 3.550 3.700 3.850
25. Curier II 3.150 3.250 3.400
26. Muncitor I 6.350 6.600 6.850
27. Muncitor II 5.700 5.900 6.100
28. Muncitor III 5.100 5.300 5.500
29. Muncitor IV 4.600 4.750 4.900
30. Muncitor V 4.150 4.300 4.450
31. Muncitor VI 3.700 3.850 4.000
32. Muncitor necalificat 3.400 3.550 3.700

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei
33. Director*) 3.600
34. Director adjunct 2.900
35. Contabil şef Salariul de bază 2.100
36. Şef serviciu corespunzător funcţiei 1.900
37. Şef birou de execuţie 1.500
38. Consilier teritorial şef din inspectoratele teritoriale pentru cultură şi la municipiul Bucureşti**) 3.600

*) La Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor se utilizează funcţia de președinte.
**) Salariile de bază sînt cele prevăzute la pct. 1 lit. A, pct. 2-3 din prezenta anexă, funcția fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. 4.
–––––––
NOTĂ:
1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sînt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru.
2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calitate elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.).
3. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizează şi la Direcţia generală a vamilor, direcţiile generale ale controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv Garda financiară, Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare.
4. La Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţiile de la cap. I A.a) pot fi denumite şi „secretar ştiinţific”, iar la Oficiul de stat pentru investiţii şi mărci, funcţiile de la cap. I A.a) pot fi denumite şi „examinatori de stat de specialitate”.
5. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadrați ingineri, economiști, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar, care sînt încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.
6. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadrați în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.
III. Funcţii specifice unor ministere
1. Ministerul Afacerilor Externe

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii diplomatice
1. Ambasador S 22.000 (în limita a 5 posturi)
2. Ministru plenipotenţiar S 21.000 (1 post)
3. Consilier diplomatic, consul general S 11.900 12.350 12.850 13.350
4. Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice I S 10.300 10.700 11.100 11.500
5. Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice II S 8.850 9.200 9.550 9.900
6. Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I, interpret relaţii diplomatice III S 7.650 7.950 8.250 8.550
7. Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivist S 6.600 6.850 7.100 7.350
8. Ataşat, agent consular, referent relaţii, arhivist, debutant S 6.350
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 7.650 7.950 8.250 8.550
10. Referent transmitere II M 6.600 6.850 7.100 7.350
11. Referent transmitere III M 5.700 5.900 6.100 6.350
12. Referent debutant M 5.500

NOTĂ:
Salarizarea în valută în străinătate şi în lei în perioadele care se afla în ţara, precum şi acordarea celorlalte drepturi ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se fac pe baza reglementărilor specifice acestei activități.
2. Ministerul Comerțului şi Turismului
A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier economic S 11.906 12.350 12.850 13.350
2. Secretar economic I S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Secretar economic II S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Secretar economie III S 7.650 7.950 8.250 8.550

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
5. Ministru consilier Salariul de bază al funcţiei de consilier economic sau secretar economic 4.500

Anexa 9
APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, PRIMĂRIILOR ŞI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT *)
*) Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public naţional, ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar poate aproba salarii de bază mai mari cu pînă la 10% pentru personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din unităţile subordonate acestora, în funcţie de rezultatele concrete obţinute.
I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, arhitect; gradul 11) S 9.550 9.900 10.300 10.700
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul II S 8.250 8.550 8.850 9.200
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul III S 7.100 7.350 7.650 7.950
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul IV S 6.100 6.350 6.600 6.850
5. Referent, inspector, arhitect; debutant S 5.900

1) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor şi al Primăriei municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor teritoriale de specialitate judeţene ale administraţiei de stat centrale şi locale.

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia
1 2 3 4
6. Conductor arhitect I1) Cond. arh. 7.350 7.650 7.950 8.250
7. Conductor arhitect II1) Cond. arh. 6.350 6.600 6.850 7.100
8. Conductor arhitect III1) Cond. arh. 5.500 5.700 5.900 6.100
9. Conductor arhitect debutant1) Cond. arh. 5.300
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Referent, inspector; I M 6.100 6.350 6.600 6.850
11. Referent, inspector; II M 5.300 5.500 5.700 5.900
12. Referent, inspector; III M 4.600 4.750 4.900 5.100
13. Referent, inspector; IV M 4.000 4.150 4.300 4.450
14. Referent, inspector; debutant M 3.850

1) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului din prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti
15. Director general, arhitect şef 4.000
16. Director general adjunct, arhitect şef adjunct 3.600
17. Director, inspector şef Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 3.600
18. Director adjunct 3.200
19. Consilier al prefectului 3.200
20. Şef serviciu, şef filială, şef corp control comercial I 2.800
21. Şef birou, şef corp control comercial II 2.000
La nivel de municipiu, oraş sau comună
22. Director administraţie financiară 3.200
23. Director adjunct administrare financiară Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 2.900
24. Şef circumscripţie fiscală 2.900
25. Şef serviciu, şef corp control comercial I 2.100
26. Şef birou, şef corp control comercial II 1.900
27. Şef percepţie 1.500

II.Salarii de bază pentru funcţiile economice şi de altespecialităţi, administrative, de secretariat, relaţii cu publicul,protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire dinactivitatea proprie a prefecturilor, primăriilor şi unităţilorteritoriale de specialitate ale administraţiei de stat

A. Funcţii de execuţie

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei Gradaţia
1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul I S 7.950 8.250 8.550 8.850
2. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul II S 6.850 7.100 7.350 7.650
3. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul III S 5.900 6.100 6.350 6.600
4. Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; debutant S 5.700
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 5.900 6.100 6.350 6.600
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 5.100 5.300 5.500 5.700
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 4.450 4.600 4.750 4.900
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 4.000 4.150 4.300
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 3.850
10. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 5.300 5.500 5.700 5.900
11. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 4.600 4.750 4.900 5.100
12. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 4.000 4.150 4.300 4.450
13. Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 3.850
14. Funcţionar I M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Funcţionar II M 4.450 4.600 4.750 4.900
16. Funcţionar III M 3.850 4.000 4.150 4.300
17. Funcţionar debutant M 3.700
18. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; I M 5.100 5.300 5.500 5.700
19. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; II M; G 4.450 4.600 4.750 4.900
20. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; III M; G 3.850 4.000 4.150 4.300
21. Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; debutant M; G 3.700
22. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I 3.850 4.000 4.150
23. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II 3.400 3.550 3.700
24. Curier I 3.350 3.700 3.850
25. Curier II 3.150 3.250 3.400
26. Muncitor I 6.350 6.600 6.850
27. Muncitor II 5.700 5.900 6.100
28. Muncitor III 5.100 5.300 5.500
29. Muncitor IV 4.600 4.750 4.900
30. Muncitor V 4.150 4.300 4.450
31. Muncitor VI 3.700 3.850 4.000
32. Muncitor necalificat 3.400 3.550 3.700

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Director 3.600
2. Director adjunct Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 2.900
3. Contabil şef 2.100*)
4. Şef serviciu 1.900
5. Şef birou 1.500

*) La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, funcţia de contabil şef nu este prevăzută cu indemnizaţie de conducere.–––––––NOTĂ:

1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sînt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru.

2. Muncitorii care vor fi încadrați pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul șoferilor, în raport cu capacitatea de destinaţie autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcțiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (tâmplar, zidar, electrician, șofer, telefonist, telexist, operator la mașini de multiplicat, fochist etc.).

C. Funcţii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultură
1. Consilier teritorial la judeţe*) Salariul corespunzător funcţiei de execuţie 2.900
b) Din cadrul inspectoratelor şcolare
1. Inspector şcolar general Salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi gradului didactic 3.200
2. Inspector şcolar general adjunct 2.900

Notă *)Salariile de bază sânt cele prevăzute la pct. I, lit. A, pct. 2-4 din prezenta anexă.

D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități şi responsabilități suplimentare funcției de baza, care fac parte din salariul de baza

– Medic (farmacist) inspector Spor maxim
2.100 lei
– Inspector şcolar de specialitate 2.100 lei

Anexa 10

SERVICII DE CONTENCIOS

1. Salarii de baza pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază – lei  Gradaţia
1 2 3 4
1. Consilier juridic*) gradul I S 11.900 12.350 12.850 13.350
2. Consilier juridic**) gradul II S 10.300 10.700 11.100 11.500
3. Consilier juridic gradul III S 8.850 9.200 9.550 9.900
4. Consilier juridic gradul IV S 7.650 7.950 8.250 8.550
5. Consilier juridic gradul V S 6.600 6.850 7.100 7.350
6. Consilier juridic debutant S 6.350

B. Funcţii de conducere

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă – lei –
1. Şef serviciu contencios Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie 2.800

*) Se pot folosi numai în ministere, departamente şi alte organe centrale ale puterii executive. **) Se pot folosi numai în ministere, departamente, alte organe centrale ale puterii executive, prefecturi şi Primăria municipiului București.

Anexa 11

DREPTURILE persoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Președinție şi Guvern Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de pînă la 7.000 lei, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanta lucrărilor efectuate. Dacă aceste persoane desfășoară activitatea de colaborare în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifelor practicate de unitățile hoteliere, precum și la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, în toată perioada în care își desfășoară activitatea.

www.pensii.ro

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *