Legea 578/2004

author
3 minutes, 46 seconds Read

LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 (*actualizata*) privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Articolul 1
(1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, în condiţiile prezentei legi, de un ajutor lunar.
(2) Ajutorul lunar se acordă sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:
a) este pensionar din sistemul public de pensii şi are cel puţin vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
b) nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public.
c) nu s-a recasatorit după decesul sotului;
d) durata căsătoriei cu sotul care a decedat a fost de cel puţin 10 ani.
e) nu se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000
, cu modificările şi completările ulterioare;
f) are domiciliul pe teritoriul României.
(3) Ajutorul lunar se acordă în situaţia în care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de către beneficiari sunt mai mici de:
a) 364 lei, în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita în baza prevederilor Legii nr. 19/2000
, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum şi în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza atât de pensie stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat şi în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
b) 140 lei, în situaţia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita în fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.
(4) Cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (3) este de:
a) 90 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a);
b) 35 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care se regaseste în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b).
(5) În situaţia în care durata căsătoriei cu sotul care a decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel puţin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar prevăzut la alin. (4) se diminueaza proportional.
––––-
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.
Articolul 6
(1) Ajutorul lunar se stabileste prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(2) Ajutorul lunar se acordă şi se plateste de către casele teritoriale de pensii începând cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii.
(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea şi reluarea platii pensiilor, precum şi cele referitoare la raspunderea juridica şi jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, şi ajutorului lunar stabilit în condiţiile prezentei legi.”
––––-
Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.
Articolul 7
(1) Fondurile necesare platii ajutorului lunar se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse.
(2) Plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi cuantumul ajutorului lunar prevăzut la art. 1 alin. (4) se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului.
(3) Ajutorul lunar nu poate fi urmarit silit, decat în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.
(4) Cuantumul ajutorului lunar este avut în vedere la stabilirea venitului minim garantat, reglementat de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
––––-
Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007.
Articolul 8
În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 9
Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilita prin hotărâre a Guvernului.
––––-
Art. 9 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006.
Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucureşti, 14 decembrie 2004.
Nr. 578.

www.pensii.ro – ca să ști !

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *