Prodigy concert live 1995 in Romania

Legea 83 din 21 iulie 1995

author
5 minutes, 48 seconds Read

LEGE   Nr. 83 din 21 iulie 1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 31 iulie 1995

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Art. 1
(1) Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca intre persoana care presteaza munca si persoana fizica sau persoana juridica care angajeaza.
(2) Persoana incadrata in munca dobandeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractele colective de munca si de contractul individual de munca.
Art. 2
Incadrarea in munca a unei persoane se poate realiza si prin incheierea unei conventii civile de prestari de servicii, in urmatoarele situatii:
a) pentru prestarea muncii la asociatiile de locatari;
b) pentru indeplinirea unor activitati cu o durata de cel mult 60 de zile;
c) pentru desfasurarea unor activitati cu caracter permanent care nu depasesc, in medie, 3 ore pe zi, in raport cu programul lunar de lucru de 170 de ore.
Art. 3
(1) Persoana fizica si persoana juridica, care incadreaza personal in conditiile art. 2, au obligatia de a depune conventia civila, in copie, in termen de 5 zile de la data incheierii acesteia, la directiile de munca si protectie sociala judetene si la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla domiciliul sau sediului acestora.
(2) Dupa expirarea termenului de 5 zile se interzice persoanelor fizice si juridice, care au incadrat persoane cu nerespectarea conditiilor prevazute la alin. (1), primirea acestora la lucru.
Art. 4
(1) Persoanele care presteaza servicii in baza unor conventii civile nu dobandesc calitatea de salariat, nu beneficiaza de drepturi de asigurari sociale si nici de cele prevazute in legislatia privind protectia somerilor.
(2) Persoana fizica si persoana juridica, care incadreaza personal in baza unor conventii civile, nu datoreaza contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
Art. 5
Obligatia de a inregistra contractele individuale de munca la directiile de munca si protectie sociala judetene si la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestora, revine urmatoarelor categorii de angajatori:
a) persoane fizice;
b) societati comerciale si celelalte categorii de agenti economici cu capital privat sau mixt;
c) asociatii constituite potrivit Legii nr. 21/1924, precum si celelalte asociatii cu caracter obstesc care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.


PARTE DIN ESENȚA NEAMULUI ROMÂNESC, TRADIȚII ȘI OBICEIURI VECHI ȘI NOI, VEZI SI ASCULTĂ AICI.


    Art. 6
(1) Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la persoanele fizice si la persoanele juridice, prevazute la art. 5, se pastreaza si se completeaza de catre directiile de munca si protectie sociala judetene si de catre Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
(2) Angajatorii sunt obligati sa depuna la directiile de munca si protectie sociala judetene si la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti:
a) actele privind incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la emiterea acestora;
b) actele din care rezulta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pana la data de 15 a lunii urmatoare pentru care s-au facut aceste plati.
Art. 7
(1) La solicitarea unor angajatori, care au posibilitatea pastrarii si completarii carnetelor de munca ale salariatilor, directiile de munca si protectie sociala judetene si Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de acestia.
(2) Angajatorii, prevazuti la alin. (1), au urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte lunar la directiile de munca si protectie sociala judetene si la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti actele din care rezulta plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat, a contributiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentara, precum si a contributiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
b) sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la directiile de munca si protectie sociala judetene si la la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii legalitatii inscrierilor facute si pentru a fi contrasemnate.
Art. 8
(1) Contractele individuale de munca, incheiate de cetateni romani cu misiunile diplomatice ori cu oficiile consulare straine cu sediul in Romania, precum si cu reprezentantele din Romania ale unor firme straine, se inregistreaza la Oficiul Muncii, care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
(2) Salariatii persoanelor juridice prevazute la alin. (1) vor beneficia de drepturile de asigurari sociale, sub conditia platii contributiilor pentru asigurarile sociale prevazute de lege.
(3) Carnetele de munca se pastreaza si se completeaza de Oficiul Muncii din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Art. 9
(1) Directiile teritoriale de munca si protectie sociala percep un comision de maximum 1% din fondul de salarii angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza cartile de munca.
(2) Conditiile de stabilire a cuantumului comisionului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

CAP. 2

    Raspunderea juridica

Art. 10
(1) Nerespectarea de catre persoana fizica sau de catre conducatorii persoanei juridice care angajeaza a prevederilor art. 2, art. 3 si art. 5 din prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei.
(2) Limitele amenzii se dubleaza in cazul savarsirii din nou, in termen de un an de la data aplicarii sanctiunii, a contraventiilor prevazute la alineatul precedent.
Art. 11
(1) Neindeplinirea de catre persoana fizica si de catre conducerea persoanei juridice a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) si la art. 7 alin. (2) lit. b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei (ROL)
(2) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. b) si la art. 7 alin. (2) lit. a) atrage plata penalitatilor prevazute de lege.
Art. 12
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 13 si 14 se fac, potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, de catre personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, al directiilor de munca si protectie sociala judetene si al Directiei Generale de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, imputernicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
Art. 13
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va stabili procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca, precum si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 5.
Art. 14
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 15
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 4 pct. 4.8 alin. 1, 2 si 3 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 107 din 2 martie 1992 privind infiintarea Regiei Autonome „Locato”, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
     ADRIAN NASTASE

www.pensii.ro -Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *