Inundatiile din 1970

Legea nr 1 din martie 1970

author
20 minutes, 18 seconds Read

LEGE nr. 1 din 26 martie 1970 organizării şi disciplinei muncii în unităţile socialiste de stat

EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 27 martie 1970

Capitolul 1

Articolul 1

Organele de conducere ale unităţilor socialiste de stat – din industrie, agricultura, construcţii, transporturi, circulaţia mărfurilor, cercetare ştiinţifică şi din celelalte ramuri ale economiei – răspund în faţa statului şi a colectivelor de salariaţi din cadrul acestora pentru organizarea judicioasă a întregii activităţi pentru integritatea avutului obştesc şi buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale şi la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor şi normelor disciplinei socialiste.
Aceste organe au îndatorirea de a asigura:

a) fundamentarea temeinica a proiectelor planurilor de producţie şi a planurilor de muncă, crearea tuturor condiţiilor pentru realizarea acestora, pentru creşterea productivitatii muncii şi a eficientei întregii activităţi;
b) organizarea ştiinţifică a producţiei şi muncii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale a unităţii, repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă şi precizarea atribuţiilor şi raspunderilor lor, elaborarea de norme de munca fundamentate din punct de vedere tehnic, exercitarea unui control permanent şi exigent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor;
c) aplicarea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii avansate, a tehnologiei şi metodelor moderne de lucru, utilizarea intensiva a mijloacelor de muncă, organizarea asistenţei tehnice în cadrul fiecărui schimb şi la toate locurile de muncă;
d) asimilarea în fabricaţie a unor produse cu caracteristici superioare la nivelul performantelor atinse pe plan internaţional, ridicarea continua a calităţii produselor;
e) aprovizionarea la timp şi în bune condiţii a tuturor secţiilor şi compartimentelor de lucru cu materii prime, materiale, combustibil şi energie, respectarea consumurilor normate de materiale;
f) folosirea raţională a forţei de muncă, menţinerea numărului de salariaţi la nivelul strict necesar realizării sarcinilor de plan; ridicarea calificării cadrelor, creşterea stabilitatii acestora, promovarea lor în raport cu pregătirea şi meritele în munca. Nici un salariat nu poate fi scos din producţie în afară deputaţilor MAN în timpul sesiunilor sau a altor cazuri prevăzute de lege. Folosirea salariaţilor în cadrul programului de lucru pentru activităţi nelegate de producţie sau de obligaţiile de serviciu este interzisă, în afară cazurilor prevăzute de lege;
g) asigurarea condiţiilor corespunzătoare de protecţia a muncii;
h) îndeplinirea riguroasă a contractelor încheiate de unitate cu privire la livrarea produselor în termenele, sortimentele şi de calitatea prevăzută, efectuarea în bune condiţii a lucrărilor şi serviciilor stabilite, respectarea obligaţiilor asumate de cooperare şi colaborare cu alte unităţi;
i) respectarea şi aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de unitate prin contractul colectiv;
j) examinarea cu atenţie şi luarea în considerare a tuturor observaţiilor critice, sugestiilor şi propunerilor de măsuri formulate de salariaţii unităţii în cadrul adunării generale sau în alte împrejurări şi încunoştiinţarea salariaţilor respectivi despre modul cum au fost rezolvate problemele ridicate.

În funcţie de profilul, specificul şi complexitatea sarcinilor fiecărei unităţi, organul de conducere al acesteia întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi – împreună cu comitetul sindicatului – regulamentul de ordine interioară pe baza şi în aplicarea prevederilor prezentei legi.

Articolul 2

Directorul asigura conducerea operativă a unităţii, aducind la îndeplinire hotărîrile organului de conducere colectivă şi sarcinile stabilite de forul ierarhic superior. Conducătorul de unitate are datoria de a lua toate măsurile necesare, în limita atribuţiilor sale şi potrivit legii, pentru realizarea prevederilor de plan, buna organizare a producţiei, asigurarea unor condiţii corespunzătoare de muncă, îmbunătăţirea activităţii unităţii respective.


Articolul 3

În vederea bunei funcţionari a unităţilor socialiste, activitatea acestora se organizează pe secţii şi ateliere de producţie, servicii de aprovizionare, de desfacere şi transport, laboratoare, ateliere de întreţinere, secţii şi sectoare de cercetare, servicii functionale şi alte compartimente.
Inginerii şefi, şefii de secţii şi ateliere, şefii de servicii, conducătorii tuturor compartimentelor de muncă au datoria de a stabili în timp sarcinile ce revin colectivelor pe care le conduc sau coordonează, de a asigura asistenţa tehnica necesară, întărirea disciplinei în munca, elaborarea şi aplicarea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea îndeplinirii integrale a planului şi îmbunătăţirii activităţii sectoarelor respective.
Maistrii au obligaţia de a conduce nemijlocit procesul de producţie, de a asigura – pentru fiecare loc de muncă de care răspund – buna organizare a producţiei şi a muncii, aprovizionarea cu materii prime, materiale, scule şi dispozitive, îndrumarea tehnica corespunzătoare, folosirea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor, respectarea ordinii, utilizarea judicioasă de către fiecare salariat a timpului de lucru.


Capitolul 2

Articolul 4

Odată cu angajarea într-o unitate socialistă de stat, salariaţii devin membri ai colectivului de muncă al acesteia şi beneficiază, în conformitate cu dispoziţiile legale, de următoarele drepturi:

a) salariu corespunzător cantităţii şi calităţii muncii depuse, sporuri de salariu pentru munca prestată în condiţii deosebite, precum şi alte sporuri şi indemnizaţii;
b) repaus săptămînal şi concediu anual de odihnă plătit;
c) ajutoare materiale, în cadrul asigurărilor sociale de stat, în caz de incapacitate temporară de muncă, maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav pentru refacerea şi întărirea sănătăţii, pentru cazuri de deces în familie; asistenţa medicală gratuita şi înlesniri în caz de trimitere la tratament în staţiuni balneoclimaterice;
d) program de lucru redus, dacă lucrează în condiţii vătămătoare şi periculoase sau dacă din motive de sănătate organele medicale prescriu un astfel de program;
e) alocaţie de stat pentru copii, folosirea creselor şi gradinitelor de copii;
f) condiţii corespunzătoare de protecţia muncii, precum şi – pentru femei şi tineri – măsuri speciale de ocrotire;
g) sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;
h) sa aleagă şi să fie aleşi în organul colectiv de conducere al unităţii, să-şi exprime părerea în orice problema a activităţii acesteia, sa participe la adunarea generală a salariaţilor, să se adreseze organului de conducere al unităţii cu propuneri şi sugestii, să solicite participarea la şedinţele organului colectiv de conducere atunci cînd se analizează munca sectoarelor în care lucrează, sa ia cunoştinţa de caracterizarea activităţii lor profesionale, facuta de către şefii ierarhici;
i) să se adreseze organului ierarhic superior sau organului de jurisdicţie a muncii, în cazul măsurilor pe care le considera ca aduc prejudicii intereselor unităţii sau drepturilor personale;
j) înlesniri la obţinerea unei locuinţe proprietate de stat, precum şi la obţinerea creditelor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
k) pensie pentru limita de vîrsta sau din cauza unei invaliditati.


Articolul 5

Salariaţii au datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, contractului colectiv şi contactelor lor individuale de muncă, regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii, regulamentul de ordine interioară, precum şi dispoziţiile organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în unitate.

Îndatoririle generale ale salariaţilor sînt următoarele:

a) respectarea programului de lucru şi folosirea integrală a timpului de muncă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
b) însuşirea şi respectarea procesului tehnologic şi de muncă stabilit, utilizarea instalaţiilor la parametrii prevăzuţi în documentaţia tehnica, folosirea intensiva a tuturor mijloacelor de muncă, utilizarea raţională a materiilor prime şi materialelor;
c) ridicarea necontenita a nivelului profesional în vederea realizării sarcinilor de plan, îmbunătăţirii continue a calităţii produselor şi lucrărilor, creşterea productivitatii muncii;
d) respectarea normelor de protecţia muncii, precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru, prevenirea incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile unităţii, ori viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane;
e) respectarea reglementărilor privind păstrarea secretului de stat;
f) apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietate socialistă, participarea activa la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în unitate, în vederea continuei îmbunătăţiri ale acesteia;
g) să aibă o comportare corecta, sa promoveze raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de lucru, sa combata orice fel de manifestări necorespunzătoare, sa acţioneze în spiritul atitudinii comuniste faţă de muncă şi societate.

Capitolul 3 Activitatea în aceeaşi unitate şi vechimea neîntreruptă în munca

Articolul 6

Contractul de muncă se încheie în forma scrisă; el concretizează, în măsura necesară, drepturile şi obligaţiile părţilor prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă.


Articolul 7

Contractul de muncă se încheie pe durata nedeterminată; potrivit cu necesităţile, contractul de muncă se poate încheia şi pe durata determinata.


Articolul 8

Vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate are salariatul care a lucrat într-o unitate, pe baza aceluiaşi contract de muncă încheiat pe o durată nedeterminată.

Are de asemenea, vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate:


a) salariatul cu contract de muncă pe durata nedeterminată care a lucrat în doua sau mai multe unităţi, ca urmare a transferării sale în interesul serviciului;
b) salariatul cu contract de muncă pe durata determinata care a lucrat în fiecare an, în funcţie de necesităţile serviciului, cel puţin 6 luni în aceiaşi unitate, sau în unităţi diferite unde a trecut în mod organizat, la indicaţia unui organ competent.


Articolul 9

Salariatul cu contract de muncă pe durata nedeterminată, care s-a încadrat în termen de 90 de zile de la încetarea motivului pentru care nu a mai lucrat, beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate în următoarele cazuri:


a) a fost trimis să urmeze o şcoala, un curs de calificare, de perfecţionare sau de specializare;
b) a îndeplinit sarcini cu caracter permanent în cadrul organizaţiilor obşteşti, cu aprobarea conducătorului organului competent;
c) a îndeplinit o funcţie electiva, cu caracter de continuitate, pentru care a primit salariu;
d) a fost trimis sa lucreze într-o organizaţie internationala;
e) a îndeplinit obligaţii militare sau a încetat activitatea ca militar în cadrele permanente sau ca personal militarizat, în condiţiile Decretului nr. 407/1958;
f) i s-a desfăcut contractul de muncă de către unitate din cauza ca a lipsit mai mult de 3 luni de la serviciu, fiind în incapacitate temporară de muncă, constatată prin certificat medical;
g) a fost eliberat dintr-o funcţie pe care a ocupat-o ca urmare a numirii sale de către organul superior competent;
h) i s-a desfăcut contractul de muncă şi ulterior s-a stabilit de organele competente ca motivele care au stat la baza acestei măsuri au fost neintemeiate;
i) a încetat activitatea din cauza stării sănătăţii, constatată prin certificat medical, care a făcut necesară schimbarea locului de muncă, în cazul cînd unitatea nu i-a putut oferi o alta munca corespunzătoare;
j) a fost pensionat pentru invaliditate;
k) unul din soţi îl urmează pe celălalt, care a fost transferat în interesul serviciului sau mutat împreună cu unitatea în alta localitate, a fost trimis în misiune permanenta în străinătate sau sa lucreze într-o organizaţie internationala.


În aceleaşi condiţii beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate salariata care a încetat activitatea fiind gravida sau pentru a-şi creşte un copil pînă la împlinirea virstei de 7 ani.
Beneficiază de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate salariatul căruia i s-a desfăcut contractul de muncă din cauza încetării activităţii unităţii; reducerii personalului; salariatul nu mai este necesar unităţii fără ca motivul care determina aceasta să fie imputabil salariatului; reincadrarii celui prevăzut la lit. h, dacă cel în cauza s-a reincadrat în munca în termen de 90 zile de la data desfacerii contractului.
Prevederile de la lit. a-f şi de la alin. 2 din prezentul articol se aplică în cazul cînd salariatul s-a reincadrat în aceeaşi unitate sau într-o alta unitate, dacă unitatea la care a lucrat confirma în scris că nu îi este necesar.


Articolul 10

Se considera ca au vechime neîntreruptă în munca următoarele categorii de salariaţi:

a) salariatul care se afla în una din situaţiile prevăzute la art. 8 şi 9;
b) salariatul care s-a transferat la cerere;
c) salariatul care a încetat activitatea şi s-a reincadrat în termen de 90 de zile în alta localitate, pentru a-şi urma soţul care are locul de muncă în acea localitate;
d) cel care s-a încadrat într-o unitate de stat în termen de 90 zile de la data iesirii dintr-o cooperativa de producţie mestesugareasca în care a lucrat ca membru cooperator – cu acordul conducerii cooperativei – sau de la data încetării activităţii ca salariat în alt loc de muncă decît într-o unitate socialistă.


Articolul 11

Transferul salariaţilor de la o unitate la alta are loc în următoarele situaţii:

a) transferul în interesul serviciului, care se acordă – la cererea unităţii unde se transfera salariatul respectiv – de către conducerea unităţii de la care pleacă, cu aprobarea organului ierarhic superior al acesteia.
În cazul transferului de la o instituţie centrala sau de la o unitate cu statut de centrala este suficient acordul acestora;
b) transferul la cererea salariatului, care se poate face numai cu acordul unităţii de la care pleacă şi al unităţii unde se transfera, în condiţii bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea într-o munca corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea unui post prin concurs.

Trecerea de la o unitate la alta prin actul de numire al organului superior competent constituie transfer în interesul serviciului.
Salariatul trecut la o alta unitate ca efect al unei fuziuni sau absorbtii, al divizării patrimoniului unităţii sau al desprinderii unei părţi din acesta se considera, de asemenea, transfer în interesul serviciului.


Capitolul 4

Articolul 12

Salariaţii care îşi îndeplinesc la timp în bune condiţii sarcinile ce le revin şi au o conduita ireprosabila pot primi, potrivit dispoziţiilor legale următoarele recompense:


a) multumirea verbală sau în scris din părea organelor de conducere;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea pe tabloul de onoare;
d) înscrierea în cartea de onoare;
e) ordine, medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne şi titluri distinctive;
f) acordarea de trepte sau gradatii superioare la salariul tarifar în conformitate cu prevederile legale;
g) gratificatii şi premii;
h) alte recompense în bani sau alte obiecte, excursii gratuite şi alte asemenea, prevăzute în regulamentul de ordine interioară, în statutul disciplinar sau în contractul colectiv.


Recompensele prevăzute la lit. d şi e, acordate salariatului, vor fi înscrise în carnetul sau de muncă.
Pentru vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, salariaţii primesc un spor de salariu potrivit legii. În raport de vechimea în munca şi vechimea neîntreruptă în munca, salariaţii beneficiază, după caz, de creşterea duratei concediului de odihnă, a ajutoarelor de boala şi pentru maternitate, a pensiilor, potrivit legii.


Articolul 13

Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi – indiferent de funcţia ce o ocupa – a obligaţiilor lor de muncă, inclusiv a normelor de comportare, se sancţionează, după caz cu:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea unei sau mai multor gradatii ori trepte de salarizare pe o perioadă de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu salariu la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10 la suta pe aceeaşi perioadă;
d) retrogradarea în funcţie sau categorie – în cadrul aceleiaşi profesii – pe durata de 1, 2 sau 3 luni;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea faptei împrejurările în care a fost săvîrşită, gradul de vinovăţie a salariatului, dacă acesta a mai avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.
Sancţiunea disciplinară se aplică numai după cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.
Sancţiunea disciplinară poate fi stabilită şi va trebui să fie comunicată în scris salariatului în cel mult 30 de zile de la data cînd cel în drept sa o aplice a luat cunoştinţa de săvîrşirea abaterii; aplicarea sancţiunii nu se va putea face însă mai tirziu de 6 luni de la data săvîrşirii abaterii.


Articolul 14

Sancţiunea disciplinară se stabileşte de organul colectiv sau de directorul unităţii.
Sancţiunile prevăzute la art. 13 lit. a şi b pot fi aplicate şi de maiştri, precum şi de şefii unor compartimente din unitate, potrivit regulamentului de ordine interioară.
Pentru salariaţii numiţi de organul ierarhic superior, sancţiunea disciplinară se aplică de acel organ.
Pentru salariaţii numiţi cu aprobarea organul ierarhic superior sau a organului colectiv de conducere din unitate, desfacerea contractului de muncă prevăzută la art. 13 lit. e se face cu aprobarea acestor organe.


Articolul 15

Răspunderea penală sau materială ori aplicarea unei măsuri de influentare obsteasca nu exclud răspunderea disciplinară pentru fapta săvîrşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi obligaţii de muncă.
În stabilirea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 13 lit. c se va tine seama şi de faptul dacă pentru încălcarea indatoririi de serviciu s-a aplicat o amenda.


Articolul 16

În cazul în care unitatea a făcut plîngere penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale, incompatibile cu funcţia deţinută, conducerea unităţii îl va suspenda din funcţie. Pe timpul suspendării nu se plătesc drepturile de salariu.


Articolul 17

În cazul constatării nevinovăţiei salariatului sancţionat conform art. 13 sau suspendat din funcţie potrivit art. 16, acesta are dreptul la o despăgubire egala cu partea de salariu de care a fost lipsit. Dacă în perioada suspendării din funcţie, cel sancţionat a ocupat un alt post ca salariat, despăgubirea se va diminua cu salariul primit în această perioadă.


Articolul 18

Împotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face plîngere, în scris, în termen de 15 zile de la comunicarea sancţiunii.
Plîngerea împotriva sancţiunii disciplinare se soluţionează, în termen de 30 zile, de către:

a) persoana care ocupa funcţia ierarhica imediat superioară celui care a aplicat sancţiunea;
b) organul colectiv de conducere pentru sancţiunea aplicată de conducătorul unităţii;
c) organul ierarhic imediat superior, pentru sancţiunea aplicată de organul colectiv de conducere al unităţii;
d) judecătoria, dacă sancţiunea consta în desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Hotărîrile pronunţate de cei prevăzuţi la alin. 2 sînt definitive.


Articolul 19

Sancţiunea disciplinară aplicată unui angajat – cu excepţia desfacerii contractului de muncă – se considera a nu fi fost luată dacă timp de un an de la executarea ei angajatul nu a mai savirsit o alta abatere.
Înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la data executării sancţiunii, conducătorul unităţii poate dispune, dacă angajatul nu a mai savirsit în acest interval nici o abatere, avînd o buna comportare, ca sancţiunea aplicată să fie considerată a nu fi fost luată.


Articolul 20

Dacă s-a constatat nevinovatia salariatului sancţionat, persoanele care cu rea credinţa au aplicat sau au determinat aplicarea unei sancţiuni disciplinare răspund disciplinar, material şi, după caz penal.


Articolul 21

Unitatea care trimite un salariat la o şcoala, curs de perfecţionare sau la specializare, cu scoatere din producţie, sau organizează, potrivit legii, cursuri de pregătire ori de ridicare a calificării la locul de muncă, va încheia cu salariatul respectiv un act adiţional la contractul de muncă, în care va trebui să se prevadă următoarele:


a) obligaţia unităţii de a suporta parţial sau integral, în condiţiile legii, cheltuielile pentru instruirea salariatului;
b) îndatorirea salariatului de a lucra în unitatea respectiva cel puţin 5 ani de la terminarea formei de instruire;
c) obligaţia salariatului ca în cazul nerespectării indatoririi prevăzute la lit. b sa plătească o despăgubire reprezentind cheltuielile făcute de unitate sau alte organe pentru pregătirea lui profesională.

Prevederile prezentului articol se aplică şi salariaţilor trimişi la specializare sau documentare în străinătate.


Articolul 22

Întreruperea vechimii în munca sau în aceeaşi unitate atrage, potrivit legii, diminuarea sau, după caz, pierderea unor drepturi privind acordarea treptelor şi gradatiilor, gratificatiilor, concediului de odihnă, ajutoarelor materiale pentru incapacitate temporară de muncă.


Capitolul 5

Articolul 23

ROI – în întreprindere, organizaţie economică, instituţie – se întocmeşte şi se aproba de către conducerea unităţii, împreună cu comitetul sindicatului, potrivit indrumarului elaborat de Ministerul Muncii şi Consiliul Central al UGSR, pe baza prevederilor prezentei legi, şi ce trebuie sa cuprindă contractul de muncă în forma scrisă.


Articolul 24

ROI stabileşte obligaţiile unităţii şi cele ale salariaţilor, cuprinde dispoziţii referitoare la organizarea lucrului în unitate, disciplina muncii recompensele ce se pot acorda, modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi persoanele care au dreptul de a le aplica.


Articolul 25

ROI se aplică tuturor salariaţilor unităţii, precum şi celor care lucrează în unitate ca detasati.
Ucenicii care se pregătesc la locul de muncă, elevii şi studenţii care fac practica în unitate, precum şi salariaţii-delegaţi, sînt datori să respecte regulile de disciplina de la locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea.


Articolul 26

În sectoarele în care natura activităţii impune instituirea unui regim de disciplina specific, se întocmeşte un statut disciplinar de către organul central de resort, împreună cu comitetul uniunii sindicatului pe ramura, care se aproba prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.


Capitolul 6

Articolul 27

Îndrumarul prevăzut la art. 23 va fi întocmit în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Unităţile sînt obligate ca în termen de 6 luni de la aceeaşi dată sa elaboreze noi regulamente de ordine interioară. Ministerele şi celelalte organe centrale vor asigura coordonarea şi controlul executării acestei sarcini.


Articolul 28

Dispoziţiile privitoare la regimul juridic al salariaţilor din unităţile socialiste de stat se aplică în mod corespunzător şi angajaţilor din organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti.
Se recomanda organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti ca, pornind de la obiectivele şi prevederile prezentei legi, sa stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la organizarea şi disciplina muncii în cadrul acestor organizaţii.


Articolul 29

Contractul de munca în forma scrisă se va încheia cu noii salariaţi potrivit indrumarului prevăzut la art. 23 din prezenta lege.
Pentru ceilalţi salariaţi, existenta contractului de muncă se poate dovedi prin orice mijloace admise de lege.


Articolul 30

Dispoziţiile legii de faţa intră în vigoare pe data de 26 martie 1970.
Vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate şi vechimea neîntreruptă în munca se stabilesc, pentru perioada dinainte de 26 martie 1970, pe baza reglementărilor anterioare modificărilor aduse prin prezenta lege.
Plîngerilor împotriva sancţiunilor disciplinare în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate de organele competente la care se găsesc pendinte.


Articolul 31

Pe baza intrării în vigoare a prezentei legi se modifica în mod corespunzător art. 12, art. 13, art. 16 alin. 3 şi art. 117 din codul muncii şi se abroga art. 17 alin. 5, art. 20 lit. e, art. 24-26 inclusiv, art. 125, art. 133 şi art. 133 alin. 1 din codul muncii. De asemenea, se modifica în mod corespunzător sau se abroga, după caz, orice alte dispoziţii contrare.

www.pesnii.ro – Legislația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *