legea nr 5/2021 statut si pensionare ambulantieri

author
19 minutes, 35 seconds Read

LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.


Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 11 ianuarie 2021 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează Statutul personalului profesionist operativ de intervenție, care acordă asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituțiilor și structurilor care compun Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat, cu excepția compartimentelor de primire a urgențelor.

(2) În sensul prezentei legi, serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov sunt cele definite potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul aflat în contract cu serviciile publice județene și locale Salvamont și cu serviciile publice județene Salvaspeo, atestat ca salvator montan, respectiv ca salvator din mediul subteran și/sau subacvatic speologic, este asimilat personalului profesionist operativ prevăzut de prezenta lege.

Articolul 2
(1) Personalul profesionist operativ de intervenție, denumit în continuare personal profesionist operativ, este personal civil, poartă uniformă specifică și exercită atribuțiile specifice stabilite potrivit legii pentru aceste unități strategice, parte a sistemului național de asistență publică integrată de urgență. Componența și descrierea uniformei și a însemnelor distinctive se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

(2) Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenței publice integrate de urgență deține competențele și pregătirea profesională necesare, potrivit legii, și este format din medici, asistenți medicali, ambulanțieri/șoferi autosanitară, operatori registratori de urgență.

Articolul 3

Activitatea personalului profesionist operativ are caracter permanent și obligatoriu, pentru continuitatea asigurării asistenței medicale publice de urgență și pentru păstrarea capacității de răspuns.


Articolul 4
(1) Pe perioada exercitării atribuțiilor de serviciu, personalul profesionist operativ intervine cu profesionalism, disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate și respect față de ființa umană și are obligația de a nu prejudicia în niciun fel imaginea unității din care fac parte și de a nu submina încrederea pacienților.

(2) Nu se consideră prejudiciu, în sensul alin. (1), orice poziție sau atitudine legată de dotarea, organizarea și funcționarea serviciilor de asistență publică medicală de urgență.

Articolul 5

Personalul profesionist operativ răspunde disciplinar, civil și penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu.


Articolul 6

Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenței medicale de urgență beneficiază de drepturi compensatorii, acordate potrivit prezentei legi, pentru condițiile speciale și riscurile pe care le implică exercitarea profesiilor.


Capitolul II Selecționarea, pregătirea și încadrarea personalului profesionist operativ

Articolul 7
(1) Profesia de medic din cadrul serviciilor de asistență publică medicală de urgență se exercită de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină și sunt:
a) medici cu specialitatea medicină de urgență, angajați în cadrul unităților de primiri urgențe și în cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;
b) medici cu specialitatea anestezie terapie intensivă, angajați în cadrul unităților de primiri urgențe și în cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;
c) medici cu competență/atestat în medicina de urgență prespitalicească;
d) medici specialiști, medici de familie sau de medicină generală, angajați în cadrul compartimentelor pentru consultații medicale de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat din cadrul serviciilor de ambulanță județene și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov;
e) medici rezidenți în specialitatea medicină de urgență sau anestezie terapie intensivă începând cu semestrul II al anului III de pregătire;
f) medici rezidenți în specialitatea medicină de familie și medicină internă începând cu semestrul I din anul III de pregătire.

(2) Profesia de asistent medical din cadrul serviciilor de asistență publică medicală de urgență se exercită de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare și deține atestate/cursuri în acordarea asistenței medicale de urgență. Această categorie prestează activitate în cadrul serviciilor de asistență publică medicală de urgență, al unităților de primiri urgențe sau în cadrul unui echipaj medical de urgență în funcție de tipul de ambulanță și/sau în dispecerat cu atribuții și sarcini de serviciu prevăzute în fișa postului.

(3) Profesia de ambulanțier/șofer autosanitară din cadrul serviciilor de asistență medicală de urgență se exercită de către persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este posesor al permisului de conducere, pentru autovehicule din categoriile B și C, cu vechimea conform legii;
b) are instruire specifică în acordarea primului ajutor de bază și al asistenței medicale de urgență în echipă;
c) deține diplomă/certificat de absolvire a cursului de ambulanțier acreditat potrivit legii;
d) are studii medii cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire.

(4) Ambulanțierul/Șoferul de autosanitară prestează activitate în echipaje medicale de urgență, consult la domiciliu și transport sanitar neasistat, cu responsabilitatea de a asigura deplasarea echipajului la locul solicitării în siguranță și în cel mai scurt timp posibil, participând în actul medical sub coordonarea șefului de echipaj, având atribuții și sarcini de serviciu prevăzute în fișa postului.

(5) Profesia de operator registrator de urgență/dispecer din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov se exercită de către persoanele fizice care dețin certificat/diplomă de absolvire a cursului de operator/registrator de urgență, recunoscut și autorizat potrivit legii.

(6) În sensul prezentei legi, salvatorul montan este persoana care deține atestat și care desfășoară activitățile specifice în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți.

(7) În sensul prezentei legi, salvatorul din mediul subteran și/sau subacvatic speologic este persoana care deține atestat și care desfășoară activitățile specifice în condițiile prevăzute de Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată.

Articolul 8
(1) Încadrarea personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislației privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

(2) Pentru ocuparea posturilor vacante de personal profesionist operativ care desfășoară activitate de urgență prespitalicească sunt obligatorii verificarea și evaluarea aptitudinilor fizice ale candidaților la angajare, precum și periodic. Verificarea aptitudinilor fizice la încadrare constituie probă la concursul de ocupare a postului și are caracter eliminatoriu.

(3) Proba, normele și baremele pentru verificarea și evaluarea aptitudinilor fizice conform alin. (2) se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Articolul 9
(1) Evaluarea profesională individuală și în echipă se face potrivit procedurilor aprobate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pregătirea profesională continuă a personalului profesionist operativ reprezintă o obligație, formele de pregătire, modul și perioada de desfășurare fiind stabilite de către structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au obligația de a organiza cel puțin o dată pe an un exercițiu privind simularea de intervenție la accident colectiv, calamitate sau dezastru natural, cu participarea personalului profesionist operativ, care va fi evaluat/apreciat în funcție de gradul profesional deținut.

(4) Personalul profesionist operativ din cadrul serviciilor publice de ambulanță, împreună cu personalul din cadrul Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare participă, o dată pe an, la un concurs pe echipaje la nivel județean și național organizat de către conducerea instituțiilor medicale. Această activitate este susținută de la bugetul autorităților publice centrale/locale, precum și din alte surse de finanțare, prin alocarea resurselor financiare necesare desfășurării în bune condiții a concursurilor.

Articolul 10

Evoluția în carieră a personalului profesionist operativ se face cu respectarea legislației în vigoare privind promovarea personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


Articolul 11
(1) Personalul profesionist operativ este examinat medical și psihologic anual sau în urma unor accidente petrecute în timpul misiunii, cheltuielile fiind suportate de angajator.

(2) În urma unui eveniment deosebit sau a altor situații care pot afecta emoțional și care pot duce la diminuarea capacității de intervenție și degradarea stării de sănătate, personalul profesionist operativ beneficiază de consiliere psihologică gratuită, acordată de către instituția angajatoare.

Capitolul III Drepturile și obligațiile personalului profesionist operativ

Articolul 12
(1) Personalul profesionist operativ are dreptul la:
a) normă de hrană, acordată potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; personalul care beneficiază de normă de hrană nu poate beneficia și de indemnizația de hrană acordată potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) uniformă de protecție specifică și uniformă de ceremonii;
c) echipamente și materiale sanitare specifice pentru limitarea accidentelor postexpunere;
d) concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare/an, plătit de angajator și care se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale, urmând a fi efectuat, la cerere, într-o stațiune balneoclimaterică și de tratament pe teritoriul României, inclusiv decontarea transportului, asigurat de angajator;
e) vouchere de vacanță, bilete de tratament și recuperare;
f) indemnizații de instalare, de mutare, de delegare sau de detașare, precum și decontarea cheltuielilor de cazare și transport în țară și străinătate, în condițiile legii;
g) încadrarea activității și locurilor de muncă în condiții deosebite sau speciale, prin ordin comun al ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne și al ministrului muncii și protecției sociale;
h) asigurarea de despăgubiri în caz de accident de muncă, suportate de angajator;
i) asigurarea, în mod gratuit, de asistență medicală, medicamente, proteze/orteze, investigații medicale de înaltă performanță, vaccinuri, analize biologice periodice, efectuate o dată pe an sau când situația o impune, pentru depistarea posibilelor boli dobândite în activitate;
j) asigurarea de asistență juridică de către angajator pentru fapte săvârșite care sunt consecința exercitării atribuțiilor de serviciu, potrivit legii;
k) protecție din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne față de amenințările sau violențele la care ar putea fi supuși în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

(2) La decesul unei persoane care face parte din categoria personalului profesionist operativ, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, Ministerul Sănătății, autoritățile publice locale și județene sau alte instituții care angajează personal profesionist operativ potrivit legii acordă familiei acesteia un ajutor financiar suplimentar egal cu de trei ori salariul de bază avut la data decesului.

(3) Personalul profesionist operativ are următoarele îndatoriri:
a) să fie loial instituției din care face parte;
b) să dovedească solicitudine și respect față de orice persoană, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competență, integritate, corectitudine și conștiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege și să salveze viața;
c) să își perfecționeze continuu nivelul de instruire profesională și generală;
d) să fie disciplinat și să dovedească probitate profesională și morală în întreaga activitate;
e) să respecte drepturile pacientului și să dovedească solicitudine și respect față de pacient și orice altă persoană;
f) să fie respectuos, cuviincios și corect față de șefi, colegi și orice cetățean;
g) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuțiilor de serviciu;
h) prin întregul său comportament, să se arate demn de considerația și încrederea impusă de statutul personalului operativ de intervenție;
i) să păstreze secretul profesional, precum și confidențialitatea datelor dobândite în timpul desfășurării activității, în condițiile legii, cu excepția cazurilor în care legea nu dispune altfel;
j) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea sa și să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcției sau al instituției din care face parte.

(4) Personalul profesionist operativ are următoarele obligații:
a) să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum și în afara acestuia, în situații temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii;
b) să se prezinte la unitatea din care face parte în termen de maximum 30 de minute pentru personalul care domiciliază în aceeași localitate și în termen de maximum o oră pentru persoanele care domiciliază în afara localității, în situații de catastrofe, calamități și de declanșare a planului roșu de intervenții;
c) să acționeze conform legii pe perioada instituirii stării de urgență, a stării de asediu, a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război;
d) în situațiile prevăzute la lit. b) și c), personalul profesionist operativ care se află într-o altă localitate se va prezenta la cel mai apropiat serviciu de urgență, informând conducerea unității respective și conducerea unității angajatoare despre disponibilitatea personală de intervenție;
e) să informeze de îndată conducerea unității din care face parte despre dobândirea calității procesuale de învinuit sau inculpat, precum și despre măsurile procesuale penale dispuse ori hotărârile penale pronunțate împotriva sa;
f) în perioada în care este programat pentru continuitate la domiciliu, să nu părăsească localitatea în care activează ca personal profesionist operativ, să își păstreze starea fizică și psihică corespunzătoare și să răspundă la solicitarea primită din partea conducătorului unității sau a reprezentantului acestuia de a se prezenta la unitate într-un interval de maximum 30 de minute, în situațiile prevăzute la lit. b) și c);
g) să nu abandoneze pacientul fără să se asigure că acesta a fost preluat de către un alt echipaj, unitate medicală, instituții abilitate sau familie, cu excepția situației în care pacienții sunt externați la domiciliul unde locuiesc singuri și a căror stare nu necesită supraveghere suplimentară;
h) să execute prompt și sigur sarcinile de serviciu ce decurg din fișa postului;
i) să cunoască și să aplice corect legislația specifică și protocoalele de intervenție;
j) să cunoască tehnica din dotare și să respecte procedurile de exploatare, cerințele de siguranță și de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfășoară;
k) să se prezinte la examenele medicale periodice și să comunice șefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;
l) să aducă la cunoștința conducătorilor ierarhici orice nereguli, lipsuri în inventarul ambulanței, defecte sau deficiențe ale dispozitivelor și aparaturilor medicale și să consemneze în jurnalul de bord al ambulanței;
m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele instituției sau echipamentul de protecție stabilit pe timpul executării misiunilor;
n) să nu se prezinte sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihotrope și să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope în timpul programului de serviciu;
o) să anunțe șefii ierarhici în situația în care apar probleme de sănătate sau alte probleme în timpul programului care ulterior sunt confirmate și care nu îi permit să desfășoare activitate în deplină siguranță.

(5) Personalului profesionist operativ îi este interzis, în orice împrejurare:
a) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter imoral sau care instigă la indisciplină;
b) să folosească informațiile medicale de care ia act prin natura profesiei în orice alt scop decât cel pentru care aceste informații i-au fost furnizate;
c) să aducă atingere prestigiului profesiei din care face parte și Statutului personalului profesionist operativ din serviciile de asistență publică medicală de urgență.


Articolul 13

Față de obligațiile generale și cele specifice desfășurării activității de intervenție în deplină siguranță, șeful de echipaj și membrii echipajului răspund de pregătirea și executarea în siguranță a fiecărei misiuni de intervenție, având următoarele drepturi, obligații și răspunderi:
a) să refuze plecarea în misiune dacă constată:

(i) nereguli cu privire la starea tehnică a ambulanței, privind defecțiuni la sistemele menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, defecțiuni care pun în pericol deplasarea în siguranță pe drumurile publice în regim de urgență, defecțiuni la sistemele acustice și luminoase ale ambulanței și defecțiuni ale aparaturii medicale care pot duce la anularea capacității de intervenție și la reducerea șansei de viață a pacientului;

(ii) lipsa echipamentelor medicale, a materialelor sanitare și a medicației minime obligatorii conform legislației în vigoare;

(iii) lipsa materialelor de protecție individuale necesare;
b) în timpul misiunii răspunde față de conducerea care i-a încredințat ambulanța și misiunea, de executarea acesteia în bune condiții, de respectarea strictă a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind deplasarea în regim de urgență în timpul misiunii și nu numai, și a altor acte normative specifice activității, de comportamentul și disciplina echipajului în timpul misiunii, precum și de exploatarea și păstrarea ambulanței în condiții corespunzătoare;
c) în caz de pericol sau accident, să ia toate măsurile pentru salvarea pacientului și a membrilor echipajului și să informeze dispeceratul.


Capitolul IV Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți ale personalului profesionist operativ

Articolul 14
(1) Personalului profesionist operativ îi este interzis:
a) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
b) să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă;
c) să adere la secte, organizații religioase sau la alte organizații interzise de lege;
d) să participe la greve sau la alte acțiuni revendicative menite să îi afecteze activitatea prin scăderea capacității de intervenție sau a calității actului medical, organizate de sindicate sau de alte organizații, în timpul programului de lucru, normal sau prelungit;
e) să exercite activități cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea și demnitatea profesiei sale, a instituției din care face parte și a sistemului de urgență;
f) să încalce normele privind confidențialitatea activității desfășurate.

(2) Datele și informațiile confidențiale obținute de către personalul profesionist operativ în timpul exercitării atribuțiilor profesionale nu pot fi făcute publice. Divulgarea fără drept a datelor și informațiilor cu caracter confidențial constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul profesionist operativ poate face parte din sindicate și se poate asocia și constitui în asociații cu caracter profesional, umanitar, tehnico-științific, cultural, religios și sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu.

Capitolul V Încetarea raporturilor de muncă ale personalului profesionist operativ

Articolul 15

Contractele individuale de muncă ale personalului profesionist operativ încetează conform dispozițiilor legale în vigoare.


Articolul 16

Personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are vârsta minimă de 57 de ani;
b) are un stagiu de cotizare de cel puțin 30 de ani, din care cel puțin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.


Articolul 17
(1) Soțul/Soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copiii minori, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, ai personalului profesionist operativ beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice.

(2) Pensiile de urmaș se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificările valorii punctului de pensie.

Articolul 18

Prin derogare de la prevederile art. 391 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, medicii care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.


Articolul 19

Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (4), (5^1) și (5^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, asistenții medicali care au calitatea de personal profesionist operativ pot beneficia de pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.


Articolul 20

După împlinirea vârstei de 57 de ani, personalul profesionist operativ poate fi menținut în activitate, la cerere, dacă starea de sănătate îi permite exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit fișei postului, cu acordul anual al angajatorului, în urma certificării stării de sănătate de către medicul de medicina muncii.


Articolul 21
(1) Personalul profesionist operativ se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional și pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau parțială, precum și pentru pierderea, temporară sau permanentă, a capacității/aptitudinii în muncă.

(2) Condițiile de asigurare a personalului profesionist operativ sunt cele prevăzute de lege.

Articolul 22

Contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare și de război, precum și în situații de accidente colective, calamități sau dezastre, cu urmări deosebit de grave.


Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 23

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 8 ianuarie 2021.

www.pensii.ro – legislatia pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *