OG 27 din 30 ianuarie 2002

author
6 minutes, 32 seconds Read

ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor

EMITENT :GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora.
(la 30-04-2002, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

(2) Dreptul de petiționare este recunoscut și organizațiilor legal constituite, acestea putând formula petiții în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Articolul 2

În sensul prezentei ordonante, prin petitie se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.
(la 30-04-2002, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 3

Petitiile adresate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi solutionate în termenele și în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.

Articolul 4

Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct raspunzatori de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea solutiilor și comunicarea acestora în termenul legal.

Articolul 5

Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităților și instituțiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare și analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.

Articolul 6
(1) Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate sa organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care să primeasca, sa inregistreze, să se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor și sa expedieze raspunsurile către petitionari.

(2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) inainteaza petitiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.

(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmareasca solutionarea și redactarea în termen a raspunsului.

(4) Expedierea raspunsului către petitionar se face numai de către compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste și de clasarea și arhivarea petitiilor.
(la 30-04-2002, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 6^1

Petitiile greșit indreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul să fie instiintat despre aceasta.
(la 30-04-2002, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 7

Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare și se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
(la 30-04-2002, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 8
(1) Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, răspunsul, indiferent dacă solutia este favorabila sau nefavorabila.

(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorități sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petitiei la autoritatea sau institutia publică competența.
(la 30-04-2002, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 9

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei și gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului.
(la 21-01-2018, Articolul 9 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 18 ianuarie 2018 )

Articolul 10
(1) În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să faca referire la toate petițiile primite.

(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau institutie publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns.
(la 30-04-2002, Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 11

În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia.

Articolul 12
(1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionarii lor de către personalul de specialitate se face de către seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

(2) Funcționarii publici și persoanele incadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primeasca direct de la petenti, sa intervina sau să depună staruinta pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.

Articolul 13

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de seful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.
(la 20-08-2002, Art. 13 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002 )

Articolul 14

Semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

Articolul 15

Constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, după caz, potrivit legislației muncii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevăzute în prezenta ordonanță;
b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;
c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, în vederea rezolvarii, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizata de seful compartimentului de specialitate.

(la 30-04-2002, Litera c) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 15^1

Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului și Presedintelui României se face potrivit reglementarilor proprii.
(la 30-04-2002, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

Articolul 16

Abrogat.
(la 30-04-2002, Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002. )

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmanca
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dincu

www.pensii.ro -Legilația pensiilor

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *